Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  September 2015

Yihooway Nuna Siiqiyoogaa Waati Bessii?

Yihooway Nuna Siiqiyoogaa Waati Bessii?

“Xoossai nuna ai keenaa siiqidaakkonne be7ite.”—1 YOH. 3:1.

MAZAMURE: 51, 13

1. Kiitettida Yohaannisi Kiristtaaneti ay akeekanaadan zoridee, qassi aybissi?

KIITETTIDA YOHAANNISI yootido 1 Yohaannisa 3:1n deˈiya qofay tumukka nuuni wozanappe nashshananne qoppana koshshiyaaba. Yohaannisi, “Xoossai nuna ai keenaa siiqidaakkonne be7ite” yaagiyoogan, Xoossay nuna waati siiqiyaakko akeekanaadan Kiristtaaneta zoriis. Hegaadan odettida Yihoowa siiquwaa akeekiyoogee a loytti siiqanaadaaninne aara dabbotaa minttanaadan nuna maaddees.

2. Issoti issoti banttana Xoossay siiqiyoogaa akeekanawu metootiyoy aybissee?

2 Issoti issoti Xoossay eta waati siiqana danddayiyaakko akeekennaagee azzanttiyaaba. Eti a yayyananne azazettana bessiyo Xoossadan xeelloosona. Woy qassi likke gidenna timirttiyaappe denddidaagan, eti Xoossay siiqenna, qassi a siiqana danddayettenna giidi qoppoosona. Harati qassi asay ay oottikkokka Xoossay ubba asaa siiqees giidi qoppoosona. Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogan, siiqoy Yihoowa waanna eeshsha gidiyoogaanne i ba Naˈaa nu gishshawu wozo oottidi immanaadan siiqoy a denttettidoogaa tamaaradasa. (Yoh. 3:16; 1 Yoh. 4:8) SHin, neeni diccido hanotaappe denddidaagan, Yihooway nena ay keena siiqiyaakko  akeekanawu metootana danddayaasa.

3. Xoossaa siiquwaa nuuni akeekanaadan maaddiyaabay aybee?

3 Yaatin, Yihooway nuna siiqiyoogaa waati bessii? Ha oyshawu zaaruwaa demmanawu nuuni Xoossaa Yihoowaara dabbotiyo dabbotaabaa akeekana koshshees. Yihooway ubba asaa Medhidaagaa. (Mazamure 100:3-5 nabbaba.) Hegaa gishshawu, Geeshsha Maxaafay Addaama “Xoossaa na7aa” gees; qassi Yesuusi bana kaalliyaageeti Xoossaa “saluwan de7iya nu Aawau” gaanaadan tamaarissiis. (Luq. 3:38; Maa. 6:9) Deˈuwaa Immiyaagaa gidiyoogan Yihooway nu Aawaa gidiyo gishshawu, loˈˈo aaway ba naata siiqiyoogaadan i nuna siiqees.

4. (a) Yihooway ay mala aawee? (b) Ha huuphe yohuwaaninne kaalliyaagan nuuni ay beˈanee?

4 Bali baynna aawa gidana danddayiya asi baynnaagee qoncce. Eti daro baaxetikkokka, Yihoowadan loytti siiqana danddayokkona. Eta aaway etawu meqettaa iitido gishshawu, eti naatettan unˈˈettidoogaa hassayana danddayoosona. SHin Yihooway hegaa mala aawa gidenna. (Maz. 27:10) Yihooway nuna ay keena siiqiyaakkonne nuuyyo ay keena qoppiyaakko eriyoogee akko shiiqanaadan maaddees. (Yaaq. 4:8) Ha huuphe yohuwan, Yihooway nuna siiqiyoogaa bessiyo oyddu ogeta pilggana. Qassi nuuni a siiqiyoogaa bessana danddayiyo oyddu ogeta kaalliya huuphe yohuwan beˈana.

YIHOOWAY NUUSSI SIIQUWAN IMMIYAAGAA

5. Kiitettida PHawuloosi Ateena asatuyyo Xoossaabaa ay yootidee?

5 Kiitettida PHawuloosi Giriiken, Ateena kataman deˈiyo wode, ha kataman deˈiya asati deˈuwaanne deˈuwawu koshshiyaabaa banttawu immidosona giidi ammaniyo eeqati he kataman kumidoogaa akeekiis. Hegee PHawuloosi, “Sa7aanne sa7an de7iya ubbabaa medhdhida Xoossai saluwaanne sa7aa Godai . . . i ba huuphen de7uwaa shemppuwaanne ubbabaa asa ubbaassi immees. . . . Nuuni aani paxa de7oosinne de7idi qaaxettoos” gaanaadan denttettiis. (Oos. 17:24, 25, 28) Ee, Yihooway nuna siiqiyo gishshawu, deˈuwaayyo koshshiya “ubbabaa” nuussi immees. I nuna siiqiyo gishshawu nuussi immido amaridabata qoppa.

6. Saˈay Xoossay nuna siiqiyoogaa waati qonccissii? (Ha huuphe yohuwaa doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

6 Yihooway Medhidaagee ‘asaassi immido’ saˈaabaa qoppa. (Maz. 115:15, 16) Saynttistteti saˈaa mala hara pilaaneeteta demmanawu daro miishshaa kessidi saluwaabaa xannaˈidosona. SHin xeetan qoodettiya pilaaneeteti deˈiyoogee erettikkokka, hegeetuppe issuwaaninne saˈaagaadan asi deˈana danddayenna gishshawu, saynttistteti azzanidosona. Xoossay medhido ubbabaappe saˈay dumma. Yihooway nuussi deˈuwawu koshshiya ubbabaa immiyoogaa xalla gidennan, ufayttidi deˈana danddayiyo loˈˈiya, injjetiyaanne hirggennan deˈiyo soho oottidi saˈaa medhiis! (Isi. 45:18) Hegee Yihooway nuna ay keena siiqiyaakko bessiyaaba.—Iyyooba 38:4, 7; Mazamure 8:3-5 nabbaba.

7. Xoossay nuna medhido ogee i nuna tumuppe siiqiyoogaa waati bessii?

7 Yihooway nuuni deˈanaadan loˈˈo sohuwaa medhikkokka, ufayssan woppu giidi deˈanawu ashuwawu koshshiyaabaa xallay nuussi gidennaagaa erees. Issi naˈay ba aawaynne aayyiyaa bana siiqiyoogaa beˈiyo wode, tumuppe woppu giidi deˈees. Yihooway ba siiquwaanne qaretaa asay akeekanaadaaninne a milatanaadan, ayyaanaabaa koshshay deˈanaadan oottidi  eta ba leemisuwan medhiis. (Doo. 1:27) Hegaa bollikka, Yesuusi, “Bantta ayyaanan hiyyeesa gididoogaa eriyaageeti anjjettidaageeta” yaagiis. (Maa. 5:3) Yihooway siiqiya Aawaa gidiyo gishshawu, asatettaabankka ayyaanaabankka “ubbabaa palahissidi nuuyyo [immees].”—1 Xim. 6:17; Maz. 145:16.

YIHOOWAY TUMAA NUNA SIIQUWAN TAMAARISSEES

8. Yihooway nuna tamaarissanaadan nuuni koyiyoy aybissee?

8 Aawati bantta naata siiqoosonanne eti cimettennaadan naaganawu koyoosona. SHin daro aawatinne aayeti Xoossaa Qaalan deˈiya maaraa ixxido gishshawu, bantta naatuyyo loˈˈo kaaletuwaa immanawu danddayokkona. Hegee azzananaadaaninne metootanaadan oottees. (Lee. 14:12) Gidoppe attin, Yihooway ‘tumaa Xoossaa.’ (Maz. 31:5) I ba naata siiqees; qassi eta deˈo ubban, ubba qassi goynuwan eta kaalettanawu ba tumay pooˈanaadan oottiyoogan ufayttees. (Mazamure 43:3 nabbaba.) Yihooway nuuyyo qonccissido tumay aybee, qassi hegee i nuna siiqiyoogaa waati bessii?

Kiristtaane aawati bantta naata tumaa tamaarissiyoogaaninne eti saluwan deˈiya bantta Aawaara dabbotanaadan maaddiyoogan Yihoowa milatoosona (Mentto 8-10 xeella)

9, 10. (a) Babaa, (b) qassi nubaa, tumaa qonccissiyoogan Yihooway nuna siiqiyoogaa waati bessidee?

9 Ubbaappe koyruwan, Yihooway babaa tumaa qonccissees. I ba sunttaa nuuyyo qonccissees. He sunttay hara ay sunttaappekka aaruwan Geeshsha Maxaafan deˈees. Yaatiyoogan, Yihooway nuukko shiiqees; hegee nuuni a eranaadan oottees. (Yaaq. 4:8) Yihooway i ay mala Xoossakko ba eeshshaakka qonccissees. Saloynne saˈay a wolqqaanne aadhida eratettaa bessikkokka, Yihooway Geeshsha Maxaafankka ba suure pirddaanne ubba qassi zawi baynna ba siiquwaa qonccissees. (Roo. 1:20) Yihooway minonne aadhida erancha aawaa mala xalla gidennan, i siiqiyaanne loˈˈo aawaa mala; hegee a naati aara dabbotaa minttanawu metootennaadan maaddees.

10 Yihooway nubaa tumaa, hegeekka nuuni a so asaa yara gidiyoogaakka nu goˈˈaayyo qonccissees. Hegee saluwaaninne saˈan deˈiya a so asay saruwan maara deˈanaadan maaddees. Asay Xoossaappe shaahettidi banttana banttarkka kaalettanaadan merettibeennaagaanne he tumaa ixxiyoogee azzanttiyaabaa kaalettiyoogaa Geeshsha Maxaafaappe tamaaroos. (Erm. 10:23) Yihooway nuussi aybi loˈˈokko erees. Nuuni sarotettaanne issippetettaa demmana danddayiyoy Xoossawu haarettiyoogaa xallaana. Yihooway ha keehi koshshiya tumaa qonccissiyoogee i ay keena siiqiyaakko bessiyaaba!

11. Yihooway nuna siiqiyoogaanne nuuyyo qoppiyoogaa bessiyaabaa ay oottanaagaa yootidee?

11 Siiqiya aaway ba naati sinttappe deˈana deˈuwaabawu keehippe qoppees. I eti ufayttidi deˈanaadan koyees. Ha wodiyan daro asay sinttanaabawu hirggiyoogee woy eti goˈˈennaabaa oottiiddi bantta wodiyaa wurssiyoogee azzanttiyaaba. (Maz. 90:10) Nuuni Xoossaa naata gidiyo gishshawu, i nuna tumuppe siiqiyoogaa eroos; ayssi giikko, Yihooway sinttappe loˈˈobaa ehanawu qaalaa geliis. Hegee nuuni nu deˈuwan ufayttanaadan maaddees.

YIHOOWAY BA NAATA ZOREESINNE SEEREES

12. Yihoowa zoreenne kaaletoy i Qaayeelanne Baaruka siiqiyoogaanne etayyo qoppiyoogaa waati bessii?

12 “Aissi yiillotai? Ne som77oikka aissi xumidee? Neeni lo77obaa oottiyaabaa gidiyaakko, ne som77oi pashkkennee? . . . Neeni [nagaraa] xoonana bessees.” (Doo. 4:6, 7) Hegee bessiya wodiyan imettida zorenne maaddiya kaaleto. Yihooway Qaayeela  ogee iita gidiyoogaa beˈidi hegaadan yootiis. Qaayeeli odettidabaa siyennan ixxidi qohettidoogee azzanttiyaaba. (Doo. 4:11-13) Ermmaasa xaafee Baaruki daafuridonne hidootaa qanxxido wode, i ba metuwaa akeekanaadan maaddiya zoriyaa Yihooway a zoriis. Qaayeelaagaappe dumma hanotan, Baaruki Yihoowa zoriyaa siyiis; qassi hegee a shemppuwaa ashshiis.—Erm. 45:2-5.

13. Yihooway baayyo ammanettidi oottiyaageeti paacettanaadan paqqadidoy aybissee?

13 Yihooway nuna siiqiyo gishshawu kaaletteesinne seerees. I koshshiyo wode nuna qaxxayiyoogaa xalla gidennan, nuna loohissees. (Ibr. 12:6) Yihoowayyo ammanettidi oottiyo wode gita paacee gakkido darotubaa Geeshsha Maxaafay yootees; he paaciyan i eta seerennaaninne loohissennan waayi aggana. Ane Yooseefabaa, Muusebaanne Daawitabaa qoppa. Geeshsha Maxaafay haratu ubbaagaappe aaruwan eta deˈuwaabaa loytti yootiyo asatuppe amaridaageeti eta. Paacee eta bolli gakkiyo wode ubban Yihooway etaara deˈiyoogaanne i etan loytti goˈettidoogaa nabbabiyo wode, Yihooway baayyo oottiyaageetuyyo qoppiyoogaanne i eta siiqiyoogaa kaseegaappe aaruwan akeekoos.—Leemiso 3:11, 12 nabbaba.

14. Yihooway seeriyo wode a siiquwaa waatidi akeekana danddayiyoo?

14 Yihooway nuna seeriyoogee a siiquwaayyo hara macaraa akeekanaadan maaddees. Moorobaa oottidaageeta Yihooway seerin eti bantta nagaraappe simmiyo wode, ‘i etayyo coo atto gaana.’ (Isi. 55:7) Hegee woygiyoogee? Daawiti minttetiya qaalan Yihoowa maarotettaabaa hagaadan yootiis: “I ta nagaraa ubbaa atto gees; i ta harggiyaa ubbaappe tana pattees. I tana duufuwan gelennaadan  ashshees; aggenna siiquwaaninne maarotan tana anjjees. Awai mokkiyoosaappe awai wulliyoosai haakkiyoogaadan, hegaadankka GODAI nu mooruwaa nuuppe haassees.” (Maz. 103:3, 4, 12) Yihoowa zoreenne, ubba qassi a seeray i nuna siiqiyo zawi baynna siiquwaa qonccissiyoogaa akeekidi, ubbatoo a zoriyaa siyanawunne a seeraa eesuwan ekkanawu amottoos.— Maz. 30:5.

YIHOOWAY NUNA NAAGEES

15. Yihoowa asati ayyo alˈˈo gidiyoogaa bessiyaabay aybee?

15 Siiqiya aaway kasetidi koyiyoobaappe issoy ba so asaa gakkana danddayiya qohuwaappenne daafabaappe naaganaassa gidiyoogee tuma. SHin saluwan deˈiya nu Aaway, Yihooway hegaappe aadhiyaabaa oottees. Yihoowa xeelliyaagan mazamuraawee, “I Xoossaa asata naagees; qassi eta iitatu kushiyaappe ashshees” yaagiis. (Maz. 97:10) Issi leemisuwaa akeeka. Ne ayfee neeyyo keehi alˈˈo! Yihoowaykka ba asaa hegaadan xeellees. (Zakkaariyaasa 2:8 nabbaba.) Hegaa gishshawu, Xoossaayyo a asay keehi alˈˈo!

16, 17. Yihooway beni wodekka nu wodiyankka ba asaa naagido ogeta qonccissa.

16 Yihooway ba asaa naagiyo issi ogee kiitanchatu baggaara. (Maz. 91:11) Issi kiitanchay olanawu yiida 185,000u Asoore wotaaddarata issi qamman woridi, Yerusalaama katamaa ashshiis. (2 Kaw. 19:35) Koyro xeetu layttan PHeexiroosi, PHawuloosinne haratikka qasho keettaappe kiitanchati maaddin kiyidosona. (Oos. 5:18-20; 12:6-11) Nu wodiyankka, Yihooway wolqqaamabaa oottiiddi deˈees. Waanna biiruwaa gishshaa kiitettida ishay, Afirkkan issi macara biiruwaa xomoosidi polotikaanne haymaanootiyaa gaasuwan denddida olay he biittaa qohidoogaa yootiis. Olay, bonqqiyoogee, macca asaara wolqqan gayttiyoogeenne asa woriyoogee he biittay shoraa xayanaadaaninne shabbirettanaadan oottiis. SHin, he hanotan nu ishanttuppenne michonttuppe ooninne hayqqana xayikkokka, etappe darotuyyo deˈiya ubbabay xayiis. Eti waani deˈiyaakko oyshettiyo wode, ubbaykka, “Yihoowa wolqqan ubbabay loˈˈo!” giidi ufayssan zaaroosona. Eti Xoossay banttana siiqiyoogaa akeekidosona.

17 Yihooway baayyo ammanetti oottiya Isxxifaanoosa mala asata morkketi woranaadan issi issitoo paqqadiis. SHin, Xoossay ba asay Seexaanaa cimuwaappe naagettanaadan maaddiyaabaa yootiyoogan, eta ubbaa naagees. (Efi. 6:10-12) Cimmiya duretettaabaa, shori baynnabaaninne iitaban allaxxiyoogaa, Intternneetiyaa iitabawu goˈettiyoogaanne hegaa malabaa xeelliyaagan tumaa eranaadan, i ba Qaalaanne ba dirijjitee giigissiyo Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo xuufetu baggaara nuna maaddees. Siiqiya Aawaadan Yihooway ba asay ufayssan woppu giidi deˈanaadan naagiyoogee qoncce.

GITA BONCHO

18. Yihooway nena siiqido siiquwaa xeelliyaagan neeyyo aybi siyettii?

18 Yihooway nuna keehi siiqiyo ogetuppe amaridaageeta beˈiyoogee, nuuyyo Muuseegaadan siyettanaadan oottees. Muusee Yihoowayyo daro layttaa oottidoogaa wotti dentti qoppidi hagaadan giis: “Nu laittan ubban nuuni ufaittanaadaaninne yexxanaadan, maallado maallado aggenna ne siiquwan nuna kalssa.” (Maz. 90:14) Yihooway nuna siiqidoogaa beˈiyoogeenne akeekiyoogee ha wodiyan nuuni demmana danddayiyo gita bonchotuppenne anjjotuppe issuwaa. Nuuyyookka, “Xoossai nuna ai keenaa siiqidaakkonne be7ite” yaagida kiitettida Yohaannisaagaadan siyettees.—1 Yoh. 3:1.