Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  September 2015

Ne Kahaa Ammanettada Kaallana Danddayay?

Ne Kahaa Ammanettada Kaallana Danddayay?

“Ha azazuwau waanna qofai geeshsha wozanaappe, lo77o zoriya wozanaappe, . . . beettiya siiquwaa denttettanaassa.”—1 XIM. 1:5.

MAZAMURE: 22, 48

1, 2. Nuussi kahaa Immidaagee oonee, qassi hegee nuuyyo deˈiyo gishshawu galatana danddayiyoy aybissee?

XOOSSAA YIHOOWAY asay ba koyidobaa dooranaadan oottidi medhiis. Xoossay koyro bitanee, a machiyaanne eti yelana naati iitaa kehaa shaakki eranaadan eta kaalettiya loˈˈobaa, hegeekka kahaa etawu immiis. Nuuni kahaa maara goˈettikko, loˈˈobaa oottanaadaaninne iitabaappe haakkanaadan nuna maaddana danddayees. Hegaa gishshawu, nu kahay Xoossay nuna siiqiyoogaanne asay issippetettan loˈˈobaa oottanaadan i koyiyoogaa bessees.

2 Ha wodiyankka asawu kahay deˈees. (Roome 2:14, 15 nabbaba.) Daro asay Geeshsha Maxaafaa kandduwaa maaraappe wora simmikkokka, issi issi asay darotoo loˈˈobaa oottiyoogaanne iitabaa ixxiyoogaa akeekoos. Daroti keehi iitabaa oottennaadan eta kahay teqqees. Oossinne kahay baynnaakko alamiyaa hanotay ay keena iita gidanaakko qoppa! Ha wodiyaagaappe keehi iitabaa siyennan aggokko. Xoossay asawu kahaa immido gishshawu a keehi galatoos!

3. Kahay Kiristtaane gubaaˈiyan keehi maaddiyaaba gidiyoy aybissee?

 3 Daro asaagaappe dumma hanotan, Yihoowa ashkkarati bantta kahaa loohissanawu koyoosona. Eti likkebaanne likke gidennabaa, loˈˈobaanne iitabaa xeelliyaagan bantta kahay yootiyoobay Xoossa Qaalay yootiyoobaara maayettanaadan koyoosona. Maara loohida kahay Kiristtaane gubaaˈiyan keehi maaddees. SHin, Kiristtaaneti bantta kahaa loohissanawunne goˈettanawu Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa eriyoogaa xallay gidenna. Geeshsha Maxaafay loˈˈo kahay ammanuwaaranne siiquwaara gayttidaba gidiyoogaa yootees. PHawuloosi, “Ha azazuwau waanna qofai geeshsha wozanaappe, lo77o zoriya wozanaappe, asi be7o giyoobi bainna ammanuwaappe beettiya siiquwaa denttettanaassa” yaagiis. (1 Xim. 1:5) Nu kahaa loohissidi i yootiyoobaa siyiyo wode, Yihoowa wozanappe siiqoos; qassi mino ammanoy deˈiyoogeeta gidoos. Nuuni nu kahaa goˈettiyo ogee Yihoowaara dabbotaa ay keena minttidaakkonne a ufayssanawu ay keena koyiyaakko qonccissees. Nu kahay nuuni ay mala asakko bessees.

4. Nu kahaa waati loohissana danddayiyoo?

4 Gidoppe attin, nu kahaa waati loohissana danddayiyoo? Nuuni Geeshsha Maxaafaa ubbatoo xannaˈana, nabbabidoogaa wotti dentti qoppananne tamaaridobaa oosuwan peeshshanaadan Yihooway maaddana mala woossana koshshees. Yaatiyoogee tuma gididabaanne higgiyaa eriyoogaa xalla gidennaagee qoncce. Nuuni Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyo wode Yihoowa, a eeshshaa, i dosiyoobaanne ixxiyoobaa loddan loddan loytti akeekoos. Hegee nu kahay Xoossaa Yihoowa ogiyaara maayettanaadan oottees. Yaatiyo wode, nu wozanay nuuni a keehi milatanawu koyanaadan denttettees.

5. Ha huuphe yohuwan nuuni ay beˈanee?

5 SHin, hagaadan giidi qoppana danddayoos: Nuuni kuuyana koshshiyo wode loytti loohida kahay waati maaddana danddayii? Nu mala Kiristtaaneti akeekan kuuyidobaa waatidi bonchana danddayiyoo? Mishetti oottanaadan nu kahay nuna waati denttettana danddayii? Ha oyshata qoppiiddi nu kahay nuna maaddana danddayiyo heezzu ginaa ane beˈoos: (1) akkamettiyoogaa, (2) wodiyaa aattiyoobaanne (3) haggaazuwaa.

BESSIYAAGAADAN QOPPA

6. Nu payyatettaa naagiyoogaara gayttidaagan nuuni kuuyiyoobay aybee?

6 Nuuni qohiyaabaappe naagettanaadaaninne miyoobaanne uyiyoobaa malaban yorattennaadan Geeshsha Maxaafay zorees. (Lee. 23:20; 2 Qor. 7:1) Nuuni cimidaageetanne wolqqi baynnaageeta gidikkonne, Geeshsha Maxaafaa maaraadan deˈiyoogee nu payyatettaa amarida ogiyan naaganaadan maaddana danddayees. Issi issi biittan aakime xaleekka xalettiyo hara dumma dumma ogeekka deˈees. Dumma dumma akkamuwaa akkamettanawu qoppiya ishanttinne michontti macara biirotussi darotoo dabddaabbiyaa xaafoosona. Daroti, “Yihoowa ashkkara gidida uri ha akkamuwaa akkamettana danddayii?” giidi oychoosona.

7. Nuuni akkamettiyoogaara gayttidaagan waatidi kuuyana danddayiyoo?

7 Issi Yihoowa Markkay waatana koshshiyaakko oychikkokka, macara biiroykka gubaaˈe cimatikka akkamuwaara gayttidabaa ayyo kuuyana danddayokkona. (Gal. 6:5) Kuuyanawu maaddana danddayiyaabaa Yihooway yootidobaappe eti hassayissana danddayiyoogee qoncce. Leemisuwawu, ‘suuttaa uyennaadan’ Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa issi Kiristtaanee hassayana bessees. (Oos. 15:29) Akkamuwawu suuttaa woykko a giddon deˈiya waanna kifiletuppe awugaanne ekkennaadan hegee  diggiyoogee erettidaagaa. He waannatiya kifiletuppe issuwaa shaahota xeelliyaagan issi Kiristtaanee kuuyiyo wodekka hegaa eriyoogee a kahawu maaddana danddayees. * SHin nuuni akkamettanawu qoppiyo wode maaddana danddayiya hara Geeshsha Maxaafaa zoree awugee?

8. Piliphphisiyuusa 4:5y payyatettaa naagiyoogaara gayttidaagan nuna waati maaddana danddayii?

8 Leemiso 14:15y, “Eeyya asi ubbabaa ammanees; shin cinccai akeekidi tanggees” yaagees. Issi issi harggiyawu xalee erettennan aggana danddayees. Yaatiyo gishshawu, xallees geetettiyaaba gidikkonne, hegawu naqaashi baynna akkamuwaappe naagettiyoogee loˈˈo. PHawuloosi, “Asai ubbai intte ashkketettaa [bessiyaabaa qoppiyoogaa] ero” yaagiis. (Pili. 4:5) Bessiyaabaa qoppiyoogee nuuni akkamuwaaban daro wodiyaa wurssiyoogaappe ayyaanaabaa kaseyanaadan maaddees. Nuna qofissiya waannabay payyatettaa naagiyoogaa gidikko, nubaa xallaa qoppiyaageeta gidoos. (Pili. 2:4) Keehi koshshiyaabay ayyaanaabaa; qassi payyatettaara gayttidaagan nuuni qoppiyoobay bessiyaaba gidana koshshees.—Piliphphisiyuusa 1:10 nabbaba.

Ne qofaa hara asay kaallanaadan oottanawu baaxetay? (Mentto 9 xeella)

9. Roome 14:13, 19y payyatettaara gayttidabaa kuuyanawu waati maaddii, qassi nu issippetettay waani moorettana danddayii?

9 Bessiyaagaadan qoppiya Kiristtaanee ba qofaa hara asay kaallanaadan oottanawu baaxetenna. Awurooppan issi biittan, azinaynne machiyaa issi issi qumaa qommotubaanne qumaa miyo ogiyaabaa minttidi yootoosona. Hegaa goˈettanaadan eti amarida ishantta ammanttidosona; shin harati goˈettibookkona. Guyyeppe, qoppidoogaadan hanibeenna gishshawu, daroti lanccidosona. Azinaynne machiyaa issi issi qumaa qommotanne miyo ogiyaa banttawu doorana danddayoosona; shin payyatettaara gayttidaban gubaaˈiyaa issippetettay moorettanaadan oottiyoogee bessiyaabee? Issi issi qumaa miyoogaaranne issi issi gallassaa bonchiyoogaara gayttidaagan beni Roomen deˈiya Kiristtaanetu ubbaa qofay amarida wodiyawu issi mala gidenna. PHawuloosi eta woygi zoridee? Gallassaa xeelliyaagan i hagaadan giis: “Issi urai, ‘Hiqqa gallassai hara gallassatuppe aadhdhees’ yaagidi qoppiyo wode, harai, ‘Ubba gallassatikka issi mala’ giidi qoppees. Asai ubbai huuphiyan huuphiyan hegaadan aissi qoppiyaakko akeeko.” Haratussi xube gidiyaabaa oottennaagee keehi koshshiyaaba.—Roome 14:5, 13, 15, 19, 20 nabbaba.

10. Harati kuuyiyoobaa nuuni bonchana koshshiyoy aybissee? (Ha huuphe yohuwaa doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

10 Nu mala Kiristtaanee akeekan kuuyido issibaa nuuni akeekana xayikko, a bolli pirddanawu eesotana koshshenna; woy a qofaa laamissanawu baaxetana koshshenna. A kahay  loytti loohana bessiya “shugo” gidana danddayees; woy issi issiban keehi pirddiyaagaa gidana danddayees. (1 Qor. 8:11, 12) Hara baggaara, Xoossay kessido maaraara maayettanaadan loohissana bessiyaakkonne, nu kahaa qorana koshshennan waayi aggana. Payyatettaa naagiyoogaa malaban, nuuni ubbay nu huuphen kuuyananne hegaa gaasuwan gakkiyaabaa danddayana koshshees.

WODIYAA AATTIYO UFAYSSIYAABAA

11, 12. Allaxxiyoobaa dooriyo wode, nuuni hassayana koshshiyo Geeshsha Maxaafaa zoree awugee?

11 Asay wodiyaa aattiyooban ufayttanaadaaninne goˈettanaadan oottidi Yihooway medhiis. Solomoni “miiccanaukka wodee” deˈiyoogaanne “yexxanaukka wodee” deˈiyoogaa yootiis. (Era. 3:4) SHin wodiyaa aattiyo amaridabay maaddiyaaba, ufayssiyaaba woy gazddissiyaaba gidenna; woy qassi keehi allaxxiyoogee woykko muletoo allaxxiyoogee loˈˈo gidenna. Ufayssiyaaban allaxxidi goˈettanaadan nu kahay waatidi maaddana danddayii?

12 Geeshsha Maxaafay ‘asatettaa oosuwaa’ oottennaadan yootees. He oosoti “shaaramuxiyoogaa, tunatettaa, yeellaa xayiyoogaa, Eeqau goinniyoogaa, bitiyoogaa, morkketettaa, palamaa, qanaatiyoogaa, hanqquwaa, bana xoqqissiyoogaa, ooyettiyoogaa, issoi issuwaappe shaahettiyoogaa, miqqainniyoogaa, woriyoogaa, mattottiyoogaa, yettanchcha kiyiyoogaanne hageeta milatiyaageeta.” PHawuloosi, “Hageeta milatiyaageeta oottiyaageeti Xoossaa kawotettaa laattokkona” yaagiis. (Gal. 5:19-21) Hegaa gishshawu, nuna hagaadan oychana danddayoos: ‘Qohiya woy keesettiyo woy ba biittan ceeqettiyoogaa bessiya ispporttiyaa ixxanaadan ta kahay tana denttettii? SHori baynnabaa, mattottiyoogaa, woy iita ayyaanaa oosuwaa xaasayi xeellanaadan oottiya woy pokkobaa bessiya pilimiyaa beˈanawu taani paacettiyo wode, ta kahay tana diggii?’

13. Allaxxiyoobaa xeelliyaagan 1 Ximootiyoosa 4:8ninne Leemiso 13:20n deˈiya zoree nuna waatidi maaddana danddayii?

13 Allaxxiyoogaara gayttidaagan nu kahaa loohissanawu Geeshsha Maxaafaa maaray maaddana danddayees. Leemisuwawu, Geeshsha Maxaafay ‘bollaa minttiyoogee guuttaa goˈˈiyoogaa’ yootees. (1 Xim. 4:8) Bollaa ubbatoo minttiyoogee gazddissiyoogaanne payyatettawukka maaddiyoogaa daroti akeekoosona. Nuuni haratuura issippe bollaa minttanawu koyikko, hegaa oonaarakka oottana koshshii? Leemiso 13:20y, “Aadhdhida eranchcha asatuura hemettiya asi aadhdhida eranchcha gidees; shin eeyya asatuura hemettiya asi metuwan gelees” yaagees. Nuuni Geeshsha Maxaafan loohida nu kahay yootiyoobaa siyiyoogan, dooridi allaxxana koshshiyoogaa hegee bessennee?

14. Issi yelagiyaa Roome 14:2-4ra maayettiyaabaa waata oottadee?

14 Kiristtiyanawunne Danyelissi yelaga naaˈˈu macca naati deˈoosona. Kiristtiyaani hagaadan giis: “Nu So Asaa Goynuwaa omarssi allaxxiyoogaabaa tobbida. Allaxxiyo issi issibay loˈˈo gidiyoogaa, haray qassi loˈˈo gidennaagaa maayida. Loˈˈo lagge geetettana danddayiyay oonee? Amarida yelaga Yihoowa Markkati timirtte keettan shemppo saatiyan a likke gidenna gaada qoppiyoobaa haniyoogaa nu naatuppe issinna yootaasu. Akka etaagaadan hananaadan bana unˈˈettidabadan qoppaasu. Nuussi ubbaassi kahay deˈiyoogaanne ay oottanaakko, qassi oonaara oottanaakko dooranawu kahay yootiyoobaa siyana koshshiyoogaa iyyo yootida.”—Roome 14:2-4 nabbaba.

Geeshsha Maxaafan loohida ne kahay neeni iitabaappe naagettanaadan maaddana danddayees (Mentto 14 xeella)

15. Allaxxanawu qoppiyo wode Maatiyoosa 6:33 hassayiyoogee waati maaddana danddayii?

 15 Ay keena wodiyaa allaxxay? SHiiquwaa, haggaazuwaa, buzo xinaatiyaanne hegaa malabaa kaseyayiyye, allaxxiyoobaa kaseyay? Neeni keehippe koyiyoobay aybee? Yesuusi, “Kasetidi, Xoossaa kawotettaanne a xillotettaa koyite; i intteyyo he ubbabaa immana” yaagiis. (Maa. 6:33) Ne kahay neeni Yesuusa zoriyaara maayettiyaabaa kaseyanaadan denttettii?

MISHETTIDI OOTTANAADAN DENTTETTIYAABAA

16. Haggaazuwan nu kahay aybin maaddana danddayii?

16 Loˈˈo kahay nuna maaddiyoy iitabaa oottennaadan yootiyoogaa xallaana gidenna. I nuuni loˈˈo oosuwaa oottanaadan denttettees. He loˈˈo oosotuppe waannatiyaagee sooppe soo biidi markkattiyoogaanne haggaazuwaa kiyennan markkattiyoogaa. PHawuloosi hegaadan oottanaadan a kahay a denttettiis. I, “Wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootennan aggikko, taassi aayye7ana” yaagiis. (1 Qor. 9:16) Nuuni aagaadan oottiyo wode, nuuni suurebaa oottiyoogaa nu kahay nuussi yootees. Qassi mishiraachuwaa yootiyoogan nuuni etawu yootiyo asatu kahaa denttettoos. PHawuloosi, “Tumaa qoncciyan haasayidi, Xoossaa sinttan asa ubbaa zoriya wozanaayyo nuna shiishsheettees” yaagiis.—2 Qor. 4:2.

17. Issi yelaga michiyaa ba kahaara maayettiyaabaa waatada oottadee?

17 Jaklina bayoloojiyaa tamaariyo wode, iyyo layttay 16. He wode lodda laamiyaa timirttiyaa tamaarissoosona. A hagaadan gaasu: “Hegaa tamaariyo wode taani haroodeegaadan loytta tobbanawu ta kahay paqqadibeenna. Lodda laamiyaa timirttiyawu exatikke. Taani ta qofaa asttamaariyawu yootaas. I daro keha; qassi taani kifiliyan deˈiya naatu ubbawu meretaabaa yootanaadan paqqadiis.” Jaklina Geeshsha Maxaafan loohida ba kahay yootiyoobaa siyada hegaara maayettiyaabaa oottido gishshawu, keehi ufayttaasu. Ne kahay neeni hegaadan likkebaa oottanaadan denttettii?

18. Nuuni ammanttiya loˈˈo kahay nuussi deˈanaadan koyana bessiyoy aybissee?

18 Yihooway kessido maaraaranne a ogiyaara kaseegaappe aaruwan maayettidi deˈanawu halchiyoogee keehi loˈˈoba! Yaatanawu, kahay keehi maaddana danddayees. Nuuni Xoossaa Qaalaa ubbatoo loytti xannaˈiyoogan, akeekidobaa wotti dentti qoppiyoogaaninne hegaadan deˈanawu baaxetiyoogan nu kahaa loohissoos. Yaatiyo wode, kahay deˈuwan nuna keehi maaddees!

^ MENT. 7 Tamme 15, 2004, Wochiyo Keelaa (Amaarattuwaa) sinttaa 29-31n, “Nabbabiyaageetu Oyshaa” xeella.