Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) September 2015

Ha maxeetiyan Xiqimita 26ppe Hidaare 29, 2015 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Kiristtoosaagaa Keenaa Dicciiddi Deˈeetii?

Nuuni Yihoowawu ay keena layttawu haggaazikkokka, ayyaanaaban diccana danddayoos.

Ne Kahaa Ammanettada Kaallana Danddayay?

Hegee akkamettiyoogaa, allaxxiyoogaanne haggaazuwaa xeelliyaagan neeni loˈHS.2ˈobaa kuuyanaadan waati maaddana danddayiyaakko akeeka.

“Ammanuwan Minnite”

PHeexiroosi haattaa bolli hemettanawu malidoogaappe ammanuwaabaa ay tamaarana danddayiyoo?

Yihooway Nuna Siiqiyoogaa Waati Bessii?

Yihooway nena siiqiyoogaa akeekanawu metootay?

Nuuni Yihoowa Siiqiyoogaa Waati Bessana Danddayiyoo?

Nuussi siyettiyaabaappe aadhiyaabay koshshees.

LIFE STORY

Yihooway Anjjin Ta Deˈuwan Loˈˈobay Kumiis

Bolla Gididi Heemmiyaagaa yara gidida i azinaa Tedi Jaaraazaara 50ppe dariya layttaa kumetta wodiyaa haggaazida Melita Jaaraazi deˈuwan hanidabaa nabbaba.