Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  July 2015

Ereetii?

Ereetii?

Beni Israaˈeela biittay Geeshsha Maxaafay qonccissiyoogaa mala woray darido biittee?

HIDOOTAA BIITTAN issi issi heeran woray kumidoogaanne ‘cora’ mittay deˈiyoogaa Geeshsha Maxaafay qonccissees. (1 Kaw. 10:27; Yaas. 17:15, 18) SHin, he biittan darosan woray qeexetti wurido gishshawu, issi issi asay Geeshsha Maxaafay yootiyoogaadan kase cora mittay deˈiyoogaa sirana danddayees.

Layf in Biblikal Izraˈel giyo maxaafay “beni Israaˈeelan woray ha wodeegaappe daro” gidiyoogaa qonccissees. Gezziyan darosan xiidday (Pinus halepensis), wolaynne (Quercus calliprinos), terebinz (Pistacia palaestina) giyo mittay deˈees. Deretiyaasaappenne Meediteraaniyaa abbaa xanxxaappe gidduwan deˈiya SHefela giyo heeran keehi daro ettay (Ficus sycomorus) deˈees.

Plants of zi Baybil giyo maxaafay Israaˈeelan issi issi heeran ha wodiyan mitti mule baynnaagaa yootees. Hegaadan aybissi hanidee? He maxaafay, “Asay mittaa aggennan qanxxiyo waanna gaasoy goshshawunne henttawu gadiyaa aassanaassa gidikkokka, keexxanawunne eettanawukka aggennan qanxxees” yaagidi, hegee loddan loddan hanidoogaa qonccissees.