Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  July 2015

Ne Oosuwaa Asi Beˈin Beˈana Xayin Qofissii?

Ne Oosuwaa Asi Beˈin Beˈana Xayin Qofissii?

KEETTAA keexxiyoogee Baxaaliˈeelawunne Oholiˈaabawu oorattaba gidenna. Eti Gibxxen aylletettan deˈiyo wode daro xuubiyaa medhanawu keehi daafuridoogaa dogiyaakko ixxokkona. SHin he wodee aadhiichiis. Eti gayttiyo dunkkaaniyaa keexxiyo oosuwan kaalettanaadan maddabettidoogee kushe hiillan keehi gooba gidanaadan maaddana. (Kes. 31:1-11) SHin, eti oottido maalaalissiyaabaa beˈana asati keehi guutta. Asi nashshibeennaagee eti hidootaa qanxxanaadan oottidee? Eta oosuwaa asi beˈin beˈana xayin eta qofissiyaabee? Neegaa shin asi beˈin beˈana xayin nena qofissii?

AMARIDAAGEETU XALLAY BEˈIYO KEEHI LOˈˈIYA OOSUWAA

Gayttiyo dunkkaaniyan deˈiya miishshatuppe amaridaageeti oosettido ogee maalaalees. Leemisuwawu, maachaa taabootaa bolli deˈiya, worqqaappe merettida kiruubeta qoppa. Kiitettida PHawuloosi eti ‘bonchettidaageeta’ gidiyoogaa yootiis. (Ibr. 9:5) Qoxettida worqqaappe medhido he misileti ay keena loˈˈiyaakko qoppa!—Kes. 37:7-9.

Baxaaliˈeelinne Oholiˈaabi oottidobaa ha wodiyan demmiyaaba gidiyaakko, hegee daro asay nashshana danddayiyoosan, keehi loˈˈo muuzemiyan wottiyooba. SHin hegee oosettido wode, ay keena loˈˈiyaakko beˈida asay woqqee? Kiruubeti Ubbaappe Aadhiya Geeshsha Sohuwan deˈiyo gishshawu, qeese ubbatu halaqaa xallay Nagaray Atto Geetettiyo Gallassi layttan issitoo yaa geliyo wode eta beˈees. (Ibr. 9:6, 7) Hegaappe denddidaagan, hegaa beˈida asay keehi guutta.

ASI SABBANA XAYIKKONNE UFAYTTIYOOGAA

Neeni Baxaaliˈeela woy Oholiˈaaba gidiyaakko, qassi keehi daafurada hegaa mala maalaaliya misiliyaa medhiyaakko, he misiliyaa keehi guutta asay beˈiyoogaa eriyo gishshawu neeyyo aybi siyettanee? Ha wodiyan asay oottidoban laggeti sabbiyo wodenne nashshiyo wode ufayttees. Eti hegee bantta oosoy goˈˈiyaaba gidiyoogaa bessiyaabaadan qoppoosona. SHin Yihoowa ashkkarati etappe dummatoosona. Baxaaliˈeelaagaadaaninne Oholiˈaabaagaadan Yihoowa sheniyaa oottiyoogeenne an nashettiyoogee nuna ufayssees.

 Yesuusi saˈan deˈiyo wode, haymaanootiyaa kaalettiyaageeti hara asay garamettanaadan woossiyoogee meeze gididaba. SHin Yesuusi asan sabettanawu koyennan wozanappe woossanaadan zoriis. Hegee ‘geeman beˈiya nu Aaway nuuyyo qoncciyan immanaadan’ oottees. (Maa. 6:5, 6) Waannabay harati nu woosaabaa qoppiyoobaa gidennan, Yihooway nu woosaabaa qoppiyoobaa. Nu woosaa tumuppe goˈˈiyaaba oottiyay a qofaa. Nu geeshsha haggaazuwan nuuni oottiyo ubbabankka hanotay hegaa mala. Harati nuna sabbido gishshawu nu oosoy goˈˈiyaaba giidi qoppokko; shin hegee “geeman be7iya” Yihoowa ufayssees.

Gayttiyo dunkkaanee oosetti wurido wode, “shaarai Xoossaa Dunkkaaniyaa kammiis; GODAA bonchchoikka a kumiis.” (Kes. 40:34) Hegee Yihooway ufayttidoogaa loytti qonccissees! He wode Baxaaliˈeelayyoonne Oholiˈaabayyo aybi siyettidee? Eti oottidoban eta sunttay xaafettana xayikkokka, eti bantta ooso ubbaa Xoossay anjjiyoogaa eriyoogan ufayttidoogee qoncce. (Lee. 10:22) Hegaappe kaalliya layttatun, eti oottidobay Yihoowayyo haggaaziyoogan goˈˈidoogaa beˈidi, eti wozanappe ufayttidoogee erettidaagaa. Baxaaliˈeelinne Oholiˈaabi ooratta alamiyan hayquwaappe denddiyo wode, gayttiyo dunkkaanee 500 gidiya layttawu geeshsha goynuwan goˈettidoba gidiyoogaa siyidi ufayttanaagee erettidaba!

Ha wodiyan Yihoowa dirijjitiyan animeeshin giyoobaa oottiyaageetu, misiliyaa medhiyaageetu, muuziqaa miishshaa kaaˈiyaageetu, pootuwaa denttiyaageetu, xuufiyaa birshshiyaageetunne xaafiyaageetu sunttay odettenna. Hegaappe denddidaagan, eti oottiyoobaa ooninne “beˈenna” gaana danddayettees. Kumetta saˈan 110,000ppe dariya gubaaˈetun oosettiya darobaa xeelliyaagankka hegaadan gaana danddayettees. Gubaaˈe hisaabiyaa oottiyaagee aginaa wurssettan oottiyoobaa ooni beˈii? Gubaaˈe xaafee haggaazo irpporttiyaa giigissiyo wode ooni beˈii? Kawotettaa Addaraashan koshshiyaabaa giigissiya ishaa woy michiyo ooni beˈii?

Baxaaliˈeelinne Oholiˈaabi oottido maalaaliyaaban ceeqettanaadan, wurssettan wanccaa, madaaliyaa woy hegaa mala harabaa demmibookkona. SHin eti aybippenne aadhiyaabaa demmidosona; hegeekka Yihoowan nashettiyoogaa. Yihooway eta oosuwaa beˈidoogee erettidaba. Etaagaadan nu huuphiyaa kawushshidi nu dosan haggaaziyaageeta gidanawu amottoos.