Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  July 2015

Ayyaanaa Gannatiyaa Yallisissiyaabaa Ootta

Ayyaanaa Gannatiyaa Yallisissiyaabaa Ootta

“Taani ta tohuwaa wottiyo sohuwaa bonchchana.”—ISI. 60:13.

MAZAMURE: 28, 9

1, 2. ‘Yedhiyo sohuwaa’ giyo qofay Ibraawetto Geeshsha Maxaafan ay qonccissana danddayii?

XOOSSAA YIHOOWAY, “Saloi ta kawotaa araata; sa7aikka ta tohoi yedhdhiyo soho” yaagiis. (Isi. 66:1) I ba ‘yedhiyo sohuwaa’ xeelliyaagan, “Taani ta tohuwaa wottiyo sohuwaa bonchchana” yaagiis. (Isi. 60:13) I hegaa waati oottii? Nuuni Xoossay ‘yedhiyo sohuwan’ deˈiyo gishshawu, i hegaadan oottiyoogee nuuyyo keehi koshshiyoy aybissee?

2 ‘Yedhiyo sohuwaa’ giyo qofay saˈaa qonccissiyaaba; qassi Ibraawetto Geeshsha Maxaafan beni Israaˈeelati goˈettiyo beeta maqidasiyawu leemiso. (1 Odiya 28:2; Maz. 132:7) Saˈan kase deˈiya beeta maqidasee tumu goynuwaa humˈˈo. Yaatiyo gishshawu, Yihoowa xeelan hegee tumuppe loˈˈees; qassi, beeta maqidasee deˈiyoogee Yihooway tohuwaa wottiyo sohoy bonchchettanaadan oottiis.

3. Xoossaa ayyaana beeta maqidasee gitay aybee, qassi hegee awude doommidee?

3 Ha wodiyan tumu goynuwaa humˈˈoy keexettida beeta maqidase gidenna. SHin keexxido ayba keettappenne aaruwan Yihoowa bonchissiya ayyaanaa beeta maqidasee deˈees. He beeta maqidasee qeesetu oosuwaaninne Yesuus  Kiristtoosa yarshshuwan Yihoowaara sigettanaadan giigidaba. Hegee Yesuusi 29 M.Ln xammaqettidi Yihoowa ayyaana beeta maqidasiyan gitan Qeese Ubbatu Halaqa gididi sunttettido wode doommiis.—Ibr. 9:11, 12.

4, 5. (a) Yihoowayyo tumuppe goynniyaageeti wozanappe koyiyoobaa Mazamure 99y waati qonccissii? (b) Nuuni ayba oyshaa nuna oychana koshshii?

4 Yihooway ayyaana beeta maqidasiyawu giigissidobaa nuuni nashshiyo gishshawu, a sunttaa erissiyoogan a sabboos, wozuwaa i kehatettan giigissido gishshawukka a sabboos. Ha wodiyan hosppun miilooniyaappe dariya tumu Kiristtaaneti minttidi Yihoowa sabbiyoogaa eriyoogee keehi ufayssiyaaba! Haymaanootiyaa kaalliyaanne saluwaa biidi Xoossaa sabbana giidi balan qoppiya issi issi asaagaappe dumma hanotan, Yihoowa Markkati ubbay ha wodiyan, ha saˈan a sabbana koshshiyoogaa akeekoosona.

5 Yaatiyoogan nuuni Mazamure 99:1-3, 5n odettida, Yihoowawu ammanettida ashkkaratu leemisuwaa kaalloos. (Nabbaba.) He mazamuree yootiyoogaadan, Muusee, Aarooninne Sameeli bantta wode tumu goynuwawu kumetta wozanappe exatidosona. (Maz. 99:6, 7) Ayyaanan tiyettida Yesuusa ishatuppe attidaageeti saluwaa biidi qeese gididi haggaazanaappe kase, ha wodiyan ayyaana beeta maqidasiyawu saˈaa dabaaban ammanettidi haggaazoosona. Miilooniyan qoodettiya ‘hara dorssati’ ammanettidi eta maaddoosona. (Yoh. 10:16) He naaˈˈu citan deˈiyaageeti eta hidootay dumma dumma gidikkokka, Xoossaa tohoy yedhiyo ha saˈan issippe Yihoowawu goynnoosona. Nuuni, ‘Yihooway tumu goynuwawu giigissidoban wozanappe hashetada oottiyaanaa?’ yaagidi nuna huuphiyan huuphiyan oychana koshshees.

XOOSSAA AYYAANA BEETA MAQIDASIYAN HAGGAAZIYAAGEETA SHAAKKI ERIYOOGAA

6, 7. Koyro xeetu laytta Kiristtaanetu giddon denddida metoy aybee, qassi daro layttappe guyyiyan hanidabay aybee?

6 Kiristtaane gubaaˈee eqqoosappe xeetu laytta kumennan, kaseti odettidaagaadan kaddiyaageeti denddidosona. (Oos. 20:28-30; 2 Tas. 2:3, 4) Xoossaa ayyaana beeta maqidasiyan ayyo tumuppe haggaaziyaageeti oonakko shaakki eranawu hegaappe simmin keehi metiyaaba gidiis. Daro wodiyaappe guyyiyan, Yihooway baayyo ayyaana beeta maqidasiyan tumuppe haggaaziyaageeti oonakko Yesuusa baggaara qonccissiis.

7 Yihooway dooridoogeetinne a ayyaana beeta maqidasiyan ayyo haggaaziyaageeti oonakko 1919n keehi qoncciis. Eti kaseegaappe aaruwan Xoossay koyiyo ogiyan ayyo haggaazanawu ayyaanaaban geeyidosona. (Isi. 4:2, 3; Mil. 3:1-4) Kiitettida PHawuloosi daro layttappe kase ajjuutan beˈidobay he wode amarida ogiyan polettiyoogaa doommiis.

8, 9. PHawuloosi ajjuutan beˈido gannatiyaara gayttidaagan heezzubaa yoota.

8 PHawuloosi ajjuutan beˈidobay 2 Qoronttoosa 12:1-4n odettiis. (Nabbaba.) PHawuloosi ajjuutan beˈidobay qonccidaba geetettiis. Hegee a wode deˈiyaabaara gidennan, sinttappe haniyaabaara gayttidaba. PHawuloosi ‘heezzantto saluwaa pude ekettido’ wode beˈido gannatee aybee? Koyruwan, hegee mata wode Gannate gidana saˈaabaa qonccissiyaaba  gidana danddayees. (Luq. 23:43) Naaˈˈanttuwan, he gannatee ooratta alamiyan deˈiya ayyaanaaban gannate mala hanotaa bessiyaaba gidana danddayees. Heezzanttuwan, he gannatee saluwan “Xoossaa gannatiyan” deˈiya keehi loˈˈo hanotaa qonccissiyaaba gidana danddayees.—Ajj. 2:7.

9 Gido shin, PHawuloosi “asi haasayanau danddayennabaa, asa inxxarssikka haasayanau danddayennabaa” siyidoogaa yootidoy aybissee? He wodee i he ajjuutan beˈido maalaalissiyaabaa qonccissiyo wode gidenna. SHin, ha wodiyan Xoossaa asay demmido anjjuwaabaa nuuni haˈˈi yootana bessees!

10. “Ayyaanaa gannateenne” “ayyaana beeta maqidasee” issi mala gidennay aybissee?

10 Nuuni darotoo ayyaanaa gannatiyaabaa haasayoos; shin hegee aybee? He gannatee nuuni Xoossaaranne nu ishanttuura sarotettan deˈanaadan oottiya ayyaanaabaa hanotaa bessiyaaba. Nuuni ‘ayyaanaa gannateenne’ “ayyaana beeta maqidasee” issi mala giidi qoppana koshshenna. Ayyaana beeta maqidasee tumu goynuwawu Xoossay giigissidoba. Ayyaanaa gannatee Xoossay nashshiyoogeetanne ha wodiyan ayyaana beeta maqidasiyan awu haggaaziyaageeta shaakki eranawu maaddees.—Mil. 3:18.

11. Ayyaanaa gannatiyaara gayttidaagan ha wodiyan nuussi deˈiya maatay aybee?

11 Yihooway 1919ppe doommidi ayyaanaa gannatee saˈan giiga, minonne aaho gidanaadan nagarancha asati banaara oottana mala paqqadidoogaa eriyoogee keehi ufayssiyaaba. Ha maalaalissiya oosuwaa oottaydda deˈay? Yihooway ‘tohuwaa wottiyo sohoy’ bonchettana mala aara issippe oottanawu wozanappe koyay?

YIHOOWAY BA DIRIJJITIYAA KASEEGAAPPE AARUWAN LOYTTIIDDI DEˈEES

12. Isiyaasa 60:17y polettiyoogaara gayttidaagan nuuni ubbay ammaniyoy aybee? (Ha huuphe yohuwaa doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

12 Yihoowa dirijjitiyawu saˈaa baggaara gayttidaagan laamettiya maalaalissiyaabay Isiyaasa 60:17n kasetidi odettiis. (Nabbaba.) Yelagati woy tumaa mati siyidaageeti he laamettidabaa qonccissiyaabaa nabbabidosona woy haratuppe siyidosona. SHin hegaa beˈida ishanttinne michontti gita maataa demmidosona! Yihooway ba kawoyido Kawuwaa bagaara Ba dirijjitiyaa kaalettiyoogaa eti ammaniyoogee garamissiyaaba gidenna. Eti naqaashi deˈiyooban ammaniyoogaa eroosona; nuuni ubbaykka etaagaadan ammanoos. Eti wozanappe yootiyoobaa siyiyoogee ne ammanuwaa minttana; qassi neeni Yihoowan keehi ammanettanaadan oottana.

13. Mazamure 48:12-14 maaran nuuni ay oottana bessii?

13 Tumu Kiristtaaneti ubbay Yihoowa dirijjitiyaabaa haratussi yootana koshshees. Iita, shori baynnanne siiqoy baynna alamiyan ayyaanaa gannatee ha wodiyan deˈiyoogee maalaalissiyaaba! Saluwan deˈiya Xoossaa Kawotettaabaanne ha wodiyan saˈan deˈiya ayyaanaa gannatiyaabaa ‘yiya yeletawu yootiyoogee’ keehi ufayssiyaaba!—Mazamure 48:12-14 nabbaba.

14, 15. Dirijjitee 1970ppe simmin laammidobay aybee, qassi hegan waati maadettidee?

14 Yihoowa dirijjitiyawu saˈaa baggay keehi loˈˈanaadan oottida, dirijjitiyan laamettida issi issibaa gubaaˈiyan deˈiya gasttati aadhida layttatun beˈidosona.  Cimata gidennan, gubaaˈiyawu oottiyaagee gubaaˈiyan deˈiyo wodiyaa, Macara Biiruwaa Konttiyaa gidennan, macara biiruwawu oottiyaagee issi biittan deˈiyo wodiyaa, qassi Yihoowa Markkata Bolla Gididi Heemmiyaagaa gidennan, Wach Tawer Soosaytiyaa pirezddanttee kaalettiyo wodiyaa eti hassayoosona. Yihoowawu aqida ha ishantta ubbaa maaddiya ammanettida asati deˈikkokka, kase gubaaˈiyan, macara biiruwaaninne waanna biiruwan koshshiyaabaa kuuyiyay issi ura xalla. Kase issi uri kuuyiyoogee attin, 1970ppe haa simmin amarida cimati kuuyoosona.

15 Ha laammidobay maaddidee? Ee, maaddiis. Aybissi? Geeshsha Maxaafaa loytti akeekidi laammidoba gidiyo gishshataassa. Ubbabaa issi uri kuuyiyoogaappe, Yihooway immido “imota” gidida cimatu ubbaa loˈˈo eeshshan dirijjitee goˈettees.—Efi. 4:8; Lee. 24:6.

16, 17. Mata wode laamettidabaappe nena keehi ufayssidaageeti awugeetee, qassi aybissi?

16 Nu xuufiyaa meraara, xuufiyan kiyiyaabaaranne xuufiyaa asawu immiyo ogiyaara gayttidaagan mata wode laamettidabaakka qoppa. Maaddiya, ufayssiyaanne loˈˈiya xuufeta haggaazuwan asawu immiyoogee keehi ufayssiyaaba! Qassi jw.org Weyb sayttiyaa mala ooratta tekinolojiyaa goˈettidi tumaa asawu yootiyo wode, Yihoowagaadan ubbasan deˈiya asawu keehi koshshiya kaaletuwaa immanawu koyiyoogaa bessoos.

17 So Asaa Goynuwaa omarssawu woykko buzo xinaatiyawu wodiyaa demmanaadan nu shiiquwaara gayttidaagan laamettidabaakka keehi nashshoos. Hegaadankka, gita shiiquwaa prograametun laamettidabaa nashshoos. Darotoo nuuni hegee layttan layttan yaa loˈˈi loˈˈi bees goos! Daro tiˈokiraase timirtte  keettatun kaseegaappe aaruwan loohiyoogan nuuni ufayttiyoogee qoncce. Ha laamettida ubbaban Yihooway kaalettidoogee erettidaba. I ba dirijjiteenne haˈˈi nuuni deˈiyo ayyaanaa gannatee ubbatoo loˈˈi loˈˈi baanaadan oottees!

AYYAANAA GANNATEE LOˈˈANAADAN NEENI OOTTIYOOBAA

18, 19. Ayyaanaa gannatee yallisanaadan waati maaddana danddayiyoo?

18 Nu ayyaanaa gannatee yaa loˈˈanaadan nuuni maaddana mala Yihooway paqqadidoogee nuussi boncho. Nuuni Kawotettaa mishiraachuwaa mishettidi sabbakiyoogaaninne asaa erissiyo ashkkara oottiyoogan hegaadan maaddoos. Nuuni issi uri ba huuphiyaa geppidi Kiristtaane gidanaadan maaddiyo wode, ayyaanaa gannatee aakkanaadan oottoos.—Isi. 26:15; 54:2.

19 Nu eeshshay loˈˈi loˈˈi baanaadan oottiyoogankka ayyaanaa gannatee yallisanaadan oottana danddayoos. Yaatiyoogan, ayyaanaa gannatee harata keehi ufayssiyaagaa gidanaadan oottoos. Darotoo asay dirijjitiyaakko shiiqidi, Xoossaakkonne Kiristtoosakko shiiqanaadan oottiyay, nuuni Geeshsha Maxaafaa eriyoogaappekka aaruwan nu geeshshatettaanne nuuni sarotettan deˈiyoogaa.

20. Leemiso 14:35 maaran nuuni keehi koyiyoobay ayba gidana bessii?

20 Ha wodiyan keehi loˈˈiya ayyaanaa gannatiyaa beˈidi Yihoowaynne Yesuusi keehi ufayttiyoogee erettidaba! Ha wodiyan ayyaanaa gannatee loˈˈi loˈˈi baanaadan oottiyoogan ufayttoos; shin saˈay gannate gidanaadan oottiyoogan ufayttanaagawu hegee xeera beso. Leemiso 14:35y, “Kawoi eranchcha ashkkaran ufaittees” yaagiyoogaa hassayiyaageeta gidoos. Ayyaanaa gannatee loˈˈi loˈˈi baanaadan oottiyo wode ubbatoo akeekancha gidoos!