Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) July 2015

Ha maxeetiyan Naase 31ppe Masqqala 27, 2015 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Bantta Dosan Eeno Giidosona—Raashiyan

Raashiyan aassiyaageeti keehi koshshiyoosan haggaazanawu biida aqo oyqqibeennaageetubaanne aqo oyqqidaageetubaa nabbaba. Eti kaseegaappe aaruwan Yihoowan ammanettiyoogaa tamaaridosona!

Ayyaanaa Gannatiyaa Yallisissiyaabaa Ootta

Ayyaanaa gannatee ayyaanaa beeta maqidasiyaara issi malee? PHawuloosi ‘heezzantto saluwan’ beˈido gannatee aybee?

‘Metiya Gallassan’ Yihoowawu Haggaaziyoogaa

Ubbatoo waanada ammanuwan minnananne Yihoowawu mishettada haggaazana danddayay? Cimidikka beni Yihoowawu ufayssan haggaazidaageetubaa akeeka.

‘Intte Attiyo Wodee Matiis’!

Gita waayee doommi simmin awaajettanabay aybee? Tiyettidaageeti he wode waananee?

Ne Oosuwaa Asi Beˈin Beˈana Xayin Qofissii?

Baxaaliˈeelanne Oholiˈaaba hanotay nuuni oottiyoobaa asi beˈana xayikkokka, Yihooway beˈiyoogaa akeekanaadan maaddees.

Xoossaa Kawotettawu Ammanettada Deˈa

Kiristtaaneti Yihoowayyoonne a Kawotettawu ammanettiyoogaa waati tamaarana danddayiyoonaa?

Hagee Nu Goyno Sohuwaa

Nu goyno sohuwaa bonchiyoogaa waati bessana danddayiyoo? Kawotettaa Addaraashaa keexxiyoogaanne giigissiyoogaa waatidi miishshan maaddiyoo?

Ereetii?

Hidootaa Biittan issi issi heeran woray kumidoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. He biittan darosan woray qeexetti wuridoogaa qoppiyo wode, kase tumu hegaa malee?