Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  June 2015

Hassayay?

Hassayay?

Mati kiyida Wochiyo Keelaa maxeeteta loyttada nabbabadii? Yaatikko, kaallidi deˈiya oyshata zaarana danddayay?

Kiristtaaneti Yesuusakko Woossana Bessii?

CHii, bessenna. Yesuusi nuuni Yihoowa woossanaadan tamaarissiis, qassi i ba Aawaa woossiyoogan nuuyyo loˈˈo leemiso gidiis. (Maa. 6:6-9; Yoh. 11:41; 16:23) Hegaadan, Yesuusa kaallida koyroogeeti akko gidennan, Xoossaakko woossidosona. (Oos. 4:24, 30; Qol. 1:3)—4/1, sinttaa 14.

Yesuusa hayquwaa hassayanawu giigettiyo wode layttan layttan ay oottana danddayiyoo?

Baalaara gayttidaagan giigida prograamiyaa kaallidi Geeshsha Maxaafaappe nabbabiyoogee giigettana danddayiyo ogiyaappe issuwaa. He wode kaseegaappe aaruwan haggaazanawukka baaxetana danddayoos. Qassi Xoossay nuussi qaalaa gelidobaa xeelliyaagan qoppananne woossana danddayoos.—1/15, sinttaa 14-16.

Wayssiya aymuwaa Yooseefawu yootida qashettida Gibxxe biittaa asati naaˈˈati waanidonaa?

Paaroonawu eessaa tigiyaagee zaarettidi ba maataa demmanaagaa Yooseefi yootiis. Oyttaa uukkiyaagaa aymoy Paarooni a worissidi mittan kaqissanaagaa bessees. Naaˈˈaageekka polettiis. (Doo. 40:1-22)—2/1-AM, sinttaa 12-14.

Jaappaanen deˈiya ishantti demmido garamissiya imotay aybee?

Eti Ooratta Alamiyaa Birshshettaappe ekettida Maatiyoosa maxaafay deˈiyo bukleetiyaa demmidosona. Hegee haggaazuwan asawu imettiiddi deˈees; qassi Geeshsha Maxaafaa erenna daro asay ekkiis.—2/15, sinttaa 3.

Koyro xeetu layttan mishiraachoy darosaa gakkanaadan maaddidabay aybee?

Rooma Kawotettaa Sarotettan asay woppu giidi deˈido gishshawu oli darenna. Beni wode erissiyo ashkkarati ubba heeraa issuwaa issuwaara gattiya loˈˈo ogiyan hemettana danddayoosona. Giriiketto qaalaa asay darosan haasayiyo gishshawu, Giriike biittan ubbasan deˈiya Ayhudatuyyookka sabbakanawu hegee maaddiis. He wode erissiyo ashkkarati mishiraachuwawu exatanawu Rooma higgiyaa goˈettana danddayoosona.—2/15, sinttaa 20-23.

Tumu Kiristtaaneti Paasikaa bonchennay aybissee?

Yesuusi bana kaalliyaageeti ba dendduwaa gidennan, ba hayquwaa hassayanaadan azaziis. (Luq. 22:19, 20)—3/1-AM, sinttaa 8.

Nu xuufeti Geeshsha Maxaafay yootiyo leemisuwaabaanne hegaa poluwaabaa mata wode darotoo qonccissennay aybissee?

Issi issi asati guyyeppe yaana gitabawu leemiso gidiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. Hegawu issi leemisoy Galaatiyaa 4:21-31n dees. SHin Geeshsha Maxaafay yootennaba gidikko, nuuni issibay harabawu leemiso giidi qoppana bessenna. SHin, Geeshsha Maxaafan xaafettida taarikiyaappenne etabay odettido asatuppe tamaariyoobaa koyana danddayoos. (Roo. 15:4)—3/15, sinttaa 17-18.

Gibxxe biittan beni wodebay olettidaagaa giddoppe beettida duuxerettida papayresee keehi koshshiyaabaa gididoy aybissee?

Yohaannisa Wonggeliyaappe amaridaagee deˈiyo duuxerettidaagee aadhida xeetu layttan beettiis. Hegee Yohaannisi maxaafaa xaafi simmin tamman qoodettiya layttaappe guyyiyan xaafettennan aggenna; an deˈiya qofay ha wodiyan deˈiya Geeshsha Maxaafay likkenne ammanttiyaagaa gidiyoogaa qonccissees.—4/1-AM, sinttaa 10-11.

Nagaraappe simmenna uraa bohiyoogee siiquwaa bessiyaabaa gididoy aybissee?

Issi ura bohiyoogee a maaddana danddayiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (1 Qor. 5:11-13) Hegee Xoossaa sunttaa bonchissees, gubaaˈiyaa geeshshatetta naagees, qassi nagaraa oottidaagee ba mooruwaappe simmanaadan oottana danddayees.—4/15, sinttaa 29-30.