Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) June 2015

Ha maxeetiyan Isiine 27ppe Naase 30, 2015 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Kiristtoosa—Xoossaa Wolqqaa

Yesuusi oottido maalaalissiyaabay beni Israaˈeela biittan deˈida asaa goˈˈidoogaa xalla gidennan, mata wode i asawu ay oottanaakkokka bessiyaaba.

I Asaa Siiqees

Yesuusi maalaalissiyaabaa oottido ogee awu siyettiyaabaa ay qonccissii?

Geeshsha Gididi Deˈana Danddayoos

Nuuni iita amuwaa eqettanaadan maaddana danddayiya heezzubaa Geeshsha Maxaafay yootees.

“Kingisli Danddayidoogaa Taanikka Danddayana!”

Siri Lankka biittan deˈiya Kingisli guutta daqiiqa kifiliyaa wurssanawu keehi metootiis.

Yesuusi Tamaarissido Woosaadan Deˈa—Koyro SHaahuwaa

Yesuusi “Ta aawawu” giyoogaappe “Nu aawau” giidi ha woosaa doommidoy aybissee?

Yesuusi Tamaarissido Woosaadan Deˈa—Naaˈˈantto SHaahuwaa

Xoossay nuussi hachi hachi koshshiya qumaa immanaadan oychiyo wode, nu asatettawu koshshiya qumaa xalla oychokko.

“Genccana Koshshees”

Yihooway giigissido oyddubay neeni paaciyan woy metuwan genccanaadan maaddana danddayees.

Hassayay?

Mati kiyida Wochiyo Keelaa maxeeteta loyttada nabbabadii? Neeni ay keena hassayiyaakko eranawu mala.