Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) May 2015

Ha maxeetiyan Tamme 29ppe Isiine 26, 2015 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

LIFE STORY

Ta Koyro Siiquwaa Hassayiyoogee Taani Genccanaadan Maaddiis

Yihoowa Markkata Bolla Gididi Heemmiyaagaa yame gidida Antoni Morisa deˈuwan hanidabaa nabbaba.

Naagetta—Seexaanay Nena Mittanawu Koyees!

Seexaanaa heezzu eeshshati i keehi iita morkke gidiyoogaa bessoosona.

Seexaanaara Olettananne A—Xoonana Danddayaasa!

Seexaanay otoruwaa, miishshaa siiqiyoogaanne shori baynna asho gaytotettaa piredan goˈettiyoogaappe waana haakkana danddayay?

Xoossay Immana Giidobaa Eti “Beˈidosona”

Ammanettida beni wode attuma asatinne macca asati sinttappe demmana woytuwaa qoppiyoogan loˈˈo leemiso gididosona.

Merinaa Deˈuwaa Immana Giidaagaa Milata

Nu bolli gakki erenna metuwaa tumuppe akeekana danddayiyoo?

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Hizqqeela Maxaafan Odettida Maagooga Googi Oonee?

FROM OUR ARCHIVES

Quma Keettaa Oosoy Siiquwan Oosettiyoogaa Akeekiis

Neeni 1990n woy hegaappe simmin Yihoowa Markkatu gita shiiquwaa shiiqiyoogaa doommidaba gidikko nuuni daro layttawu kaallido issi maaraa eriyaakko garamettennan aggakka.