Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  April 2015

Ubba Wode Yihoowan Ammanetta!

Ubba Wode Yihoowan Ammanetta!

“Asau, Xoossan ubba wode ammanettite.”MAZ. 62:8.

1-3. PHawuloosi Yihoowan ammanettana danddayiyoogaa siribeennay aybissee? (Ha huuphe yohuwaa doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

KOYRO XEETU LAYTTAN Roomen deˈiya Kiristtaanetussi hanotay keehi iita. He wode Roometi Kiristtoosa kaalliyaageeti asaa ixxoosonanne 64 M.Ln katamaa xuuggidosona giidi eta mootoosona; qassi eta yedettoosona. Neeni he wode deˈiya Kiristtaane gidiyaakko, galla galla qashettananne barchiyaa beˈana danddayaasa. Ne ishanttuppenne ne michonttuppe amaridaageeta doˈay zaazennan aggenna, woy asay eta mittaa bolli misimaariyan xishidi, qammi pooˈissanawu paxa xuuggennan waayi aggana.

2 Kiitettida PHawuloosi Roomen naaˈˈanttuwaa qashettidoy keehi wayssiya he wodiyaana gidennan aggenna. Hara Kiristtaaneti a maaddanee? PHawuloosa koyro hegee hirggissennan aggenna; ayssi giikko, i Ximootiyoosayyo, “Koiro tana mootiyo wode, ubbaikka aggi bayidoogaappe attin, tana ooninne maaddibeenna. Xoossai hegaa etau qoodoppo” yaagidi xaafiis. Gidikkokka, PHawuloosi bana maaddiya uri deˈiyoogaa akeekiis. I, “Godai ta matan eqqidi, taayyo wolqqaa immiis” yaagidi xaafiis. Ee, PHawuloosayyo koshshiya wolqqaa Goday Yesuusi immiis.  PHawuloosi ubbakka, “Gaammuwaa doonaappekka tana ashshiis” yaagidi xaafiis.—2 Xim. 4:16, 17. *

3 Hegaa hassayiyoogee PHawuloosi bana gakkiyaanne sinttaappe gakkana danddayiya metuwaaninne paaciyan Yihooway bawu wolqqaa immanaagaa ammanettanaadan oottidi, a minttettennan aggenna. PHawuloosi hegaa ammanettido gishshawu, ‘Goday tana iitabaa ubbaappe ashshana’ yaagiis. (2 Xim. 4:18) Ee, asay maaddenna wodekka, Yihoowaynne a Naˈay maaddiyoogee sirissennaagaa PHawuloosi tamaariis!

‘YIHOOWAN AMMANETTIYOOGAA’ BESSIYO HANOTATA

4, 5. (a) Koshshiya maaduwaa ubba wode ooppe demmana danddayay? (b) Yihoowaara dabbotaa waata minttana danddayay?

4 Metiya hanotan issi issitoo nena maaddiyaabi baynnabadan qoppa eray? Hegeetuppe amaridaageeti ooso xayiyoogaa, timirtte keettan gakkiya metuwaa, sahuwaa woy hara azzanttiyaabaa gidana danddayoosona. Nena maaddanaadan harata oychennan aggakka; shin koshshiyaaban eti nena maaddibeenna gishshawu azzanadasa. Issi issi metoy asi maaddin qaarettana danddayennaagee qoncce. He wode neeni ay oottana koshshii? Geeshsha Maxaafay nuuni ‘Yihoowan ammanettanaadan’ yootees. (Lee. 3:5, 6) SHin i nena maaddanaagaa ammanettana danddayay? Ee, danddayaasa! Yihooway ba asaa tumuppe maaddiyoogaa nuuni ammanettanaadan oottiya darobaa Geeshsha Maxaafan demmana danddayoos.

5 Hegaa gishshawu, asi maaddennan aggiyo wode uluwan lancce oyqqiyoogaappe, hegaa mala hanotaa PHawuloosaagaadan Yihoowan wozanappe ammanettada siiquwan i maaddiyoogaa beˈana danddayiyoobadan xeella. Hegee neeni an mintta ammanettanaadaaninne awudeegaappenne aaruwan ayyo mata dabbo gidanaadan oottees.

XOOSSAA DABBO GIDANAWU AN AMMANETTANA KOSHSHEES

6. Unˈˈettiyo wode Yihoowan ammanettiyoogee metiyaaba gidana danddayiyoy aybissee?

6 Metoy unˈˈettin danddayettida ubbabaa oottada attidaagaa Yihooway giigissanaagaa eriyo gishshawu, aakko woossada woppu gaana danddayay? Ee, danddayaasa! (Mazamure 62:8; 1 PHeexiroosa 5:7 nabbaba.) Yihoowan ammanettiyoogaa tamaariyoogee aara dabbotaa minttanawu keehi maaddees. SHin, Yihooway neessi koshshiyaabaa kunttanaagaa ammanettiyoogee metiyaaba gidana danddayees. Aybissi? Yihooway ubba wode sohuwaara zaarennaagee hegawu issi gaaso gidana danddayees.—Maz. 13:1, 2; 74:10; 89:46; 90:13; Imb. 1:2.

7. Yihooway nu woosaa ubbatoo sohuwaara zaarennay aybissee?

7 Nuuni oychiyo ubbabaa Yihooway sohuwaara zaarennay aybissee? Nuuni aara dabbotiyoogaa naati bantta aawaara dabbotiyoogaara i geeddarssiyoogaa hassaya. (Maz. 103:13) Issi naˈi oychiyo ubbabaa ba aaway immana woy eesuwan hegaadan oottana giidi qoppennaagee qoncce. Naati oychiyo issi issibay eti sohuwaara dogi aggiyooba gidana danddayees. Harati bessiya wodee gakkanaashin naagana koshshiyoobata. Harati qassi naata woykko hara asaa maaddennaba gidana danddayoosona. Hegaa bollikka, naˈi oychiyo ubbabaa polikko, naˈay goda mala, aaway qassi ayyo ashkkara mala gidees. Saluwan deˈiya nu Aaway Yihooway nuna siiqees. I nuna Medhida aadhida eranchaa gidiyoogaadan, nuussi koshshiyaabaanne nuuni oychiyoobaa zaarana  bessiya wodiyaa erees. Nu woosaa Yihooway waatidi zaaranaakko naagidi beˈiyoogee loˈˈo.—Isiyaasa 29:16; 45:9ra gatta xeella.

8. Nuuni genccana danddayiyoobaa xeelliyaagan Yihooway gelido qaalay aybee?

8 Yihooway asi ubbi genccananne genccennan aggana danddayiyoobaa eriyoogaa hassaya. (Maz. 103:14) Hegaa gishshawu, nuuni nu wolqqan genccana giidi i qoppenna; shin aawa gidiyo gishshawu maaddees. Nuuni issi issitoo genccana danddayennabadan qoppana danddayoos. SHin Yihooway ba ashkkarati bantta wolqqay danddayiyoogaappe aadhiya paaciyan paacettanaadan koyennaagaa qonccissiis. Ee, ‘kessi ekkiyo ogiyaa i immana.’ (1 Qoronttoosa 10:13 nabbaba.) Yaatiyo gishshawu, nuuni genccana danddayiyoobaa xeelliyaagan Yihooway qoppiyoobay likke gidiyoogaa ammanettoos.

9. Nuuni woossidi sohuwaara maaduwaa demmenna wode ay oottana koshshii?

9 Nuuni woossidi sohuwaara maaduwaa demmana xayikko, nuna maaddana wodiyaa eriya Xoossaa naagiyaageeta gidoos. I nuna ashshanawu ubbatoo amottiyo gishshawu, ikka danddayan naagiyoogaa hassaya. Yihooway “intteyyo kehanau naagees; i intteyyo qarettiyoogaa bessanau denddees. Aissi giikko, [i] xillo pirddiya Xoossaa; a naagiyaageeti ubbati anjjettidaageeta.”—Isi. 30:18.

‘GAAMMUWAA DOONAA’

10-12. (a) Yeddenna harggee oyqqido so asaa yara xeelliya Kiristtaaniyaa, hanotay waatidi keehi wayssana danddayii? (b) Metiya wodiyan Yihoowan ammanettiyoogee issi uri aara dabbotaa minttanaadan waati maaddii? Leemisuwaa yoota.

10 Wolqqaama metoy gakkiyo wode, neessi PHawuloosaagaadan ‘gaammuwaa doonan’ woy a doonaa matan deˈiyaabadan siyettana danddayees. Hegaa mala wodiyan Yihoowan ammanettiyoogee metiyaaba gidikkokka, hegee keehi koshshiyaaba. Leemisuwawu, neeni keehi siiqiyo ne so asaa yara yeddenna harggee oyqqin maaddaasa giidi qoppoos. Neeni minnanawunne eraa demmanawu woossennan aggakka. * Hegaa xeelliyaagan neeyyo danddayettida ubbabaa oottada, Yihooway nena ubbatoo xeelliyoogaanne ammanettada genccanawu koshshiyaabaa immanaagaa eriyo gishshawu woppu giikkii?—Maz. 32:8.

11 Yihooway nena maaddennaba neessi milatana danddayees. Dottoreti neeyyo issoy issuwaagaa phalqqiyaabaa yootana danddayoosona. Woykko neeni nena minttettana gaada qoppido dabboti hanotay neeyyo yaa iitanaadan oottana danddayoosona. Yihooway nena minttettanaagaa ubba wode ammanetta. Ubbatoo akko shiiqa. (1 Sameela 30:3, 6 nabbaba.) Maaduwaa demmiyo wode, aara dabbotaa minttaasa.

12 Linda * sahettida ba aawaanne aayyiyo eti hayqqanaappe kase amarida layttaa maadda simmada, hegee tuma gidiyoogaa eraasu. “He wode ta azinay, ta ishaynne taani ay oottanaakko darotoo erokko. Maaddiya uri baynnabadan nuuyyo issi issitoo siyettiis. SHin, hegaa hassayiyo wode, Yihooway nuna waati maaddidaakko loyttidi akeekoos. I nuna minttettiis; qassi aynne oottana danddayennaba nuussi malatido wodiyaankka nuuyyo koshshiyaabaa immiis.”

13. Yihoowan ammanettiyoogee issi michiyaa daganttiya dumma dummabay gakkishin genccanaadan waatidi maaddidee?

13 Yihoowan wozanappe ammanettiyoogee waayiyaa wodekka maaddana danddayees. Yihoowa Markka gidenna i azinay Rando yeddana haniyo wode, i ishaa  luupes giyo woriya harggee oyqqidoogee erettiis. Guutta aginaappe simmin, i ishaa machiyaa hayqqaasu. Randa ha daganttiyaabaappe minettiyoogaa doommido wode, aqinye gidaasu. Hegaappe simmin takkennan i aayyiyaa hayqqaasu. Randa genccanaadan aybi maaddidee? A hagaadan gaasu: “Taani guuttabawukka galla galla Yihoowakko woossaas. Hegee taayyo Yihooway beˈiyoogaa keena qoncce gidanaadan oottiis. Ta qofan woy hara asa qofan zemppiyoogaappe Yihoowan ammanettiyoogaa hegaappe tamaaraas. I tawu koshshiya ubbabaa immiyoogan tana maaddiis. Hegaappe denddidaagan, Yihoowaara issippe oottiyoogaa ta deˈuwan beˈaas.”

Yihoowa dabbo gididi deˈennaadan nu son merettiyaabaykka paaccana danddayees(Mentto 14-16 xeella)

14. So asi bohettido ammanettida Kiristtaanee ay ammanettana danddayii?

14 Hara hanotaa qoppa. Neeni siiqiyo so asaappe issoy bohettiis giidi qoppoos. Geeshsha Maxaafay bohettidaageeta xeelliyaagan yootiyoobaa eraasa. (1 Qor. 5:11; 2 Yoh. 10) SHin neeni bohettidaagaa siiqiyo gishshawu, Geeshsha Maxaafaa maaraa azazettiyoogee keehi deexxiyaaba, ubba qassi danddayettennaba gaada qoppana danddayaasa. * Bohettidaageeta xeelliyaagan Geeshsha Maxaafaa kaaletuwaa murttada kaallanawu neeni minnanaadan saluwan deˈiya ne Aaway maaddanaagaa ammanettana danddayay? He hanotaa Yihoowaara dabbotaa minttana danddayiyoobadan qoppuutee?

15. Addaamee Edenen Yihoowawu azazettibeennay aybissee?

15 Hegaa xeelliyaagan koyro bitaniyaa Addaamebaa qoppa. I Yihoowayyo azazettennan ixxidi, hayqqennan paxa deˈana giidi  qoppidee? CHii qoppibeenna; ayssi giikko, Geeshsha Maxaafay ‘Addaamee cimettibeennaagaa’ yootees. (1 Xim. 2:14) Yaatin, i ayssi azazettennan ixxidee? Hewaana immido mittaa teeraappe Addaamee miidoy ba machiyo siiqiyo gishshataassa gidennan waayi aggana. I ba Xoossaa Yihoowawu azazettiyoogaa aggidi, ibaa siyiis.—Doo. 3:6, 17.

16. Nuuni ooppenne aaruwan siiqana koshshiyoy oonee, qassi aybissi?

16 Hegee nuuni nu so asaa keehi siiqana koshshennaagaa bessii? Bessennaagee qoncce! SHin nuuni ooppenne keehi siiqana koshshiyoy Yihoowa. (Maatiyoosa 22:37, 38 nabbaba.) Hegee nu so asay Yihoowayyo haggaazin aggin, eta keehi maaddees. Hegaa gishshawu, ubbatoo kaseegaappe aaruwan Yihoowa siiqanne an ammanetta. Bohettida intte so asa hanotay nena qofissikko, qofissiya ubbabaa Yihoowayyo woosan yoota. * (Roo. 12:12; Pili. 4:6, 7) He azzanttiya hanotaa Yihoowaara dabbotaa minttanawu goˈetta. Hegee qassi, keehi loˈˈobaa demmanawu Yihoowan ammanettanaadan maaddees.

DANDDAYAN NAAGIYO WODE

Yihoowayyo minnada oottiyoogan an ammanettiyoogaa bessa(Mentto 17 xeella)

17. Nuuni Kawotettaabaa minnidi sabbakiyo wode, Yihoowan ammanettiyoogaa waati bessiyoo?

17 PHawuloosi ‘gaammuwaa doonaappe’ attido gaasoy aybee? I “Aihuda gidenna asai ubbai siyanau yootana mala” attidoogaa odiis. (2 Xim. 4:17) Nuuni PHawuloosaagaadan minnidi sabbakiyo wode, nuussi koshshiya hara ubbabaa Yihooway ‘immanaagaa’ ammanettoos. (Maa. 6:33) Nuuni Kawotettaabaa sabbakiyaageeta gidiyo gishshawu, ‘wonggeliyaa hadaraa ekkida’; qassi Yihooway nuna banaara “issippe oottiya” oosanchadan xeellees. (1 Tas. 2:4; 1 Qor. 3:9) Xoossaa oosuwaa danddayettida ubban nuuni minni oottiyoogee maaduwaa demmana gakkanaashin naaganaadan maaddees.

18. Waatidi Yihoowan mintti ammanettananne aara dabbotaa minttana danddayiyoo?

18 Yaatiyo gishshawu, Xoossaara dabbotaa minttanawu ha wodiyaa goˈettiyaageeta gidoos. Metoy gakkin neeni hirggikko, he hanotaa Yihoowaara dabbotaa minttanawu goˈetta. Geeshsha Maxaafaa nabbaba, xannaˈa, qassi wotta dentta qoppa. Ubba wode Yihoowakko woossa, qassi minnada ayyo haggaaza. Yaatikko, nena gakkiyaanne sinttaappe gakkana danddayiya meto ubban genccanaadan Yihooway maaddanaagaa ammanettana danddayaasa.

^ MENT. 2 PHawuloosi appe attido ‘gaammuwaa doonay’ tumu gaammuwaa bessiyaaba woy leemiso gidana danddayees.

^ MENT. 10 Ammanettida so asati eti siiqiyo so asaappe issoy bohettiyo wode genccanaadan maaddiya huuphe yohoy nu xuufiyan kiyiis. Masqqala 1, 2006, sinttaa 17-21, qassi Ichashe 15, 2007, sinttaa 17-20, Wochiyo Keelaa (Amaarattuwaa) maxeeteta xeella.

^ MENT. 12 Issi issi asatu sunttay laamettiis.

^ MENT. 14 Ha maxeetiyan, “Bohiyoogee Siiquwan Giigidaba Gidiyoy Aybissee?” giya huuphe yohuwaa xeella.

^ MENT. 16 Kiristtaaneti sahettiyo wode genccanaadan maaddiyaanne eta xeelliyaageetakka maaddiya issi issi qofay nu xuufiyan kiyiis. Usuppune 8, 1994nne Usuppune 8, 1997 (Inggilizettuwaa); Masqqala 2000nne Usuppune 2001 (Amaarattuwaa) Beegottite! maxeeteta xeella.