Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  April 2015

Qanxxido Mittay Aacana Danddayii?

Qanxxido Mittay Aacana Danddayii?

LIBAANOOSAN deˈiya wolqqaama zigaara geeddarssiyo wode, wogaray keehi garamiyaaba gidennan aggana danddayees. SHin wogaraa mittay boniyan hayqqennaagee garamissiyaaba. Issi issi wogaray 1,000 laytta deˈidabadan qofettees. Wogaraa mittaa anuwaa qanxxikkokka, xaphoy warccaccidi aaho sohuwaa gakkiyo gishshawu aacana danddayees. Xaphoy hayqqana xayikko, wogaray aacees.

Iyyoobi hayqqikkokka simmidi denddanaagaa ammanees. (Iyy. 14:13-15) Iyyoobi hayquwaappe Xoossay bana denttanaagaa ammaniyoogaa leemisuwan yootanawu goˈettido mittay wogaraa gidennan waayi aggana. Iyyoobi, “Mittaassikka hidootai de7ees; mittai qanxxikko aacees” yaagiis. Away suullido kosha wodiyan iray bukkiyo wode, melida wogaraa durumay xaphuwaappe mokkidi ‘puutiyaadan ooratta licuwaa kessidi’ aacees.—Iyy. 14:7-9.

Ataakilttiyaa oottiya uri qanxxido wogaraa mittay aaciyo wode beˈanawu amottiyoogaadan, Xoossaa Yihooway hayqqida ba ashkkaratanne hara daro asata hayquwaappe denttanawu amottees. (Maa. 22:31, 32; Yoh. 5:28, 29; Oos. 24:15) Hayqqida asay denddiyo wode mokkiyoogeenne eti zaarettidi ufayttiiddi deˈiyoogaa beˈiyoogee keehi ufayssees!