Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  April 2015

Bohiyoogee Siiquwan Giigidaba Gidiyoy Aybissee?

Bohiyoogee Siiquwan Giigidaba Gidiyoy Aybissee?

HUULIYAANI hagaadan giis: “Ta naˈay bohettidoogaa erissuwaa siyido wode, tawu ubbabay leelidaba milatiis. I taassi bayra naˈa; qassi nuuni keehi siiqettoosinne darobaa issippe oottida. I keehi loˈˈo naˈa; shin qoppennan iitabaa oottiyoogaa doommiis. Ta keettaayiyaa ubbatoo yeekkawusu; qassi taani o waata minttettanaakko erikke. Aawaappenne aayeeppe koyettiyaabaa polibookkoniishsha giidi ubbatoo nuna oychoos.”

Issi Kiristtaaniyaa bohiyoogee keehi azanttiyaaba gidikko, waanidi siiquwan giigidaba geetettana danddayii? Geeshsha Maxaafay yootiyoogaadan xalidi hegaadan oottana koshshiyoy aybissee? Issi uri aybissi bohettii?

BOHETTANAADAN OOTTIYA NAAˈˈU GAASUWAA

Naaˈˈubay polettiyo wode, issi Yihoowa Markkay bohettees. Koyroogee, xammaqettida Yihoowa Markkay gita nagaraa oottiyoogaa. Naaˈˈanttoogee, i ba nagaraappe simmennan ixxiyoogaa.

Nuuni nagari baynnaageeta gidanaadan Yihooway naagana xayikkonne, ba ashkkarati geeshshatettaa maaraa naaganaadan koyees. Leemisuwawu, shori baynnabaa, eeqaassi goynniyoogaa, wuuqqiyoogaa, bonqqiyoogaa, woriyoogaanne iita ayyaanaa oosuwaa mala gita nagaraa nuuni oottennaadan Yihooway zorees.—1 Qor. 6:9, 10; Ajj. 21:8.

Yihooway kessido geeshshatettaa maaray bessiyaabanne nuna naagiyaaba gidiyoogaa maayikkii? Ammanettiya, saruwan deˈiya suure asaara deˈanawu ooninne koyees. Nu huuphiyaa Xoossawu geppiyo wode a Qaalan deˈiya maaraa kaallidi deˈanawu qaalaa gelido gishshawu, ayyaanaaban nu ishanttuuranne michonttuura hegaa mala hanotan deˈoos.

Xammaqettida issi Kiristtaanee nagarancha gidiyoogaappe denddidaagan gita nagaraa oottikko shin? Beni wode Yihoowawu ammanettida ashkkarati hegaa mala nagaraa oottidosona; shin Xoossay eta muleera yeggi aggibeenna. Hegeetuppe issoy Kawuwaa Daawita. Daawiti wodiraa laammiisinne asa woriis; gidikkokka, hananabaa yootiya Naataani ayyo, Yihooway “ne nagaraa atto girggiis” yaagiis.—2 Sam. 12:13.

Daawiti wozanappe nagaraappe simmido gishshawu, Xoossay ayyo atto giis. (Maz. 32:1-5) Hegaadan, ha wodiyan Yihoowayyo oottiya uri bohettiyoy ba nagaraappe simmennan ixxiyo woy iitabaa oottiyoogaa aggennan ixxiyo wode xalla. (Oos. 3:19; 26:20) Issi uri wozanappe nagaraappe simmidoogee pirdda konttiyan oottiya cimatussi qonccana xayikko, i bohettana koshshees.

Nagara oottidaagee nunaara keehi matattiya  ura gidikko, a bohiyoogee qareti baynnaagaa bessiyaaba giidi koyro heeran qoppana danddayoos. Gidoppe attin, he pirdday siiquwaa bessiyaaba giidi ammanana bessiyoogaa Yihoowa Qaalay nuna akeekissees.

BOHIYOOGEE AYBISSI GOˈˈII?

Yesuusi “aadhdhida eratettai ba oosuwan tuma gididi” beettiyoogaa yootiis. (Maa. 11:19) Ba nagaraappe simmenna uri bohettanaadan aadhida eratettan pirddiyo pirdday loˈˈo ayfiyaa demissees. Ha heezzubaa ane beˈoos:

Nagara oottida ura bohiyoogee Yihoowa sunttay bonchettanaadan oottees. Nuuni Yihoowa sunttan xeesettiyo gishshawu, nu eeshshaa asay a sunttaara gattiyoogee attennaba. (Isi. 43:10) Issi naˈa eeshshay a yelidaageeti bonchettanaadan woy borettanaadan oottana danddayees; hegaadan, Yihoowa sunttan xeegettiya asay oottiyo loˈˈobaa woy iitabaa gaasuwan asay a dosana woy ixxana danddayees. Yihoowa sunttan xeegettiya asay i kessido kandduwaa maaraa kaallikko, Xoossaa geeshsha sunttay bonchettees. Ayhuda gidenna asay Yihoowa sunttaa Ayhudatuura gatti xeelliyo Hizqqeela wodiyan hanotay amarida ogiyan hegaa mala.—Hiz. 36:19-23.

Nuuni shori baynnabaa oottikko, Xoossaa geeshsha sunttay borettanaadan oottoos. Kiitettida PHeexiroosi Kiristtaaneta hagaadan giidi zoriis: “Xoossau azazettite; intte kase erennan amottido amuwaa kaalloppite. SHin inttena xeesida Xoossai geeshsha gididoogaadan, inttekka intte ooso ubban geeshsha gidite. Xoossaa maxaafan, ‘Taani geeshsha gidiyo gishshau, inttekka geeshsha gidite’ geetettidi xaafettiis.” (1 PHe. 1:14-16) Eeshshay geeshsha woy suure gidiyoogee Xoossaa sunttaa bonchissees.

SHin, Yihoowa Markkatuppe issi uri nagara oottikko, a laggetinne a eriyaageeti hegaa akeekana danddayoosona. Bohiyoogee ha wodiyan Yihoowa asay Geeshsha Maxaafan deˈiya geeshshatettaa maaraa kaalliyoogaa bessees. Issi wode, Swizerlande biittan issi imattay shiiquwawu Kawotettaa Addaraashaa biidi gubaaˈiyaa yame gidanawu koyiyoogaa yootiis. A michiyaa shori baynnabaa oottido gishshawu, bohettaasu. “Iita oosuwaa coˈˈu giidi xeellenna” dirijjitiyaa yame gidanawu koyiyoogaa i yootiis.

Bohiyoogee geeshsha gidida Kiristtaane gubaaˈiyaa naagees. Kiitettida PHawuloosi eriiddi nagara oottiyaageeta coˈˈu giidi xeelliyoogee qohiyoogaa Qoronttoosa Kiristtaanetussi yootiis. I he asati gattiyo qohuwaa munaqa ubbaa denttiya irshshuwan leemisiis. I “Guutta irshshoi munaqa ubbaa denttiyoogaa” yootiis. Yooti simmidi, “Iitabaa oottiya uraa intte giddoppe kessirggite” yaagidi eta zoriis.—1 Qor. 5:6, 11-13.

PHawuloosi yootido “iitabaa oottiya” bitanee yeelli baynnabaa oottennan waayi aggana. Qassi gubaaˈiyan deˈiya harati assi ubba exatiyoogaa doommidosona. (1 Qor. 5:1, 2) Hegaa mala gita nagara coˈˈu giidi xeellikko, eti deˈiyo kataman oosettiya shori baynnabaa kaallanawu hara Kiristtaaneti kajjeelana danddayoosona. Eriiddi oottiyo nagaraa coˈˈu giidi xeelliyoogee Xoossay kessido maaraa xaasayidi xeellanaadan oottees. (Era. 8:11) Hegaa bollikka, nagaraappe simmenna nagaranchati haattan geemmi uttida shucha mala gidananne gubaaˈiyan deˈiya haratu ammanuwaa shugissana danddayoosona.—Yih. 4, 12.

Bohiyoogee nagaraa oottida uri ba mooruwaa akeekanaadan maaddana danddayees. Ba aawaa sooppe aggi biidi miishshaa ohettaa mooridi, ba miishshaa laalida yelagaabaa Yesuusi issi wode yootiis. Miishshaa laalida naˈay ba aawaa sooppe harasan deˈiyo deˈoy hadanne azzanttiyaabaa gidiyoogaa akeekiis. Wurssettan naˈay ba mooruwaa hassayiis; yaatidi nagaraappe simmidi, bantta soo simmanawu koyiis. (Luq. 15:11-24) Naˈay ba mooruwaappe simmin ufayttida siiqiya aawaabaa Yesuusi qonccissidobay Yihoowa qofaa nuuni akeekanaadan maaddees. I, “Nagaranchchai ba nagaraa aggidi, paxa de7ana mala koyaisippe attin, nagaranchchaa haiquwan ufaittikke” yaagidi nuna minttettees.—Hiz. 33:11.

Hegaadan, Kiristtaane gubaaˈiyaappe woykko ayyaanaaban bantta so asaappe bohettidaageeti banttappe halidabaa akeekana danddayoosona. Eta nagaray kaalettiyo iitabaynne eti Yihoowaaranne  a asaara ufayssiya dabbotan deˈido wodiyaa hassayiyoogee mooruwaappe simmanaadan eta maaddana danddayees.

Loˈˈo ayfiyaa demmanawu siiqoynne minotettay koshshees. Mazamuraawee Daawiti, “Xillo asi tana aggenna siiquwan seeranaunne qaxxayanau danddayees” yaagiis. (Maz. 141:5) Issi issi biittan balggo keehi meeggiya gallassi asay shachaa bollaara bees; hegaadan manddari biiddi daafurida uraabaa qoppa. Kinchuwan keehi gamˈˈido gishshawu, a bollay sasees, qassi i keehi daafurees. I shachaa bollan xiskkikko hayqqana. A laggee ashshiya ura naagiiddi, i xiskkenna mala a somˈˈuwaa issi issitoo baqqees. Baqqiyoogee sakkikkonne a shemppuwaa ashshana danddayees. Hegaadan, xillo asi bana maaddana mala wolqqaama seeraa seerana koshshiyoogaa Daawiti akeekiis.

Bohiyoogee darotoo, seeri koshshiyo uri seerettanaadan oottees. Qommoora abaa yootido Huuliyaana naˈay tammaa gidiya layttappe guyyiyan ba deˈuwaa suurissidi gubaaˈiyaa simmiis; qassi haˈˈi cima gididi haggaazees. I hagaadan giis: “Taani bohettidoogee ta deˈoy kaalettiyooban genccanaadan oottiis. Taassi koshshiday hegaa mala seeraa.”—Ibr. 12:7-11.

BOHETTIDAAGEETUSSI SIIQUWAA BESSIYO OGIYAA

Bohettiyoogee ayyaanaaban keehi qohiyoogee tuma; shin issi uri hegaadan qohettidi attana koshshenna. Bohettida uri goˈettana mala nuuni ubbay oottiyoobi deˈees.

Ba mooruwaappe simmiya uri Yihoowakko simmanaadan maaddanawu baaxetoos

Cimati issi uri bohettanaadan pirddiyoogee azzanttiyaaba; shin eti Yihoowagaadan siiqanawu baaxetoosona. Eti he urawu i bohettidoogaa yootiyo wode, zaarettidi gubaaˈiyawu simmanawu i ay oottana koshshiyaakko kehatettan qonccissidi odoosona. Cimati bohettidaageeti Yihoowakko simmanawu waatana danddayiyaakko hassayissanawu, bantta deˈuwan issi issiban laamettidaageeta eti issi issitoo oychana danddayoosona. *

So asay bohiyoogaara gayttida maaraa bonchiyoogan gubaaˈiyaanne iitabaa oottida ura siiqiyoogaa bessana danddayees. Huuliyaani, “I haˈˈikka ta naˈa, shin a deˈuwaa hanotay nuuni issoy issuwaappe duuxxanaadan oottiis” yaagiis.

Gubaaˈiyan deˈiya ubbay bohettida uraara gayttennaaninne haasayennan aggiyoogan siiquwaa bessana danddayees. (1 Qor. 5:11; 2 Yoh. 10, 11) Yaatiyoogan, eti Yihooway cimatu baggaara a seerido seeran maayettiyoogaa bessoosona. Hegaa bollikka, bohettida ura soo asay keehippe azzaniyo gishshawunne eti banttana hara Kiristtaaneti lagidobadan qoppana koshshenna gishshawu, gubaaˈiyan deˈiyaageeti eta kaseegaappe aaruwan siiqananne maaddana danddayoosona.—Roo. 12:13, 15.

Huuliyaani wurssettan hagaadan giis: “Bohiyoogee nuuni Yihoowa maaraa naagidi deˈanaadan maaddiyo gishshawu, nuussi koshshiyaaba. Hegee azzanttiyaaba gidikkokka, guyyeppe loˈˈo ayfiyaa demissees. Taani ta naˈay oottiyo iitabaa coˈˈu gaada xeelliyaakko, i mule simmenna.”

^ MENT. 24 Hosppune 15, 1991, Wochiyo Keelaa (Inggilizettuwaa), sinttaa 21-23 xeella.