“Simmi taani, Asa Na7ai, yaana gallassaa woi saatiyaa intte erenna gishshau, naagi uttite.”—MAA. 25:13.

1, 2. (a) Yesuusi wurssetta gallassaabaa ay yootidee? (b) Nuuni pilggana oyshati awugeetee?

DABIRA ZAYTE giyo deriyaa bollan uttidi Yerusalaame kataman deˈiya beeta maqidasiyaa duge xeelliiddi, keehi garamissiya hiraagatuppe issuwaa Yesuusi yootiyo wode siyiyoogee keehi gitaba. I kiittidoogeetuppe oyddati PHeexiroosi, Inddiraasi, Yaaqoobinne Yohaannisi aara deˈoosona. Yesuusi sinttanaabaa ufayssiya hiraagaa yootiyo wode eti akeekan siyidosona. I Xoossaa Kawotettan haarana wodiyaabaa, woykko ha alamiyaa wurssetta gallassaabaa etawu darobaa yootiis. I sunttido ‘ammanettida wozannaama ashkkaray’ he wurssetta wodiyan a ashkkaratussi ayyaanaabaa qumaa koshshiyo wodiyan immanaagaa etassi yootiis.—Maa. 24:45-47.

2 Hegaappe simmin, Yesuusi he hiraagan tammu geelaˈotu leemisuwaa yootiis. (Maatiyoosa 25:1-13 nabbaba.) Ane ha oyshata beˈoos: (1) He leemisuwawu waanna qofay aybee? (2) Tiyettida ammanettidaageeti he leemisuwan deˈiya zoriyaa waatidi  polidonaa, qassi ay demmidonaa? (3) Ha wodiyan nuuni ubbay Yesuusa leemisuwan waatidi goˈettana danddayiyoo?

HA LEEMISUWAWU WAANNA QOFAY AYBEE?

3. Kase nu xuufeti tammu geelaˈotubay odettido leemisuwaa waati qonccissidonaa, qassi hegee aybi hananaadan oottideeshsha?

3 Ammanettida ashkkaray Geeshsha Maxaafaa qofaa amaridabaa leemisonne hiraaga polo giidi, qassi dariya baggan he qofaappe demmiyo maaddiya timirttiyaa loddan loddan qonccissiyoogaa aadhida huuphe yohuwan beˈida. Kase nu xuufeti issi issitoo, tammu geelaˈotubaa Yesuusi yootido leemisuwan haray atto kuraaziyaa, lambbaa, xaaramusiyaanne hegaa malabaakka issi urawu woy issibawu leemiso oottidi qonccissoosona. SHin, leemisuwan qonccida akeekanawu metenna keehi koshshiya qofay geemmanaadan oottidooshsha? Hegaa zaaroy keehippe koshshiyaaba gidiyoogaa beˈana.

4. Ha leemisuwan odettida, (a) machiyo bullachiyaagee oonakko, qassi (b) geelaˈoti oonakko nuuni waati erana danddayiyoo?

4 Yesuusi he leemisuwan yootido waannabaa ane pilggoos. Koyro, waannatiya asata ane qoppa. Leemisuwan machiyo bullachiyaagaa geetettiday oonee? Yesuusi hegaadan giidoy babaa gidiyoogee qoncce. I haroodekka bana machiyo ekkiyaagaa giidi yootidoy hegaassa! (Luq. 5:34, 35) Geelaˈotubaa shin? Yesuusi he leemisuwan machiyo bullachiyaagee yiyo wode geelaˈoti bantta kuraaziyaa oyttidi giigi uttana koshshiyoogaa yootiis. Yesuusi, ‘Bantta goday bullachaappe soo simmiyoogaa naagiya asatudan, intte xeessan qabattuwaa mintti gixxidi, xomppiyaa xomppidi, giigi uttite’ yaagidi, bana kaalliya tiyettida ba “amarida dorssa wudiyau” hegaa mala kaaletuwaa immidoogaa akeeka. (Luq. 12:32, 35, 36) Hegaa bolli, kiitettida PHawuloosikka kiitettida Yohaannisikka ayyaanay kaalettin, Kiristtoosa kaalliya tiyettidaageeta geeshsha geelaˈotun leemisidosona. (2 Qor. 11:2; Ajj. 14:4) Yesuusi bana kaalliya tiyettidaageeti naagettanaadaaninne eta zoranawu Maatiyoosa 25:1-13n deˈiya leemisuwaa yootiis.

5. Yesuusi ba leemisoy polettana wodiyaa woygi qonccissidee?

5 Naaˈˈantto, wodee awudekko qoppa. Yesuusi yootido zoree ay wodiyawu maaddii? Yesuusi leemisuwaa wurssettan, ‘Machiyo bullachiyaagee puttu giis’ yaagidi, wodee awudekko nuuni eranaadan yootiis. (Maa. 25:10) Yesuusi Maatiyoosa shemppo 24ninne shemppo 25n yootido hiraagan i ‘yaana’ wodiyaabay Isiine 15, 2013 maxeetiyan hosppun sohuwan qoncciis; qassi ubba sohuwankka goˈettido Giriiketto peesho qaalay issi mala. Yesuusi ba ‘yuussaabaa’ yootiyo wode, iita waayiyaa wode ha iita alamiyaa bolli pirddanawunne a xayssanawu yiyo wodiyaabaa yootiis. Yaatiyo gishshawu, Yesuusi yootido leemisoy wurssetta gallassan iita waayiyaa wode yiyo wodiyawu hanees giidi kuuyana danddayoos.

6. Yuushuwan deˈiya qofaappe akeekiyoogaadan, ha leemisuwaa waanna qofay aybee?

6 Ha leemisuwaa waanna qofay aybee? Yuushuwan deˈiya qofaa akeeka. Yesuusi ba ‘ammanettida wozannaama ashkkaraabaa’ he wode yootiis. He ashkkaray wurssetta gallassan Kiristtoosa kaalliyaageetuppe sintta xeera gididi oottiya tiyettida amaridaageeta gidiyoogee qoncciis. Eti ammanettidi deˈana bessiyoogaa Yesuusi yootiis. Yaatidi, i wurssetta gallassan bana kaalliya tiyettida ubbay bantta alˈˈo woytoy banttappe halenna mala ‘naagi  uttanaadan’ ha leemisuwan zoriis. (Maa. 25:13) Ane ha leemisuwaa pilggoos, qassi tiyettidaageeti he zoriyaa waatidi polidaakko beˈoos.

TIYETTIDAAGEETI HE ZORIYAA WAATI POLIDONAA?

7, 8. (a) Cincca geelaˈoti giigi uttidoy aybissee? (b) Tiyettidaageeti waani giigi uttidonaa?

7 Yesuusa leemisoy cincca geelaˈoti eeyya geelaˈotu mala gidennan, machiyo bullachiyaagee yiyo wode giigi uttidoogaa qonccissees. Aybissi? Eti giigi uttido gishshataassanne beegotti uttido gishshataassa. He geelaˈoti he qammi machiyo bullachiyaagee yiyo wode naagi uttanaadan odettiis; eti ubbatoo xomppiyaa xomppidi, ufayssiya bullachaa saatee gakkanaashin beegotti uttana koshshees. SHin eeyyatuugaappe dumma ogiyan, ichashu geelaˈoti bantta kuraaziyaanne xaaramusiyan lambbaa ekkidi yiyoogan giigi uttidosona. Ammanettida tiyettidaageeti hegaadan giigi uttidonaa?

8 Ee, eti giigi uttidosona! Tiyettida Kiristtaaneti wurssetta gallassi, wurssettay gakkanaashin ammanettidi bantta oosuwaa polanawu he cincca geelaˈotuugaadan giigetti uttidosona. Eti Xoossawu oottanawu Seexaanaa alamiyan deˈiyo ishalo deˈuwaa aggiigana koshshiyoogaa erikkonne, hegaadan oottanawu eeno gidoosona. Eti wodiyaa naagidi gidennan, Yihoowa siiqiyo gishshawunne assinne a Naˈawu ammanettiyo gishshawu, Yihoowawu wozanappe oottoosona. Eti ha iita alamiyan asay miishshaa siiqiyoogee, shori baynna kanddoynne yaaretiyoogee bantta qofaa moorennaadan naagettidi ammanettidi deˈoosona. Bantta kuraaziyaa giigissi uttida cincca geelaˈotuugaadan tiyettidaageeti ubbatoo pooˈissoosona; machiyo bullachiyaagee gamiˈˈiyaaba milatikkonne, i yaana gakkanaassi eti danddayan naagoosona.—Pili. 2:15.

9. (a) Xiskkiyoogaa xeelliyaagan Yesuusi yootidobay aybee? (b) Tiyettidaageeti, “Be7ite, machchiyo bullachchiyaagee gakkiis” giyoogaa siyidi waanidonaa? (Tohossa qofaakka xeella.)

9 Geelaˈoti giigi uttanaadan maaddiya naaˈˈantto eeshshay beegottiyoogaa. Tiyettida Kiristtaaneti ubbay qammi adussa wodiyawu beegotti uttana danddayiyoonaa? Ee. Yesuusi tammu geelaˈoti ‘machiyo bullachiyaagee yeennan gamˈˈin, banttana xiskkissin zinˈˈidoogaa’ yootidoogaa akeeka. Yaatin, ha wodiyan deˈiya tiyettida Kiristtaaneti Kiristtoosi yiyo wodiyaa naagiiddi qofay shaahettin ‘xiskkana’ danddayiyoonaa? Ammanettida tiyettidaageeti zoridobaa polidi ubbatoo beegotti deˈanawu minnidi oottoosona. Ha leemisuwan, “Be7ite, machchiyo bullachchiyaagee gakkiis” yaagiyoogaa siyidi, geelaˈoti ubbay qammi giigettidosona. SHin wurssetta gakkanaassi genccidaageeti beegotti uttidaageetu xalla. (Maa. 25:5, 6; 26:41) Ha wodiyan deˈiya ammanettida tiyettidaageetubaa shin? Eti ha wurssetta gallassi, “Be7ite, machchiyo bullachchiyaagee gakkiis” yaagiyoogaa siyidi giigettidosona. Eti Bullachiyaagee yaanaagaa mintti ammanoosona; qassi i yiyo wodiyawu giigi uttidosona. * Yesuusi yootido issi wodiyaabaa qonccissiya, leemisuwaa wurssettan deˈiya qofaa kaallidi ane pilggoos.

CINCCATI WOYTUWAA, EEYYATI QIXAATIYAA EKKANA

10. Cincca geelaˈotinne eeyya geelaˈoti haasayidobaa xeelliyaagan nuuni ay oychana danddayiyoo?

10 Ha leemisuwaa wurssettan, eeyya geelaˈoti bantta kuraaziyawu lambbaa immanaadan  cincca geelaˈota oychidosona. SHin cincca geelaˈoti eta maaddibookkona. (Maatiyoosa 25:8, 9 nabbaba.) SHin ammanettida tiyettidaageeti maadoy koshshiyoogeeta maaddennan ixxidoy awudee? He leemisoy polettiyo wodiyaa hassaya. Machiyo bullachiyaagee Yesuusi pirddaa immanawu iita waayiyaa wurssettan yees. Hegaa gishshawu, he qofay iita waayee wuranaappe guutta kasetidi hananabaa qonccissiyaabaa milatees. He wode tiyettidaageetu bolli wurssetta maatafay wodhiichiyo gishshawu, hegaadan hananabaa milatees.

11. (a) Iita waayee doommana haniyo wode hananabay aybee? (b) Eeyya geelaˈoti bayzziyaageetukko biidi lambbaa shammanaadan cincca geelaˈoti yootidoy aybissee?

11 Hegaa gishshawu, iita waayee doommanaappe kase, ha saˈan deˈiya ammanettida tiyettida ubbatu bolli wurssetta maatafay wodhana. (Ajj. 7:1-4) Hegaappe simmin, eti saluwaa biyoogee qoncce. SHin iita waayee doommanaappe kase deˈiya layttatubaa qoppa. Tiyettidaageetuuppe naagi uttibeennaageeti woy ammanettibeennaageeti waananee? Eti saluwaa woytuwaa laattokkona. Iita waayee doommanawu matido wode eta bolli wurssetta maatafay wodhennaagee qoncce. He wode, ammanettida harati tiyettoosona. Iita waayee doommiyo wode, eeyyati Gita Baabiloona xayiyoogaa beˈidi keehi dagammennan aggokkona. Machiyo Bullachiyaagee yiyo wodiyawu giigi uttibeennaagaa eti akeekanay he wodiyaana gidennan aggenna. Eti hidootaa qanxxidi, he wurssetta saatiyan maaduwaa oychiyaaba gidikko, hananabay aybee? He oyshaa zaaroy Yesuusi yootido leemisuwan deˈees. Eeyya geelaˈoti bayzziyaageetukko biidi lambbaa shammanaadan cincca geelaˈoti yootidi, etawu bantta lambbaa immennan diggidosona. SHin hegee hanidoy “bilahe” gidiyoogaa hassaya. He saatiyan lambbaa etawu bayzziya ura demmana danddayiyoonaa? CHii, danddayokkona. Hegawu wodee aadhiichiis.

12. (a) Tiyettidaageeti wurssetta maatafay wodhanaappe kase ammanettana xayikko, iita waayiyaa wode eta bolli aybi gakkanee? (b) Eeyya geelaˈotu mala gididaageetu bolli wurssettan gakkanabay aybee?

12 Hegaadan, ammanettida tiyettidaageeti ammanettibeennaageeta iita waayiyaa wode maaddokkona. He wode eta maaddiyaabi baawa. Hegawu wodee aadhiichiis. Yaatin, wurssettan eta bollan gakkanabay aybee? Lambbaa shammanawu biida eeyya geelaˈota aybi gakkidaakko akeeka: “Machchiyo bullachchiyaagee puttu gin, giigi uttida ichchashu geela7oti aara issippe bullachchaa keettaa gelidosona; kareekka gorddetti aggiis.” Kiristtoosi iita waayiyaa wurssettan bonchuwan yiyo wode, baassi ammanettida tiyettidaageeta saluwaa efaana. (Maa. 24:31; 25:10; 1 Tas. 4:17) Eeyya geelaˈotu mala gidida ammanettibeennaageetuyyo karee gorddetti aggana. Eti “Godau, godau, nuuyyo dooyarkkii” geennan aggokkona. SHin i deeshsha mala gididaageetuyyo pirddaa saatiyan, “Taani intteyyo tumaa odais; taani inttena erikke” giyoogaadan etassikka gaana. Hegee keehi azzanttiyaaba!—Maa. 7:21-23; 25:11, 12.

13. (a) Kiristtoosa kaalliya tiyettida daroti ammanettennaageeta gidana giidi kuuyana bessennay aybissee? (b) Yesuusi yootidobay i etan ammanettiyo gishshawu zoridobaa giidi qoppana koshshiyoy aybissee? (Ha huuphe yohuwaa doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

13 Qommoora beˈidoogaa maaran nuuni ay kuuyana danddayiyoo? Yesuusi tiyettida ba ashkkaratuppe daroti ammanettennaageeta gidin, eta sohuwan harati tiyettana yaagidee? CHii. I ‘ammanettida ba wozannaama ashkkaray’ iita ashkkara gidenna mala naagettanaadan zoridoogaa hassaya. Hegaa giyoogee i hegee hanana giidi  qoppiis giyoogaa gidenna. Hegaadan, ha leemisoykka naagettanaadan zoriyo zore. Geelaˈotuppe ichashati eeyya qassi ichashati cincca gididoogaadan, tiyettidaageeti ubbay naagi uttanawunne beegotti uttanawu woy eeyyanne ammanettennaageeta gididi deˈanawu doorana danddayoosona. Kiitettida PHawuloosi Geeshsha ayyaanay denttettin ba mala tiyettida Kiristtaanetuyyo yootiyo wode, hegaa mala qofaa qonccissiis. (Ibraawe 6:4-9 nabbaba; Zaarettido Wogaa 30:19ra gatta xeella.) I qonccissidi zorikkokka, a michotinne a ishati banttawu giigida ‘loˈˈobaa’ woykko bantta woytuwaa demmanaagaakka mintti ammanees. Hegaadan, Yesuusi tammu geelaˈotu leemisuwan zoridobaykka i tiyettidaageetun ammanttiyoogaa qonccissees. Yesuusi tiyettida ba ashkkarati ubbay ammanettidi deˈananne keehi ufayssiya woytuwaa demmana danddayiyoogaa erees!

KIRISTTOOSA ‘HARA DORSSATI’ WAATIDI GOˈETTANA DANDDAYIYOONAA?

14. Tammu geelaˈotu leemisoy ‘hara dorssatakka’ maaddana danddayiyoy aybissee?

14 Yesuusi yootido tammu geelaˈotu leemisoy a kaalliya tiyettidaageetubaa qonccissiyo gishshawu, ha qofay Kiristtoosa ‘hara dorssatussi’ maaddenna giidi kuuyana koshshii? (Yoh. 10:16) CHii. Ha leemisuwaa qofay qoncce gidiyoogaa hassaya; hegeekka, “Naagi uttite” yaagiyaagaa. Ha zoree maaddiyoy tiyettidaageetu xallaassee? Yesuusi issi wode, “Taani intteyyo odiyoogaa asa ubbau odais; minnite [“naagi uttite,” NW]” yaagiis. (Mar. 13:37) Yesuusi ba ashkkarati ubbay ammanettidi oottanawu bantta wozanaa giigissanaadaaninne naagi uttanaadan koyees. Hegaa gishshawu, ubba Kiristtaaneti haggaazuwaa bantta deˈuwan kaseyiya tiyettidaageetu loˈˈo leemisuwaa kaalloosona. Qassi cincca geelaˈoti bantta lambbaappe immanaadan eeyya geelaˈoti oychidoogaa nuuni ubbay hassayiyaageeta gidoos. Nuuni ubbay Xoossawu ammanettidi deˈana, giigettananne naagi uttana bessiyoogaa eta oyshay hassayissees. Hara asi nu gishshaa hegaadan oottana danddayenna. Nuuni ubbay Yihooway sunttido geeshsha Daannaa sinttan eqqana. Nuuni giigi uttana bessees. Qassi i mata wode yaana!

Lambbaa immanaadan oychiyoogee hara asi nu gishshaa naagi uttana woy ammanettidi deˈana danddayennaagaa hassayissees

15. Kiristtoosi ba bullachiyooro ekkiyo wodee Kiristtaaneta ubbaa ufayssiyoy aybissee?

15 Yesuusi yootido leemisuwaa bullachaabay ubba Kiristtaaneta keehi ufayssees. Sinttappe Armmageedoona olay doommanaappe kase tiyettida Kiristtaaneti Kiristtoosawu bullashettana. (Ajj. 19:7-9) He wode saˈan deˈiya ubbay saluwaa bullachan goˈettana; ayssi giikko, he bullachay wottiyoobi baynna Kawotettay ubba asaa haaranaagaa bessees. Nuuni saluwaa biyo hidootay deˈiyoogeeta gidin woy saˈaa laattiyo hidootay deˈiyoogeeta gidin, tammu geelaˈotu leemisuwaappe goˈˈiyaabaa tamaaranawu murttidaageeta gidoos. Yihooway nuussi giigissido maalaalissiya hidootaa demmanawu nu wozanaa giigissiyoogan, minni eqqiyoogaaninne ubbatoo beegotti uttiyoogan giigi uttidaageeta gidoos!

^ MENT. 9 Ha leemisuwan, “Be7ite, machchiyo bullachchiyaagee gakkiis” (paydo 6) gi simmin takkidi, machiyo bullachiyaagee yees (paydo 10). Ha wurssetta gallassatun, beegotti uttida tiyettidaageeti Yesuusi qonccidi takkiyo wodiyaa malaataa akeekidosona. Yaatiyo gishshawu, eti Yesuusi ‘gakkidoogaa’ woykko, Xoossaa Kawotettaa Kawo gididi haariiddi deˈiyoogaa eroosona. Eti i yaana gakkanaashin genccana bessees.