Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

“Hagee Ne SHenedan” Haniis

“Hagee Ne SHenedan” Haniis

“Neeni hagaa aadhdhida eranchchatuppenne akeekanchchatuppe genttada, erenna naatussi [qonccissadasa].”—LUQ. 10:21.

1. Yesuusi ‘geeshsha ayyaanan ufayttanaadan’ oottidabi aybee? (Ha huuphe yohuwaa doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

YESUUSI ‘geeshsha ayyaanan ufayttido’ wode waanidaakko ane qoppanawu mala. I keehi ufayttidi pashkki geennan waayi aggana. I hegaadan ufayttanaadan oottidabay aybee? I hegaappe guuttaa kasetidi, ba erissiyo ashkkaratuppe 70ti Xoossaa Kawotettaa mishiraachuwaa sabbakanaadan kiittiis. Azazidobaa eti waati polanee giidi keehi qoppiis. He wode mishiraachuwaa ixxiya keehi tamaarida daro morkketi deˈoosona; hegeeti higgiyaa tamaarissiyaageetanne Parisaaweta. Eti daro asay Yesuusa anaaxe giidi, qassi erissiyo ashkkarata “tamaaribeenna coo asa” giidi karanaadan oottidosona. (Oos. 4:13; Mar. 6:3) Gidoppe attin, erissiyo ashkkarati haggaazuwaappe keehi ufayttiiddi simmidosona. Haray atto daydanttatikka eta eqettishin sabbakidosona! Eti ufayttanaadaaninne xalanaadan oottidabay aybee?—Luqaasa 10:1, 17-21 nabbaba.

2. (a) Yesuusi erissiyo ashkkarati naˈa mala gididoy aybiinee? (b) Kiristtoosa kaalliyaageeti ayyaanaabaa tumaa akeekanaadan aybi maaddidee?

2 Yesuusi Yihoowayyo hagaadan giidoogaa hassaya: “Ta Aawau, saluwaa sa7aa Godau, neeni hagaa aadhdhida eranchchatuppenne akeekanchchatuppe genttada, erenna naatussi qonccissido gishshau, nena galatais; ee ta Aawau, aissi giikko, hagee ne shenedan oosettiis.” (Maa. 11:25, 26)  Yesuusi ba erissiyo ashkkarati naˈa gibeennaagee qoncce. SHin he biittan deˈiya keehi tamaarida, banttana erancha giidi qoppiyaageetuura geeddarssiyo wode eti naˈa mala gidiyoogaa i erees. Hegaappekka aaruwan, Yesuusi ba erissiyo ashkkarati bantta huuphiyaa kawushshidi tamaaranawu eeno giyoogan, naˈa mala gidanaadan eta tamaarissiis. (Maa. 18:1-4) Eti bantta huuphiyaa kawushshidoogee eta waati maaddidee? Eta qilliicciya keehi tamaaridaageetu wozanaa Seexaanaynne eta otoroy goozikkonne, erissiyo ashkkarati ayyaanaabaa tumaa akeekanaadan Yihooway ba geeshsha ayyaanaa baggaara maaddiis.

3. Nuuni ha huuphe yohuwan ay xannaˈanee?

3 Yesuusi keehi ufayttidoogee garamissiyaaba gidenna! Eti tamaaridaageeta woy eranchata gidin aggin, bantta huuphiyaa kawushshiya ubba asawu Yihooway ayyaanaabaa tumaa loytti qonccissidoogaa beˈiyoogee a ufayssiis. Hegaadan tamaarissiyoogee a Aawaa shene gidiyoogee a ufayssiis. Yihooway laamettidee, qassi haˈˈikka hegaadan tamaarissanaadan koyiyoogaa i waati qonccissii? Nuuni hegaa zaaruwaa pilggiyo wode, Yesuusadan ufayttana danddayoos.

TUMAA UBBA ASAY LOYTTI AKEEKANAADAN MAADDIYOOGAA

4. Akeekanawu metenna Wochiyo Keelay siiqo imota gididoy aybiinee?

4 Mata wodeppe doommidi, Yihoowa dirijjitee ayyaanaabaa kaseegaappe aaruwan akeekanawu wayssenna geliya ogiyan tamaarissees. Heezzu leemisota ane beˈa. Koyroogee, akeekanawu wayssenna ogiyan giigida Wochiyo Keelaa. * He maxeetee qaalaa akeekanawu woy nabbabanawu metootiya asatussi siiqo imota mala. Nuuni ayyaanaabaa tamaariyo waanna xuufe gidida ha maxeetiyaa xannaˈiyo wode, naati kaseegaappe aaruwan bantta qofaa yootiyoogaa so asawu huuphe gididaageeti akeekidosona. Daroti wozanappe nashshiyoogaa qonccissiyaabaa xaafidosona. Issi michiyaa kase Wochiyo Keelaa Xinaatiyaa wode zaarennaagaa yootaasu. A yayyiyoogaa yootaasu. SHin haˈˈi yayyukku! A akeekanawu metenna maxeetiyaa goˈetta simmada, “Taani haˈˈi zaariyoy issitoo xalla gidenna; qassi kaseegaadan yayyikke! Yihoowakka inttenakka galatays” yaagaasu.

5. Zaarettidi giigissido Ooratta Alamiyaa Geeshsha Maxaafaa Birshshettay maaddiyo issi issibay aybee?

5 Naaˈˈanttoogee, Inggilizettuwan Xiqimita 5, 2013n layttaa shiiquwan kiyida, zaarettidi giigissido Ooratta Alamiyaa Geeshsha Maxaafaa Birshshettaa. * Daro xiqiseti haˈˈi amarida qaalan xaafettidosona; shin eta qofay keehi qoncce. Leemisuwawu, Iyyooba 10:1y 27 qaalaappe 19 qaala gidiis; qassi Leemiso 8:6y 20 qaalaappe 13 qaala gidiis. Naaˈˈu xiqisetikka ooratta birshshettan keehi qoncce. Daro layttawu ammanettidi haggaazida, ayyaanan tiyettida issi ishay, “Taani Iyyooba maxaafaa ooratta birshshettan nabbabada biron akeekiyaabadan qoppaas!” yaagiis. Daroti hegaa mala qofaa yootidosona.

6. Nuuni Maatiyoosa 24:45-47n deˈiya qofaa kaseegaappe loyttidi akeekidoogaa xeelliyaagan neeyyo aybi siyettii?

6 Heezzanttuwan, nuuni mata wode kaseegaappe loyttidi akeekido amaridabaa qoppa. Leemisuwawu, ‘ammanettida wozannaama ashkkaraa’ xeelliyaagan nuuni kaseegaappe loytti akeekido, Isiine 15, 2013, Wochiyo Keelan kiyida qofay nuna keehi ufayssiis. (Maa. 24:45-47) He huuphe  yohoy ammanettida ashkkaray Bolla Gididi Heemmiyaagaa gidiyoogaa, qassi ‘so asay’ ayyaanaaban miziyo tiyettidaageetanne ‘hara dorssata’ gidiyoogaa qonccissiis. (Yoh. 10:16) He tumaa eriyoogeenne hegaa harata tamaarissiyoogee keehi ufayssees! Yihooway geliya qoncce ogiyan tamaarissanaadan koyiyoogaa bessido hara ogeti awugeetee?

GEESHSHA MAXAAFAN DEˈIYA QOFAA AKEEKANAWU WAYSSENNA OGIYAN QONCCISSIYOOGAA

7, 8. Geeshsha ayyaanay denttettin Geeshsha Maxaafan xaafettida, hananabaa qonccissiya amarida leemisoti awugeetee?

7 Neeni daro laytti Yihoowayyo haggaazidaba gidikko, Geeshsha Maxaafaa qofaa nu xuufeti qonccissiyo ogee loddan loddan laamettidoogaa akeekennan aggakka. Waanidi laamettidee? Kase, Geeshsha Maxaafan deˈiya issi issi qofay sinttappe hanana gitabaa leemiso giyoogee meeze gididabaa. Geeshsha Maxaafan deˈiya qofay leemiso, qassi he leemisoy qonccissiyo gitabay hiraagaa poluwaa geetettees. Geeshsha Maxaafan hegaa mala leemisoy deˈii? Ee deˈees. Leemisuwawu, Yesuusi ‘hananabaa yootiya Yoonaasa malaataabaa’ yootiis. (Maatiyoosa 12:39, 40 nabbaba.) Yoonaasi gita moliyaa uluwan guuttaa takkidoogee Yesuusi duufuwan takkiyo wodiyawu leemiso gidiyoogaa Yesuusi yootiis.

8 Geeshsha ayyaanay denttettin xaafettida hananabaa qonccissiya hara leemisoti Geeshsha Maxaafan deˈoosona. Kiitettida PHawuloosi hegeetuppe amaridaageeta qonccissiis. Leemisuwawu, Abrahaamayyo Aggaariranne Saarira deˈiya dabbotay Yihoowayyo Israaˈeela deriyaaranne Xoossaa dirijjitiyawu saluwaa baggaara deˈiya dabbotaa bessiya leemiso. (Gal. 4:22-26) Hegaadankka, gayttiyo dunkkaaneenne beeta maqidasee, Nagaray Atto Geetettiyo Gallassay, qeese ubbatu halaqaynne Muuse Higgiyan deˈiya harabay “yaana lo77obaa eesho.” (Ibr. 9:23-25; 10:1) Hananabaa qonccissiya hegaa mala leemisota xannaˈiyoogee ufayssiyaabanne ammano minttiyaaba. SHin Geeshsha Maxaafan odettida asa ubbay woy hanota ubbay sinttappe yiya urawu woy sinttappe yiya issibawu leemiso gaana danddayiyoo?

9. Geeshsha Maxaafay Naabutebaa yootiyo taarikiyaa kase woygidi qoppiyoo?

9 Kase darotoo hegaadan giidi qoppoos. Leemisuwawu, iita Kawiyaa Elzzaabeela ba azinay Akaabi Naabute woyniyaa turaa sohuwaa ekkana mala maqettada Naabuta worissidoogaa yootiya taarikiyaa qoppa. (1 Kaw. 21:1-16) He taarikee 1932n, hananabaa qonccissiya diraama geetettidi odettiis. Akaabinne Elzzaabeela Seexaanaanne a dirijjitiyaa leemisodan, Naabutee Yesuusa leemisodan, qassi Naabute hayqoy Yesuusa hayquwaa leemisodan qoncciis. SHin daro layttappe guyyiyan, 1961n kiyida, “Ne Sunttay Anjjetto” giyo maxaafay Naabute tiyettidaageetu leemiso, qassi Elzzaabeela banttana Kiristtaane giyaageetu leemiso gidiyoogaa yootiis. Yaatiyo gishshawu, Elzzaabeela Naabuta yedettidoogee tiyettidaageetu bolli wurssetta gallassan gakkiya yedetawu leemiso. Geeshsha Maxaafan deˈiya qofaa hegaadan qonccissiyoogee daro layttawu Xoossaa asaa ammanuwaa minttiis. Yaatin, nuuni hanidabaa hegaappe dumma ogiyan ha wodiyan qonccissiyoy aybissee?

10. (a) Ammanettida ashkkaray Geeshsha Maxaafan deˈiya qofaa waatidi akeekan qonccissidee? (b) Nu xuufee ha wodiyan keehi qonccissiyoy aybee?

10 Daro layttawu, ‘ammanettida wozannaama ashkkaray’ keehi wozannaama gidanaadan Yihooway maaddiis. Wozannaama  gidiyoogee, Geeshsha Maxaafay geeshshidi yootana xayikko, Geeshsha Maxaafan deˈiya qofaa hananabaa qonccissiya diraama gaanawu keehi akeekancha gidanaadan oottiis. Hegaa bollikka, leemisuwaanne hegaa poluwaa xeelliyaagan kase qonccissiyo amaridabaa daroti akeekanawu metootoosona. Hegaa mala timirtteti hassayanawunne oosuwan peeshshanawu wayssana danddayoosona. SHin, Geeshsha Maxaafaa qofaappe demmiyo, kandduwaabawu maaddiya timirttee leemisuwaanne hegaa poluwaabaa qoppishin geemmana danddayiyoogee woy he timirttiyaa mule akeekennan attiyoogee keehi qofissiyaaba. Hegaa gishshawu, ammaniyoogaa, gencciyoogaa, Xoossawu aqiyoogaanne hara keehi koshshiya eeshshaa qonccissanaadan nuuni Geeshsha Maxaafaappe tamaariyoobaa ha wodiyan nu xuufeti geliya qoncce ogiyan tamaarissoosona. *

Naabute leemisuwaappe keehi maaddiyaabaa tamaaroos (Mentto 11 xeella)

11. (a) Naabutebaa yootiya qofaa nuuni haˈˈi waatidi akeekiyoo, qassi he bitaniyaa leemisoy nu ubbaassi keehi koshshiyoy aybissee? (b) Mata wode nu xuufeti leemisuwaanne hegaa poluwaa darin yootennay aybissee? (Ha maxeetiyan “Nabbabiyaageetu Oyshaa” xeella.)

11 Yaatin, Naabutebaa yootiya qofaa nuuni haˈˈi waatidi akeekiyoo? Hegee haˈˈi keehi qoncce. He xillo bitanee hayqqidoy Yesuusawu woy tiyettidaageetussi leemiso gidiyo gishshataassa gidennan, suure asa gidiyo gishshataassa. I bana wolqqaama naaqoy gakkishin Yihoowa Higgiyaa naagiis. (Qoo. 36:7; 1 Kaw. 21:3) Nuna ubbaa hegaa mala yedetay gakkana danddayiyo gishshawu, ha leemisoy nuussi keehippe koshshiyaaba. (2 Ximootiyoosa 3:12 nabbaba.) Dumma dumma wogan diccida asay ammanuwaa minttiya he timirttiyaa akeekanawu, hassayanawunne oosuwan peeshshanawu metootenna.

12. (a) Geeshsha Maxaafan deˈiya qofaa xeelliyaagan nuuni woygi qoppana koshshennee? (b) Akeekanawu metiyaabaa nuuni wayssenna ogiyan qonccissana danddayiyoy aybissee? (Tohossa qofaa xeella.)

12 Geeshsha Maxaafan deˈiya qofaappe oosuwan peeshshana danddayiyoobaappe harabaa tamaarokko giidi kuuyana koshshii? CHii. Ha wodiyan nu xuufeti issibay  harabaa hassayissiyoogaa woy hegawu leemiso gidiyoogaa tamaarissoosona. Nu xuufeti Geeshsha Maxaafan deˈiya daro qofaa leemisonne hegaa poluwaa giidi qonccissokkona. Leemisuwawu, Naabutee Yedetay deˈishinkka ammanettidi hayqqidoogee Kiristtoosinne tiyettidaageeti ammanettidoogaa nuna hassayissees gaana danddayoos. Gidoppe attin, hegee Godaa ‘hara dorssati’ daroti ammanettidi deˈiyoogaakka nuna hassayissana danddayees. Yihooway nuna akeekanawu metenna qoncce ogiyan waati tamaarissiyaakko akeekana danddayoos. *

YESUUSA LEEMISOTA AKEEKANAWU WAYSSENNA OGIYAN QONCCISSIYOOGAA

13. Nuuni haˈˈi Yesuusi yootido leemisotuppe amaridaageeta geliya qoncce ogiyan qonccissiyoogaa bessiya leemisoti awugeetee?

13 Yesuus Kiristtoosi ha saˈan deˈida ooppenne aadhiya Asttamaare. I tamaarissanawu goˈettiyoobaappe issoy leemisuwaa. (Maa. 13:34) Wayssiya qofaa nuuni loytti qoppanaadaaninne nu wozanan wottanaadan oottiya geliya ogiyan leemisoti qonccissiyo gishshawu maaddoosona. Daro layttawu nu xuufeti Yesuusi yootido leemisota geliya qoncce ogiyan qonccissidosona. Leemisuwawu, Isiine 15, 2008 Wochiyo Keelay, Yesuusi irshshuwaabaa, sanaafici giyo mittee ayfiyaabaanne gitiyaabaa yootido leemisota nuuni loytti akeekanaadan maaddees. Ha leemisoti Xoossaa Kawotettaaranne he Kawotettay tumuppe Kiristtoosa kaalliyaageeta iita alamiyaappe kessido hanotaara gayttidabaa gidiyoogaa haˈˈi loytti akeekoos.

14. (a) Samaare biittaa bitaniyaabay odettido leemisuwaa nuuni waati qonccissidoo? (b) Yesuusi yootido leemisuwaa ha wodiyan waati akeekiyoo?

14 Gidoppe attin, Yesuusi darobaa yootido taariketubaa woy leemisotubaa shin? Issoti issoti harabawu leemiso, qassi hiraaga; harati qassi maaddiya timirttiyaa qonccissoosona. SHin awugee harabawu leemisokko, qassi awugee maaddiya timirttiyaa qonccissiyaakko waati eranawu danddayiyoo? He oyshaa zaaroy aadhida layttatun loddan loddan qoncciis. Leemisuwawu, Yesuusi Samaare biittaa bitaniyaabaa yootido leemisuwaa nuuni waati qonccissidaakko qoppa. (Luq. 10:30-37) Samaariyaa biittaa bitanee Yesuusa leemiso, Yerusalaameppe Yarkko wottiya ogee Edene makkalaappe doommidi asaa naatu hanotay iiti iiti biidoogaa leemiso, ogiyan kiyida panggati gita zalˈˈe dirijjitetu leemiso, qassi qeeseenne Leewa zaree banttana Kiristtaane giyaageetussi leemiso giidi Wochiyo Keelay 1924n yootiis. Metootidaageeta, ubbaa qassi ayyaanaaban maadoy koshshiyoogeeta maaddanawu, Kiristtaaneti ubbay asa asappe shaakkana bessennaagaa hassayissanawu ha wodiyan nu xuufeti he leemisuwaa goˈettoosona. Yihooway qoncce ogiyan waatidi tamaarissiyaakko beˈiyoogee nuuni ufayttanaadan oottees.

15. Kaalliya huuphe yohuwan nuuni ay beˈanee?

15 Kaalliya huuphe yohuwan, Yesuusi tammu geelaˈotubaa yootido leemisuwaa beˈana. (Maa. 25:1-13) Yesuusi bana kaalliyaageeti wurssetta gallassan keehi maaddiya he leemisuwaa waati akeekanaadan qoppidee? He leemisuwan odettida ubba asaynne ubbabay sinttappe yiya urawu woy sinttappe yiya issibawu leemiso gaana danddayiyoo? Woy qassi, i bana kaalliyaageeti wurssetta gallassatun banttawu kaaleto gidana mala maaddiyaabaa tamaaranaadan qoppidee? Ane beˈoos.

^ MENT. 4 Akeekanawu metenna Wochiyo Keelay koyro Isiine 2011n Inggilizettuwan giigiis. Heedeppe doommidi, akeekanawu metenna maxeetee hara amarida qaalatun giigiis.

^ MENT. 5 Hara qaalatunkka zaarettidi giigiiddi deˈees.

^ MENT. 10 Leemisuwawu, Etaagaadan Ammanite giyo maxaafay Geeshsha Maxaafan etabay odettido 14 asatubaa loytti qonccissees. Ha maxaafay eti leemiso gidiyoobaa gidennan, nuuni oosuwan peeshshana danddayiyoobaa qonccissees.

^ MENT. 12 PHawuloosi xaafidobaappe amaridaagaa gujjin, Xoossaa Qaalan ‘akeekanawu wayssiyaaba’ milatana danddayiya qofaykka deˈiyoogee qoncce. SHin, Geeshsha Maxaafaa xaafida ubbata geeshsha ayyaanay kaalettiis. Xoossaa ayyaanay ha wodiyan deˈiya tumu Kiristtaaneti “Xoossaabaa harai atto geemettida yohuwaara ubbaa” akeekanaadan maaddees.—2 PHe. 3:16, 17; 1 Qor. 2:10.