Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Kase nu xuufeti leemisuwaabaanne hegaa poluwaabaa darotoo qonccissoosona; shin mata wode darotoo hegaadan oottokkona. Hegaadan oottennay aybissee?

Masqqala 15, 1950, Wochiyo Keelay leemisuwaanne hegaa poluwaa xeelliyaagan hagaadan giis: “Leemisoy wodeppe yaana issibaa bessiyaaba. Hegaa poloy qassi leemisoy malaata gidido tumuppe deˈiyaabaa. Leemisoy eesho, qassi hegaa poloy tumuppe deˈiyaabaa geetettana danddayees.”

Beni wode nu xuufeti, Deboora, Eelihu, Yofttaahee, Iyyoobi, Raˈaabanne Ribiqa, qassi hara daroti tiyettidaageetuyyo woy ‘zaway baynna daro asaayyo’ leemiso gidiyoogaa qonccissidosona. (Ajj. 7:9) Leemisuwawu, Yofttaahee, Iyyoobinne Ribiqa tiyettidaageetu leemiso gididabadan, qassi Debooranne Raˈaaba zaway baynna daro asaa leemiso gididabadan qoppida. SHin mata wode hegaadan geeddarssokko. Aybissi?

LEEMISUWAA

Israaˈeelati Paasikaa wode yarshshido dorssay leemiso.—Qoo. 9:2

HEGAA POLUWAA

Kiristtoosi ‘Paasikaa dorssa’ gidiyoogaa PHawuloosi yootiis.—1 Qor. 5:7

Geeshsha Maxaafan etabay odettido issi issi asati guyyeppe yaana gitabawu leemiso gidiyoogaa Geeshsha Maxaafay bessees. PHawuloosi Galaatiyaa 4:21-31n naaˈˈu maccaasati “leemiso” gididobaa yootiis. Abrahaama ashkkariyaa Aggaara Muuse Higgiyaa maaran Yihoowayyo azazettanawu qaalaa gelida Israaˈeela deriyaayyo leemiso. SHin ‘goqa’ geetettida Saara Xoossaa keettaayyiyo geetettida, Yihoowa dirijjitiyaa saluwaa baggawu leemiso. PHawuloosi Ibraawetuyyo xaafido dabddaabbiyan, kawonne qeese gididi oottiya Malkki-Xedeqinne Yesuusi issi mala gididobaa yootidi, eta naaˈˈaa geeddarssiis. (Ibr. 6:20; 7:1-3) Qassi PHawuloosi Isiyaasanne a naata Yesuusaaranne tiyettida a ashkkaratuura geeddarssiis. (Ibr. 2:13, 14) PHawuloosi geeshsha ayyaanay denttettin xaafiis; hegaa gishshawu, i leemiso gidida hagaa yootidoogaa ufayssan ekkoos.

SHin Geeshsha Maxaafay issi uri harawu leemiso giyo wodekka, leemiso gidida uraa deˈuwan hanida ubbabay yaana gitabaa bessiyaaba giidi qoppana koshshenna. Leemisuwawu, PHawuloosi Malkki-Xedeqi Yesuusawu leemiso gidiyoogaa yootikkonne, Abrahaami oyddu kawota xooni simmin Malkki-Xedeqi oyttaanne woyne eessaa ayyo  immidoogaa xeelliyaagan aynne yootibeenna. Yaatiyo gishshawu, hegaa birshshettay aybakko eranawu koyanaadan oottiyaabi Geeshsha Maxaafan baawa.—Doo. 14:1, 18.

Kiristtoosi hayqqi simmin xeetan qoodettiya layttan issi issi xaafeti darobawu leemisoy deˈiyoogaa yootidosona. Oriijena, Ambiroosanne Jeroma timirttiyaabaa Zi Intternaashinal Isttandard Baybil Insaykiloppidiyaa giyo maxaafay hagaadan giis: “Eti Geeshsha Maxaafan xaafettida ubba hanotawu, ubba qassi keehi koshshennabawukka leemiso gidiyaabaa koyidi demmidosona. Daro asay eriyo akeekanawu mule metennabaa giddonkka, . . . , ubba qassi hayquwaappe denddida Ashshiyaagee etawu qonccido qammi erissiyo ashkkarati oyqqido moliyaa qoodankka keehi geemmida tumay deˈiyaabadan qofettiis—ubba issoti issoti moletu qooday 153y ay qonccissiyaakko akeekanawu keehi baaxetidosona!”

Hipo phaaphaasee Ogestiini Yesuusi ichashu bangga oyttaanne naaˈˈu moliyaa 5,000 attuma asaa mizidoogee odettido taarikiyaa xeelliyaagan darobaa yootiis. Asay banggay gisttiyaagaa keena maaddenna giidi qoppiyo gishshawu, Ogestiini ichashu oyttay Muusee xaafido ichashu maxaafatu leemiso giidi qoppiis (keehi maaddenna giyo “banggay” keehi maaddenna giidi qoppiyo “Galˈˈa Maachaa” leemiso). Naaˈˈu moleti shin? I aybissakko hegeeta kawuwaaranne qeesiyaara geeddarssiis. Leemisuwaanne hegaa poluwaabaa eranawu keehi koyiya hara eranchay qassi Yaaqoobi Eesawa bayratettaa zoˈo woxiyan shammidoogee Yesuusi asaa naata saluwaa laatissanawu ba zoˈo suuttan wozidoogaa bessiyoogaa yootiis!

Hagaa mala qofay tuma milatennaba gidikko, hegee wayssiyo gaasuwaa akeekana danddayaasa. Geeshsha Maxaafaa taariketuppe leemiso gididabaynne leemiso gidennabay awugaakko asi erana danddayenna. Nuuni oottana bessiya suurebay hagaa: Geeshsha Maxaafay issi uri, issi hanotay woy issibay harabawu leemiso gidiyoogaa yootikko, hegaadan akeekana koshshees. SHin Geeshsha Maxaafay issi uri woy issi taarikee harabawu leemiso giidi qoncciyan yootennaba gidikko, nuunikka hegaadan qoppana bessenna.

Yaatin, Geeshsha Maxaafay yootiyo taarikeenne leemisoy nuna waati goˈˈana danddayii? Kiitettida PHawuloosi Roome 15:4n hagaadan giis: “Xoossaa maxaafai nuuyyo immiyo genccaaninne minttettuwan nuuni demmana giidi ufaissan naagi uttidoogee de7ana mala, Xoossaa maxaafan xaafettida ubbabai nuna tamaarissanau xaafettiis.” PHawuloosi koyro xeetu layttan deˈiya tiyettida a ishantti Geeshsha Maxaafan xaafettida taarikiyaappe keehi maaddiyaabaa tamaarana danddayiyoogaa yootanawu hegaa odiis. Gidikkokka, ‘Xoossaa maxaafan xaafettida ubbabay’ Xoossaa asaa tiyettidaageeta gidin ‘hara dorssata’ gidin, kase deˈidaageetakka goˈˈiis; qassi “wurssetta gallassi” deˈiyaageetakka goˈˈana danddayees.—Yoh. 10:16; 2 Xim. 3:1.

Ha taariketuppe daroti tiyettidaageetu woy zaway baynna daro asaa xallaara, woy qassi issi wode xallaara gayttidaba giidi qoppiyoogaappe, ha taariketuppe nuuni tamaariyoobaa awudenne deˈiya Xoossaa ashkkarati eta hidootay ayba gidin woy eti awude deˈinkka goˈettana danddayoosona. Hegaa gishshawu, leemisuwawu Iyyooba maxaafan odettidabay tiyettida Kiristtaaneti Koyro Alamiyaa Olaa wode genccidi aattido daro metuwaabaa xallaara gayttidaba giidi qoppana bessenna. Yihoowa ashkkaratuppe daroti, attumaasa gidin maccaasa gidin, woy tiyettidaageetikka zaway baynna daro asaykka Iyyoobaagaadan daro metuwan genccidosona; qassi banttawu ‘Yihooway wurssettan immidobaakka beˈidosona. Ayssi giikko, Yihooway maarotaynne qaretay kumidoogaa.’—Yaaq. 5:11.

Ane qoppa: Nu gubaaˈiyan Debooridan ammanettiya gastta maccaasati, Eelihudan yelaganne akeekancha gidida gubaaˈe cimati, Yofttaahedan Yihoowawu mishettiya xala aqinyeti, qassi Iyyoobadan danddayancha gidida ammanettiya daro maccaasatinne attumaasati baawee? ‘Geeshsha Maxaafay immiyo minttettuwan hidootay nuuyyo deˈana’ mala ‘Xoossaa maxaafan xaafettida ubbabaa’ Yihooway naagi wottido gishshawu, a keehi galatoos!

Hagaappe denddidaagan, mata wodeppe haa simmin nu xuufeti leemisuwaanne hegaa poluwaa Geeshsha Maxaafan koyanawu maliyoogaappe, Geeshsha Maxaafaa taariketuppe nuuni tamaariyoobaa loytti qonccissoosona.