Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  March 2015

Kiristtoosa Ishantta Ammanettidi Maaddiyoogaa

Kiristtoosa Ishantta Ammanettidi Maaddiyoogaa

“Intte ha ta ishanttu ubbaappe harai atto, laafiya issuwaayyo oottidobaa gidikkokka, hegaa tau oottideta.”—MAA. 25:40.

1, 2. (a) Yesuusi ba mata laggetuyyo yootido leemisoti awugeetee? (Ha huuphe yohuwaa doomettan deˈiya misiliyaa xeella.) (b) Dorssaanne deeshshaa leemisuwaabaa nuuni ay erana koshshii?

YESUUSI ba mata laggetussi, PHeexiroosawu, Inddiraasawu, Yaaqoobawunne Yohaannisawu keehi ufayssiyaabaa yootiis. Eti ammanettida wozannaama ashkkaraabaa, tammu geelaˈotubaanne biraabaa leemisuwaa i yootiyoogaa siyidosona. Yesuusi ba haasayaa wurssettan issi leemisuwaa yootiis. I ‘saˈan deˈiya asa ubbawu’ “Asa Na7ai” pirddaa immana wodiyaa yootiis. He leemisoy i erissiyo ashkkarata keehi garamissennan aggenna! He leemisuwan, Yesuusi dorssaanne deeshshaa geetetti shaahettida naaˈˈu citaabaa yootiis. I ‘Kawuwaa’ ‘ishantta’ yaagido dumma heezzantto citaabaa keehi qonccissiis.—Maatiyoosa 25:31-46 nabbaba.

2 Yesuusi he leemisuwan asay ekkana pirddaabaa yootido gishshawu, Yihoowa asay daro wodiyawu hegaa eranawu keehi koyiis; qassi yaatidoogee bessiyaaba. I amaridaageeti merinawu deˈanay, qassi harati merinawu xayanay aybissakko qonccissiis. Nuuni deˈuwaa demmanay Yesuusi yootido  tumaa akeekiyoogaananne hegaara maayettidi deˈiyoogaana. Daroti xayiyo gishshawu, nuuni hagaadan oychana koshshees: Yihooway ha leemisuwaa nuussi loddan loddan waati qonccissidee? Sabbakiyo oosoy keehi koshshiyoogaa ha leemisoy qonccissees nuuni gaana danddayiyoy aybissee? Sabbakiyo maatay oossi imettidee? Ha wodee ‘Kawuwaayyoonne’ i ‘ta ishantta’ giyoogeetuyyo ammanettiyo wode gididoy aybissee?

NUUNI HA LEEMISUWAA AKEEKANAADAN YIHOOWAY WAATI MAADDIDEE?

3, 4. (a) Ha leemisuwaa akeekanawu nuuni erana koshshiyaabay aybee? (b) Xiyoone Wochiyo Keelay 1881n ha leemisuwaa waati qonccissidee?

3 Nuuni dorssaabaanne deeshshaabaa leemisuwaa loytti akeekanawu, he leemisuwan heezzu ayfe qofaa akeekana koshshees; hegeetikka, odettidaageetu oonatettaa, pirddaa wodiyaanne dorssa woy deeshsha giidi pirddanaadan oottiyaabaa.

4 Xiyoone Wochiyo Keelay 1881n, ‘Kawuwaa’ geetettida “Asa Na7ai” Yesuusa gidiyoogaa qonccissiis. He Wochiyo Keelay Kawuwaa ‘ishantti’ saluwan Yesuusaara haaranaageetu xalla gidennan, wottiyoobi baynnaageeta gididi saˈan deˈana ubba asaa gidiyoogaakka qonccissiis. He Wochiyo Keelay Kiristtoosa SHaˈu Layttaa Haaruwaa wode asay shaahettanaagaanne bantta oottiyo ubbaban Xoossaagaadan siiqiyaageeti dorssa geetettanaagaa yootiis.

5. Xoossaa asay 1920 heeran dorssaabaanne deeshshaabaa leemisuwaa waati loyttidi akeekidee?

5 Yihooway 1920 heeran ba asay he leemisuwaa loytti akeekanaadan maaddiis. Xiqimita 15, 1923 Wochiyo Keelay, “Asa Na7ai” Yesuusa gidiyoogaa qonccissiis. SHin he maxeetee Kiristtoosaara saluwan haaranaageetu xallay a ishantta gidiyoogaa Geeshsha Maxaafaappe yootidi, Kiristtoosa ishantti oonakko loytti qonccissiis; qassi dorssati Kiristtoosa Kawotettan saˈana deˈanawu hidootiyaageeta gidiyoogaa yootiis. Dorssata deeshshatuppe shaakkiyo wodiyaabaa shin? SHaˈu Layttaa Haaruwaa wode Kirsttoosa ishati saluwan uttidi aara haariyo gishshawu, saˈan deˈiyaageeti eta maaddana woy maaddennan aggana danddayennaagaa he huuphe yohoy qonccissiis. Hegaa gishshawu, SHaˈu Layttaa Haaroy doommanaappe kase dorssati deeshshatuppe shaahettana. Issi ura dorssa oottiyaabay Yesuusa ba Goda oottidi ekkiyoogaanne Xoossaa Kawotettay loˈˈobaa ehanaadan koyiyoogaa gidiyoogaa he huuphe yohoy yootiis.

6. Nuuni 1995 heeran he leemisuwaa waatidi kaseegaappe loytti akeekidoo?

6 Issi uri wodiyaa wurssettan Kawotettaa mishiraachuwaa siyiyoogan woy siyennan ixxiyoogan dorssa woy deeshsha geetettidi pirddaa ekkanaagaa, laamettida ha qofaappe Yihoowa asay akeekiis. SHin 1995 heeran he qofay laamettiis. Xiqimita 15, 1995, Wochiyo Keelay naaˈˈu huuphe yohotun, Yesuusi yootido Maatiyoosa 24:29-31ninne Maatiyoosa 25:31, 32n deˈiya issi mala qofaa qonccissiis. (Nabbaba.) * He Wochiyo Keelay woygidi kuuyidee? Hagaadan giis: “Asay dorssa woy deeshsha geetettidi sinttappe pirddaa ekkana.” Hegee awude gidanee? “Maatiyoosa 24:29, 30n odettida ‘waayiyaappe’ guyyiyan asa naˈay ba ‘bonchuwan yiyo wode’ hanana. . . . Hegaappe simmin iita alamee muleera xayiyo wode Yesuusi pirddaa immana.”

7. Nuuni haˈˈi loytti akeekidobay aybee?

7 Dorssaabaanne deeshshaabaa leemisuwaa  ha wodiyan loytti akeekida. Leemisuwan odettidaageetu oonatettaa xeelliyaagan, “Asa Na7ai” Kawuwaa, Yesuusa. Qassi, ‘ta ishata’ geetettidaageeti Kiristtoosaara saluwan uttidi haarana ayyaanan tiyettida attumaageetanne maccaageeta. (Roo. 8:16, 17) ‘Dorssatinne’ ‘deeshshati’ ubba biittaa asatu leemiso. Hegeeti geeshsha ayyaanan tiyettibookkona. Pirddaa wodiyaabaa shin? He pirddaa wodee iita waayiyaa wurssettaa heeraana. Qassi asay dorssa woy deeshsha geetetti pirddaa ekkanaadan oottiyaabaa shin? Asay saˈana deˈiya tiyettidaageeta maaddiyo woy maaddennan aggiyo gishshawu, Yesuusi asawu pirddaa immanaagaa eroos. Ha alamiyaa wurssettay keehi matido ha wodiyan, Yihooway ha leemisuwaanne Maatiyoosa shemppo 24ninne 25n deˈiya hegaara gayttida leemisota nuuni loddan loddan akeekanaadan maaddido gishshawu keehi galatoos!

HA LEEMISOY SABBAKIYOOGAA WAATI LOYTTI QONCCISSII?

8, 9. Dorssati ‘xillo’ geetettidoy aybissee?

8 Dorssaabaanne deeshshaabaa leemisuwan, Yesuusi sabbakiyo oosuwaabaa yootibeenna. Yaatin, hegee sabbakiyoogee keehi koshshiyoogaa qonccissees giyoy aybissee?

9 Koyruwan, Yesuusi leemisuwan tamaarissidoogaa akeeka. I tumu dorssaabaanne tumu deeshshaabaa yootibeennaagee qoncce. Hegaadan, dorssa giidi pirddiyo ubbay ba ishata tumuppe mizana, mayzzana, mokkana, woy qashettin beˈana bessees gibeenna. SHin, dorssan leemisettidaageeti ba ishatussi oottanabaa Yesuusi yootiis. He dorssata i ‘xillo’ yaagiis; ayssi giikko, dorssati Kiristtoosawu tiyettida ishati saˈan deˈiyoogaa eroosona, qassi ha wayssiya wodiyan eta maaddoosona.—Maa. 10:40-42; 25:40, 46; 2 Xim. 3:1-5.

10. Dorssati Kiristtoosa ishanttussi kehiyoogaa waati bessana danddayiyoonaa?

10 Naaˈˈanttuwan, ha qofaa yuushuwan Yesuusi yootidobaa akeeka. I he wode ba yuussaabaanne wodiyaa wurssettaabaa yootiiddi deˈees. (Maa. 24:3) Yesuusi ba haasayaa doomettaa heeran, Kawotettaa mishiraachoy ‘saˈa ubban odettiyoogee’ he malaataa shaaho gidiyoogaa yootiis. (Maa. 24:14) I dorssaabaanne deeshshaabaa leemisuwaa yootanaappe guuttaa kasetidi, biraabaa leemisuwaa yootiis. Hagaappe kasetiya huuphe yohuwan beˈidoogaadan, Yesuusi ayyaanan tiyettida ba erissiyo ashkkarati woy ba ‘ishantti’ mishettidi sabbakana bessiyoogaa qonccissanawu he leemisuwaa yootiis. SHin, tiyettidaageetuppe saˈan attidaageeti guutta; qassi eti oottana bessiya daro oosoy deˈees. Wurssettay gakkanaappe kase “asa ubbau” markkattanaadan etawu odettiis. Dorssaabaanne deeshshaabaa leemisoy bessiyoogaadan, ‘dorssati’ Yesuusa ishantta maaddana. Yaatiyo gishshawu, dorssa geetettidi pirddaa ekkiyaageeti Kiristtoosa ishanttussi kehiyoogaa bessiyo waanna ogetuppe issoy sabbakiyo oosuwan eta maaddiyoogaa. SHin, eta maaddanawu ay oottana koshshii? Eta miishshan maaddiyoogaa xallay woy sabbakanaadan eta minttettiyoogaa xallay gidii?

SABBAKANA BESSIYAY OONEE?

11. Issoti issoti woygidi oychana danddayiyoonaa, qassi aybissi?

11 Ha wodiyan, Yesuusa kaalliya hosppun miiloonetuppe dariya baggay ayyaanan tiyettibookkona. Eti tiyettida ba ashkkaratussi Yesuusi immido biraa ekkibookkona. (Maa. 25:14-18) Yaatin, ‘Sabbakanaadan azazido azazuwaa geeshsha  ayyaanan tiyettibeennaageetikka azazettana bessii?’ giidi issoti issoti oychana danddayoosona. Ee, bessees gaanaadan oottiya amarida qofaa ane beˈoos.

12. Yesuusi Maatiyoosa 28:19, 20n yootido qofaappe nuuni ay tamaariyoo?

12 Yesuusi ba erissiyo ashkkarati ubbay sabbakanaadan azaziis. Yesuusi hayquwaappe denddidi bana kaalliyaageeti asay i “azazidobaa ubbaa” naagana mala tamaarissidi, erissiyo ashkkara oottanaadan yootiis. Sabbakanaadan imettida azazoy hegaappe issuwaa. (Maatiyoosa 28:19, 20 nabbaba.) Hegaa gishshawu, Kiristtoosaa kaalliyaageeti ubbay, saluwan haarana hidootay deˈiyoogeetikka saˈaa laattiyo hidootay deˈiyoogeetikka sabbakana bessees.—Oos. 10:42.

13. Yohaannisi beˈido ajjuutaappe nuuni ay tamaariyoo?

13 Ajjuutaa maxaafay tiyettidaageetikka haratikka sabbakanaagaa yootees. Kiristtoosaara saluwan haarana “bullashettiyaara,” woykko tiyettida 144,000ti asay ‘deˈo haattaa coo ekkanaadan’ shoobbiyoogaa Yesuusi ajjuutan Yohaannisawu bessiis. (Ajj. 14:1, 3; 22:17) Yihooway Kiristtoosa wozuwaa yarshshuwaa baggaara asaa naata nagaraappenne hayquwaappe ashshanawu giigissidobawu he haattay leemiso. (Maa. 20:28; Yoh. 3:16; 1 Yoh. 4:9, 10) Wozoy nuuni sabbakiyo qofaappe waannatiyaagaa; qassi tiyettidaageeti asay wozuwaabaa eranaadaaninne an goˈettanaadan sintta xeera gididi maaddoosona. (1 Qor. 1:23) SHin Yohaannisi bullashettiyaari yara gidennaageeta he ajjuutan beˈiis. Etikka “Haaya” gaanaadan odettiis. Eti deˈo haattaa haratikka ekkanaadan eeno giidi shoobboosona. Ha naaˈˈantto citan deˈiyaageeti saˈaa laattiyo hidootay deˈiyoogeeta. Hegaa gishshawu, “Haaya” gin eeno giya ubbay haratussi sabbakana bessiyoogaa he ajjuutay qonccissi yootees.

14. “Kiristtoosa higgiyau” azazettanawu ay oottana koshshii?

 14 “Kiristtoosa higgiyau” azazettiya ubbay sabbakana bessees. (Gal. 6:2) Yihooway baayyo goynniya ubbay issi mala higgiyawu azazettanaadan koyees. Leemisuwawu, i Israaˈeelatuyyo, “Intte biittan yelettidaagaukka intte giddon bete gididi de7iyaagaukka he wogai issuwaa” yaagiis. (Kes. 12:49; Wog. 24:22) Israaˈeelatussi imettida higgiyaa ubbaa ha wodiyan nuuni azazettana bessennaagee qoncce. SHin tiyettidaageeta gidin aggin, nuuni ubbay “Kiristtoosa higgiyau” azazettana bessees. Yesuusi tamaarissido ubbabay he higgiyan deˈees. Yesuusi tamaarissido ubbaappe aadhiya timirttiyaappe issoy siiquwaa. (Yoh. 13:35; Yaaq. 2:8) Nuuni Xoossaa, Kiristtoosanne nu shoorota siiqiyoogaa bessiyo keehi loˈˈo ogee Kawotettaa mishiraachuwaa yootiyoogaa.—Yoh. 15:10; Oos. 1:8.

15. Yesuusi yootidobay i erissiyo ashkkaratu ubbaassi hanees gaana danddayiyoy aybissee?

15 Yesuusi ba erissiyo ashkkaratuppe amaridaageetussi yootidobay a kaalliya darotussikka hanees. Leemisuwawu, Yesuusi ba erissiyo ashkkaratuppe 11tu xallaara Kawotettaa maachaa maacettiis, shin he maachay 144,000tu ubbaassi hanees. (Luq. 22:29, 30; Ajj. 5:10; 7:4-8) Hegaadan, Yesuusi hayquwaappe denddi simmidi, bana kaalliya amaridaageetussi qonccidi eti sabbakanaadan azaziis. (Oos. 10:40-42; 1 Qor. 15:6) Gidoppe attin, koyro xeetu layttan deˈida ammanettida erissiyo ashkkarati ubbay he azazuwaa Yesuusi yootishin siyana xayikkokka azazettidosona. (Oos. 8:4; 1 PHe. 1:8) Ha wodiyankka hegaadan, Yesuusi Kawotettaabaa sabbakiya hosppun miiloonetuppe issuwaanne haasayissibeenna. SHin eti ubbay Kiristtoosan ammanana bessiyoogaanne haggaaziyoogan he ammanuwaa oosuwan bessana koshshiyoogaa akeekoosona.—Yaaq. 2:18.

HA WODEE AMMANETTIYAAGEETA GIDANA KOSHSHIYO WODE

16-18. Dorssa geetetti pirddaa ekkana daroti Kiristtoosa ishantta waati maaddana danddayiyoonaa, qassi ha wodee eti hegaadan oottana koshshiyo wode gididoy aybissee?

16 Seexaanay ayyaanan tiyettida Kirsttoosa ishanttuppe attidaageetuura olettiiddi deˈees; qassi bawu deˈiya “guutta wodee” wurana haniyo wode, i kaseegaappe aaruwan eta qohana. (Ajj. 12:9, 12, 17) Tiyettidaageeti keehi paacciyaabay deˈishinkka, awudeegaappenne aakkida sabbakiyo oosuwaa sintta xeera gididi kaalettoosona. Yesuusi etaara deˈiyoogeenne eta maaddiyoogee qoncce.—Maa. 28:20.

17 Dorssa geetetti pirddaa ekkana daroti sabbakiyoogaa xallan gidennan, harabaa oottiyoogankka Kiristtoosa ishantta maaddiyoogaa gita maatadan xeelloosona. Leemisuwawu, eti miishshaa immiyoogan, Kawotettaa Addaraashaa, Gita SHiiquwaa Addaraashaanne macara biiruwaa keexxiyoogan maaddoosona; qassi kaalettanaadan ‘ammanettida wozannaama ashkkaray’ sunttidoogeetussi ammanettidi azazettoosona.—Maa. 24:45-47; Ibr. 13:17.

Dorssa mala asati Kirsttoosa ishantta dumma dumma ogiyan maaddoosona (Mentto 17 xeella)

18 Kiitanchati teqqido carkkuwaa matan gita waayiyaa wode yeddana. Kiristtoosa ishanttuppe saˈan attida ubbaa bolli wurssetta maatafay wodhi simmin hegee hanana. (Ajj. 7:1-3) Armmageedoona olay doommanaappe kase, tiyettidaageeti saluwaa baana. (Maa. 13:41-43) Hegaa gishshawu, ha wodee dorssa geetetti pirddaa ekkanaageeti Kirsttoosa ishantta ammanettidi maaddan koshshiyo wode.

^ MENT. 6 Ha leemisuwaabaa gujjada eranawu, Xiqimita 15, 1995, Wochiyo Keelan “Pirddaa Araata Sinttan Waanada Eqquutii?” giyaanne “Sinttappe Dorssati Ay Demmanee, Qassi Deeshshatu Bolli Aybi Gakkanee?” giya huuphe yohota xeella.