Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) March 2015

Ha maxeetiyan Uddufune 4ppe 31, 2015 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

DE'UWAN HANIDABAA

Keehi Ufayssiya Oosuwaa Demmida

Deevid Kartiraytinne Guween Kartirayt kase baleete durssaa issippe duroosona; shin haˈˈi issippe duriyoogaa aggidi issippe sabbakoosona.

“Hagee Ne SHenedan” Haniis

Mata wodeppe doommidi, nu xuufeti Geeshsha Maxaafaa taariketuppe amaridaageeta kaseegaappe aaruwan akeekanawu wayssenna geliya ogiyan qonccissiyoy aybissee?

‘Naaga Uttuutee’?

Yesuusi tammu geelaˈotubaa yootido leemisuwan deˈiya akeekanawu metenna keehi koshshiya qofaa kaseegaappe loytti akeekidoogaa nabbaba.

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Kase nu xuufeti leemisuwaabaanne hegaa poluwaabaa darotoo qonccissoosona; shin mata wode darotoo hegaadan oottokkona. Hegaadan oottennay aybissee?

Biraa Leemisuwaappe Tamaara

Ha huuphe yohoy nuuni biraa leemisuwaa kaseegaappe loytti akeekanaadan maaddiis.

Kiristtoosa Ishantta Ammanettidi Maaddiyoogaa

Kiristtoosi dorssa giidi pirddiyoogeeti a ishantta waatidi maaddiyoonaa?

Yihoowawu Goynniya Ura Xallaa Geliyoogee—Ha Wodiyankka Danddayettiyaabee?

Xoossaa zoriyaa kaallanawu murttidaageeti a ufayssoosona, qassi ayyaanaaban anjjettoosona.