Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Nabbabiyaageetu Oyshaa

SHittoynne hegaa malabay sawiyo wode sahettiya ishatanne michota maaddanawu ay oottana danddayiyoo?

SHitto malabay sawiyo wode issi issi asay keehi sahettees. Eti galla galla asaara gayttiyo wode hegaadan sawiyaabaappe naagettanawu metootana danddayoosona. Gidikkokka, issoti issoti gubaaˈe shiiquwaaninne gita shiiquwan shittuwaanne hegaadan sawiya harabaa goˈettennaadan ishanttussinne michonttussi yootana danddayettiyaakkonne oychidosona.

Yihoowa Markka gidida ooninne harati shiiquwaa shiiqanawu metootanaadan oottanawu koyennaagee erettidaagaa. Nu ubbawu gubaaˈe shiiquwaappe demmiyo minttettoy koshshees. (Ibr. 10:24, 25) Hegaa gishshawu, shittoynne hegaa malabay sawiyo wode keehi sahettiyoogee gubaaˈe shiiquwaa shiiqennaadan diggiyo uri hegaabaa gubaaˈe cimatuura haasayanawu koyana danddayees. SHittuwaanne hegaa malabaa goˈettiyoogaara gayttidaagan higgiyaa kessiyoogee Geeshsha Maxaafaa qofaara maayiyaaba gidana xayikkonne, gubaaˈe cimati issi issi ishati ay gencciiddi deˈiyaakko shiiquwaa yiya asawu yootana danddayoosona. Cimati gubaaˈiyaa hanotaadan hagaappe kase nu xuufetun kiyida qofaa Haggaazo SHiiquwan gubaaˈiyawu koshshiyaabaa kifiliyan shiishshana woy hegaara gayttidabaa gubaaˈiyawu akeekan erissana danddayoosona. * Gidikkokka, eti hegaa malabaa ubbatoo gubaaˈiyawu erissana bessenna. Gubaaˈiyaa shoobettidi yiya imattatinne xinaateti, he metuwaa akeekokkona; qassi nuuni hegaa mala asata mokki ekkana koyoos. Keehi peenotenna shittuwaa tiyettiyaageeti unˈˈettanaadan oottana bessenna.

Hegaa mala metoy deˈiyaaba, qassi hanotay injjetiyaaba gidikko, gubaaˈe cimati hegaadan metootiyaageeti Kawotettaa Addaraashan dumma sohuwan uttanaadan hanotaa giigissana danddayoosona. Leemisuwawu, Kawotettaa addaraashan hara kifilee deˈikko, eti yan uttidi ezggana danddayoosona. He hanotay danddayettida ubbabaa oottinkka giigennaba, qassi issoti issoti hegaappe denddidaagan keehi sahettiyaaba gidikko, keehi harggidi woy cimidi sooppe kiyana danddayenna asawu oottiyoogaadan, hegaa mala asawukka shiiquwan tamaariyoobaa duuqqidi woy silkkiyan sissana danddayettees.

Heezzu gallassa gita shiiquwaa shiiqiyo wode ishanttinne michontti hegaara gayttidabaa loytti qoppanaadan Nu Kawotetta Haggaazoy mata wode minttettiis. Daro biittan gita shiiquwaa shiiqiyoy addaraashaana gidiyo gishshawu, shiiqiyaageeti keehi sawiya shittuwaa tiyettenna mala odettiis. Heezzu gallassaa gita shiiquwaa shiiqiyoosan shitto malabay sawenna kifilee darotoo deˈenna gishshawu, he shiiquwaa wode naagettana bessiyoogee qoncce. SHin hagee gubaaˈe shiiqotuura gayttidaagan odettida kaaleto gidenna; qassi ooninne hegaadan qoppana bessenna.

Nuuni ubbay laattido nagaraappe denddidaagan, ha alamiyan dumma dummaban waayettoos. Harati nuuni waayettennaadan qoppidi issi issibaa oottiyo wode keehi nashshoos! Ishantti woy michontti metootennan gubaaˈe shiiquwaa shiiqanaadan qoppidi issoti issoti shittuwaanne hegaa malabaa tiyettennan aggiyoogee bantta goˈˈaa aggibayiyoogaa bessiyaaba. SHin siiqoy nuuni ufayttiiddi hegaadan oottanaadan denttettees.

 PHenxxeniyaa PHilaaxoosi issi wode deˈida asa gidiyoogaa taarikee yootii?

Ha shuchaa bolli Laatiine doonan PHilaaxoosa sunttay deˈees

PHenxxeniyaa PHilaaxoosi Yesuusa bolli pirddidanne a worissida asa gidiyo gishshawu, Geeshsha Maxaafaa nabbabiya asati abaa eroosona. (Maa. 27:1, 2, 24-26) SHin a sunttay he wode xaafettida taarikiyaa xuufetunkka darosan deˈees. Issi maxaafay yootiyoogaadan, “Yihudaa biittaa haarida Rooma biittaa asatu haratuugaappe keehi darobaanne daro sohuwan” taarikee abaa yootees.

PHilaaxoosi Yihudaa haariyo wode a gakkida heezzu metota qonccissi xaafida Ayhudatu taarikiyaa eranchaa Josefesa xuufiyan darosan PHilaaxoosa sunttay deˈees. A gakkida oyddantto metoy qassi Ayhudatu taarikiyaa xaafiya Fayloy xaafidoban deˈees. Rooma kawotu taarikiyaa xaafida Tasitesi, Xibaariyoosi haariyo wode, PHenxxeniyaa PHilaaxoosi Yesuusi kaqettanaadan azazidoogaa yootiis.

Biittaa bookkidi xannaˈiya eranchati 1961n, Roomen silimaa bessiyo sohuwaa bookkidi, PHilaaxoosa sunttay xaafettido shuchaa Israaˈeelan Qiisaariyan demmidosona. Xaafettidabay (hagan deˈiyaagee) meqqidabaappe attidaba gidikkonne, “Yihudaa biittaa haariya Xibaariyoosa PHenxxeniyaa PHilaaxoosi (hagaa) bonchettida xoossatussi immiis” yaagiyaaba milatees. Xaafettidabay yootiyo keettay Rooma Kawuwaa Xibaariyoosa bonchuwawu keexxido beeta maqidase gidennan aggenna.

Issi michiyaa aassiya attuma asaara Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyo wode huuphiyaa kammana bessii?

Isiine 15, 2002, Wochiyo Keelaa ‘Nabbabiyaageetu Oyshay’ issi michiyaa aassiya attuma asaara Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyo wode, i xammaqettin aggin, ba huuphiyaa kammana koshshiyoogaa yootees. SHin hegaa zaarettidi pilggido gishshawu hegaara gayttidaagan issi issibaa laammana koshshiyoogaa akeekida.

Michiyaa kasekka xannaˈissiyo uraa aassiya attuma asaara xannaˈHS.2ˈissiyaaba gidikko, a ba huuphiyaa kammanaagee erettidaagaa. Yaatiyoogan, a Yihooway gubaaˈiyan giigissido aawatettaa maataa bonchiyoogaa bessawusu; ayssi giikko, a oottiyoobay attuma asi oottana bessiyooba. (1 Qor. 11:5, 6, 10) Hara baggaara qassi, he ishay Geeshsha Maxaafaa xannaˈissana danddayiyaagaa gidikko, i xannaˈissanaadan shoobbana danddayawusu.

SHin, a kasekka xannaˈissiyo uraa xammaqettibeenna aassiya attuma asaara xannaˈissikko, qassi he ishay i azina gidana xayikko, a ba huuphiyaa kammanaadan Geeshsha Maxaafay yootenna. SHin issi issi michoti bantta zoriya wozanaappe denddidaagan hegaa mala hanotankka bantta huuphiyaa kammana danddayoosona.

^ MENT. 2 Ha qofaa loytta eranawu, Xiqimita, 2000, Amaaratto Beegottite! maxeetiyan sinttaa 8-10n deˈiya, “Em Si Es Deˈiyo Asata Maaddiyoogaa” giyaagaa xeella.