Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  February 2015

Jaappaane Asaa Ufayssida Imotaa

Jaappaane Asaa Ufayssida Imotaa

JAAPPAANEN Naagoya kataman Hosppune 28n, shiiqido dumma shiiquwan Bolla Gididi Heemmiyaagaa yara gidida Antoni Morisi, Geeshsha Maxaafaa—Maatiyoosi Xaafido Wonggeliyaa giyo ooratta xuufee Jaappaane doonan kiyidoogaa erissiya keehi ufayssiyaabaa yootiis. He sohuwan shiiqidanne Intternneetiyan he prograamiyaa kaalliya 210,000ppe dariyaageeti hegan keehi ufayttidi bantta kushiyaa adussa wodiyawu baqqidosona.

Jaappaane doonan giigida Ooratta Alamiyaa Birshshettaappe ekkidi giigissido, 128n sinttay deˈiyo Maatiyoosa Wonggelee dumma. He maxaafay giigidoy “Jaappaane asaa maaddanaassa” gidiyoogaa Ishaa Morisi yootiis. Geeshsha Maxaafaa kifile gidida he maxaafay ayba ogiyan giigidee? Hegaa giigissidoy aybissee? Qassi hegaa asay dosideeshsha?

HEGEE AYBA OGIYAN GIIGIDEE?

Maatiyoosa maxaafay xaafettido ogee he haasayaa siyida asaa keehi ufayssiis. Jaappaane pitaleta sitti oottidi woy zinˈˈissidi xaafana danddayettees; qassi mata wode attamettidaageeta gujjin, nu xuufetuppe amaridaageetu pitaleti zinˈˈissidi xaafidoogeeta. Gidikkokka, ha ooratta xuufee Jaappaane doonan giigiya daro gaazexatunne hegaa mala hara xuufetudan sitti giida pitaletun xaafettiis. Jaappaane asay hegaadan xaafettidabaa nabbabanawu dosees. Qassi nabbabiyaageeti waanna qofaa sohuwaara akeekanaadan, ubba sinttatun huuphessan xaafettiyaabay he sinttan harasan xaafettiis.

Jaappaanen deˈiya ishanttinne michontti Maatiyoosa maxaafay xaafettido ogiyaa keehi dosidosona. Layttay 80ppe guuttaa dariyo issi michiyaa, “Hagaappe kase Maatiyoosa maxaafaa darotoo nabbabaas; shin pitaleta sitti oottidi xaafidoogeenne waanna qofaa qonccissiya huuphe yohoy Yesuusi Deriyaa Bolla Timirttiyan tamaarissidobaa loytta akeekanaadan maaddiis” yaagaasu. Issi yelaga michiyaa qassi hagaadan gaasu: “Taani Maatiyoosa maxaafaa issi kutti nabbabada wurssaas. Taani kase pitaleta zinˈˈissidi xaafidoogaa meezetaas; shin Jaappaane asay daroy pitaleta sitti oottidi xaafettidaagaa nabbabanawu dosees.”

JAAPPAANE ASAA MAADDANAWU GIIGISSIDOOGAA

Geeshsha Maxaafaa kifile gidida ha maxaafay Jaappaane asaa maaddiyaabaa gididoy aybissee? Jaappaane asay daroy Geeshsha Maxaafaabaa darin erana xayikkonne, hegaa nabbabiyoogaa ixxenna. Maatiyoosa Wonggeliyaa hagaadan giigissidoogee Geeshsha Maxaafaa mule beˈi erenna asay Geeshsha Maxaafaa kifile gidida maxaafaa nabbabanaadan maaddana.

Yaatin Maatiyoosa maxaafay doorettidoy aybissee? Jaappaane biittaa asa gidida daroti “Geeshsha Maxaafaa” giya qaalaa siyiyo wode Yesuus Kiristtoosabaa qoppoosona. Maatiyoosa maxaafay Yesuusa yeletaabaa, i tamaarissido, darosan erettiya Deriyaa Bolla Timirttiyaabaa, qassi wurssetta gallassaa xeelliyaagan i yootido hiraagaabaa qonccissiyo gishshawu doorettiis; hegee Jaappaane biittaa asa gidida daroti eranawu koyiyooba.

Jaappaanen deˈiya Yihoowa Markkati sooppe soo biidi sabbakiyo wodenne zaarettidi oychiyo wode ha  ooratta maxaafaa asawu immiyoogaa doommidosona. Issi michiyaa hagaadan gaasu: “Nu moottan deˈiya asawu haˈˈi kaseegaappe daro Geeshsha Maxaafaa immana danddayays. Ubba he dumma shiiquwaa gallassi saateppe guyyiyan Maatiyoosa maxaafaa issi urawu immaas!”

HEGAA ASAY DOSIDEE?

Aassiyaageeti Maatiyoosa maxaafaa asawu waati erissiyoonaa? Jaappaane biittaa asati daroti “Un77o penggiyaara gelite,” “al77o shuchchaa gudunttatu sintti oloppite,” qassi “wonttobau hirggoppite” giyo qofaa eroosona. (Maa. 6:34; 7:6, 13) Hegaadan giiday Yesuusa gidiyoogaa eridi eti garamettidosona. Daroti Maatiyoosa Wonggeliyan deˈiya qofaa beˈiyo wode, “Taani issitookkonne Geeshsha Maxaafaa nabbabanawu koyaas” goosona.

Aassiyaageeti Maatiyoosa maxaafaa immido uraa zaarettidi oychiyo wode, asati he maxaafaa ekkosaara amaridaagaa woy wurssi nabbabidoogaa yootoosona. Layttay 60ppe guuttaa dariyo issi bitanee issi ishawu, “Taani hegaa zaara zaara nabbabada keehi minettaas. Hayyanaa Geeshsha Maxaafaabaa harabaakka tana tamaarissarkkii” yaagiis.

Maatiyoosa maxaafaa ishantti dabaaban markkattiyo wodekka asawu immoosona. Issi michiyaa hegaadan markkattaydda haasayissido yelageessi Maatiyoosa maxaafaa immada, ba iimeyle adrashaakka immaasu. Issi saateppe simmin, he maccaasiyaa he maxaafaappe amaridaagaa nabbabidoogaa, qassi gujjada eranawu koyiyoogaa micheessi iimeyliyan yootaasu. Issi saaminttappe guyyiyan, he maccaasiyaa Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa doommada, takkennan gubaaˈiyaa yiyoogaa doommaasu.

Geeshsha Maxaafaa—Maatiyoosi Xaafido Wonggeliyaa giyo maxaafay 1,600,000ppe dariyaagee Jaappaanen deˈiya gubaaˈetuyyo kiitettiis; qassi ishanttinne michontti aginan aginan tammu shaˈan qoodettiyaagaa asawu immoosona. He maxaafaa doomettan deˈiya, “Neeni ha maxaafaa nabbabiyoogee Geeshsha Maxaafaabaa eranawu koyanaadan nena denttettanaagaa hidootoos” yaagiya qofay ha maxaafaa giigissaadaageetu halchoy aybakko loytti qonccissees.