Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  January 2015

Intte Aqo Deˈoy Minonne Ufayssiyaagaa Gidanaadan Baaxetite

Intte Aqo Deˈoy Minonne Ufayssiyaagaa Gidanaadan Baaxetite

“GODAI keettaa keexxana xayikko, keexxiyaageeti coo mela daafuroosona.”—MAZ. 127:1a.

UFAYSSIYA aqo deˈuwan 38 laytta deˈida issi ishay, “Intte aqo deˈoy ushachanaadan wozanappe baaxetiyaaba gidikko, inttena Yihooway anjjana” yaagiis. Ee, aqo laggeti ufayttidi issippe deˈananne meto wodiyankka issoy issuwaa maaddana danddayoosona.—Lee. 18:22.

1-3. Aqo laggeti genccana koshshiyaabati aybee? (Ha huuphe yohuwaa doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

2 SHin amarida hanotan azinaanne machee ‘bolli waayee’ gakkiyoogee erettidaagaa. (1 Qor. 7:28) Aybissi? Galla galla gakkiya metoy aqo deˈuwaara gayttidaagan eti unˈˈettanaadan oottana danddayiyo gishshataassa. Azinaynne machiyaa nagarancha gidiyo gishshawu, issoy issuwaa lanccissiyaabaa oottana woy haasayana danddayoosona; qassi issoy issuwaara loˈˈo hanotan haasayanawu metootana danddayoosona. (Yaaq. 3:2, 5, 8) Daro aqo laggeti naata dichiiddi oosuwaakka oottiyo gishshawu, issi issiban metootoosona. Hegaadan unˈˈettiyoogeenne daafuriyoogee, issi issi aqo laggeti bantta issippetettaa minttanawu wodee xayanaadan oottana danddayees. Miishshan metootiyo wode, sahettiyo wode woy hara wolqqaama metoy  gakkiyo wode, eti issoy issuwaa siiqanawunne bonchanawu metootana danddayoosona. Qassi shaaramuxiyoogaa, yeellaa xayiyoogaa, morkketettaa, palamaa, qanaatiyoogaa, hanqquwaanne ooyettiyoogaa mala “asatettaa oosoi” mino milatiya aqo deˈuwaa moorana danddayees.—Gal. 5:19-21.

3 Hegaa bollikka, “wurssetta gallassi” deˈiya asay bana siiqiyaagaanne Xoossaa ufayssennaba oottiyaagaa gidiyoogee aqo deˈuwawu ajaajje. (2 Xim. 3:1-4) Qassi azinaynne machiyaa aqo deˈuwaa laalanawu gixxi denddida iita morkkiyaa badamakka eqettana bessees. Kiitettida PHeexiroosi, “Xalahe halaqai, intte morkkee, mittiyo uraa koyidi, gudiya gaammuwaadan gudiiddi, intte lanqqiyan [yuuyees]” yaagiis.—1 PHe. 5:8; Ajj. 12:12.

4. Azinaynne machiyaa waanidi bantta aqo deˈuwaa minttananne hegan ufayttana danddayiyoonaa?

4 Jaappaanen deˈiya issi azinay hagaadan giis: “Issi wode tana miishshay keehi metiis. He wode taani ta keettaayeera haasayenna gishshawu, akka keehi unˈˈettaasu. Qassi, amarida wodiyaappe kase a keehi sahettaasu. Hegaappe denddidaagan nuuni issi issitoo ooyettoos.” Aqo deˈuwan issi issi metoy merettiyoogee attenna; shin he metoy giigissana danddayennaba gidenna. Yihooway maaddin, azinaynne machiyaa bantta aqo deˈuwaa minttananne hegan ufayttana danddayoosona. (Mazamure 127:1 nabbaba.) Minonne giiga aqo deˈuwaa keexxanawu maaddiya, ayyaanaaban xuube mala gidida ichashubata ane hagaappe kaallidi beˈoos. Qassi he xuubeti simintto mala gidida siiquwan waani ohettana danddayiyaakkokka beˈana.

INTTE AQO DEˈUWAN YIHOOWAY DEˈANAADAN OOTTITE

5, 6. Azinaynne machiyaa bantta aqo deˈuwan Yihooway deˈanaadan ay oottana danddayiyoonaa?

5 Aqo deˈoy minnanaadan oottiya waannabay, azinaykka machiyaakka Yihoowawu ammanettiyoogaanne ayyo haarettiyoogaa. (Eranchchaa 4:12 nabbaba.) Azinatinne machoti i siiquwan immido kaaletuwaa kaalliyoogan Yihooway eta aqo deˈuwan deˈanaadan oottana danddayoosona. Geeshsha Maxaafay, “Intte ushachchi woikko haddirssi simmiyo wode, guyyeera inttena, ‘Ogee hagaa; an biite’ yaagiya cenggurssaa intte siyana” yaagees. (Isi. 30:20, 21) Azinaynne machiyaa Xoossaa Qaalaa issippe nabbabiyoogan Yihoowa cenggurssaa “siyana” danddayoosona. (Maz. 1:1-3) Eti ufayssiyaanne ayyaanaaban minttettiya So Asaa Goynuwankka bantta aqo deˈuwaa minttana danddayoosona. Galla galla issippe woossiyoogeekka aqo deˈuwaa minttanawunne Seexaanaa alamiyaappe gakkiya qohuwaa eqettanawu maaddees.

Azinaynne machiyaa ayyaanaabaa issippe oottiyo wode Xoossaa, qassi issoy issuwaakka mintti siiqoosona (Mentto 5, 6 xeella)

6 Gerhart giyo ishay hagaadan giis: “Metuwaa gaasuwan woy issoy issuwaa qofaa akeekennaagaappe denddidaagan nuuni kaseegaadan ufayttennan aggiyo wode, Xoossaa Qaalay zoriyoobay nuuni danddayanchanne atto giyaageeta gidanaadan maaddiis. Ha eeshshati aqo deˈuwan ufayttanawu keehi koshshiyaabata.” Azinaynne machiyaa ayyaanaabaa issippe oottiyo wode Xoossaa, qassi issoy issuwaakka mintti siiqoosona; yaatiyoogan Xoossay eta aqo deˈuwan deˈanaadan oottoosona.

AZINATOO MACHOTA SIIQUWAN AYSSITE

7. Azinati bantta aawatettaa waati kiyana koshshii?

7 Azinay ayssiyo ogee aqo deˈuwaa minttanawunne hegan ufayttanawu keehi maaddees. Geeshsha Maxaafay, “Kiristtoosi attumaasa ubbaayyo huuphe . . . , attumaasi maccaasassi huuphe” yaagees. (1 Qor. 11:3) Ha xiqisiyan deˈiya qofay, azinati bantta machota Kiristtoosi ba erissiyo ashkkarata oyqqido ogiyan oyqqana koshshiyoogaa yootees. Yesuusi meqetta iita gidennan, ubba wode siiqiyaagaa, keha, ashkkenne wozanappe kawuyyiyaagaa.—Maa. 11:28-30.

8. Azinay ba machiyaa a siiqanaadaaninne bonchanaadan ay oottana danddayii?

 8 Kiristtaane gidida azinati bantta maccaasay bessiyaagaappe aaruwan bonchanaadan koyokkona. SHin bantta “maccaasati daafuranchcha mereta gidiyoogaa eridi,” eta hanotaa akeekidi, ‘eta bonchuwan’ oyqqana koyoosona. (1 PHe. 3:7) Asi deˈiyoosan gidin eta naaˈˈaa xallay deˈiyoosan gidin, azinay ba machiyo keha qaalan haasayissiyoogaaninne qaretan oyqqiyoogan ba machiyo xoqqu oottidi xeelliyoogaa bessees. (Lee. 31:28) Hegaadan siiquwan ayssiyoogee machiyaa ba azinaa siiqanaadaaninne bonchanaadan, qassi Xoossay eta aqo deˈuwaa anjjanaadan oottees.

MACHOTOO ASHKKETETTAN HAARETTITE

9. Machiyaa waanada ashkketettan haarettana danddayay?

9 Yihoowa maaraa kaallidi a wozanappe siiqiyoogee nuuni ubbay nuna Yihoowa sinttan toochanaadan maaddees. (1 PHe. 5:6) Machiyaa Yihoowa bonchiyoogaannne ayyo haarettiyoogaa bessiyo issi ogee ba azinaara hashetiyoogaa. Geeshsha Maxaafay, “Maccaasatoo, ammaniya asau bessiyaagaadan, intte azinatuyyo haarettite” yaagees. (Qol. 3:18) Azinay kuuyiyo ubbabay machiyo ufayssennan aggana danddayees. SHin, i kuuyiyoobay Xoossaa higgiyaa phalqqennaba gidikko, haarettiya machiyaa ba azinaara hashetanawu koyawusu.—1 PHe. 3:1, 2.

10. Siiquwan haarettiyoogee keehi koshshiyaaba gididoy aybissee?

10 Yihooway aqo deˈuwan macca asaayyo boncho maataa immiis; machiyaa ba azinaayyo ‘siiqo’ woykko ulo lagge. (Mil. 2:14) So asaara gayttidabaa kuuyiyo wode, a ba qofaanne baassi siyettiyaabaa bonchuwan yootiyoogan keehi maaddawusu; gidikkokka ba azinay kuuyiyoobaa maayawusu. Qassi, erancha gidida azinay issibaa kuuyanaappe kase ba machee qofaa akeekan siyees. (Lee. 31:10-31) Siiquwan haarettiyoogee so asay ufayssan, sarotettaaninne sigan deˈanaadan maaddees; qassi azinaynne machiyaa Xoossay ufayttanaadan oottiyoogaa eriyo gishshawu, woppu giidi deˈanaadan oottees.—Efi. 5:22.

 ISSOY ISSUWAWU UBBATOO COO ATTO GIITE

11. Issoy issuwawu atto giyoogee keehippe koshshiyoy aybissee?

11 Aqo deˈuwaa minttidi keexxanawu maaddiya xuube malabaappe issoy atto giyoogaa. Azinaynne machiyaa ‘issoy issuwaabaa danddayiyaabanne issoy issuwaa bolli hanqqettidobi deˈikko, atto giyaaba’ gidikko eta aqo deˈoy minnees. (Qol. 3:13) Qassi azinaynne machiyaa lancciyaa uluwan oyqqiyaabanne hara balay merettiyo wode hegaa gaasoyidi ubba wode ooyettiyaaba gidikko, aqo deˈoy minnana danddayenna. Goday zaˈiyoogee keettay moorettanaadan oottiyoogaadan, lancciyaa uluwan oyqqiyoogee nuuni haratuyyo atto gaanawu metootanaadan oottees. SHin, Yihooway eta atto giyoogaadan azinaynne machiyaakka issoy issuwawu atto giikko, eta aqo deˈoy keehippe minnees.—Mik. 7:18, 19.

12. Siiqoy “daro nagaraa” waati kammii?

12 Tumu siiqoy ‘naaqettidobaa paydenna.’ Ubba, ‘siiqoy daro nagaraa kammees.’ (1 Qor. 13:4, 5; 1 PHeexiroosa 4:8 nabbaba.) Hegaa giyoogee, siiqoy aapputoo atto gaanaakko kuuyenna giyoogaa. Kiitettida PHeexiroosi issi ura aapputoo atto gaanaakko oychin, Yesuusi “laappun tammutoo laappuntto” atto gaana koshshiyoogaa yootiis. (Maa. 18:21, 22) Issi Kiristtaanee haratu naaquwaa ubba wode atto gaana koshshees.—Lee. 10:12. *

13. Issoy issuwawu atto gaanawu maaddiyaabay aybee?

13 Aneto giyo michiyaa hagaadan gaasu: “Aqo laggeti issoy issuwawu atto gaanawu koyennaba gidikko, issoy issuwaa lanccoosona, qassi issoy haraa ammanettokkona; hegee aqo deˈuwawu ajaajje. Issoy issuwawu atto giyoogee aqo deˈuwaa mintteesinne aqo laggeti siiqettanaadan oottees.” Galatiyaageetanne nashshiyaageeta gidiyoogee issoy issuwawu atto gaanawu keehi maaddees. Ne aqo laggiyaa ubba wode wozanappe galatiyaagaa gida. (Qol. 3:15) Hegaadan oottiyoogee, woppu giidi issippetettan deˈanaadaaninne Xoossankka nashettanaadan maaddees.—Roo. 14:19.

ISSOY ISSUWAWU QOPPITENNE KEEHITE

14, 15. Yesuusi yootido, ubbasan erettiya maaray awugee, qassi hegee aqo deˈuwaa minttanawu waati maaddii?

14 Hara asi nena siiquwaaninne bonchuwan oyqqanaadan koyiyoogee erettidaagaa. Hara asi ne qofaanne neeyyo siyettiyaabaa akeekiyo wode neeni ufayttiyoogee qoncce. SHin asay, “I ta bolli oottidoogaadan taani awu oottada aggana” giishin siyennan aggakka. Nuuni issi issitoo hegaadan gaana bessiyaabadan qoppikkokka, Geeshsha Maxaafay, “‘I tau oottidoogaadan, taani au oottana . . . ’ yaagoppa” gees. (Lee. 24:29) Metoy merettiyo wode waatidi hegaa loˈˈo hanotan giigissana danddayiyaakko Yesuusi yootiis. I, “Asi intteyyo oottanau intte dosiyoogaadan; haraukka hegaadan oottite” yaagidi yootidobay ubbasan deˈiya asay eriyooba. (Luq. 6:31) Yesuusi, asay nuna oyqqanaadan koyiyo ogiyan nuuni eta oyqqanaadan yootiisippe aattin, eti nuna oyqqiyo ogiyan nuuni eta oyqqanaadan yootibeenna. Hegee nuuni aqo laggiyaappe koyiyoobaa ayyo oottana bessees giyoogaa.

15 Azinaynne machiyaa aqo laggiyaa qofaa loytti akeekidi bessiyaabaa oottiyo wode, eta aqo deˈoy minnees. Tohossa Afirkkan deˈiya issi azinay inne a machiyaa ubbatoo issoy issuwawu qoppiyaageetanne kehiyaageeta gidanawu  baaxetiyoogaa yootiis. I, “Nuuni issi issitoo yiillottoos; shin hara asi nuna oyqqanaadan koyiyo ogiyan, hegeekka siiquwaaninne bonchuwan issoy issuwaa oyqqanawu baaxetoos” yaagiis.

16. Aqo laggeti issoy issuwaa waatana bessennee?

16 Ne aqo laggiyaa pacaa woy nena ufayssenna eeshshaa qiriyankka gidin haratuyyo yootoppa. Aqo deˈoy goobay oonakko, cenggurssaa xoqqu oottidi haasayiyay oonakko woy keehi qohiyaabaa haasayiyay oonakko eranawu keesettiyo soho gidennaagaa hassayite. Nu ubbay nagarancha gidiyo gishshawu, issi issitoo harata yiilloyiyaabaa oottiyoogee attenna. Gidikkokka, azinay woy machiyaa issoy issuwaa karidi woy kawushshidi haasayanaadan, ubba iitidi sugerettanaadan woy shochanaadan oottiya ayba gaasoynne deˈenna.—Leemiso 17:27; 31:26 nabbaba.

17. Azinay ba machiyo waati oyqqana bessii?

17 SHin issi issi wogan ba machiyo hariyaa kessi bukkiya azinay gooba asadan xeelettees; gidikkokka Geeshsha Maxaafay, “Wolqqaama asa gidiyoogaappe, hanqqettanau eesotenna asa gidiyoogee lo77o; daro katamata olidi oiqqiyoogaappe, asi ba huuphiyaa haariyoogee aadhdhees” yaagees. (Lee. 16:32) SHin issi asi ha saˈan deˈida asa ubbaappe aadhiya Yesuusa leemisuwaa kaallidi ba huuphiyaa haariya asa gidanawu minnana koshshees. Iitabaa haasayiyoogan woy shociyoogan ba machiyo qohiya uri, bawu Yihoowaara deˈiya dabbotay duuxxanaadan koyiya laafa asa. Minonne xala asa gidida Daawiti, “Hanqqettite, shin intte hanqquwan nagaraa oottoppite. Hiixan zin77iyo wode, intte wozanaa qoritenne sirphphi giite” yaagiis.—Maz. 4:4.

“SIIQUWAA MAAYITE”

18. Ubbatoo siiquwaa bessana koshshiyoy aybissee?

18 Koyro Qoronttoosa 13:4-7 nabbaba. Siiqoy aqo deˈuwan keehi koshshiya eeshsha. “Maarotettaa, qaretaa, kehatettaa, intte huuphiyaa kaushshiyoogaa, ashkketettaanne danddayaa maayite. Hegaa ubbaa bolli, ubbabaa issippe shiishshi qachchiya siiquwaa maayite.” (Qol. 3:12, 14) Azinaynne machiyaa ba shemppuwaa yarshshida Kiristtoosi bessidoogaa mala siiquwaa issoy issuwawu bessana koshshees; hegee aqo deˈuwaa keexxiyo xuubeta gatti oyttiya simmintto mala. Aqo laggeti issoy haraa yiilloyiyo wode gidin, etappe issoy keehi sahettiyo wode gidin, miishshaa metuwaappe denddidaagan unˈˈettiyo wode gidin, bollotuura gayttidaagan eta metiyaabay gakkiyo wodekka gidin, siiqoy aqo deˈoy minnanaadan oottees.

19, 20. (a) Azinaynne machiyaa bantta aqo deˈoy minonne ufayssiyaagaa gidanaadan waatana danddayiyoonaa? (b) Kaalliya huuphe yohuwan ay beˈanee?

19 Aqo deˈoy ushachanaadan siiqoy, issoy issuwawu ammanettiyaageeta gidiyoogeenne wozanappe baaxetiyoogee keehi koshshiyaaba. Aqo laggeti metoy merettiyo wode shaahettanawu mule qoppana bessenna; ubba eti issoy issuwaa kaseegaappe aaruwan siiqanawu murttana koshshees. “Siiqoi mulekka xayenna” gishshawu, Yihoowawunne bantta aqo laggiyawu ammanettidi deˈanawu murttida azinaynne machiyaa bantta metuwaa giigissoosona.—1 Qor. 13:8; Maa. 19:5, 6; Ibr. 13:4.

20 Ha “waissiya” wodiyan aqo deˈoy minonne ufayssiyaagaa gidanaadan baaxetana koshshiyoogee qoncce. (2 Xim. 3:1) Gidikkokka, Yihooway maaddin minonne ufayssiya aqo deˈuwaa keexxana danddayoos. SHin azinaynne machiyaa kandduwan shoraa xayida ha alamiyaa asaa qofaa eqettana bessees. Hagaappe kaalliya huuphe yohuwan qassi aqo laggeti issoy issuwaa ammanettennaadan oottiyaabaappe waani naagettana danddayiyaakko beˈana.

^ MENT. 12 Aqo laggeti sigettanawunne issoy issuwawu atto gaanawu baaxetiyaaba gidikkokka, etappe issoy wodiraa laammiyaaba gidikko, ammanettida aqo laggee paraman shaahettanawu woy agganawu doorana danddayiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Maa. 19:9) Naase 8, 1995, Inggilizetto Beegottite! maxeetiyan “Geeshsha Maxaafay Yootiyoobaa: Wodiraa Laammiyoogaa—Atto Gaana Koshshii, Koshshennee?” giyaagaa xeella.