Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Nuuni Godaa Kahuwaa Bonchiyoy Aybissee?

Nuuni Godaa Kahuwaa Bonchiyoy Aybissee?

“Hagan tana hassayite.”—1 QOR. 11:24.

1, 2. Yesuusi Niisaana 14, 33 M.Ln ay oottidee? (Ha huuphe yohuwaa doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

SAˈAY qammikkokka, goobana aginaa pooˈoy Yerusalaame katamaa pooˈissees. Hegee Niisaana 14, 33 M.L. omarssa. He wode, Yesuusinne i kiittidoogeeti 1,500 layttappe kase Israaˈeelati Gibxxe aylletettaappe kiyidoogaa hassayiyo Paasikaa baalaa bonchiiddi deˈoosona. Yesuusi ba kiittidoogeetuppe ammanettida 11tuura dumma kahuwaa miis; hegee i he galla * guuttaa takkidi hayqqana hayquwaa hassayissiyaaba.—Maa. 26:1, 2.

2 Yesuusi Xoossaa galati simmidi, kiitettidaageetuyyo, “Heite; miite” giidi oyttaa immiis. Qassi woyniyaa ekkidi galati simmidi, “Ubbai hagaappe uyite” yaagidi etawu immiis. (Maa. 26:26, 27) Yesuusi etawu hara quma immibeenna; shin ammanettidi a kaallida he asatuyyo he galla qammi darobaa yootiis.

3. Ha huuphe yohuwan beˈana oyshati awugeetee?

3 Yesuusi a hayquwaa hassayanaadan essido baalay woykko ‘Godaa Kahoy’ hegaa. (1 Qor. 11:20) Hegaa xeelliyaagan issi issi asay hagaadan oychana danddayees: Yesuusa hayquwaa  hassayana koshshiyoy aybissee? Oyttaynne woynee aybawu leemisoo? Nuuni Godaa Kahuwawu waani giigettana danddayiyoo? Oyttaa maananne woyniyaa uyana bessiyay oonee? Kiristtaaneti banttawu imettida hidootaa xoqqu oottidi xeelliyoogaa waati bessana danddayiyoonaa?

NUUNI YESUUSA HAYQUWAA HASSAYANA KOSHSHIYOY AYBISSEE?

4. Yesuusa hayqoy nuuyyo ay demissii?

4 Nuuni Addaame zare gidiyo gishshawu, nagaraanne hayquwaa laattida. (Roo. 5:12) Nagarancha gidida ay asinne bana woy harata woziyo waagaa Xoossawu qanxxana danddayenna. (Maz. 49:6-9) SHin Yesuusi hayqqidi, nagari baynna ba ashuwaanne ba suuttaa asaa woziyo waaga oottidi qanxxiis; hegaadan Yihooway ekkiyo yarshshuwaa shiishshana danddayiya hara asi baawa. Yesuusi he wozuwaa waagaa Xoossaayyo qanxxido gishshawu, nagaraanne hayquwaa aylletettaappe kiyidi merinaa deˈuwaa demmana danddayoos.—Roo. 6:23; 1 Qor. 15:21, 22.

5. (a) Xoossaynne Yesuusi asaa naata siiqiyoogaa waati eriyoo? (b) Yesuusa hayquwaa hassayanawu shiiqiyo shiiquwaa nuuni baana koshshiyoy aybissee?

5 Wozuwaa yarshshoy Xoossay asaa naata siiqiyoogaa bessiyaaba. (Yoh. 3:16) Yesuusa yarshshoy ikka nuna siiqiyoogaa bessiyaaba. Yesuusi saˈaa yaanaappe kase, Xoossaayyo “waanna oosanchcha” gididi oottiyo wode ‘asaa naatun keehi ufayttees’! (Lee. 8:30, 31) Nuuni Xoossaanne a Naˈaa galatiyoogee Yesuusa hayquwaa hassayanawu shiiqiyo shiiquwaa baanaadan denttettees; yaatiyoogan, “Hagan tana hassayite” yaagido azazuwaa poloos.—1 Qor. 11:23-25.

OYTTAYNNE WOYNEE AYBAWU LEEMISOO?

6. Godaa Kahuwaa wode goˈettiyo oyttaanne woyniyaa waati xeellana bessii?

6 Yesuusi Godaa Kahuwaa essido wode, oyttaanne woyniyaa ba ashuwawunne ba suuttawu maalaalissiya ogiyan laammibeenna. I oyttaa xeelliyaagan, “Hagee ta ashuwaa leemiso” yaagiis. Qassi woyniyaa xeelliyaagan, “Hagee ooratta maachan daro asaa gishshawu gukkiya ta suuttaa leemiso” yaagiis. (Mar. 14:22-24, NW) Yaatiyo gishshawu, oyttaynne woynee leemiso oottidi xeellana bessiyaaba gidiyoogee qoncce.

7. Godaa Kahuwaa wode goˈettiyo oyttay aybawu leemisoo?

7 Yesuusi 33 M.Ln he dumma gallassi, Paasikaa baalan miishin attida, irshshoy baynna oyttaa goˈettiis. (Kes. 12:8) Geeshsha Maxaafay issi issitoo, irshshoy nagarawu woy iitabawu leemiso gidiyoogaa yootees. (Maa. 16:6, 11, 12; Luq. 12:1) Yesuusa ashoy nagari baynnaagaa gidiyo gishshawu, i irshshoy baynna oyttaa goˈettidoogee bessiyaaba. (Ibr. 7:26) Hegaa gishshawu, Godaa Kahuwaa wode hegaa mala oyttaa goˈettoos.

8. Godaa Kahuwan goˈettiyo woynee aybawu leemisoo?

8 Niisaana 14, 33 M.Ln, Yesuusi goˈettido woynee a suuttawu leemiso; ha wodiyankka Godaa Kahuwan goˈettiyo woynee hegawu leemiso. A suuttay, Yerusalaame matan deˈiya Golggottan, “nagarai atto geetettana gishshau” gukkiis. (Maa. 26:28; 27:33) Godaa Kahuwan goˈettiyo oyttaynne woynee azazettiya asaa naatu gishshawu Yesuusi yarshshido alˈˈo yarshshuwaa bessiyaaba gidiyo gishshawunne nuuni Yihoowaynne Yesuusi siiquwan oottidobaa xoqqu oottidi xeelliyo gishshawu, layttan layttan Godaa Kahuwaa bonchiyo shiiquwaa shiiqanawu giigettiyoogee bessiyaaba.

GIIGETTANAWU MAADDIYA ISSI ISSIBAA

9. (a) Godaa Kahuwaa wodiyan nabbabiyo Geeshsha Maxaafaa xiqiseta aggennan nabbabana koshshiyoy aybissee? (b) Wozuwaa xeelliyaagan neeyyo aybi siyettii?

9 Godaa Kahuwaa wodiyan nabbabiyo Geeshsha Maxaafaa xiqiseta kaalanddariyaappenne  Geeshsha Maxaafaa Galla Galla Pilggiyoogaa giyo bukleetiyaappe beˈidi, aggennan nabbabiyoogan Yesuusi hayqqanaappe kase oottidobaa wotti denttidi qoppana danddayoos. Yaatiyoogee Godaa Kahuwawu giigettanaadan maaddana danddayees. * Issi michiyaa hagaadan gaasu: “Layttan layttan Godaa Kahuwaa wode keehi ufayttiyo gishshawu yeemottada naagays. Asay ta aawaa mooganaappe kase . . . ta siiqo aawaa xeellaydda wozuwaa wozanappe nashshidoogaa hassayays. . . . Taani ubba xiqiseta erays; qassi loytta qonccissays! SHin he alˈˈo wozoy nuussi polanabaa qoppada taani wozanappe ufayttidoy ta aawaa hayquwan azzanido wode.” Ee, nuuni Godaa Kahuwaa bonchanawu giigettiyo wode, Yesuusa yarshshoy nuna nagaraanne hayquwaa aylletettaappe waati kessiyaakko wotti denttidi qoppana koshshees.

Godaa Kahuwawu kasetidi giigettanaadan maaddiyaabata goˈetta (Mentto 9 xeella)

10. Godaa Kahuwawu giigettiyoogee haggaazuwaara gayttidaagan nuuni ay oottanaadan denttettii?

10 Godaa Kahuwawu giigettanawu, geella he wodiyan kaafiya aqinye gididi oottiyoogan, kaseegaappe aaruwan haggaazanawu halchanakka danddayoos. Nuuni Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyo asaanne harata Godaa Kahuwawu shoobbiyo wode, Xoossaabaanne a Naˈaabaa, qassi Yihoowa sabbiyaanne galatiya asay sinttappe demmana anjjuwaabaa ufayssan yootoos.—Maz. 148:12, 13.

11. Issi issi Kiristtaaneti Godaa Kahuwaa wode bessennan oyttaa miidoynne woyniyaa uyidoy ayba ogiyaanee?

11 Godaa Kahuwawu giigettiyo wode, kiitettida PHawuloosi Qoronttoosa gubaaˈiyan deˈiya Kiristtaanetuyyo xaafidobaa akeeka. (1 Qoronttoosa 11:27-34 nabbaba.) PHawuloosi, bessennan oyttaa miyaanne woyniyaa uyiya uri Yesuus Kiristtoosa “ashuwaanne a suuttaa acotees” yaagidi yootiis. Hegaa gishshawu, ayyaanan tiyettida uri oyttaa maanaappenne woyniyaa uyanaappe kase ‘ba huuphiyaa qorana’ koshshees. Hegee xayikko, i “ba huuphiyaassi pirddaa meesinne uyees.” Qoronttoosa gubaaˈiyan shori baynnabaa haniyaageeti deˈiyo gishshawu, daroti “daafuranchchanne hargganchcha; qassi [eta] giddoppe unddennidaageeti [ayyaanaaban] haiqqidosona.” Issoti issoti qofaaninne ayyaanan jallanaadan oottiday Godaa Kahuwawu baanaappe kase woy biidi yan darissidi miyoogaa woy uyiyoogaa gidennan aggenna. Oyttaanne  woyniyaa bessennan miidoogeenne uyidoogee eti Xoossan nashettennaadan oottiis.

12. (a) PHawuloosi Godaa Kahuwaa aybiira geeddarssidee, qassi oyttaa miyaageetanne woyniyaa uyiyaageeta woygi zoridee? (b) Hegaa miyaanne uyiya uri wolqqaama nagaraa oottikko waatana bessii?

12 PHawuloosi Godaa Kahuwaa hara qumaara geeddarissidi, “Godaa burccukkuwaaninne qassi xalahetu burccukkuwan uyanau intte danddayekketa. Godaa masoofiyaaninne qassi xalahetu masoofiyan maanaukka danddayekketa” yaagidi yootiis. (1 Qor. 10:16-21) Godaa Kahuwaa wode oyttaa miyaanne woyniyaa uyiya uri wolqqaama nagaraa oottikko, bana gubaaˈiyaa cimati maaddanaadan oychana bessees. (Yaaqooba 5:14-16 nabbaba.) Hegaa mala asi ba “nagaraappe simmidoogaa erissiyaabaa” oottikko, Godaa Kahuwaa wode oyttaa miyoogeenne woyniyaa uyiyoogee i Yesuusa yarshshuwaa xaasayi xeelliyoogaa bessiyaaba gidenna.—Luq. 3:8.

13. Xoossay nuussi immido hidootaa xeelliyaagan woossana koshshiyoy aybissee?

13 Nuuni Godaa Kahuwawu giigettiyo wode, Xoossay nuuyyo immido hidootaa xeelliyaagan woossiyoogeenne wotti denttidi qoppiyoogee loˈˈo. Ba huuphiyaa Yihoowayyo geppida, qassi ammanettidi a Naˈaa kaalliya ooninne, ayyaanan tiyettida Kiristtaane gidiyoogaa shaakki erennan Godaa Kahuwaa wode oyttaa miyoogaaninne woyniyaa uyiyoogan, Yesuusa yarshshuwaa xaasayi xeellenna. Yaatin, issi uri hegaappe maananne uyana danddayiyaakkonne waati shaakki erana danddayii?

OYTTAA MAANANNE WOYNIYAA UYANA BESSIYAY OONEE?

14. Godaa Kahuwan oyttaa miyoogeenne woyniyaa uyiyoogee ooratta maachaara gayttidaba gidiyoy aybiinee?

14 Godaa Kahuwan oyttaa miyaanne woyniyaa uyiya uri ooratta maachaa maacettidaageetu yara gidiyoogaa mule sirenna. Yesuusi woyniyaa xeelliyaagan, “Hagee burccukkoi ta suuttan maacettida ooratta maachchaa” yaagiis. (1 Qor. 11:25) Xoossay beni Israaˈeelatuura maacettido Higgiyaa maachaappe dummatiya hara ooratta maachaa maacettanaagaa hananabaa yootiya Ermmaasa baggaara yootiis. (Ermmaasa 31:31-34 nabbaba.) Xoossay he ooratta maachaa ayyaana Israaˈeelatuura maacettiis. (Gal. 6:15, 16) He ooratta maachawu baaso gididay Yesuusa yarshshuwaa. (Luq. 22:20) Ooratta maachawu gaannatiyay Yesuusa; qassi he maachaa maacettida, ayyaanan tiyettida ammanettida Kiristtaaneti Yesuusaara saluwan deˈana.—Ibr. 8:6; 9:15.

15. Kawotettaa maachaa maacettidaageetu yara gididaageeti oonee, qassi eti ammanettidi deˈikko demmana maatay aybee?

15 Godaa Kahuwan oyttaa miyaanne woyniyaa uyiya uri Kawotettaa maachaa maacettidaageetu bagga gidiyoogaa erees. (Luqaasa 12:32 nabbaba.) Yesuusa kaalliyaanne ayyo ammanettida, ayyaanan tiyettida Kiristtaaneti aara waayettido gishshawu, saluwan aara issippe haarana. (Pili. 3:11) Eti Kawotettaa maachaa maacettido gishshawu, Kiristtoosaara saluwan merinawu kawotana. (Ajj. 22:5) Hegaa mala Kiristtaaneti Godaa Kahuwaa wode oyttaa miyoogeenne woyniyaa uyiyoogee bessiyaaba.

16. Roome 8:15-17y woygiyoogaakko qanttan qonccissa.

16 Godaa Kahuwan oyttaa maananne woyniyaa uyana bessiyay Xoossaa naata gidiyoogaa ayyaanay etawu markkattiyoogeetu xalla. (Roome 8:15-17 nabbaba.) PHawuloosi, eti Yihoowa, “Abbaa! Ta Aawau” yaagidi xeesiyoogaa yootiis. Issi naˈay ba aawaa hegaadan xeegiyoogee a keehi siiqiyoogaanne bonchiyoogaa bessees. “Xoossaa naata kessiya Geeshsha Ayyaanaa” ekkidaageeti he ayyaanan tiyettidi Xoossaa naata gidoosona. A ayyaanay eta ayyaanaara markkattees; hegee  eti ayyaanan tiyettida Yihoowa naata gidiyoogaa eta erissiyaaba. Eti hegaadan qoppiyoy saˈan deˈiyoogee eta iitido gishshataassa gidenna. Eti hayqqana gakkanaashin ammanettikko, saluwaa Kawotettan Yesuusaara issippe haaranaagaa ammanettoosona. Xoossaa naata gidida 144,000tuppe ha wodiyan saˈan deˈiyaageeti keehi guutta. (1 Yoh. 2:20; Ajj. 14:1) He ayyaanay eti, “Abbaa! Ta Aawau” yaagidi xeeganaadan denttettees. Eti Xoossaara hegaadan ufayssiya dabbotan deˈiyoogee gita mata!

XOOSSAY IMMIDO HIDOOTAN UFAYTTITE

17. Ayyaanan tiyettidaageetu hidootay aybee, qassi eti hegaa waati xeelliyoonaa?

17 Neeni tiyettida Kiristtaane gidikko, darotoo saluwaa hidootaabaa woossiyoogee qoncce. Qassi hegaara gayttida Geeshsha Maxaafaa qofay nena keehi ufayssees. Leemisuwawu, Geeshsha Maxaafay Yesuus Kiristtoosi “bullashettiyaaro” ekkanawu kessiyo bullachaabaa yootiyo wode, hegee nebaa yootiyoogaa akeekada, he wodiyaa yeemottaasa. (2 Qor. 11:2; Yoh. 3:27-29; Ajj. 21:2, 9-14) Qassi Xoossay ayyaanaaban baayyo naata gididaageeta siiqiyoogaa yootiyaabaa nabbabiyo wode, “Hagee tabaa yootees” gaada qoppaasa. Qassi Geeshsha Maxaafay ayyaanan tiyettidaageetuppe koyettiyaabaa yootiyo wode, nena ne wozanay azazettanaadan denttettin, “Hagee taani oosuwan peeshshana bessiyaaba” yaagada qoppaasa. Hegaadaana gidikko, Xoossaa ayyaanay neeni saluwaa baanaagaa ne ayyaanaara markkattees.

18. ‘Hara dorssatu’ hidootay aybee, hegaa xeelliyaagan neeyyo aybi siyettii?

18 Qassi neeni ‘hara dorssatu’ bagga gidida, “zawai bainna daro asaa” yara gidikko, Xoossay neeyyo saˈan deˈiyo hidootaa immiis. (Ajj. 7:9; Yoh. 10:16) Neeni Gannate saˈan merinawu deˈanawu koyaasa; qassi Geeshsha Maxaafay wodeppe saˈay ay mala gidanaakko yootiyoobaa wotta denttada qoppiyoogan ufayttaasa. Ne soo asaaranne xillo gidida hara asaara saruwaaninne ufayssan deˈanawu amottaasa. Kattay qaxuwatiyoogee, hiyyeesatettay, tuggay, harggeenne hayqoy asaa naata qohiyoogee attin beˈanawu yeemottaasa. (Maz. 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Isi. 33:24) Hayqqidaageeti saˈan merinawu deˈanawu denddiyo wode eta mokkanawu amottaasa. (Yoh. 5:28, 29) Neeni saˈan deˈana hidootaa immido gishshawu, Yihoowa keehi galatiyoogee qoncce! Godaa Kahuwan neeni oyttaa meennabanne woyniyaa uyennaba gidikkokka, Yesuus Kiristtoosa wozuwaa yarshshuwaa nashshiyo gishshawu, he shiiquwawu baasa.

NEENI HE SHIIQUWAA BAANEE?

19, 20. (a) Xoossay immido hidootaa waata demmana danddayay? (b) Neeni Godaa Kahuwaa bonchanawu shiiqiyoy aybissee?

19 Ne hidootay saˈan deˈanaagaa gidin saluwaa baanaagaa gidin, neeni hegaa demmana danddayiyoy Xoossaa Yihoowa, Yesuus Kiristtoosanne wozuwaa ammaniyoogaa xallaana. Godaa Kahuwaa bonchanawu shiiqiyoogee neeni ne hidootaanne Yesuusa hayqoy keehi goˈˈiyoogaa wotta dentta qoppanaadan maaddees. Yaatiyo gishshawu, kumetta alamiyan Hosppune 3, 2015n, Arbba gallassi, away wulli simmin Godaa Kahuwaa bonchanawu Kawotettaa Addaraashaaninne harasan shiiqiya miilooniyan qoodettiyaageetuppe issuwaa gidanawu murtta.

20 Godaa Kahuwaa bonchanawu shiiqiyoogee neeni Yesuusa wozuwaa yarshshuwaa wozanappe nashshanawu maaddana danddayees. Neeni he shiiquwan siyiyo haasayay, Yihoowa siiquwaanne i asaa naatuyyo halchido ufayssiya hidootaa xeelliyaagan tamaaridobaa asaayyo yootanaadan denttettana danddayees. (Maa. 22:34-40) Hegaa gishshawu, he shiiquwaa shiiqanawu murttidaagaa gida!

^ MENT. 1 Ibraaweti issi gallassa giyoy away wullosappe doommidi away haranttuwaa wullana gakkanaashin deˈiya wodiyaa.

^ MENT. 9 Xoossaa Qaalaa Xannaˈanawu Maaddiiyaabaa giyo bukleetiyaa SHaaho 16 xeella.