Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  January 2015

Yihoowa Galata Yaatada Anjjetta

Yihoowa Galata Yaatada Anjjetta

“Yihooway keha gidiyo gishshawu, a galatite.” —MAZ. 106:1, NW.

1. Nuuni Yihoowa galatana koshshiyoy aybissee?

“LO77O imo ubbainne kumetta woito ubbai” appe beettiyo Yihoowawu galatay bessees. (Yaaq. 1:17) I nuna siiqiya henttancha gidiyo gishshawu, asatettaaninne ayyaanaaban nuuyyo koshshiya ubbabaa kunttees. (Maz. 23:1-3) Ubba wode, ubba qassi nuna metoy gakkiyo wode, i “nuuni naagetti attiyo sohonne nuuyyo wolqqa.” (Maz. 46:1) “Yihooway keha gidiyo gishshawu, a galatite; aggenna a siiqoy merinaagaa” yaagidi yexxida mazamuraawiyaa qofaa nuuni maayiyo daro gaasoy deˈees.—Maz. 106:1.

2015 laytta xiqisiyaa: “Yihooway keha gidiyo gishshawu, a galatite.”—Mazamure 106:1, NW

2, 3. (a) Nuuyyo deˈiyaabaa nashshennaba gidikko, waanana danddayiyoo? (b) Ha huuphe yohuwan beˈana oyshati awugeetee?

2 Nuuni Yihoowa galatana koshshiyoy aybissee? Kasetidi odettidaagaadan, galatenna asay ha wurssetta gallassan kaseegaappe dariis. (2 Xim. 3:2) Daro asay demmido kehabaa darin nashshenna. Ha alamiyan deˈiya miilooniyan qoodettiya asay bawu deˈiyaaban woppu giidi deˈiyoogaappe bawu baynna harabaa demmanawu baaxetees. Nuunikka hegaadan nashshennaageeta  gidenna mala naagettana bessees. Beni Israaˈeelatuugaadan, nuunikka galatennaageeta gididi, Yihoowaara deˈiya dabbotaanne i immido loˈˈobaa nashshennaageeta gidana danddayoos.—Maz. 106:7, 11-13.

3 Qassi nuna wolqqaama metoy gakkiyo wode hanana danddayiyaabaa qoppa. Hegaa mala wodiyan nuuni keehi unˈˈettidi, Yihooway nuussi immido loˈˈobaa qoppennan aggana danddayoos. (Maz. 116:3) Yaatin nuuni ubbatoo waani galatiyaageeta gidana danddayiyoo? Qassi, wolqqaama metoy gakkiyo wodekka loˈˈobaa qoppanawu nuna aybi maaddii? Ane hegaa beˈoos.

YIHOOWAWU “NEENI DARO MAALAALISSIYAABAA OOTTADASA”

4. Nuuni ubbatoo waani galatiyaageeta gidana danddayiyoo?

4 Nuuni ubbatoo galatiyaageeta gidanawu, Yihooway nuuyyo immidobaa akeekidinne nashshidi yererana, qassi i nuussi ba aggenna siiquwan oottidobaa qoppana bessees. Mazamuraawee yaatido gishshawu, Yihooway oottido gita gidida daroban maalaalettiis.—Mazamure 40:5; 107:43 nabbaba.

5. Galatiyoogaa xeelliyaagan kiitettida PHawuloosappe ay tamaariyoo?

5 Galatiyoogaa xeelliyaagan kiitettida PHawuloosappe darobaa tamaarana danddayoos. I zaari zaaridi wozanappe nashshidoogee, demmidobaa yereriya asa gidiyoogaa bessiyaaba. PHawuloosi i kase ‘cayiyaagaa, yedettiyaagaanne tuggayiyaagaa’ gidiyoogaa erees. I kase iitabaa oottida asa gidikkokka, Xoossaynne Kiristtoosi a maaridi ayyo gita oosuwaa immido gishshawu galatiis. (1 Ximootiyoosa 1:12-14 nabbaba.) PHawuloosi hara Kiristtaanetakka wozanappe nashshiis; qassi eti ammanettidi oottiyo loˈˈo oosuwaa gishshawunne eta loˈˈo eeshshaa gishshawu, Yihoowa darotoo galatiis. (Pili. 1:3-5, 7; 1 Tas. 1:2, 3) Qassi, bana metoy gakkin ishantti a koshshiya wodiyan maaddido wode, PHawuloosi sohuwaara Yihoowa galatiis. (Oos. 28:15; 2 Qor. 7:5-7) Hegaa gishshawu PHawuloosi, “Intte wozanan Xoossaa galatiiddi, . . . mazamuriyaa, Xoossaa sunttaa xoqqu oottiya yettaa yexxite” yaagidi Kiristtaaneta minttettidoogee garamissiyaaba gidenna.—Qol. 3:15-17.

WOTTI DENTTI QOPPIYOOGEENNE WOOSSIYOOGEE GALATANAWU MAADDEES

6. Neeni Yihoowa keehi galatiyoy aybissee?

6 Galatiyaageeta gidiyoogan PHawuloosa loˈˈo leemisuwaa waani kaallana danddayiyoo? Nuunikka aagaadan Yihooway nuuyyo oottidobaa wotti denttidi qoppana bessees. (Maz. 116:12) Issi asi, ‘Neeni Yihoowa galatanaadan oottiya, appe demmidobay aybee?’ giidi oychiyaakko woyga zaaruutee? Neeni Yihoowa dabbo gidiyoogaa yootanee? Neeni Kiristtoosa wozuwaa yarshshuwaa ammaniyo gishshawu ne nagaray atto geetettidoogaa shin yootanee? Nena wolqqaama metoy gakkido wode minttettida ishanttinne michontti oonakko yootanee? Neeni siiqiyo ne aqo laggiyaabaanne ne naatubaakka yootiyoogee attenna. Yihooway nuussi immido he gita imotata wodiyaa bazzidi wotti dentti qoppiyoogee, nuuni nashshiyaageetanne ubba galla galatiyaageeta gidanaadan maaddees.—Mazamure 92:1, 2 nabbaba.

7. (a) Nuuni woosan Yihoowa galatana koshshiyoy aybissee? (b) Woosan Yihoowa galatiyoogee nena waati goˈˈii?

7 Nuuyyo Yihooway immido anjjuwaa ubbatoo qoppiyaageeta gidikko, Yihoowakko woossanawunne a galatanawu ubba wode giigettidaageeta gidoos. (Maz. 95:2; 100:4, 5) Daroti woosay Xoossaa issibaa  oychiyo oge xalla giidi qoppoosona. SHin, nuuni nuuyyo deˈiyaabawu galatiyo wode Yihooway ufayttiyoogaa eroos. Haannanne Hizqqiyaasi woossidoogaa mala galata woosay daroy Geeshsha Maxaafan deˈees. (1 Sam. 2:1-10; Isi. 38:9-20) Neenikka galatiyoogan he asatu leemisuwaa kaalla. Neeni demmidobaa gishshawu Yihoowa woosan galata. (1 Tas. 5:17, 18) Hegaadan oottiyoogaa goˈˈay keehi daro. Hegee neeni minettanaadan, Yihoowa loytta siiqanaadaaninne kaseegaappe aaruwan Yihoowakko shiiqanaadan maaddees.—Yaaq. 4:8.

Neeni Yihoowa galatanaadan oottiya, appe demmidobay aybee? (Mentto 6, 7 xeella)

8. Yihooway nuuyyo oottidobaa nuuni nashshennaadan oottana danddayiyaabay aybee?

8 Nuuni naagettana xayikko, Yihooway immido loˈˈobaa gishshawu a nashshiyoogaa aggana danddayoos. Aybissi? Nuuni laattido nagaray galatennaageeta oottiyo gishshataassa. Nu koyro aawanne aayo gidida Addaamanne Hewaano Xoossay edene gannatiyan wottiis. I etawu koshshiya ubbabaa kunttidi immiis; qassi eti merinawu ufayssan deˈana danddayoosona. (Doo. 1:28) SHin Yihooway immidobaa eti nashshibookkona. Eti yaaretidi darobaa amottidosona. Yaatiyo gishshawu, he ubbabaappe mela attidosona. (Doo. 3:6, 7, 17-19) Ha alamiyan deˈiya daro asay galatennaagaa gidiyo gishshawu, nuunikka Yihooway nuuyyo immidobaa nashshennaageeta gidana danddayoos. Nuuni Yihoowa dabbo gidiyoogaa xaasayi xeellana danddayoos. Kumetta alamiyan nu ishatuura deˈiya issippetettaa nashshiyoogaa aggana danddayoos. Qassi, ha aadhana haniya alamiyan deˈiyaabaa dosiyoogaa doommana danddayoos. (1 Yoh. 2:15-17) He piriyan gelennaadan, nuuni Yihoowappe demmido daro anjjuwaa wotti denttidi qoppananne a asa gidiyo gita maataa gishshawu a ubba wode galatana koshshees.—Mazamure 27:4 nabbaba.

METUWAA GENCCIYO WODE

9. Wolqqaama metoy gakkiyo wode, Yihooway nuussi immidobaa wotti denttidi qoppana koshshiyoy aybissee?

9 Galatiyaageeta gidiyoogee wolqqaama metuwaa genccanawu maaddana danddayees. Aqo laggee kaddiyoogaa, iita harggee oyqqiyoogaa, siiqiyo asi hayqqiyoogaa woy meretay gattiyo daafabaa gaasuwan keehi qohettiyoogaa malabay qoppennan nu bolli gakkiyo wode, keehi unˈˈettana danddayoos. Yihooway nuussi immidobaa wotti dentti qoppiyoogee hegaa mala wodiyan minettanawunne genccanawu maaddees.  Hagaappe kaallidi deˈiya issi issi leemisuwaa beˈa.

10. Irena demmido anjjuwaa wotta dentta qoppiyoogan waana goˈettadee?

10 Irena * Huuphessa Amarkkan kumetta wodiyaa aqinye gidada haggaazawusu; kase gubaaˈe cima gidida i azinay hara maccaasa siiqidi, onne heezzu naata aggidi biis. Yaatin, Irena Yihoowawu ammanettada haggaaziyoogaa aggennaadan aybi maaddidee? A hagaadan gaasu: “Yihooway tana qaretan oyqqido gishshawu keehi galatays. Taani demmido anjjuwaa galla galla qoppiyo wode, taani Yihooway eriyoonne siiqiyo asa gidiyoogee gita maata gidiyoogaa akeekays; i saluwan deˈiya, nuna naagiya Aawa. I tana mule aggennaagaa erays.” Irena daro metuwaa genccidaba gidikkokka, a ufayttiya asa gidiyoogee okka haratakka minttettiis.

11. Kiyun-suka iita sahuwaa genccanaadan maaddidabay aybee?

11 Isiyan deˈiya Kiyun-suka 20ppe dariya layttaa aqinye gidada ba azinaara haggaazaasu. A qoppennan, paxenna goofiniyaa harggiyan oyqettidoogaa, qassi heezzaappe usuppun agina gakkanaashin deˈanaagaa aakimeti odidosona. Anne i azinay daro metuwaa genccidaba gidikkokka, ubba wode bantta payyatettay loˈˈo giidi qoppidosona. A, “Taani ha harggiyan oyqettidoogaa erido wode keehi unˈˈettaas; taappe ubbabay halidabadan qoppaasinne keehi dagammaas” yaagaasu. Kiyun-suka genccanaadan maaddidabay aybee? A hagaadan gaasu: “Ubba gallassi taani xiskkanaappe kase, pooqiyan deˈiya kifiliyaa baada, he gallassi demmido ufayssiya ichashubaa xeelliyaagan ta cenggurssaa xoqqu oottada galatays. Yaatiyoogee tana minttetteesinne Yihoowa siiqiyoogaa yootanawu denttettees.” Kiyun-suka qamman qamman woossiyo woosan waana goˈettadee? A, “Yihooway meto wodiyan nuna minttettiyoogaa, qassi nu bolli gakkiya metuwaappe nuussi deˈiya anjjoy keehi daro gidiyoogaa akeekaas” yaagaasu.

Attida ba ishaa Joonaara (Mentto 13 xeella)

12. Jeseni ba keettaayiyaa hayqqa simmin waani minettidee?

12 Afirkka biittan deˈiya issi macara biiruwan oottiya Jeseni 30ppe dariya layttaa kumetta wodiyaa haggaaziis. I hagaadan giis: “Laappun layttappe kase, ta keettaayiyaa hayqqaasu; hegee keehi kayyoyana danddayiyaaba. A kansseriyaa sahettido wode keehi tuggatidoogaa taani ubbatoo qoppiyaaba gidiyaakko, unˈˈettana danddayays.” Jeseni genccanaadan maaddidabay aybee? I hagaadan giis: “Issi wode, taani ta keettaayeera aattido ufayssiya wodiyaa hassayada, he loˈˈobaa gishshawu Yihoowa galataas. Hegee tana woppu oottiis; guyyeppe, hegaa mala ufayssiyaabaa hassayido payduwan Yihoowa galatiyoogaa doommaas. Galatiyoogee taani maara qoppanaadan maaddiis. Taani haˈˈikka issi issitoo azzanays; shin ufayssiya aqo deˈuwan deˈido gishshawunne a keehi siiqiya aqo laggeera issippe ayyo oottido gishshawu Yihoowa galatiyoogee, taani suure qoppanaadan maaddiis.”

“Yihooway ta Xoossaa gidiyo gishshawu galatays.”—SHerilol

13. So asaappe daroy hayqqido wode SHerila genccanaadan maaddidabay aybee?

13 Wolqqaama diˈoynne gotee 2013 wurssettan Pilippinsse biittaa keehi qohido wode, layttay 13 gidido SHerila darobaappe mela attaasu. A, “Nu keettay xayiis; nu soo asaappekka daroy hayqqiis” yaagaasu. He wolqqaama diˈuwan i aaway, i aayyiyaa, i ishaynne i naaˈˈu michontti hayqqidosona. He bashshaa wode, SHerila wozanaa bayada kayyottennaadan maaddidabay aybee? A galatiyaaronne he wodiyankka baassi deˈiya loˈˈobaa akeekiyaaro gidiyoogee o maaddiis. A hagaadan gaasu: “Ishatinne  michoti maadoy koshshiyoogeeta maaddanawunne minttettanawu oottiyo ubbabaa beˈaas. Kumetta alamiyan deˈiya ishati taayyo woossiyoogaa erays.” A gujjada, “Yihooway ta Xoossaa gidiyo gishshawu galatays. I nuussi koshshiya ubbabaa immees” yaagaasu. Nuussi deˈiya loˈˈobaa akeekiyoogee azzanttiyaabay gakkiyo wode keehi kayyottennaadan maaddees. Nashshiyaageeta gidiyoogee ay metoy gakkikkokka nuuni genccanaadan maaddees.—Efi. 5:20; Piliphphisiyuusa 4:6, 7 nabbaba.

“TAANI GODAN UFAITTANA”

14. Nuna sinttappe keehi ufayssanabay aybee? (Ha huuphe yohuwaa doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

14 Ubba wodiyan deˈida Yihoowa asay baassi deˈiya loˈˈoban ufayttees. Leemisuwawu, Israaˈeelati Zoˈo Abbaa lanqqen Paaroonappenne a olanchatuppe attido wode, galataanne sabaa mazamuriyaa ufayssan yexxidosona. (Kes. 15:1-21) Ha wodiyan nuuni ufayttanaadan oottiya anjjotuppe issoy, metoynne tuggay mata wode xayanaagaa eriyoogaa. (Maz. 37:9-11; Isi. 25:8; 33:24) Yihooway ba morkketa ubbaa xayssidi, nuna sarotettaynne xillotettay kummido ooratta alamiyaa gelissiyo wode neeyyo aybi siyettanaakko qoppa. Hegee Yihoowa keehippe galatiyo gallassa gidana!—Ajj. 20:1-3; 21:3, 4.

15. Neeni 2015n ay oottanawu murttadii?

15 Nuuni 2015n Yihoowappe ayyaanaaban daro anjjuwaa demmanaagaa hidootoos. Nuna issi issi metoy gakkana danddayiyoogaakka eroos. Ay metoy gakkikkokka, Yihooway nuna mule yeggibayennaagaa eroos. (Zaa. 31:8; Maz. 9:9, 10) Nuuni ayyo ammanettidi oottanaadan i nuussi koshshiya ubbabaa immana. Yaatiyo gishshawu, hananabaa yootiya Imbbaaqoomaagaadan ubba wode qoppiyaageeta gidana koshshees; i hagaadan giis: “Balasiyaa giyo mittai aifana xayikkokka, woiniyaa turan aifee xayikkokka, wogarai aifennan ixxikkokka, gadee kattaa mokkennan ixxikkokka, birddiyan dorssi xayikkokka, qassi aqon mehee xayikkokka, hegee ubbai xayikkokka, taani GODAN ufaittana; tana ashshiya Xoossan taani ufaissaa poccu gaana.” (Imb. 3:17, 18) Ee, yiya laytti nuuyyo deˈiya ubbabaa ufayssan wotti dentti qoppiiddi, “Yihooway keha gidiyo gishshawu, a galatite” yaagiya 2015 laytta xiqisiyan deˈiya zoriyaa kaalliyaageeta gidoos.—Maz. 106:1, NW.

^ MENT. 10 Ha huuphe yohuwan issotu issotu sunttay laamettiis.