Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) January 2015

Ha maxeetiyan Laappune 2, 2014ppe Hosppune 5, 2014 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Bantta Dosan Eeno Giidosona—Niwu Yorken

Injje duussa deˈiya azinaynne machiyaa bantta wogga keettaa aggidi guutta keettan deˈanawu qofaa qachidoy aybissee?

Yihoowa Galata Yaatada Anjjetta

Galatiyaageeta gidiyoogee metuwaa genccanawu waati maaddii?

Nuuni Godaa Kahuwaa Bonchiyoy Aybissee?

Xoossay neeyyo immido hidootay saluwaa biyoogaakko woy saˈan deˈiyoogaakko waata erana danddayay?

Intte Aqo Deˈoy Minonne Ufayssiyaagaa Gidanaadan Baaxetite

Xuube mala gidida ichashubata goˈettada minonne giiga aqo deˈuwaa keexxa.

Intte Aqo Deˈuwaa Yihooway Minttanaadaaninne Naaganaadan Oottite

Wodiraa laammiyoogaappenne hegee kaalettiyo iitabaappe haakkanawu ay oottana danddayay?

Siiqoy Mule Xayennaadan Oottana Danddayettii?

Siiquwaa Sabaa maxaafan qonccida siiqoy aqo oyqqanawu koyiyaageetakka aqo oyqqidaageetakka keehi maaddiyaabaa yootees.