Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Tisaase 2014

Jehovah Richly Blesses a Willing Spirit

Jehovah Richly Blesses a Willing Spirit

NUNA Medhidaagee koyidobaa oottiyo maataa immiyoogan nuna bonchiis. Hegaa bollikka, bantta koyidobaa dooriyo maataa tumu goynuwaa aassanawunne a boncho sunttaa geeshshanawu, qassi a gita halchuwaa polanawu goˈettiyaageeta keehi anjjees. Yihooway nuuni qixaatiyaa yayyidi woy azazettana bessiyo gishsha xallawu azazettanaadan koyenna. Hegaappe dumma ogiyan, nuuni wozanappe siiqidi, qassi keehi nashshidi azazettiyo wode ufayttees.

Leemisuwawu, Yihooway Israaˈeelati Siinaa bazzuwan deˈiyo wode goyno sohuwaa keexxanaadan azaziis. I, “Intteyyo de7iyaabaappe GODAAYYO immiyoobaa ehiite; GODAAYYO immiyoobaa ehaanau koyiya ooninne [eho]” yaagiis. (Kes. 35:5) Israaˈeela asa gidida uri bawu deˈiya aybanne immana danddayees; qassi asay ba dosan immiyoobay aybanne gidin, woy ay keenanne gidin, hegaa Xoossaa sheniyaa polanawu suure goˈettana danddayettees. Yaatin asay waatidee?

“Immanau koyidaageetinne eta wozanai eta imma imma giidoogeeti ubbai” “bantta dosan” imotaa immidosona. Attuma asaykka macca asaykka Yihoowa oosuwawu maaddiya, kaallidi deˈiyaabaa ufayttidi immiis: hegeekka, worqqaappe medhido alleeqota, hayttaa gutuchata, migidota, qooriyan aattiyo gujjumatanne worqqaa alleeqota, salo milatiya qacinaa, ocha teera milatiya qacinaa, shololla zoˈo qacinaa, liinuwaa giyo liiqo qacinaa, deeshshaa agoziyaa, dorssa orggiyaa calaa zoˈo qalamiyan yeggi kessidoogaa, sawiya ixaanaa, zaytiyaa, bonchettida shuchata, biraa, nahaasiyaa, qassi guuganttaa. Wurssettan, “eti ehiido imotai ooso ubbaa oottanau gididi [palahiis].”—Kes. 35:21-24, 27-29; 36:7.

Yihoowa keehi ufayssiday eti immido imotaa gidennan, eti immanawu wozanappe koyidoogaa. Eti bantta wodiyaanne wolqqaakka Yihoowa oosuwawu immanawu koyidosona. Geeshsha Maxaafay, ‘kushe hiillaa eriya maccaasay ubbay bantta kushiyan suqqidoogaa’ yootees. “Qassikka imuwaa immanau koyida maccaasai ubbai deeshshaa agoziyaa daddidosona.” Hegaa bollikka, Yihooway Baxaaliˈeela “hiillan, akeekaaninne ooso ubbaa oottiyo eran kunttiis.” Ee, Xoossay Baxaaliˈeelinne Oholiˈaabi banttawu imettida oosuwaa polanaadan maaddiya eraa immiis.—Kes. 35:25, 26, 30-35.

Yihooway Israaˈeelati imotaa immanaadan odido wode, “GODAAYYO immiyoobaa ehaanau koyiya” ubbay tumu goynuwawu maaddiyaabaa oottanaagaa erees. Qassi immanawu koyiya asay yaatiyo wode, etawu kaaletuwaanne ufayssaa immiyoogan eta darissidi anjjees. Yihooway hegaadan oottiyoogan ayyo ufayssan immiya asaa anjjiyoogan ba oosuwawu koshshiya aybanne pacissennaagaa bessiis. (Maz. 34:9) Neeni ne goˈˈaa aggabayada Yihoowawu oottiyo wode i nena anjjana.