Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Tisaase 2014

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Ermmaasi Raaheela ba naatuyyo yeekkidoogaa yootidoy ay qonccissanaassee?

Ermmaasa 31:15y hagaadan gees: “GODAI hagaadan yaagees; ‘Yeehoinne zilaassai Raama giyo kataman siyettiis; Raaheela ba naatuyyo yeekkausu; eti xayido gishshau, agga gin, aggennan ixxaasu’ yaagees.”

Raaheeli attuma naati naaˈˈati a hayqqiyo wode paxa deˈoosona. Hegaappe denddidaagan, Ermmaasi Raaheela hayqqoosappe 1,000 layttappe guyyiyan xaafidobay tuma milatennan aggana danddayees.

Raaheeliyyo bayra naˈay Yooseefa. (Doo. 30:22-24) Guyyeppe, a Biniyaama giyo hara attuma naˈaa yelaasu. SHin Raaheela hayqqidoy he kaalo naˈaa yeliyo wode. Ermmaasa 31:15y, Raaheela ba naati “xayido gishshau” yeekkidoogaa yootees. Yaatin, Ermmaasi hegaadan giidoy aybissee?

Guyyeppe, i bayra naˈay Yooseefi Minaasanne Efireema giyo naata yelidoogaa akeekana bessees. (Doo. 41:50-52; 48:13-20) Takkidi, Efireema zaree Israaˈeela huuphessa kawotettan erettidaagaa gidido gishshawu, he kawotettan deˈiya tammu zareti ubbay an xeesettidosona. Hara baggaara qassi Raaheeli kaalo naˈaa gidida Biniyaama zerettay Yihudaara Israaˈeela tohossa kawotettaa bagga gidiis. Hegaa gishshawu, Raaheela huuphessa kawotettawunne tohossa kawotettawu woykko Israaˈeela aayotu ubbawu leemiso geetettana danddayawusu.

Ermmaasa maxaafay xaafettiyo wode, Asooreti huuphessa baggan deˈiya tammu zaretu Israaˈeela kawotettaa xoonidi, yan deˈiya asaappe daruwaa omooddidosona. SHin Efireema zaretuppe amaridaageeti baqatidi Yihuuda biitti beennan aggona. Qassi, Baabilooneti 607n K.K. tohossa baggan deˈiya naaˈˈu zaretu Yihuuda kawotettaa xayssidosona. He wode, omoodettida daroti Yerusalaameppe huuphessan 8 kilo meetire gidiyaagaa haakkiya Raaman shiiqennan aggokkona. (Erm. 40:1) Etappe amaridaageeta Biniyaama zawan deˈiya, Raaheela moogettido sohuwan asay worennan aggenna. (1 Sam. 10:2) Yaatiyo gishshawu, Raaheela yeekkidoogaa yootiya taarikee leemiso hanotan a Biniyaama zariyawu ubbawu, woy qassi Raaman deˈiyaageetussi yeekkidoogaa bessiyaaba gidana danddayees. Woy qassi hegee Xoossaa asa gidida Israaˈeelati omooddettidi biido wode etayyo aayo gidiyaageeti keehi azzanidoogaa bessiyaaba gidana danddayees.

Hegawu birshshettay aybanne gidin, Ermmaasi Raaheela yeekkidoogaa yootidobay xeetan qoodettiya layttaappe guyyiyan, issi kawoy Yesuusa woranawu koyido wode hanidabaa bessiyaaba. Kawuwaa Heeroodisi Yerusalaameppe tohossa baggan Beetaliheemen deˈiya, layttay naaˈˈanne hegaappe guuxxiyo attuma naati ubbay hayqqanaadan azaziis. Hegaappe denddidaagan, ubba naati hayqqidosona. Bantta naati hayqqido aayoti kayyottidi ay keena yeekkidaakko qoppa. Eta yeehoy Yerusalaameppe huuphessa baggan deˈiya Raaman siyettidoogaa mala.—Maa. 2:16-18.

Hegaappe denddidaagan, Raaheela ba naatuyyo yeekkidoogaa yootiya taarikee, Ermmaasa wodiyankka Yesuusa wodiyankka bantta naati hayqqido gishshawu keehi mishettidi yeekkiya aayotu hanotaa loytti qonccissiyaaba. Gidikkokka, dendduwaa wode, ‘morkke biittan’ deˈiyaageeti simmidi yaana; hegeekka eti hayquwaappe denddana.—Erm. 31:16; 1 Qor. 15:26.