Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Tisaase 2014

Hassayay?

Hassayay?

Mati kiyida Wochiyo Keelaa maxeeteta loyttada nabbabadii? Yaatikko, neeni kaallidi deˈiya oyshata zaarana danddayay?

Ahaa xuuggiyoogee Kiristtaanetussi bessiyaabee?

Ahaa xuuggiyoogee woy aggiyoogee issi uri kuuyiyooba. Geeshsha Maxaafay hegaara gayttidaagan qoncce gididabaa yootennaba gidikkokka, asay Kawuwaa Saaˈoolanne a naˈaa Yonaataana ahaa xuuggidi moogidoogaa yootees. (1 Sam. 31:2, 8-13)—6/15, sinttaa 7.

Iitabay gakkanaadan oottiyay Xoossaa gidennaagaa waati erana danddayiyoo?

Xoossaa oge ubbay xillo. I ammanettiyaagaa, iitatetti baynnaagaa, tumanchanne suure. Yihooway maarotaynne qaretay kumidoogaa. (Zaa. 32:4; Maz. 145:17; Yaaq. 5:11)—7/1, sinttaa 4.

Aassiyaageeti keehi koshshiyoosan haggaazanawu kare biitti biya ura metana danddayiyaabay aybee?

Metiya heezzubay (1) duussaa meezetiyoogaa, (2) laamotaa gencciyoogaa, qassi (3) he heeran deˈiya ishanttuura meezetiyoogaa. Ha metiyaabaa xoonida daroti keehi anjjettidosona.—7/15, sinttaa 4-5.

Yooseefa ishantti a ixxidoy aybissee?

Hegawu issi gaasoy Yaaqoobi a haratuppe aatti siiqidi alleeqettida maayuwaa ayyo immidoogaa. Yooseefa ishati a qanaatidi a aylletettawu bayzzidosona.—8/1, sinttaa 11-13.

Ooratta traktteti goˈettanawu metennaageetanne loˈˈo ayfiyaa demissiyaageeta gididoy aybiinee?

Eti issi mala ogiyan giigidosona. Qassi hegan deˈiya oyshaanne xiqisiyaa nuuni asawu nabbabanaadan maaddoosona. Keettaaway aybanne zaarin trakttiyaa gomppan deˈiya, Geeshsha Maxaafay giyoobaa yootana danddayoos. Nuuni zaarettidi oychiyo wode zaarana oyshaakka bessana danddayoos.—8/15, sinttaa 13-14.

Siyirak Peshita giyoobi aybee?

Siyirake Aramayke doonawu zuussay deˈiyo, naaˈˈantto woy heezzantto xeetu layttaa M.Ln, asay darosan haasayiyo qaala. Giriikettuwan xaafettida Geeshsha Maxaafaa shaahoy koyro birshshettidoy Siyirake doonaana gidennan aggenna. Siyirake doonawu birshshettida Geeshsha Maxaafay guyyeppe Peshita geetettiis.—9/1, sinttaa 13-14.

Yihoowa Markkati bantta naata waati heemmana danddayiyoonaa?

Bantta naata eranawu naati yootiyoobaa eti siyana bessees. Eta ayyaanaaban mizanawu baaxetite. Eti ayyaanaabaa siriyoogaa doommiyo wodekka eta siiquwan kaalettite.—9/15, sinttaa 18-21.

Xoossaa Kawotettay yiyo wode xayanabay aybee?

Dumma dumma sahuwaa, hayquwaa, ooso xayiyoogaa, olaa, kattay qaxuwaatiyoogaanne hiyyeesatettaa.—10/1, sinttaa 6-7.

Harati Kiristtoosaara haaranaadan oottiya maachay awugee?

Yesuusi ba kiittidoogeetuura wurssetta Paasikaa mi simmidi etaara maacettiis; hegee Kawotettaa maachaa geetettees. (Luq. 22:28-30) Hegee eti Yesuusaara saluwan haaranaagaa ammanettanaadan oottees.—10/15, sinttaa 16-17.

Seexaanay deˈon deˈiyaaba gidiyoogaa bessiya naaˈˈu leemisota Geeshsha Maxaafaappe yoota.

Seexaanay Yesuusa paaccanawu aara haasayidoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. Qassi Iyyooba wode Seexaanay Xoossaara haasayiis. Ha taariketi Seexaanay deˈon deˈiyaaba gidiyoogaa bessiyaaba.—11/1, sinttaa 4-5.

Yaaqoobi Oosuwaa 15:14n yootido, Yihooway “ba sunttawu, NW” doorido asay oonee?

Eti banttana xeegida Xoossaa “ooratta oosuwaa yootanau” doorettida zare gidanaadan Yihooway doorido Ayhudatanne Ayhuda gidenna asata.(1 PHe. 2:9, 10)—11/15, sinttaa 24-25.

Timgad aybee, qassi yan deˈida asatu qofay aybee?

Timgad giyo sohoy Huuphessa Afirkkan (ha wodiyan Aljjeeriyan) deˈiya, Rooma asatu gita katama. Yan deˈiya asatu ammanuwaa xeelliyaagan pilggiyaageeti bookkidi demmido xuufee, “Deˈo giyoobi shankkatiyoogaa, bollaa meecettiyoogaa, kaaˈiyoogaanne ufayttiyoogaa” yaagees. Hegee 1 Qoronttoosa 15:32n qonccidaagaara issi mala qofa.—12/1, sinttaa 8-10.