Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Tisaase 2014

I ‘Biyo Ogiyaa Eriis’

I ‘Biyo Ogiyaa Eriis’

YIHOOWA MARKKATA Bolla Gididi Heemmiyaagaa yara gidida Gay Holis Pirsi, Masqqaynno gallassi, Laappune 18, 2014n hayqqiis. Ayyo 79 laytta gidiyo wode, hayquwaappe denddida Yesuusa ishanttuppe i issuwaa gidanawu amottido amoy tumattiis.—Ibr. 2:10-12; 1 PHe. 3:18.

Gay Pirsi Hidaare 6, 1934n Amarkkan, Kaliforniyan, Owubarn giyoosan yelettiis; qassi 1955n xammaqettiis. I ba siiqiyo machiyo Peeno 1977n ekkiis; qassi iira naata dichiis. I so asawu huuphe oottidobay hara asaakka aawadan oyqqanaadan maaddiis. Inne Peena 1982n aqinye gididi mishettidi oottiyoogaa doommidosona; qassi 1986ppe doommidi 11 layttawu Amarkkan woradaa xomoosiyaagaa gididi oottiis.

Guyyeppe 1997n, Gay Pirsinne a machiyaa Amarkkaa Beeteelee keettaa asa gididi oottiyoogaa doommidosona. Ishaa Pirsi Haggaazo Kifiliyan oottiis; qassi 1998n Bolla Gididi Heemmiyaagaa Persenel Konttiyaa maaddiyaagaa gididi oottanaadan sunttettiis. Ishaa Pirsi Bolla Gididi Heemmiyaagaa yara gididi sunttettidoogee Xiqimita 2, 1999n shiiqido, Wochi Tawer Baybil end Trakt Soosayti of Penssilvaaniyaa laytta shiiquwan odettiis. Mata wodiyan, i Persenel Konttiyaa, Xuufiyaa Giigissiya Konttiyaa, Attamuwaa Konttiyaa, qassi SHiishshiyaagaa Konttiyaa maaddiis.

Ishaa Pirsi moocu giyaanne asa miichiyaabaa odiya isha gidiyo gishshawu, dumma dumma wogan diccida ubba qommo asay akko shiiqees. SHin i siiqiyaagaanne, bana kawushshiyaagaa gidiyoogee, qassi geeshsha gidida Yihoowa higgiyaanne maaraa bonchiyoogee harati a keehi siiqanaadan oottiis. Gay Pirsi darotoo, ‘Yihooway qaalaa gelidobay polettennan attana giidi qoppiyoogaappe away kiyennan attana danddayees giidi ammaniyoogee metennaba’ yaagees; qassi kumetta saˈan ha tumaa ubba asawu yootanawu amottees.

Ishaa Pirsi ubbatoo keehi guuridi oosuwaa doommiyoogan, qassi issi issitoo qammiichinkka oottiyoogan Yihoowayyo minnidi haggaaziis. I kumetta saˈan deˈiya ishatanne michota minttettanawu darosaa yuuyiis; shin aara laggetanawu woy a zoriyaanne maaduwaa oychanawu koyiya Beeteele keettaa asa ubbaara wodiyaa aattennan aggi erenna. Daro layttay aadhi simminkka, Yihoowa Markkati daroti i imattaa mokkiya, asaara laggetanawu koyiyaanne Geeshsha Maxaafaappe zoriya isha gidiyoogaa hassayoosona.

Nu ishanne siiqo lagge gidida Pirsayyo machiyaa, usuppun naati, naatu naatinne heezzantto yeleta gidida harati deˈoosona. Ayyo ayyaanaaban hara cora naatikka deˈoosona. Bolla Gididi Heemmiyaagaa yara gidida Mark Sanderseni Laappune 22, 2014n Birukiliine Beeteelen Ishaa Pirsa baliyaa wode haasayaa haasayiis. Ishaa Pirsi hara darobaa yootidaba gidikkokka, i hidootido saluwaa deˈuwaabaakka yootiis; qassi Yesuusi yootido kaallidi deˈiyaabaakka erees: “Ta Aawaa keettan daro sohoi de7ees. . . . Taani baada sohuwaa giigissoogaappe guyyiyan, taani de7iyoosan inttekka de7ana mala, simmada yaada inttena taakko ekka efaana. Qassi intte taani biyo ogiyaa ereeta.”—Yoh. 14:2-4.

Ee, Ishaa Pirsa nuuni keehi laamotoos. SHin i merinawu ‘deˈana sohuwaa’ efiya “ogiyaa” erido gishshawu, keehi ufayttoos.