Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Tisaase 2014

Ha Wochiyo Keelan Usuppune 2ppe Laappune 1, 2015 gakkanaashin xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

I ‘Biyo Ogiyaa Eriis’

Bolla Gididi Heemmiyaagaa yara gidida Gay Holis Pirsi, Masqqaynno gallassi, Laappune 18, 2014n hayqqiis.

Jehovah Richly Blesses a Willing Spirit

Xoossay Israaˈeelatuyyo immido azazuwaappe imotaa immiyoogaa xeelliyaagan keehi maaddiyaabaa tamaarana danddayoos.

“Taani Giyoogaa Siyitenne Akeekite”

Yesuusi sanaaficiyaa ayfiyaa, irshshuwaa, zalˈˈanchaanne moogido miishshaa leemisuwaa yootiis. Eta birshshettay aybee?

‘Xoossaa Maxaafay Yootiyoobaa’ Akeekay?

Yesuusi zerettaa zeridi xiskkida bitaniyaabaa, gitiyaabaanne miishshaa laalida naˈaabaa yootido leemisuwaa birshshettay aybee?

Hassayay?

Ha 12 oyshati Tammiyaappe Tisaase 2014 gakkanaashin kiyida Wochiyo Keelaa maxeetetuppe neeni ay keenaa hassayiyaakkonne akeekanawu maaddiyaageeta.

Ne Qofaa Laammana Koshshii?

Issi issibay issitoo kuuyichikko laammana bessennaba; shin kuuyiyo ubbabay hegaa mala gidenna. He naaˈˈaa dummatettay aybee?

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Ermmaasi Raaheela ba naatuyyo yeekkidoogaa yootido wode gaanawu koyidobay aybee?

Ha Iita Alamiyaa Wurssettaa Issippe Gencciyoogaa

Issippetettan deˈana bessiyooga akeekissiya Geeshsha Maxaafan deˈiya oyddu leemisota, qassi sinttappe hegee keehi koshshiyo gaasuwaa.

Ayyaanaaban Laattidobaa Nashshay?

Nuuni ayyaanaaban laattidobaa nashshiyoogaa waati bessana danddayiyoo?

Huuphe Yohuwaa Indekisiyaa 2014 Wochiyo Keelaa

Wochiyo Keelaa, 2014n attamettida ubba huuphe yohuwan de⁠ˈiya qofay xaafetidaagaa xeella.