Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Hidaare 2014

Ha Wochiyo Keelan Tisaase 29ppe Usuppune 1, 2015 gakkanaashin xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Yesuusa Dendduwaa—Hegee Nuna Waatidi Goˈˈii?

Yesuusi hayquwaappe denddidoogaa ammanttiya oyddu naqaashati deˈoosona. I hayquwaappe denddidoogaa ammaniyoogee nuna waatidi goˈˈii?

Nuuni Geeshsha Gidana Koshshiyoy Aybissee?

Wogaabaa maxaafan deˈiya qofaa akeekanawu metoota eray, woy he maxaafaa nabbabiyoogee saletti erii? Wogaabaa maxaafan deˈiya keehi maaddiya qofay neeni ayyaanaaban geeshsha gidanaadan goˈˈana danddayees.

Nu Ooso Ubban Geeshsha Gidoos

Geeshsha Maxaafaa mintti kaalliyoogee, muruta gididabaa Yihoowayyo immiyoogeenne ayyaanaabaa mino qumaa ubbatoo miyoogee aybiyyo maaddii?

‘Eta Xoossay Yihoowa Gidiyo Asaa’

Asa haymaanootee ayba gidikkokka, Xoossay baassi goynniya suure asatu ubban ufayttii?

‘Haˈˈi Intte Xoossaa Asa’

Nuuni “Xoossaa asa” gididi, ubba wode hegaadan waanidi deˈana danddayiyoo?

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Gubaaˈetun cimatinne gubaaˈiyawu oottiyaageeti waani sunttettiyoonaa? Ajjuutaa 11n qonccida naaˈˈu markkati oonee?

FROM OUR ARCHIVES

Jaappaane Biittan Away Mokkiis

‘Yeehu’ giyo kaameti Jaappaane biittan sabbakiyo oosuwan maaddidosona.