Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Naase 2014

Ha Wochiyo Keelan Masqqala 29ppe biidi Xiqimita 26, 2014 gakkanaashin xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

“Qumaa Koshshiyo Wodiyan” Maydda Deˈay?

Issi uri ayyaanaaban mino gididi deˈanawu ammanettida ashkkaray giigissiyo ubbabaa demmana bessii?

Yihoowa Halchuwaara Gayttidaagan Maccaasay Oottiyoobay Aybee?

Xoossaa bolli makkalidoogee attuma asaa bollinne macca asaa bolli ay kaalettidaakko beˈa. Beni wode deˈida ammanettida amarida maccaasatubaa beˈa. Ha wodiyan deˈiya Kiristtaane macca asay Xoossaa oosuwaa waatidi oottiyaakkokka beˈa.

Xoossaa Qaalaa Goˈetta—A Qaalay Paxa Deˈees!

Yihoowa Markkati ubbay loytti haggaazanawu koyoosona. Asaa haasayissiyo wode nu traktteta Xoossaa Qaalaara waati goˈettana danddayiyaakko maaddiya amarida qofaa beˈa.

Yihooway Nuukko Waani SHiiqii?

Nuuni Yihoowakko shiiqidi deˈana koyoos. Wozoynne Geeshsha Maxaafay Yihooway nuna baakko shiishshanawu koyiyoogaa waati bessiyaakko akeeka.

Ubba Wode Yihoowa Cenggurssaa Siya

Yihoowa cenggurssaa siyiyoogeenne aara haasayiyoogee keehi koshshiyaaba gidiyoogaa akeeka. Ha huuphe yohoy Seexaanaynne nu wozanan deˈiya iita koshshiya nuuni Yihooway yootiyoobaa siyennaadan teqqenna mala waani naagettana danddayiyaakko akeekanaadan maaddees.

‘Simmada Ne Ishantta Minttetta’

Cima gididi haggaaziyoogaappe wodhida ishay zaarettidi ‘cima gidanawu koyana’ danddayii?

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Yesuusi hayquwaappe denddiya asay “ekkennanne gelenna” yaagido wode, saˈan deˈanawu denddanaageetubaa yootidee?

FROM OUR ARCHIVES

T“Yuurika Diraamay” Daroti Geeshsha Maxaafaa Tumaa Eranaadan Maaddiis

Guuttidi giigissido ha “Meretaa Pooto-Diraamay” haakkidi deˈiya, kornttee baynna heerankka asay beˈiis.