Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Isiine 2014

Ha Wochiyo Keelan Masqqala 1ppe biidi 28, 2014 gakkanaashin xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Bantta Dosan Eeno Giidosona—Maykroneezhiyan

Kare biittaappe biidi Pasifikke Ano Abban deˈiya Maykroneezhiyan haggaaziya Yihoowa Markkata meeze gidida heezzubay gakkees. Yaatin, Kawotettaabaa sabbakiya he asati hegaa waati genccidonaa?

“Yihooway Baageeta Erees”

Yihoowa asay oonakko eranawu 2 Ximootiyoosa 2:19n qonccida ‘baasuwaanne xaafettidabaa’ giya qaalay waati maaddii?

Yihoowa Asay “Iita Ooso Aggibayo”

“Iita ooso aggibayo” giya qofay Muuse wode hanidabaara waanidi gayttii? He hanotaappe ay tamaarana danddayiyoo?

LIFE STORY

Aaway Hayqqikkokka Aawa Demmaas

Bolla Gididi Heemmiyaagaa yara gidida Gerit Losha deˈuwan hanidabaa nabbaba.

“Intte Ta Markkata”

Nuuni Yihoowa Markka geetettidi xeegettiyoogaa birshshettay aybee?

Intte “Taassi Markkattiyaageeta Gidana”

Yesuusi, “Taassi markkattiyaageeta gidana” giidoy aybissee? Nuuni ubba wode mishettidi markkattanaadan aybi maaddii?