Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Uddufune 2014

Haggaaziyo wode asay oychiyo metiya oyshawu nuuni ammanttiya zaaruwaa yootana danddayiyo heezzu ogeta ha maxeetee qonccissees. Nuuni Xoossaa dirijjitiyawu ubba wode ammanettidi deˈana koshshiyoy aybissee?

‘Ta Qumay Xoossay Koyiyoobaa Oottiyoogaa’

Kawuwaa Daawiti, kiitettida PHawuloosinne Yesuus Kiristtoosi Xoossay koyiyoobaa oottanawu koyidosona. Waayissiya haggaazo moottan ubba wode waanidi mishetti haggaazana danddayiyoo?

Nuuni ‘Ubbawu Waati Zaarana’ Koshshii?

Asay waayissiya oyshaa oychiyo wode eti Geeshsha Maxaafaa qofaa akeekanaadan waatidi maaddana danddayiyoo? Ammanttiya zaaruwaa yootana danddayiyo heezzu ogeta beˈa.

Haggaazuwan Asawu Qoppiyaagaanne Keha Gida

Haggaazuwan demmiyo asa ubbaa waati oyqqana koshshii? Maatiyoosa 7:12n deˈiya Yesuusa qaalaa haggaazuwan waatidi goˈettana danddayiyoo?

LIFE STORY

Yihooway Tana Tumuppe Maaddiis

Kenet Litili yayyiyoogaa agganaadan Xoossaa Yihooway bana waatidi maaddidaakko yootiis. I minnidi oottidobaa Xoossay waati anjjidaakko beˈa.

Yihooway Darajjayiya Xoossaa

Beni Israaˈeelatunne koyro xeetu layttan deˈida Kiristtaanetu taarikee ha wodiyan deˈiya Yihoowa ashkkarati daraajjayettana koshshiyoogaa waati bessii?

Yihoowa Dirijjitiyaara Sinttawu Bay?

Seexaanaa alamee mata wode xayana. Xoossaa ha wodiyan goˈettiyo dirijjitiyan ubba wode ammanettana koshshiyoy aybissee?

FROM OUR ARCHIVES

“Biron Daro Cakkana Koshshees”

Brazilen Geeshsha Maxaafaa tumaa asawu yootiya 760,000ppe dariya Yihoowa Markkati deˈoosona. Tohossa Amarkkan mishiraachuwaa yootiyoogee waani doomettidee?