Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Hosppune 2014

Ha maxeetee nuuni ammanuwan Muuse leemisuwaa waati kaallana danddayiyaakko qonccissees. Yihooway so asaara gayttidaagan imettida aawatettaa waati xeellii, qassi nuuni he aawatettaa kiyanaadan waati maaddii?

Ammanuwan Muuse Leemisuwaa Kaalla

Muuse ammanoy i asatettaabaa aggidi Xoossaayyo oottiyo maataa xoqqu oottidi xeellanaadan waati maaddidee? Muusee “wodeppe demmana woituwaa tishshi oottidi” xeellidoy aybissee?

“Beettenna Xoossaa” Beˈay?

Muusee Xoossaa ammaniyoogee i asa yayyennaadan, qassi Xoossay qaalaa gelidobaa i ammananaadan waati maaddidee? Nena maaddanau koyiya Yihoowa ammano ayfiyan beˈanau mino ammanoy deˈiyoogaa gida.

DE'UWAN HANIDABAA

Kumetta Wodiyaa Haggaazoy—Taani Anjjettanaadan Maaddiis

Kumetta wodiyaa haggaazido 64 layttan hanidabaa nabbabada, Robert Waaleni ta deˈoy ufayssiyaagaa giidoy aybissakko akeeka

Naaˈˈu Godatuyyo Oottana Danddayiyay Baawa

Issoti issoti daro miishshaa demmanau kare biitti biidosona. Oosuwau giidi so asaappe haakkidi deˈiyoogee aqo laggiyaara, naatuuranne Xoossaara deˈiya dabbotaa waati moorii?

Minnitenne Xalite—Yihooway Inttena Maaddiyaagaa!

Issi aaway oosuwau kare biitti bin so asaa deˈuwaara gayttidaagan moorettidabaa waati giigissidee? I demmiyo guutta miishshan ba soo asau koshshiyaabaa kunttanaadan Yihooway a waatidi maaddidee?

Yihooway Nena Maaddanau Xomoosiyoogaa Nashshay?

Xoossay nuna siiqiyoogaa bessiya ichashu ogetanne i nuna xeelliyoogan nuuni waani goˈettana danddayaakko beˈa.

Ereetii?

Beni wode issi uri ba maayuwaa eriiddi pooshshiyoogee ay bessii?