Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  March 2014

So Asaa Goynuwaa—An Kaseegaappe Aaruwan Ufayttana Danddayeetii?

So Asaa Goynuwaa—An Kaseegaappe Aaruwan Ufayttana Danddayeetii?

Biraazilen deˈiya issi Aaway, “So Asaa Goynuwan nuuni wozanappe tobbiyo gishshau taani gidees gaana xayikko, saˈay keehi qammanaashin xannaˈoos” yaagiis. Jaappaanen deˈiya issi aaway layttay tamma gidido ba naˈay woqqu saate xannaˈidaakko qoppennan gujjidikka xannaˈanau koyiyoogaa yootiis. Aybissi? A aaway, “I xannaˈanau keehi koyees; qassi hegee a keehi ufayssees” yaagidi yootiis.

Naati ubbay xannaˈanau hegaadan koyennaagee erettidaagaa; ubba issoti issoti so asaa goynuwaa dosennan aggana danddayoosona. SHin eti dosennay aybissee? Toogon deˈiya issi aaway, “Yihoowau goynniyoogee salettiyaaba gidana bessenna” yaagiis. Salettiyaaba gidikko, hegee so asaa goynuwaa waati kaalettiyaakko qonccissiyaabeeshsha? Daro keettaa asay so asaa goynoy Isiyaasi Sambbataa xeelliyaagan yootidoogaadan, keehi ‘ufayssiyaagaa’ gidana danddayiyoogaa akeekidosona.—Isi. 58:13, 14.

Kiristtaane aawati bantta so asaa goynoy ufayssiyaagaa gidana mala, goynuwaa wodiyan pashkki gaana bessiyoogaa akeekoosona. Heezzu macca naatinne issi attuma naˈay deˈiyo Ralfi ba so asaa goynoy xinaate mala gidennan, haasaya mala gidiyoogaa yootiis; ubbaykka ba qofaa yootees. Ubbaykka xannaˈiyoobaa dosanaadaaninne ufayttidi xannaˈanaadan oottiyoogee issi issitoo metana danddayiyoogee tuma. Issi aayyiyaa, “So asaa goynoy taani koyiyoogaa keena ufayssanaadan oottenna mala issi issitoo tana keehi daafurssees” yaagaasu. Intte so asaa goynuwan kaseegaappe aaruwan ufayttana danddayeetii?

HANOTAADAN LAAMMIYOOGAANNE DUMMA DUMMABAA XANNAˈIYOOGAA

Naaˈˈu naati deˈiyo, Jarmane biittan deˈiya aaway, “Nuuni hanotaadan laammana koshshees” yaagiis. Naataliyo giyo naaˈˈu naatu aayyiyaa qassi, “Nu soo asau keehi koshshiyay dumma dummabaa xannaˈiyoogaa” yaagaasu. Daro  keettaa asay bantta so asaa goynuwaa wodiyaa dumma dumma kifiliyan shaakkees. Naaˈˈu yelaga naati deˈiyo, Brazilen deˈiya Kiletoni, “Yaatiyoogee xinaatee ufayssiyaagaa gidanaadaaninne ubbay bantta qofaa yootanaadan maaddees” yaagiis. Keehi kaalotiya naati deˈikko, yelidaageeti xinaatiyaa saatiyaa dumma dumma kifiliyan shaakkidi naatu ubbaassi koshshiyaabaa tamaarissana danddayoosona. Yelidaageeti so asa ubbau koshshiyaabaa tobbana danddayoosona; qassi ay xannaˈanaakkonne waati xannaˈanaakko hanotaadan laammana danddayoosona.

Issi issi so asay dumma dummabaa xannaˈanau ay oottidee? Issoti issoti bantta so asaa goynuwaa Yihoowau mazamuriyaa yexxiyoogan doommoosona. Mekisiikon deˈiya Kuwani, “Yexxiyoogee ufayssiya hanotan xannaˈanau giigettanaadan maaddees” yaagiis. A so asay he galla xannaˈiyoobaara gayttida mazamuriyaa doorees.

Siri Lankkaa

Issi issi keettaa asay Geeshsha Maxaafaappe amaridaagaa issippe nabbabees. Geeshsha Maxaafaappe nabbabiyooban odettida dumma dumma asatuugaadan hanidi so asay kayan kayan nabbabees. Jaappaanen deˈiya issi aaway, ‘hegaadan nabbabiyoogaa meezetanau koyro waayettidoogaa’ yootiis. SHin a naaˈˈu naati bantta aawaynne aayyiyaa banttanaara kayan kayan nabbabiyoogaa beˈidi ufayttidosona. Issi issi so asay Geeshsha Maxaafaa taarikiyan odettidaagaadan oottees. Naaˈˈu attuma naati deˈiyo, Tohossa Afirkkan deˈiya Rojeri, “Nuuni yelidaageeti Geeshsha Maxaafan akeekennabaa darotoo naati akeekoosona” yaagiis.

Tohossa Afirkkaa

So asaa goynuwaa wode harabaa gujjanau Nohe markkabiyaa woy Solomona beeta maqidasiyaa leemisuwaanne hegaa malabaa issippe oottana danddayettees. Hegaadan oottanau pilggana koshshees; hegee ufayssiyaaba gidana danddayees. Leemisuwau, Isiyan issi keettan wuygen ichashu laytta naˈiyaa, i aaway, i aayyiyaanne i aawaa aayyiyaa issippe shiiqidosona. Eti kiitettida PHauloosi misoonaawe oosuwau biidosaa bessiya kaassaa giigissidosona. Hara keettaa asay Kessaabaa maxaafan deˈiya taarikiyaa qonccissiya kaassaa giigissiis. Toogon deˈiya Donalda giyo 19 laytta naˈay dumma dummabaa oottiyoogee ‘bantta so asaa maaddidoogaanne bantta so asaa goynuwaa minttidoogaa’ yootiis. Intte so asaa goynuwan kaseegaappe aaruwan ufayttanau oottanabaa qoppana danddayeetii?

Amarkkaa

GIIGETTIYOOGEE KEEHI KOSHSHIYAABA

So asa goynuwan ufayttanau dumma dummabaa xannaˈananne hanotaadan laammana koshshikkonne, hegaappe loytti tamaaranau ubbay giigettana koshshees. Guutta naati issi issitoo daafuriyo gishshau, xannaˈanau dooridobaa aaway kaseti qoppidi loytti giigettanau wodiyaa bazzana koshshees. Issi aaway, “Taani kasetada giigettiyo wode ubbaykka xinaatiyaa wodiyan ufayttoosona” yaagiis. Jarmanen deˈiya issi aaway kaalliya saaminttatun ay xannaˈanaakko ba soo asau kasetidi yootees. Usuppun guutta naati deˈiyo Beeniinen deˈiya issi aaway ba so asaa goynuwan dirijjitiyaa diividiyaa beˈanau halchiyo wode giigissido oyshata kasetidi immees. Tumakka, kasetidi giigettiyoogee so asaa goynuwau keehi maaddees.

Ay xannaˈanaakko so asay kasetidi erikko, he saaminttan hegaa haasayana danddayoosona; hegee qassi eti yeemottanaadan oottees. Qassi ubbaassi eta gishshay gishshay imettikko, so asaa goynuwaa eti ubbaykka banttabaadan xeelloosona.

SO ASAA GOYNUWAA AGGENNAN GOYNNANAU BAAXETITE

Daro keettaa asay so asaa goynuwaa aggennan goynnanau metootees.

Daro aawati so asau koshshiyaabaa kunttanau daro saatiyaa oottana koshshees. Leemisuwau, Mekisiikon deˈiya issi aaway guuran tammanne naaˈˈu saatiyan sooppe kiyidi omarssi naaˈˈu saateppe kase soo simmenna. Issi issitoo ayyaanaaban shiiqiyo hara shiiquwaa gaasuwan So Asaa Goynuwaa wodiyaa laammana danddayettees.

Gidikkokka, nuuni so asaa goynuwaa aggennan goynnanau murttana koshshees. Toogo biittan deˈiya Loyso giyo 11 laytta naˈiyaa, “Nuuni gallassi hanidabaa gaasuwan issi issitoo so asaa goynuwaa gamˈˈidi doommikkokka, goynniyoogaa aggi erokko” yaagada bantta soo asay waanidi murttidaakko yootaasu. Issi issi keettaa asay saaminttaa doomettaa heeran so asaa goynuwaa goynniyoy aybissakko akeekana danddayaasa. Qoppibeennabay merettikko, eti he saaminttan hara gallassi so asaa goynuwaa goynnana danddayoosona.

“So asaa goynuwaa” giya sunttay bessiyoogaadan, hegee intte Yihoowau goynniyo ogetuppe issuwaa. Intte soo asay ubbay saaminttan saaminttan ‘bantta inxxarssan Yihoowa galatona.’ (Hoo. 14:2) Qassi Yihoowa “ufaissai intteyyo wolqqa gidiyo gishshau,” he wodee son deˈiya ubbay ufayttiyo wode gidanaadan amottoos.—Nah. 8:9, 10.