Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Laappune 2014

Haasayiyo Wode—“Ee” Giidobaa “CHii” Gay?

Haasayiyo Wode—“Ee” Giidobaa “CHii” Gay?

Ha hanotaa qoppa: Hosppitaaliyaara Gattiya Konttiyaa yara gidida issi cimay issi yelaga ishaara Woggaa gallassi guuran haggaazanau keeri uttiis. Kaamiyan ba machiyo daafabay gakkin eesuwan hosppitaaliyaa efiida issi ishay he gallassi guuran he cimay elle gakkanaadan silkkiyaa dawaliis. I he cimay suuttaa goˈettennan akkamiya dottoriyaa koyanaadan oychiis. Yaatiyo gishshau, he cimay daafabay gakkido keettaa asaa maaddanau, yelaga ishaara haggaazanau keeridoogaa aggibayiis.

Hara hanotaa ane qoppa: Naaˈˈu naata barkka dichiya michiyo gubaaˈiyan deˈiya issi azinaynne machiyaa issi galla omarssi bantta soo shoobbidosona. Hegaa a ba naatussi odin eti ufayttidosona. Eti he gallassaa yeemottidi naagoosona. SHin, he azinaynne machiyaa qoppibeennabay merettido gishshau he gallassi shoobbana danddayibeennaagaa issi gallassaa kasetidi he micheessi yootidosona. He azinaynne machiyaa shoobbennan aggidoy aybissakko he michiyaa guyyeppe siyaasu. Eti o shoobbi simmin, hara laggeti he galla omarssi bantta soo yaanaadan eta shoobbido gishshau eeno giidi o shoobbennan aggidosona.

Nuuni Kiristtaane gidiyo gishshau, giidobaa polana koshshiyoogee qoncce. Nuuni ‘ee giidobaa chii gaana’ koshshenna. (2 Qor. 1:18) SHin ha naaˈˈu leemisoti qonccissiyoogaadan, ubba hanotay issi mala gidenna. Nuuni halchidobaa agganaadan oottiyaabay issi issitoo merettana danddayees. Issi wode kiitettida PHauloosa hegaa malabay gakkiis.

PHAULOOSA BA GIIDOSAN PEˈENNA GIIDI MOOTIDOSONA

PHauloosi 55 M.Ln misoonaawe oosuwau heezzanttuwaa biiddi Efisoona gakkido wode, Ejjiyaane Abbaa pinnidi Qoronttoosa baanau, yaappe qassi Maqidooniyaa baanau qoppiis. I Yerusalaame guyye simmiiddi Qoronttoosa gubaaˈiyaa naaˈˈanttuwaa beˈanau qoppiis; i hegaadan qoppidoy Yerusalaamen deˈiya ishanttussi eti immiyoobaa efaanaassa gidiyoogee qoncce. (1 Qor. 16:3) Hegaa 2 Qoronttoosa 1:15, 16y qonccissees. He xiqisee hagaadan gees: “Hegaa taani loitta erido gishshau, intte naa77utoo go7ettana mala, ubbaappe kasetada inttekko baanau qofaa qachchaas. Taani Maqidooniyaa baidda inttenaara gaittanaagaanne qassi yaappe simmaidda intte mataara Yihudaa aadhdhishin, intte tana maaddanaagaa qoppa uttaas.”

PHauloosi kase xaafido dabddaabbiyan Qoronttoosan deˈiya ishanttussi ba halchidobaa  yootennan waayi aggana. (1 Qor. 5:9) SHin i he dabddaabbiyaa xaafi simmidi takkennan, gubaaˈe giddon ooshshay deˈiyoogaa Qalooˈi so asaappe siyiis. (1 Qor. 1:10, 11) PHauloosi koyro halchidobaa laammanau qoppidi, haˈˈi 1 Qoronttoosa geetettiya dabddaabbiyaa xaafiis. I eta siiqiyo gishshau, he dabddaabbiyan zoriisinne seeriis. I koyro Maqidooniyaa biidi hegaappe Qoronttoosa baanaagaa etau yootiyoogan, ba prograamiyaa laammidoogaa qonccissiis.—1 Qor. 16:5, 6. *

PHauloosa dabddaabbee Qoronttoosan deˈiya ishantta gakkido wode, ‘kiitettida waannata’ geetettiya issoti issoti PHauloosa ba giidosan peˈenna giidi mootennan aggokkona. PHauloosi etau hagaadan giidi zaariis: “Hegaa gishshau, taani hegaa qoppaidda tanan ammanettabeikkinaa [“hanotaa xaasayada xeellidanaa,” NW]? Taani ta qofaa qachchiyo wode, sa7aa asadan issi kuttan, ‘Ee, ee’ woi, ‘CHii, chii’ gaanau giiga uttidanaa?”—2 Qor. 1:17; 11:5.

Nuuni ha hanotaa PHauloosi ‘xaasayidi xeellidee’? giidi oychana danddayoos. Xaasayi xeellibeenna! ‘Xaasayiis’ geetettidi birshshettida qaalay issi uri ammanettennabadan, ba giidosan peˈennaagaa qonccissees. PHauloosi ‘Taani saˈaa asadan ta qofaa qachiyaanaa?’ giidi oychidoogee Qoronttoosan deˈiya Kiristtaaneti i ba qofaa laammidoy ammanettenna gishshataassa gidennaagaa akeekanaadan maaddidoogee erettidaagaa.

PHauloosi, “SHin Xoossai ammanettidaagaa gidiyoogee tuma gidiyoogaadan, nuuni intteyyo yootiyo qaalai ‘Ee’ nne ‘CHii’ nne giyoogaa gidenna” yaagidi, he mootoy worddo gidiyoogaa qonccissiis. (2 Qor. 1:18) PHauloosi Qoronttoosan deˈiya ba ishanttussinne michonttussi loˈˈobaa qoppidi ba halchidobaa laammidoogee qoncce. I Qoronttoosa baanau halchidoogaa laammidoy eta “qohennan agganaassa” gidiyoogaa 2 Qoronttoosa 1:23y qonccissees. I eta ayfiyan beˈanaappe kase eti giigissana koshshiyoobaa giigissiyo wodiyaa demmanaadan oottiis. PHauloosi qoppidoogaadan, i Maqidooniyan deˈishin a dabddaabbee eti azzananaadaaninne bantta nagaraappe simmanaadan oottidoogaa Tiitu assi yootiis; hegee a keehi ufayssiis.—2 Qor. 6:11; 7:5-7.

XOOSSAU “AMIN77I” GIYOOGAA

PHauloosi ba giidosan peˈenna giyo mootoy, i qaalaa gelidobaa ammanettidi polana danddayennaba gidikko, hegee sabbakiyoobankka i ammanettana danddayennaagaa bessees giyoogaa mala. SHin PHauloosi Qoronttoosan deˈiyaageeti i etau Yesuus Kiristtoosabaa yootidobaa haasayanaadan oottiis. I, “Taani, Sillaasinne Ximootiyoosi Intte giddon yootido Xoossaa Na7ai, Yesuus Kiristtoosi ‘Ee’ nne ‘CHii’ nne giyoogaa gidenna. SHin Xoossaa baggaara i ubba wodekka ‘Ee’” yaagiis. (2 Qor. 1:19) PHauloosau leemiso gidida Yesuus Kiristtoosi ammanettenee? CHii, ammanettees! Yesuusi saˈan haggaazido wode ubban muletoo tumabaa haasayiis. (Yoh. 14:6; 18:37) PHauloosi sabbakidoy ubbabay tumanne ammanttiyaaba gidida, Yesuusi sabbakidobaa gidikko, PHauloosi sabbakidobaykka ammanttiyaaba.

Yihooway ‘tumaa Xoossa’ gidiyoogee erettidaba. (Maz. 31:5) PHauloosi kaallidi, “Xoossai immana giidobau ubbau eeno giidoogee Kiristtoosa baggaara polettana” yaagidi xaafidobaappe hegaa akeekoos. Yesuusi saˈan wottiyoobi baynna deˈuwaa deˈidoogee Yihooway qaalaa gelidobaa aybanne nuuni sirennaadan oottees. PHauloosi gujjidi, “Hegaa gishshau, nuuni Kiristtoosa baggaara Xoossaa bonchchuwau, amin77i goos” yaagiis. (2 Qor. 1:20) Xoossaa Yihooway qaalaa gelido ubbabay polettanaagau Yesuusi waabe woy “amin77i” giyoogaa!

Yesuusinne Yihooway ubba wode tumaa haasayiyoogaadan, PHauloosikka  yootidobay tuma. (2 Qor. 1:19) I “sa7aa asadan” qaalaa geliya, ba giidosan peˈenna asa gidenna. (2 Qor. 1:17) A Xoossaa ‘ayyaanay kaalettiis.’ (Gal. 5:16) Haratuura gattiyaaban, i etau loˈˈobaa qoppiis. I Ee giidobaa polees!

NEENI EE GIIDOBAA POLAY?

Geeshsha Maxaafaa maaraadan deˈenna asay guutta metoy woy keehi ufayssiyaabay merettikko, gelido qaalaa polennaagee ha wodiyan meeze gididaba. Oosuwaara gayttidaagan asay maayettidobaa xaafi wottikkonne “ee” giidobaa ubbatoo polenna. Daro asay aqo deˈuwaa ba deˈo laytta ubban issippe deˈanau maacettido maachadan xeellenna. Machiyo yeddiyoogee keehi daridoogee daroti aqo deˈuwaa sohuwaara shaahettana danddayiyo issippetettadan xeelliyoogaa bessees.—2 Xim. 3:1, 2

Neeni shin? Ee giidobaa polay? Ha huuphe yohuwaa doomettan beˈidoogaadan, neeni giidosan peˈenna asa gidana xayikkonne, neeni laammana danddayennabaa gaasuwan keeridobaa polennan aggana danddayaasa. SHin neeni Kiristtaane gidiyo gishshau, issibaa polanau qaalaa gelikko woy maacettikko, hegaa polanau neessi danddayettida ubbabaa oottana koshshees. (Maz. 15:4; Maa. 5:37) Yaatikko, neeni ammanettiya asa, ne qaalaa poliya asanne ubbatoo tumabaa haasayiya asa gidiyoogan erettana. (Efi. 4:15, 25; Yaaq. 5:12) Asay neeni ubba galla oottiyooban ammanettana danddayiyoogaa akeekikko, Xoossaa Kawotettaabaa tumaa neeni yootiyo wode siyana danddayees. Yaatiyo gishshau, nuuni Ee giidobaa wozanappe poliyaageeta gidoos!

^ MENT. 7 PHauloosi 1 Qoronttoosa xaafi simmidi takkennan, Xiroˈaadaara kantti Maqidooniyaa biidi 2 Qoronttoosa yan xaafiis. (2 Qor. 2:12; 7:5) Guyyeppe Qoronttoosa biis.