Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Laappune 2014

Ha maxeetiyan, ubbatoo waatidi nu goˈˈaa aggibayananne loˈˈobaa qoppana danddayiyaakko akeeka. Cimida Kiristtaanetanne dabbota waatidi xeellana danddayiyoo?

Ammanenna Dabbotu Wozanaa Ufayssiyaabaa Yootiyoogaa

Yesuusi ba dabbota oyqqido ogiyaappe nuuni ay tamaarana danddayiyoo? Hara haymaanootiyaa kaalliya woy mule haymaanootee baynna dabbotu wozanaa ufayssiyaabaa waatidi yootana danddayiyoo?

Ubbatoo Waatidi Nu Goˈˈaa Aggibayana Danddayiyoo?

Nu goˈˈaa aggibayennaadan teqqana danddayiya morkkee deˈees. Ha huuphe yohoy he morkkee oonakko qonccissees; qassi nuuni a eqettanau Geeshsha Maxaafaa waatidi goˈettana danddayiyaakko yootees.

Ubbatoo Loˈˈobaa Waata Qoppana Danddayay?

Daro asay ufayssennabaa qoppiyoogaa agganau metootiyoy aybissee? Ha huuphe yohoy nuuni loˈˈobaa qoppanau Geeshsha Maxaafaa goˈettiyoogee waatidi maaddiyaakko qonccissees.

So Asaa Goynuwaa—An Kaseegaappe Aaruwan Ufayttana Danddayeetii?

Neeni waatana danddayiyaakko akeekanau dumma dumma biittan so asaa goynuwaa waati goynniyaakko era.

Cima Asaa Boncha

Xoossay cima asaa waati xeelliyaakko akeeka. Cimida aawaanne aayyiyo xeelliyaagan naatuyyo ayba aawatetti deˈii? Cima asata gubaaˈee waati bonchana danddayii?

Cimida Asaa Xeelliyoogaa

Cimidaageetinne eta naati ‘metiya gallassay’ gakkanaappe kase giigettana danddayoosona. Eti issi issi metuwaa waatidi xoonana danddayiyoonaa?

Haasayiyo Wode—“Ee” Giidobaa “CHii” Gay?

Kiristtaaneti bantta giidobaa polana koshshees, qassi ‘ee giidobaa chii gaana’ koshshenna. Nuuni halchidobaa aggibayana koshshikko shin? Kiitettida PHauloosi oottidobaappe hegaa akeeka.