Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Usuppune 2014

‘Yihoowa Loˈˈotettaa Beˈite’

‘Yihoowa Loˈˈotettaa Beˈite’

Unˈˈissiyaabay gakkiyo wode nuuni keehi metootana danddayoos. Hegee nuuni qofan sheekkanaadan, wolqqaa wuranaadaaninne nuussi saˈay leelanaadan oottana danddayees. Beni Israaˈeela Kawuwaa Daawiti daro metuwan tuggatiis. I he metuwan waanidi genccidee? Daawiti hagaadan giis: “Ta qaalaa xoqqu oottada, taani GODAASSI waassais. Ta qaalaa xoqqu oottada, GODAASSI watiwatais. Ta qohuwaa ubbaa ayyo magannais; ta metuwaa ubbaa ayyo yootais. Taani hitido wode, neeni ta ogiyaa eraasa.” Ee, Daawiti bana ziqqi oottidi Xoossay maaddanaadan woossiis.—Maz. 142:1-3.

Daawiti meto wodiyan maaduwaa demmanau ashkketettan Yihoowakko woossiis

Daawiti hara mazamuriyan hagaadan giidi yexxiis: “Taani GODAA issibaa oichchaas; taani hegaa koyaas; hegeenne, taani ta de7o laitta ubban GODAA keettan de7anaagaa; de7aidda, taani GODAA lo77otettaa be7anaagaanne a Beeta Maqidasiyan a koyanaagaa.” (Maz. 27:4) Daawiti Leewa zare gidenna; shin i tumu goynuwaa goynniyoosan geeshsha dababaappe kare baggaara eqqidabadan qoppite. Daawiti keehippe ufayttido gishshau, ba deˈo laytta ubban yan deˈanaunne ‘Yihoowa loˈˈotettaa beˈanau’ koyiis.

“Lo77otettaa” geetettida qaalay, “wozanaanne qofaa ufayssiya” eeshshaara woy hanotaara gayttidaba. Daawiti Xoossay goynuwau giigissidobaa ubbatoo nashshees. ‘Taanikka Daawitaagaadan nashshiyaanaa?’ yaagidi nuna oychana koshshees.

XOOSSAY GIIGISSIDOBAA NASHSHITE

Ha wodiyan Yihooway nuuni akko shiiqanaadan giigissidobay issi sohuwan deˈiyaaba gidenna. Hegaappe dumma ogiyan, hegee Xoossay tumu goynuwau giigissido geeshshabaa, hegeekka a ayyaana beetamaqidasiyaa. * He giigissuwaa nashshiyaaba gidikko, nuunikka ‘Yihoowa loˈˈotettaa beˈana’ danddayoos.

Xoossaa dunkkaaniyaa geliyoosaa sinttan deˈiya, nahaasiyaa birataappe merettida xuuggiyo yarshshuwaa yarshshiyoosaa qoppite. (Kes. 38:1, 2; 40:6) He yarshshiyoosay Xoossay Yesuusa yarshshuwaa ekkanau koyiyoogau leemiso. (Ibr. 10:5-10) Hegee nuna waati goˈˈiyaakko qoppite! Kiitettida PHauloosi, “Nuuni Xoossaara kase morkke; shin a Na7aa haiquwan aara sigettida” yaagidi xaafiis. (Roo. 5:10) Gukkida Yesuusa suuttan ammanidi, Xoossaa dabbo gidiyoogan i nashshiyoogeetanne ammanettiyoogeeta gidana danddayoos. Hegaappe denddidaagan, Yihoowayyo mata dabbo gidoos.—Maz. 25:14.

‘Yihooway nu nagaraa xayssiyo’ gishshau, nuuyyo ‘a matappe ayyaanaa minotettaa wodee’ yees. (Oos. 3:20) Nu hanotay, qashettidi hayquwaa pirddaa naagiiddi ba oottidoban zilˈˈettidi keehippe laamettida uraagaa mala. Issi keha daannay hegaa beˈidi, a maaridi hayquwaa pirddaa shaariis. He uri keehippe ufayttiyoogee qoncce! Yihooway he daannaadan, bantta nagaraappe simmiyaageetu nagaraa maaridi hayquwaa pirddaa shaariis.

TUMU GOYNUWAN UFAYTTITE

Daawiti tumu goynuwaara gayttidaagan Yihoowa keettan, goynuwau shiiqida daro Israaˈeelata, Higgiyaa nabbabiyoogaanne qonccissiyoogaa, ixaanaa cuwayiyoogaa, qassi qeesetinne Leewati geeshsha oosuwaa oottiyoogaa beˈiis. (Kes. 30:34-38; Qoo. 3:5-8; Zaa. 31:9-12) Beni Israaˈeelan  Xoossau goynniyo wode hegaadan oottidoogee ha wodiyan haniyaabau leemiso.

Beni wodiyaagaadan ha wodiyankka, “ishantti issippetettan de7iyoogee aiba lo77obeenne ufaissiyaabee!” (Maz. 133:1) Alame yuushuwan deˈiya nu ‘ishanttu’ qooday keehippe dariis. (1 PHe. 2:17) Nu shiiqotun Xoossaa qaalay nabbabetteesinne qonccees. Yihooway ba dirijjitiyaa baggaara nuna darobaa tamaarissees. Nuuni buzo xinaatiyaunne so asaa xinaatiyau goˈettanau maaddiya daro xuufee deˈees. Bolla Gididi Heemmiyaagaa yara gidida issi ishay hagaadan giis: “Yihoowa Qaalaa wotti dentti qoppiyoogee, hegaa birshshettaa yereriyoogee, qassi akeekaanne eraa demmanau pilggiyoogee taani beegotta deˈiyo wodiyan ayyaanaaban ishalanaadaaninne woppaa demmanaadan oottiis.” Ee, ‘eray nuuni ufayttanaadan’ oottana danddayees.—Lee. 2:10.

Ha wodiyan, Xoossaa ashkkarati woossiyo a ufayssiya woosaa Yihooway ubba galla siyees. Hegaa mala woosay Yihoowayyo sawuwaa tonggu giya ixaanaa mala. (Maz. 141:2) Nuuni ashkketettan woossiyo woosay Xoossaa Yihoowa ufayssiyoogaa eriyoogee ayba ufayssiyaabee!

Muusee, “Godaa nu Xoossaa kehatettai nu bollan gido; nu kushiyaa oosuwaa nuussi injjeya” yaagidi woossiis. (Maz. 90:17) Nuuni mishettidi haggaaziyo wode, Yihooway nu oosuwaa anjjees. (Lee. 10:22) Issoti issoti tumaa eranaadan nuuni maaddennan aggokko. Nuuni asay siyanau koyennan ixxishin, woy nuna sakkishin, woykko unˈˈissiyaabay woy yedetay gakkishin daro layttau haggaazuwan genccidaageeta gidana danddayoos. (1 Tas. 2:2) Gidikkokka, nuuni ‘Yihoowa loˈˈotettaa beˈibookkonii,’ qassi saluwan deˈiya nu Aaway nu oottiyooban keehippe ufayttiyoogaa akeekibookkonii?

Daawiti, “Ta GODAU, ta de7uwaa saamai nena; tana koshshiya ubbaa neeni taassi immaasa. Ta sintta de7uwau waasee nena. Neeni taayyo immido saamai ai keesa lo77o!” yaagidi yexxiis. (Maz. 16:5, 6) Daawiti ba ‘saaman,’ hegeekka Yihoowaara loˈˈo dabbotan deˈiyo gishshaunne ayyo oottiyo maata demmido gishshau keehippe ufayttiis. Daawitaagaadan nuna metoy gakkana danddayees; shin ayyaanaaban keehi daro anjjuwaa demmida! Yaatiyo gishshau, tumu goynuwan ubbatoo ufayttiyaageetanne Yihoowa ayyaana beetamaqidasiyaa ubbatoo nashshiyaageeta gidoos.

^ MENT. 6 Isiine 1, 1996, Wochiyo Keelaa (Amaarattuwaa) sinttaa 14-24 xeella.