Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Usuppune 2014

Dorssaa Bullachan Ufayttite!

Dorssaa Bullachan Ufayttite!

“Dorssaa bullachchaa gallassai gakkido . . . gishshau, nuuni pashkkoosinne ufaittoos.”—AJJ. 19:7.

1, 2. (a) Saluwan deˈiyaageeti ufayttanaadan oottiya bullachay oogee? (b) Denddiya oyshati awugeetee?

BULLACHAU giigettiyoogee ubbatoo wode ekkiyaaba. SHin nuuni keehi dumma bullachaa, hegeekka issi kawuwaagaa beˈana. Ane hagaa qoppite! He bullachay 2,000 gidiya layttau giigiiddi takkiis. Haˈˈi bullashettiyaara bullachiyaagaara issippe deˈana wodee keehippe matattiis. Takkennan Kawo keettay ufayssaa yettan kumana, qassi saluwan deˈiyaageeti hagaadan giidi yexxana: “Xoossaa galatai gakko. Aissi giikko, nu Godai, Ubbaappe Wolqqaama Xoossai kawotiis. Dorssaa bullachchaa gallassai gakkido gishshaunne bullashettiyaarakka bullachchaayyo bana giigissido gishshau, nuuni pashkkoosinne ufaittoos.”—Ajj. 19:6, 7.

2 Saluwan deˈiyaageeti ufayttanaadan oottiya bullachan machiyo ekkiya “Dorssai” Yesuus Kiristtoosappe attin hara oonanne gidenna. (Yoh. 1:29) I he bullachau ay maayo maayii? A machiyaa oonee? A gelanau waana giigettadee? Bullachay awudee? He bullachay saluwan deˈiyaageeti ufayttanaadan oottana; shin saˈan merinau deˈanau hidootiyaageeti etaara ufayttanee? Mazamure 45n attida qofaa pilggiyo wode ha oyshatu zaaruwaa demmanau yeemottoos.

 ‘A MAAYUWAN’ SHITTOY CACCAFETTIIS

3, 4. (a) Bullachiyaagaa maayuwaabay woygettidee, qassi i keehippe ufayttanaadan oottiday aybee? (b) ‘Kawotu macca naati’ oonee, qassi bullachiyaagaara ufayttiya, ‘kawo keettan’ yexxiyaageeti oonee?

3 Mazamure 45:8, 9 nabbaba. Bullachiyaagee, Yesuus Kiristtoosi kawoy bullachau maayiyo boncho maayuwaa maayiis. A maayoy ‘muruta qimametuppe’ oosettida shittuwaadan sawuwaa tonggu giyoogee bessiyaaba; he qimameti beni Israaˈeelan sawiya geeshsha tiyettiyo zaytiyaa oottanau goˈettiyoogeeta.—Kes. 30:23-25.

4 Saluwan kawo keettan siyettiya yettay bullachiyaagee ba bullachay gakkidoogaa qoppidi keehi ufayttanaadan oottees. ‘Kawuwaa keettan’ yexxiyaageeti woykko Xoossaa dirijjitiyau saluwaa baggay aara ufayttees; hegeetu giddon ‘kawotu macca naata’ geetettida geeshsha kiitanchati deˈoosona. Saluwan deˈiyaageeti, “Dorssaa bullachchaa gallassai gakkido . . . gishshau nuuni pashkkoosinne ufaittoos” giyoogaa siyiyoogee keehippe ufayssiyaaba!

BULLASHETTIYAARA BULLACHAU GIIGETTAASU

5. ‘Dorssaa keettaayyiyaa’ oonee?

5 Mazamure 45:10, 11 nabbaba. Bullachiyaagee oonakko erida; shin bullashettiyaara oonee? Yesuus Kiristtoosi huuphe gidido gubaaˈiyaa yara gididaageeti issippe Bullashettiyaaro geetettidosona. (Efisoona 5:23, 24 nabbaba.) Hegeeti Mase Kawotettan Kiristtoosaara kawotana. (Luq. 12:32) “Dorssai biyoosaa ubbaa [ayyaanan tiyettida ha 144,000 Kiristtaaneti] kaalloosona.” (Ajj. 14:1-4) Eti “Dorssaa keettaayyiyo” gididi, i deˈiyoosan saluwan aara issippe deˈoosona.—Ajj. 21:9; Yoh. 14:2, 3.

6. Ayyaanan tiyettidaageeti ‘kawuwaa naˈee’ geetettidoy aybissee, qassi eti ‘bantta zariyaa doganaadan’ odettidoy aybissee?

6 Bullashettiyaara, issi issi Geeshsha Maxaafaa birshshettan “naˈee” xalla gidennan, “kawuwaa naˈee’ geetettaasu. (Maz. 45:13) He “kawoy” oonee? Ayyaanan tiyettida Kiristtaaneti Yihoowa “naata” geetettidosona. (Roo. 8:15-17) Eti Saluwan bullashettiyaageeta gidiyo gishshau, ‘intte zariyaanne inttena yelida aawatu keettaa dogite’ geetettiis. Eti ubba wode ‘saluwan deˈiyaagaa qoppanaappe attin, saˈan deˈiyaagaa qoppana’ bessenna.—Qol. 3:1-4.

7. (a) Kiristtoosi sinttappe ekkana ba machchiyo waatidi giigissiiddi takkidee? (b) Bullashettiyaara sinttappe gelana azinaa aybidan xeellay?

7 Kiristtoosi daro xeetu layttau, bullashettiyaaro saluwaa bullachau giigissiiddi takkiis. Kiitettida PHauloosi hagaadan giidi qonccissiis: “Kiristtoosi woosa keettaa siiqidi, ba huuphiyaa ayyo [immiis]. . . . I woosa keettaa ba qaalaaninne haattan meecci geeshshidi, Xoossaayyo dummayanau hagaa oottiis. Kiristtoosi woosa keettaa qiti woi kul77i woi hegaa milatiyaabi bainnan, a kumetta bonchchuwaara geeshshanne borettennaagaa oottidi, ba huupheyyo shiishshanau koyiis.” (Efi. 5:25-27) PHauloosi beni Qoronttoosan deˈiya ayyaanan tiyettida Kiristtaanetuyyo, “Xoossai qanaatiyoogaadan, taanikka intteban qanaatais; aissi giikko, taani inttena issi attumaagau, Kiristtoosau immana gaada, geela7otettaara de7iya geeshsha geela7eedan giigissa wottaas” yaagiis. (2 Qor. 11:2) Bullachiya Kawoy Yesuus Kiristtoosi sinttappe ekkana macheessi ayyaanaaban deˈiya “meraa” nashshees. Bullashettiyaara Yesuusi a sinttappe gelana azinaa gidiyo gishshau, ‘ba godadan’ xeellausunne ayyo ‘azazettausu.’

BULLASHETTIYAARA “KAWUWAAKKO MOISETTAUSU”

8. Bullashettiyaara ‘keehippe loˈˈausu’ geetettidoogee bessiyaaba gidiyoy aybissee?

8 Mazamure 45:13, 14a nabbaba. Bullashettiyaara kawo bullachau ‘keehippe loˈˈa’  giigettidoogee odettiis. Ajjuutaa 21:2y, bullashettiyaara ooratta Yerusalaame katama geetettidoogaanne ‘ba azinaayyo gixxa giiga uttidoogaa’ yootees. He katameeyyo ‘Xoossaa bonchoy’ deˈees; yaatiyo gishshau, i pooˈoy “yasphphiidiyaa giyo al77o shuchchaa mala; [a] birilledan phoolausu.” (Ajj. 21:10, 11) Ooratta Yerusalaame meraa loˈˈotettaa Ajjuutaa maxaafay loyttidi qonccissees. (Ajj. 21:18-21) Mazamuraawee bullashettiyaara ‘keehi loˈˈiyoogaa’ yootidoogee bessiyaaba! Woni kawuwaa bullachay bullashettiyoy saluwaana gidennee!

9. Bullashettiyaaro akko ehiido ‘kawoy’ oonee, qassi bullashettiyaara ay mala maayuwaa maayadee?

9 Bullashettiyaaro akko ehiido, bullachiyaagee Mase Kawuwaa. I o “qaalaaninne haattan meecci geeshshidi” giigissiiddi takkiis. A ‘geeshshanne boree baynnaaro.’ (Efi. 5:26, 27) Bullashettiyaarakka bullachaayyo bessiyaagaadan maayana koshshiyo gishshau, loyttada maayaasu! “I bullachchaa maayoikka worqqa qacinan dadettiis. Ba alleeqo maayuwaa maayada, kawuwaakko moisettausu.” Durssaa bullachau iyyo “maayanau liinuwaa giyo kiriyan dadettida phooliya bootta maayoi imettiis. . . . Liinuwaa giyo kiriyan dadettida maayoi geeshshatu xillo oosuwaa.”—Ajj. 19:8.

‘BULLACHAA GALLASSAY GAKKIIS’

10. Dorssaa bullachay aybippe simmin bullashettanee?

10 Ajjuutaa 19:7 nabbaba. Dorssaa bullachay awude bullashettanee? ‘Bullashettiyaara bullachaayyo bana giigissidaba’ gidikkokka, kaallidi odettidabay bullachaaba gidenna. Ubba iita waayiyaa wurssettan hananabay qoncciis. (Ajj. 19:11-21) Hegaa giyoogee, bullachaa wodee he Kawoy ba xoonuwaa polanaappe kase gidana giyoogee? Akkay. Ajjuutaa maxaafan xaafettida ajjuutay kasiyaa kaallidi odettibeenna. Mazamure 45y, kawuwaa bullachay, Kawoy Yesuus Kiristtoosi ba bisuwaa gixxidi ba morkketa xooni simmin gidanaagaa yootees.—Maz. 45:3, 4.

11. Kiristtoosi ba xoonuwaa poliyo wode kasiyaa kaallidi hananabay aybee?

11 Yaatiyo gishshau, kasiyaa kaallidi hanettiyaabay kaallidi deˈiyaagaadaana giidi qoppana danddayoos: Koyro, “shaaramuxiyaa,” saˈan deˈiya worddo haymaanootiyaa ubbaa xaaxa waaxa oyqqida Gita Baabiloona xayana. (Ajj. 17:1, 5, 16, 17; 19:1, 2) Hegaappe simmin, Kiristtoosi ha saˈan attida Seexaanaa iita alamiyaa “Ubbaappe Wolqqaama Xoossaa gita gallassan” Armmageedoona olan xayssidi, Xoossaa pirddaa polana. (Ajj. 16:14-16; 19:19-21) Wurssettan, Olancha Kawoy Seexaanaanne daydanttata aynne oottana danddayenna, ciimma ollan yeggidi, ba xoonuwaa polana.—Ajj. 20:1-3.

12, 13. (a) Dorssaa bullachay awudee? (b) Dorssaa bullachaa wode saluwan ufayttanaageeti oonee?

12 Kiristtoosi qonccidi takkiyo wodiyan, ayyaanan tiyettida Kiristtaaneti hayqqiyo wode, saluwan deˈanau hayquwaappe denddoosona. Gita Baabiloona xaya simmin, bullashettiyaari yara gidida, ha saˈan attida ubbaa Yesuusi baakko shiishshana. (1 Tas. 4:16, 17) Yaatiyo gishshau, Armmageedoona olay doommanaappe kase, ‘bullashettiyaari’ yara gidida ubbay saluwaa baana. Dorssaa bullachay he olaappe simmiina. He bullachay keehippe ufayssiyaagaa gidana! Ajjuutaa 19:9y, “Dorssaa bullachchaayyo xeesettidaageeti anjjettidaageeta” yaagees. Tumakka, bullashettiyaari yara gidida 144,000ti keehippe ufayttana. Qassi bullachiya Kawuwaara kawotiyaageeti ubbay shiiqidi leemiso hanotan ‘a kawotettan aara issippe qumaa miyoogaaninne uyiyoogan’ he Kawoy keehippe ufayttana. (Luq. 22:18, 28-30) Gidoppe attin, Dorssaa bullachan  ufayttanaageeti bullachiyaagaanne bullashettiyaari xalla gidokkona.

13 Kasetidi beˈidoogaadan, saluwan deˈiyaageeti ubbay, “Dorssaa bullachchaa gallassai gakkido gishshaunne bullashettiyaarakka bullachchaayyo bana giigissido gishshau, nuuni pashkkoosinne ufaittoos; qassi [Yihoowa] bonchchoos” yaagidi yexxoosona. (Ajj. 19:6, 7) Saˈan deˈiya Yihoowa ashkkarati shin? Etikka hegan ufayttanee?

‘ETI UFAYTTIIDDI YAANA’

14. Mazamure 45n odettida, bullashettiyaari ‘lagge gidida geelaˈoti’ oonee?

14 Mazamure 45:12, 14b, 15 nabbaba. Hananabaa yootiya Zakkaariyaasi wurssetta wodiyan, daro biittan deˈiya asay ayyaanaa Israaˈeelatuppe attidaageetuura ufayssan hashetanaagaa kasetidi yootiis. I, “He gallassatun dumma dumma qaalan haasayiya kawotettatu ubbaappe tammu asati yiidi, issi Aihuda bitaniyaa maayuwaa macaraa oiqqidi, ‘Xoossai inttenaara de7iyoogaa nuuni siyido gishshau, ane nuunikka nenaara boos’ yaagana” yaagidi xaafiis. (Zak. 8:23) Hagan ‘tammu asata’ geetettidaageeti Mazamure 45:12n, “Xiiroosa biittaa asa,” qassi ‘dureta’ geetettidosona. Eti ayyaanan tiyettidaageetuppe attidaageeta ufayssanaunne ayyaanaaban banttana maaddanaadan etau imotaa ekkidi boosona. Miilooniyan qoodettiya asay 1935ppe doommidi, ayyaanan tiyettidaageetuppe attidaageeti xillotettaa ogiyaa kaalettanaadan eeno giidosona. (Dane. 12:3) Ayyaanan tiyettida Kiristtaanetussi ammanettida lagge gidida ha asati bantta deˈuwaa geeshshidi, ayyaanaaban geelaˈo gididosona. Bullashettiyaari ‘lagge gidida geelaˈoti’ bantta huuphiyaa Yihoowayyo geppidosona; qassi bullachiya Kawuwau ammanettidi haarettoosona.

15. Bullashettiyaari ‘lagge gidida geelaˈoti’ ayyaanan tiyettidaageetuppe ha wodiyan saˈan attidaageetuura waatidi issippe oottiyoonaa?

 15 Bullashettiyaari yara gididaageetuppe ha saˈan attidaageeti, bantta ‘lagge gidida geelaˈoti’ saˈa ubban ‘kawotettaa wonggeliyaa mishiraachuwaa’ mishettidi sabbakiyoogan banttana maaddiyo gishshau eta keehi nashshoosona. (Maa. 24:14) “Haaya” giyaageeti ‘ayyaanaanne bullashettiyaari’ xalla gidokkona; siyiyaageetikka, “Haaya” yaagoosona. (Ajj. 22:17) Ee, ‘hara dorssati’ bullashettiyaari yara gidida ayyaanan tiyettidaageeti “Haaya” giyoogaa siyidi, etaara issippe ha saˈan deˈiya asaa “Haaya” yaagoosona.—Yoh. 10:16.

16. Yihooway hara dorssatuyyo ay maata immidee?

16 Ayyaanan tiyettidaageetuppe attidaageeti bantta laggeta siiqoosona; qassi bollachiyaagaa Aawaa, Yihooway, ha saˈan deˈiya hara dorssatikka Dorssaa bullachan ufayttanaadan maataa immido gishshau eti ufayttoosona. Bullashettiyaari ‘lagge gidida geelaˈoti’ “ufaittiiddinne hombbaciiddi” yaanaagee odettiis. Ee, saˈaa bolli merinau deˈanau hidootiya hara dorssati, saluwan giigida Dorssaa bullachan ubbasan ufayttiyaageetuura issippe ufayttana. Ajjuutaa maxaafay ‘zawi baynna daro asay’ “kawotaa araataa sinttaaninne Dorssaa sinttan” eqqidabadan yootiyoogee bessiyaaba. Eti Yihoowa ayyaana beeta maqidasiyau saˈaa dabaaban ayyo geeshsha oosuwaa oottoosona.—Ajj. 7:9, 15.

Dorssaa bullachay bullashettiyaari ‘lagge gidida geelaˈoti’ ufayttanaadan oottees (Mentto 16 xeella)

“NE AAWATU SOHUWAA NE NAATI EKKANA”

17, 18. Dorssaunne bullashettidaarissi waanidi naati deˈanee, SHaˈu Layttaa Haaruwaa wode Kiristtoosi oossi aawa gidanee?

17 Mazamure 45:16 nabbaba. Kiristtoosi saluwan bullachiyoori ‘lagge gidida geelaˈoti,’ Dorssaunne bullashettidaarissi ooratta alamiyan daro naati deˈiyoogaa beˈiyoogeekka eta keehippe ufayssana. Bullachiya Kawoy ba sinttaa ha saˈaakko zaaridi, ha saˈan bau mayzza ‘aawa’ gidiyaageeta hayquwaappe denttana; eti a ‘naata’ gidana. (Yoh. 5:25-29; Ibr. 11:35) I eta giddoppe issota issota “biitta ubbaa bollan sunttana.” Kiristtoosi ha wodiyan ammanettida cimatuppekka ooratta alamiyan sintta xeera gididi oottiyaageeta sunttanaagee qoncce.—Isi. 32:1.

18 SHaˈu Layttaa Haaruwaa wode Kiristtoosi haratussikka aawa gidana. Merinaa deˈuwaa demmiya ha saˈan deˈiya ubbati, Yesuusa wozuwaa yarshshuwan ammaniyo gishshau he maataa demmana. (Yoh. 3:16) Yaatiyo gishshau, i etau “Merinaa Aawaa” gidana.—Isi. 9:6, 7.

‘A SUNTTAA HARATUSSI YOOTANAADAN’ DENTTETTIIS

19, 20. Mazamure 45n odettida ufayssiya hanotay ha wodiyan deˈiya tumu Kiristtaaneta ubbaa waatidi goˈˈii?

19 Mazamure 45:1, 17 nabbaba. Mazamure 45n deˈiya qofay ubba Kiristtaaneta goˈˈiyaaba. Hegee, ayyaanan tiyettidaageetuppe attidaageeti mata wode saluwan bantta ishanttuuranne bullachiyaagaara issippe deˈana hidootan ufayttanaadan oottees. Qassi hara dorssati bantta bonchettida Kawuwau kaseegaappe aaruwan haarettanaadan denttettees; qassi bullashettiyaari yara gidida ha saˈan deˈiyaageetuura hashetidi oottiyo maatan keehippe ufayttanaadan oottees. Kiristtoosinne Kawotettan aara haariyaageeti bantta bullachaappe simmin, ha saˈan deˈiyaageetussi zawi baynna anjjuwaa gussana.—Ajj. 7:17; 21:1-4.

20 Mase Kawotettaara gayttida ‘loˈˈobay’ polettiyo wodiyaa yeemotti naagiyo wode, nuuni eridobay a ‘sunttaa haratussi yootanaadan’ denttettennee? Nuuni ‘meri merinau a galatiyaageetu’ giddon deˈanau amottoos.