Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taani Naatettan Dooridobaa

Taani Naatettan Dooridobaa

Naatettan

Amarkkan Ohayon, Kolombose giyo kataman taani tamaariyo timirtte keettaa Kambboodiyaa biittaa naati 1985n yiido wode tau layttay tamma. Yiida naatuppe issoy Inggilizettuwan amarida qaalaa erees. I misiliyaa tana bessiiddi barchiyaa bessido, woridonne kessi ekkida asaabaa azzanttiya taarikiyaa tau yootiyoogaa doommiis. Qammi qammi he naatubaa qoppiyo wode yeekkays. Taani etau Gannatiyaabaanne dendduwaabaa yootanau koyaas; shin eti ta qaalaa erokkona. Taani he wode guutta naˈa gidikkonne, tanaara tamaariya naatussi Yihoowabaa yootanau Kambboodiyaa biittaa qaalaa tamaaranau qofaa qachaas. Hagee tana sinttappe waati maaddanaakko he wode akeekabeykke.

Kambboodiyaa biittaa qaalaa tamaariyoogee deexxiyaaba. Hegaa tamaariyoogaa agganau naaˈˈutoo qoppaas; shin Yihooway ta aawaanne ta aayee baggaara tana minttettiis. Guyyeppe, taani daro miishshaa demissiya oosuwaa oottana mala tana tamaarissiyaageetinne tanaara tamaariya naati zoriyoogaa doommidosona. SHin taani aqinye gidanau koyido gishshau, amarida saate xallaa oottaydda aqinye gidada haggaazanau maaddiya timirttiyaa tamaaranau dooraas. Taani timirttee baynna wode, aqinyetuura gayttada haggaazays. Qassi Inggilizettuwaa biron tamaariyaageeta xannaˈissaas; hegee guyyeppe tana keehi maaddiis.

Tau layttay 16 gidiyo wode, Amarkkan, Kaliforniyan Long Biich giyo kataman Kambboodiyaa qaalaa citay deˈiyoogaa siyaas. Taani yaa baada Kambboodiyaa biittaa qaalaa waati nabbabiyaakko tamaaraas. Taani timirttiyaa wurssosaara aqinye gidada nu heeran deˈiya Kambboodiyaa biittaa asau sabbakaas. Tau 18 laytta gidiyo wode, Kambboodiyaa biitti baanau qoppaas. Kambboodee deˈuwau hirggissiya biitta; shin yan deˈiya tammu miiloone asaappe Kawotettaa mishiraachuwaa siyidaageeti keehi guutta gidiyoogaa siyaas. He wode, yan deˈiyay issi gubaaˈe xalla; he gubaaˈiyan 13 aassiyaageeti deˈoosona. Taani Kambboodiyaa koyro biyo wode tau 19 laytta. Naaˈˈu layttappe guyyiyan, yaa baada deˈanau qofaa qachaas. Haggaazaydda tau koshshiyaabaa kunttanau, amarida saatiyau Inggilizettuwaa tamaarissiyoonne he qaalan birshshiyo oosuwaa demmaas. Guuttaa takkada, taagaa mala hoollee deˈiyo machiyo ekkaas. Nuuni issippe Kambboodiyaa biittaa asati daroti bantta huuphiyaa Xoossau geppanaadan maaddida.

Yihooway taani ‘wozanan amottiyoobaa’ tau immiis. (Maz. 37:4) Asaa erissiyo ashkkara oottiyoogee hara ay oosuwaappenne aaruwan ufayssiyaaba. Taani Kambboodiyan deˈido 16 layttan, 13 aassiyaageeti deˈiyo he guutta gubaaˈee diccin haˈˈi yan 12 gubaaˈetinne 4 citati deˈoosona.— Jesen Blakweli yootidoogaa.