Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Ichashe 2014

Ha maxeetee Yihooway ubba wodekka Kawo gidiyoogaa akeekissees. Mase Kawotettaanne he Kawotettay oottiyoobaa kaseegaappe loytti nashshanaadankka maaddees.

Bantta Dosan Eeno Giidosona—Arggo Afirkkan

Awurooppaa asati issoti issoti Arggo Afirkkaa baanaadan denttettidabay aybee, qassi eti ay demmidonaa?

Merinaa Kawuwau Yihoowau Goynna

Yihooway Aawa gidiyoogaanne haariyoogaa waati bessidaakko akeekiyoogee neeni akko shiiqanaadan oottees.

Kawotettaa 100 Layttaa Haaroy Nena Waati Maaddii?

Kawotettaa haaroy nuna waati maaddana danddayii? Mase Kawoy bau haarettiyaageeta waatidi giigissiyaakko, tamaarissiyaakkonne daraajjayiyaakko akeeka.

Yelagatettan Loˈˈobaa Dooriyoogaa

Daro yelaga Kiristtaaneti harata maaddiyoogan bantta deˈuwan ufayssiyaabaa beˈiiddi deˈoosona. Yihoowau haggaaziyoogan waanada kaseegaappe aaruwan ufayttana danddayay?

Metiya Gallassati Yeennan Deˈishin Yihoowau Haggaaziyoogaa

Gastta Kiristtaaneti kaseegaappe loytti haggaazanau oottana danddayiyo dummabay aybee?

“Ne Kawotettai Yo”— Awude Yaanee?

Xoossaa shenee ha saˈan mata wode polettanaagaa nuuni ammanettana danddayiyoy aybissee?

Taani Naatettan Dooridobaa

Amarkkan Ohayon, Kolombose giyo kataman diccida guutta naˈay Kambboodiyaa biittaa qaalaa tamaaranau qofaa qachidoy aybissee? Hagee a guyyeppe waati maaddidee?