Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Tisaase 2013

Deretu Eeshuwan Yihooway Eta Naagiis

Deretu Eeshuwan Yihooway Eta Naagiis

ISSI maccaasiyaa guuran wuygeera kare kiyiyo wode penggen qashetti uttidabaa beˈaasu. A hegaa denttada heeraa yuushsha aattada xeelliyo wode, ogiyan ooninne baawa. A erennan issi uri qammi yiidi hegaa wottennan waayi aggana. A he qashetti uttidabaa issi baggaara birshshaasu; yaatada eesuwaara guyye soo gelada kariyaa gorddaasu. A yaatanaagee qoncce! Wottidobay asau imettennaadan kawotettay teqqido Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo xuufe. A he qashetti uttidabaa idimmada, ba cenggurssaa sissennan woossada, ayyaanaabaa qumaa immido gishshau Yihoowa galatausu.

Naazetu haaruwaa wode Jarmanen hegaa malabay haniis. Naazeti 1933⁠n haariyoogaa doommi simmin, he biittan darosan Yihoowa Markkatu oosoy higgiyan teqettiis. Haˈˈi layttay 100ppe bolla gidido Richard Rudolfi hagaadan giis: “Asi kessido hegaa mala higgee Yihoowabaanne a sunttaabaa yootennaadan diggana danddayennaagaa ammanida. Xinaatiyaunne haggaazuwau nuna keehi maaddiyay Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo xuufeta. SHin, higgiyan teqettido gishshau, hegeeta sohuwaara demmanau metees. Nuuni oosuwaa waatidi aggennan oottanaakko keehi qoppida.” * Hegau koshshiyaaban meeze gidenna ogiyan i maaddana danddayiyoogaa Richardi sohuwaara akeekiis. Hegee oosettanay deretu eeshuwaana.—Daan. 9:36.

KONTTIROBANDDIYAA ZALˈˈANCHATU OGIYAN

Neeni Elbe (woy Leb) giyo shaafay Huuphessa bagga Abbaa geliyoosaappe shaafay goggidi yiyo ginaa pude biikko, wurssettan, ha wodiyan CHek Ripabilikenne Poolande zawan deˈiya Gita Dereta (Kerkonoshe) gakkaasa. He dereti 1,600 gidiya meetire xallaa xoqqa gidikkonne, Awurooppan deˈiya arkkitike haruuro geetettoosona. Bagga laytta gidiyaagaa saˈaappe 3 meetire xoqqiya shachay dereti gayttiyo sohuwan biittaa maayees. Ubbatoo laamettiya carkkuwaa hanotaa xaasayidi xeelliyaageeta qoppennan deriyaa maayi aggiya guulee kammana danddayees.

 Daro xeetu layttau, ha dereti killiletussi, kawotettatussinne heeratussi zawa gididosona. He balettiya heeraa naaganau wayssiyo gishshau, beni wode yan deˈiya daroti he deriyaara kanttidi konttirobanddiyaa zalˈˈoosona. Gita Dereti CHekozilovakiyaanne Jarmane biittau zawa gidido wode, 1933ppe biidi 1936 gakkanaassi xala Yihoowa Markkati konttirobanddiyaa zalˈˈiyaageeti aggido ogiyaara hemettiyoogaa doommidosona. Ay oottanau hemettiyoonaa? Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo alˈˈo xuufeta demmanau metenna sohuwaappe harasaa efaanaassa. He Yihoowa Markkatuppe issoy yelaga Richarda.

Manddari biyaageetuugaadan maayida ishanttinne michontti Jarmanen Gita Deretu bollaara xuufiyaa tookkidi boosona

DAAFABAN YEGGIYA MANDDARAA BIYOOGAA

Richardi hagaadan giis: “Qeera gallassinne Woggaa gallassi, yelaga ishantti manddari biyaageeti maayiyoogaadan maayin, laappuna laappuna gidiyaageeti citan he deriyaa boos. Jarmane baggaara he deriyaa kanttidi CHeke baggan 16.5 kilo meetire gidiyaagaa haakkidi deˈiya, SHipindelruv Melin giyo allaxxiyo sohuwaa gakkanau heezzu saate ekkees. He wode, hegaa heeran Jarmane biittaa asay daroy deˈees. Hegeetuppe issoy ishantta maaddanau eeno giida goshshanchaa. I Piraageppe baaburiyan kiittido xuufee deˈiyo saaxiniyaa matan deˈiya katamaappe ekkidi, hegaa heeri biya imatta asaa caaniyo paraa gaariyan caanees. I he saaxineta ba goshshaa sohuwaa efees; yaatidi Jarmaneppe asay yiidi ekkanaashin mehiyau melissido maataa giddon qosees.

Richardi gujjidi, “Nuuni he goshshaa sohuwaa gakkidi deexobaa tookkanau giigida borssan xuufiyaa yeggoos. Nuuni huuphiyan huuphiyan 50 kilo giraame gidiyaagaa tookkoos” yaagiis. Eti asay erennaadan giidi, away wulliyo wode doommidi away kiyanaappe kase soo gakkanau qammi hemettoosona. He wode Jarmanen woradaa xomoosiyaagaa gididi haggaaziya Ernest Vizineri oyqettennaadan giidi oottiyoobaa hagaadan giis: “Naaˈˈu ishantti sinttau biidi, asa demmiyo wode, sohuwaara bantta baatiriyaa pooˈissoosona. He naaˈˈu ishantti, deexo toohuwaa tookkidi 100 meetire gidiyaagaa etappe guyyeera yiya ishanttukko gakkidi kanttanau maaddiyaabaa yootanaashin, he ishantti daran qosettanaadan hegee malaata gidees; he yootiyoobaa saaminttan saaminttan laammoosona.” Gidoppe attin, hirggissiyaabay salo milatiya maayuwaa maayida Jarmane polisetu xalla gidenna.

 Richardi hagaadan giis: “Issi gallassi taani oottaydda keehi qamissaas. Hegaa gishshau, ta ishantti biichin CHeke baggi baanau denddaas. He galla saˈay xumiisinne guullees; qassi iray bukkin kinchiyo gishshau, kokkoraydda baas. Ogiyaa balada payn giyo qantta mittaa giddo gelaas; qassi amarida saatiyau hegaappe kiyanau danddayabeykke. Manddara biya daro asay hegaadan hanidi hayqqiis. Ta ishantti biidosaappe simmiyaageetuura taani gayttidoy wonttetta gallassi guuraana.”

Heezzu laytta gidiya wodiyau, he amarida xala ishantti saminttan saaminttan he deriyaara kanttidosona. Balgguwan, gediyan wottidi sololiyooban sololiiddi bantta alˈˈo miishshaa baˈˈidi boosona. Issi issitoo, manddariyaageeti biyo erettiya ogiyaara 20 gidiya ishantti citan gallassi zawaa kanttoosona. Eti coo manddara biya asa milatanau amarida michonttuura boosona. Etappe amaridaageeti sinttati biidi, hirggissiyaabi deˈees giidi siriyo wode bantta qophiyaa pude saluwaa oloosona.

Gita Deretu huuphiyaa shachay maayido gishshau hegaara kanttiyoogee keehi hirggissiyaaba

Ishantti qamman manddaraa biidi simmi makkin aybi hanii? Sohuwaara xuufiyaa haratussi gattanau ishantti issi issibaa giigissoosona. Waatidi? Xuufiyaa saamunaa yeggiyoogaadan yeggidi Hirshiberken baaburee eqqiyo sohuwaa efoosona. Hegaa Jarmanen dumma dumma sohuwaa efin, ha huuphe yohuwaa doomettan odettidaagaadan, ishanttinne michontti bantta mala Kiristtaanetuyyo asi erennan immoosona. Qosan asau xuufiyaa immiyo ha oosuwau daro macaray deˈiyo gishshau, erettiyaaba gidikko keehi qohana danddayees. Tumukka qoppibeennabay issi gallassi he oosuwaa teqqiis.

Berline matan xuufiyaa wottiyo sohuwaa harati 1936⁠n eridosona. Yan beettidabaappe heezzu karttooniyaa erettenna uri Hirshiberkeppe kiittiis. Poliseti xifatiyaa maraamaridi qosan he oosuwaa oottiyaageetuppe waannatiyaagaa oyqqidosona. Hegaappe simmin takkennan, Richard Rudolfa gujjin, hara naaˈˈu ishantta oyqqidosona. Ishantti ubbabau oyshettiyay banttana giido gishshau, amarida wodiyau harati kaseegaappe yaa hirggissiya he manddaraa biidosona.

NUUNI TAMAARIYOOBAA

Jarmanen deˈiya Yihoowa Markkati he wode demmido Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo xuufetuppe waannatiyaageeti Gita Dereta kanttidi baˈˈidi ehiido xuufeta. SHin xuufeta ehiyo ogee Gita Deretuura kanttiyo oge xalla gidenna. Jarmane olanchati 1939⁠n CHekozilovakiyaa xoonidi oyqqido wode gakkanaashin, he biittaa zawaara efiya hegaa mala hara ogeekka deˈees. Jarmaneeninne he biittaara zawatiya Paransaayen, Nezerlandseeninne Siwezerlanden deˈiya Yihoowa Markkati yedetay gakkiyo bantta mala Kiristtaanetussi ayyaanaabaa qumaa gattanau banttana daafana danddayiyaabaa oottidosona.

Nuuppe daroti ha wodiyan Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo xuufeta koshshiyaagaa keenaa dumma dumma ogiyan demmana danddayoos. Neeni ooratta xuufiyaa Kawotettaa Addaraashaappe ekkiyaaba gidin woy jw.org Weyb sayttiyaappe duuqqiyaaba gidin, hegaa neeni demmanaadan oosettidabaa ane qoppa. SHachay maayido deriyaara bilahiyan kanttiyoogaa keena wolqqaama gidana xayikkonne, hegaa neeyyo giigissanau ne mala Kiristtaaneti daroti minnidi oottidoogee qoncce.

^ MENT. 3 I Saylizha giyo sohuwan deˈiya Hirshiberk Gubaaˈiyan haggaaziis. Hirshiberkee ha wodiyan Poolanden tohossa baggaara arggokko baqqiya sohuwan deˈiya Yeleniya Gora katamaa.