Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Tisaase 2013

Xoossaa Kawotettau Gaada Nena Goˈˈana Danddayiyaabaa Aggabayuutee?

Xoossaa Kawotettau Gaada Nena Goˈˈana Danddayiyaabaa Aggabayuutee?

“Xoossai ufaissan immiya uraa [siiqees].”2 QOR. 9:7.

1. Daroti ay aggibayiyoonaa, qassi aybissi?

ASAY xoqqu oottidi xeelliyoobau ba dosan issi issibaa aggibayees. Aawaynne aayyiyaa banttau deˈiya wodiyan, miishshaaninne wolqqan bantta naata maaddoosona. Olimpikiyan bantta biittau woxxanau koyiya yelaga wottanchati bantta laggeti kaaˈiyo wodenne ufayttiyo wode, daro saatiyau keehi daafuridi loohoosona. Yesuusikka i xoqqu oottidi xeelliyoobau issi issibaa aggibayiis. I ishalo deˈo deˈanau koyibeenna; qassi naˈa yelibeenna. I ba kumetta wolqqan Xoossaa Kawotettaara gayttidabaa oottanau koyiis. (Maa. 4:17; Luq. 9:58) A kaalliyaageetikka aagaadan Xoossaa Kawotettaara gayttidabaa oottanau darobaa aggibayidosona. Eti bantta deˈuwan he Kawotettaara gayttidabaa oottiyoogaa kaseyidosona; qassi eti hegaa bantta kumetta wolqqan oottanau issi issibaa aggibayidosona. (Maa. 4:18-22; 19:27) Hegaa gishshau, ‘Taani ta deˈuwan xoqqu oottada xeelliyoobay aybee?’ yaagidi nuna oychana danddayoos.

2. (a) Ubba Kiristtaaneti aggibayana koshshiyaabay aybee? (b) Issoti issoti aggibayiyo issi issibay aybee?

2 Issi issibay ubba Kiristtaaneti aggibayana koshshiyaaba; qassi hegee nuuni Yihoowaara dabbotaa minttidi deˈanau keehi koshshiyaaba. Woossanau, Geeshsha Maxaafaa nabbabanau, so asaa goynuwau, shiiquwaunne haggaazuwau bazziyo wodeenne hegau goˈettiyo wolqqay nuuni aggibayana koshshiyaabaa. * (Yaas. 1:8; Maa. 28:19, 20; Ibr. 10:24, 25) Nuuni he oosuwan baaxetiyo gishshaunne Yihooway anjjiyo gishshau, sabbakiyo oosoy eesuwan oosettiiddi deˈees; qassi daroti ‘GODAA Beeta Maqidasiyaa deriyau’ muletoo zuloosona. (Isi.  2:2) Beeteelen oottiyoogan, Kawotettaa Addaraashatanne Gita SHiiquwaa Addaraashata keexxiyoogan, gita shiiqota daraajjayiyoogan, qassi meretay daafabaa gattin qohettidaageeta maaddiyoogan Kawotettaabaa oosuwaa oottanau daroti issi issibaa aggibayoosona. Ha gujo oosoy deˈuwaa demmanau koshshiyaaba gidana xayikkonne, Kawotettaara gayttidaagan keehi koshshees.

3. (a) Kawotettaabaa oottanau issi issibaa aggibayiyoogan waati goˈettiyoo? (b) Nuuni qoppana koshshiyo oyshati awugeetee?

3 Kawotettaabaa ha wodiyan awudeegaappenne aaruwan minnidi oottana koshshees. Daroti bantta dosan Yihoowau yarshshiyoogaa beˈiyoogee keehippe ufayssiyaaba! (Mazamure 54:6 nabbaba.) Nuuni Xoossaa Kawotettay yiyo wodiyaa naagiiddi hegaadan kehatettan immiyoogee nuna keehi ufayssees. (Zaa. 16:15; Oos. 20:35) SHin, nuuni ubbay nuna loyttidi qorana koshshees. Xoossaa Kawotettau kaseegaappe aaruwan oottanau nuuni aggibayana danddayiyoobi deˈii? Nu wodiyaa, nu miishshaa, nu wolqqaanne nu eraa waati goˈettiyoo? Nuuni sheneho gaana koshshennabay aybee? Asay dosan yarshshido amarida leemisuwaappe nuuni ay tamaarana danddayiyaakko ane beˈoos. Hegee nuuni keehi ufayttanaadan maaddees.

BENI ISRAAˈEELAN ASAY YARSHSHIYO YARSHSHUWAA

4. Beni Israaˈeelati yarshshuwaa yarshshiyoogan waani goˈettidonaa?

4 Beni Israaˈeelan asay nagaraappe maarotettaa demmanau yarshshuwaa yarshshana koshshees. Asay Yihoowa ufayssanau yarshshuwaa yarshshana bessees. Hegaappe amaridaagee etappe koyettiyaaba; qassi haray eti bantta dosan yarshshiyooba. (Wog. 23:37, 38) Xuuggiyo yarshshuwaa asay Yihoowayyo dosan coo immiyoobaa oottidi yarshshana danddayees. Solomona wode beeta maqidasee anjjettiyo wode immidobay imotaa immiyoogau keehi loˈˈo leemiso.—2 Odiya 7:4-6.

5. Yihooway hiyyeesatussi giigissidobay aybee?

5 Yihooway ubba asay issi likke imotaa immana danddayennaagaa eriyo gishshau, ubbay ba wolqqa keenaa immanaadan siiquwan azaziis. Yihoowa higgee mehiyaa yarshshidi a suuttaa gussanaadan azazees. He yarshshoy Yesuusa baggaara “yaana lo77obaa eesho.” (Ibr. 10:1-4) SHin, Yihooway ubba asay he higgiyaa issi lagge polanaadan azazibeenna. Leemisuwau, mehiyaa yarshshana  danddayenna uri haraphiyaa yarshshikko, Xoossay a yarshshuwaa ekkees. Hegaa gishshau, hiyyeesa urikka ufayttiiddi Yihoowau yarshshana danddayees. (Wog. 1:3, 10, 14; 5:7) Yarshshiyo mehee dumma dumma gidana danddayikkonne, ba dosan yarshshiya uraappe koyettiya naaˈˈubay deˈees.

6. Issi uri yarshshiyo wode appe koyettiyaabay aybee, qassi he koyettiyaabaa poliyoogee ay keena koshshiyaabee?

6 Koyruwan, issi uri bau deˈiyaabaappe murutaa immana koshshees. Yihooway Israaˈeela asay immiyoobay ‘ekettana’ mala tilla gidana koshshiyoogaa odiis. (Wog. 22:18-20) Yarshshiyo mehee tilla gidana xayikko, Yihooway yarshshuwaa ekkenna. Naaˈˈanttuwan, yarshshuwaa yarshshiya uri Higgiyan odettidaagaadan geeshsha gidana bessees. Issi uri geeshsha gidana xayikko, Yihoowaara sigettanau ba dosan shiishshiyo yarshshuwaappe kase nagaraa yarshshuwaa woy naaquwaa yarshshuwaa shiishshana koshshees. (Wog. 5:5, 6, 15) Hegee keehi koshshiyaaba. Yihooway issi uri tuna gidi uttidi dosan shiishshiyo yarshshuwaa gujjin, hara issippetettaa yarshshuwaa miikko, Xoossaa asaappe shaahettidi hayqqanaadan azaziis. (Wog. 7:20, 21) Hara baggaara qassi, issi uri geeshsha gidikko qassi a yarshshoy muruta gidikko, he uri ufayttees.—1 Hanidabaa Odiya 29:9 nabbaba.

HA WODIYAN AGGIBAYIYOOBAA

7, 8. (a) Xoossaa Kawotettaa gishshau giidi issi issibaa aggibayida daroti ayba ufayssaa demmiyoonaa? (b) Yihoowayyo nuussi deˈiyaabaa ay immana danddayiyoo?

7 Ha wodiyankka daroti Yihoowau minnidi haggaazoosona; qassi Yihooway hegan ufayttees. Nu ishantta maaddanau minnidi oottiyoogeekka nuna ufayssees. Kawotettaa Addaraashaa keexxiyoonne meretay gattiyo daafaban qohettidaageeta maaddiyo oosuwaa oottiya issi ishay hegaadan oottiyoogan keehi ufayttiyoogaa yootiis. “Ishantti ooratta keexettida Kawotettaa Addaraashaa giddon eqqidi woy meretay daafabaa gatti simmin eta maaddiyo wode eti ufayttiyoogaanne nashshiyoogaa” beˈiyo wode, oottido ubbaban i ufayttiyoogaa yootiis.

Ha wodiyan nuuni aggibayiyoobay beni issi uri ba dosan shiishshiyo daro yarshshuwaa mala (Mentto 7-13 xeella)

8 Ha wodiyan deˈiya Yihoowa dirijjitee Yihoowa oosuwaa oottanau miikketiyaabaa ubbatoo koyees. CHarles Tez Raasili 1904n, “Asi ubbi ba wodiyaa, ba wolqqaa, ba miishshaanne hegaa malabaa goˈettanau Goday bana sunttidabadan qoppana koshshees; qassi hegeetun bau danddayettida  ubban Godaa bonchanau koyana bessees” yaagidi xaafiis. Yihoowau immiyoogee daro anjjuwaa demissiyaaba gidikkonne, yaatanau nuuni issi issibaa aggibayana koshshees. (2 Sam. 24:21-24) Nuuyyo deˈiyaabaa kaseegaappe loytti goˈettana danddayiyoo?

Awusttiraaliyaa Beeteele keettaa asaa yarata

9. Yesuusi azazido Luqaasa 10:2-4⁠n deˈiya qofan wodiyaa goˈettiyoogaara gayttidaagan nuuni oosuwan peeshshana danddayiyo maaray awugee?

9 Nu wodiyaa. Nu xuufiyaa birshshiyoogeenne attamiyoogee, goynuwaa sohuwaa keexxiyoogee, gita shiiqota daraajjayiyoogee, meretay daafabaa gattin qohettidaageeta maaddiyoogeenne keehi koshshiya hara daro oosuwaa oottiyoogee daro wodiyaanne wolqqaa wurssiyaaba. Issi gallassan 24 saate xallay deˈees. Yesuusi nu wodiyaa loytti goˈettanau maaddiya maaraa yootiis. Yesuusi ba erissiyo ashkkarati sabbakanaadan kiittido wode, ‘ogiyan oonanne sarotennaadan’ etau yootiis. (Luq. 10:2-4) Yesuusi eta hegaadan azazidoy aybissee? Geeshsha Maxaafaa eranchay issoy, “Arshsho bagga biittatun asay nuugaadan guuttaa ziggidi sarotenna; darotoo qoommidi, darotoo ziggidi, ubba qassi darotoo saˈan gufannidi sarotees. Hagee ubbay daro wode wurssiyaaba” yaagiis. Yesuusi bana kaalliyaageeti asa bonchennaadan yootibeenna. I eti banttau deˈiya wodee guutta gidiyoogaanne eti hegaa keehi koshshiyaabau loytti goˈettana bessiyoogaa akeekanaadan maaddiis. (Efi. 5:16) Kawotettaara gayttidabaa oottanau daro wodiyaa demmana mala nuuni he maaraa kaallana danddayiyoo?

Aassiyaageeti Afirkkan Keeniyaa biittan Kawotettaa Addaraashan

10, 11. (a) Nuuni alame yuusho oosuwau immiyo miishshay oosuwan peˈiyo issi issi ogeti awugeetee? (b) Koyro Qoronttoosa 16:1, 2⁠n deˈiya nuna maaddana danddayiya maaray aybee?

10 Nu miishshaa. Kawotettaara gayttidabaa oottanau daro miishshaa koshshees. Xomoosiyaageetussi, dumma aqinyetussinne misoonaawetussi koshshiyaabau dirijjitee daro miilooniyan qoodettiya doolaariyaa (miishshaa) layttan layttan kessees. Diccibeenna biittatun 1999ppe doommidi 24,500ppe dariya Kawotettaa Addaraashee keexettiis. Gidoppe attin, haˈˈikka 6,400 gidiya Kawotettaa Addaraashaa keexxana koshshees. Wochiyo Keelaynne Beegottite! maxeetee aginan aginan 100 miiloone gidiyaagee attamettees. Neeni dosan immiyo miishshay ha ubba oosuwaa oottanau maaddees.

11 Nuuni dosan immiyo wode kaallana danddayiyo maaraa kiitettida PHauloosi yootiis. (1 Qoronttoosa 16:1, 2 nabbaba.) I geeshsha ayyaanay denttettin Qoronttoosan deˈiya ba ishantti saaminttay wurana gakkanaassi naagidi palahidaagaa immiyoogaappe, eti danddayiyoogaa keena miishshaa saaminttau koyro gallassi dummayi wottanaadan minttettiis. Koyro xeetu layttaagaadan, ha wodiyankka ishanttinne michontti banttau deˈiyaagaa keenaa immanau kasetidi halchoosona. (Luq. 21:1-4; Oos. 4:32-35) Yihooway hegaadan immiyoogaa nashshees.

Amarkkan, Niyoorkken Taksiido giyo heeran ba dosan keettaa keexxiyaagaa

12, 13. Issoti issoti bantta wolqqaanne eraa kawotettaabau goˈettennaadan diggana danddayiyaabay aybee, shin eta Yihooway waati maaddii?

12 Nu wolqqaanne nu eraa. Kawotettaara gayttidabau nuuni nu wolqqaanne nu eraa goˈettiyo wode Yihooway nuna maaddees. I nuuni daafuriyo wode nuna maaddanau qaalaa geliis. (Isi. 40:29-31) Nuuni he oosuwan maaddanau koshshiyaagaa keena eray nuussi baynnabadan qoppiyoo? Nuuppe qaraa dariya harati deˈiyaabadan qoppiyoo? Yihooway Baxaaliˈeelassinne Oholiˈyaabassi eraa gujjidoogaadan, nuussikka gujjana danddayiyoogaa hassaya.—Kes. 31:1-6; ha huuphe yohuwaa doomettan deˈiya misiliyaa xeella.

13 Yihooway nuuni nuussi danddayettida ubbabaa immanaadaaninne xibennaadan minttettees. (Lee. 3:27) Beetamaqidasee zaarettidi keexettiyo wode, Yerusalaamen  deˈiya Ayhudati oosuwaabaa wotti denttidi qoppanaadan Yihooway etau yootiis. (Hag. 1:2-5) Eta qofay shaahettiis; qassi eti bantta deˈuwan Yihoowa oosuwaa kaseyibookkona. Nuuni kaseyiyoobay Yihooway kaseyiyoobaara maayettiyaakkonne qoppana koshshees. Nuuni nu deˈuwaabaa loytti qoppidi, Kawotettaabaa oosuwan kaseegaappe aaruwan waati maaddana danddayiyaakko halchana danddayiyoo?

NUUYYO DEˈIYAABAA IMMIYOOGAA

14, 15. (a) Daro aqoy baynna ishanttu leemisoy nuna waati minttettii? (b) Nuuni waatanau amottana koshshii?

14 Daro asay metoynne hiyyeesatettay meeze gidido heeran deˈees. Nu dirijjitee hegaa mala biittan deˈiya nu ishanttu ‘pacaa kunttanau’ baaxetees. (2 Qor. 8:14) Gidikkonne, hiyyeesa ishantti immiyoogaa xoqqu oottidi xeelloosona. Daro aqoy baynnaageeti ufayssan immiyo wode Yihooway ufayttees.—2 Qor. 9:7.

15 Afirkkan issi hiyyeesa biittan, amarida ishantti bantta gadiyaappe issi guutta sohuwaa dummayidi, hegan ayfida kattaa bayzzido miishshaa Kawotettaabaa oosuwaa maaddanau immoosona. He biittan, keehi koshshiya issi Kawotettaa Addaraashaa keexxanau halchettiis. Yan deˈiya ishanttinne michontti maaddanau koyidosona. SHin, hegee keexettiyoy eti kattaa zeriyo wodiyaana. Gidikkonne, eti Kawotettaa Addaraashaa keexxanau murttido gishshau gallassi hegaa keexxiiddi peˈidi, qammi qassi bantta kattaa zeranau gade boosona. Hegee eti bantta goˈˈaa aggibayidoogaa bessiyaaba. Hagee nuuni koyro xeetu layttan Maqidooniyan deˈida ishantta hassayanaadan oottees. “Eti hiyyeesa gidikkokka,” geeshshata maaddiyo maataa demmanau woossidosona. (2 Qor. 8:1-4) Nuuni ubbaykka hegaadan, ‘Xoossay anjjidoogaa keenan nuuni danddayiyoogaa keenaa immiyaageeta’ gidoos.—Zaarettido Wogaa 16:17 nabbaba.

16. Nuuni immiyoobay Yihoowa sinttan ekettiyaagaa gidanaadan ay oottana danddayiyoo?

16 Gidoppe attin, nuuni akeekancha gidana koshshees. Beni Israaˈeelatuugaadan, nuuni nu dosan immiyoobay Xoossaa ufayssiyaakkonne shaakki erana bessees. Nuuni nu soo asaabaanne Yihoowayyo goynniyoogaa gidiyoogaa nuuni hassayana koshshees. Nuuni harata maaddanau nu wodiyaanne nu aquwaa goˈettiyoogee, nu soo asau ayyaanaaban woy asatettan koshshiyaabaa sheneho gaanaadan gaaso gidana koshshenna. Hegee nuussi baynnabaa immiyoogaa mala. (2 Qoronttoosa 8:12 nabbaba.) Hegaa bollikka, nuuni ayyaanaaban minnana koshshees. (1 Qor. 9:26, 27) Nuuni Geeshsha Maxaafaa maaraadan deˈiyaaba gidikko, nuuni immiyoobay nuna ufayssanaagaanne Yihoowa sinttan ‘ekettanaagaa’ ammanettana danddayoos.

NUUNI AGGIBAYIYOOBAY KEEHI GOˈˈEES

17, 18. Kawotettaabaa oottanau giidi bantta goˈˈaa aggibayidaageeta waatana bessii, qassi nuuni ubbay qoppana koshshiyoobay aybee?

17 Daro ishanttinne michontti bantta wodiyaa, wolqqaanne miishshaa Kawotettaara gayttida oosuwaa oottanau goˈettoosona. (Pili. 2:17) Hegaadan immiyaageeta nuuni wozanappe galatoos. Kawotettaabaa oosuwaa sintta xeera gididi oottiya ishanttu maccaasatikka naatikka bantta goˈˈaa aggibayiyoonne kehatettan immiyo gishshau eta galatana bessees.

18 Kawotettaabaa oosuwaa maaddanau keehi minnidi oottana koshshees. Nuuni danddayiyoogaa keenaa Yihoowassi waati immanaakko woossiyaageetanne wozanappe qoppiyaageeta gidoos. Yaatikko, nuuni ha wodiyan keehi anjjettanaagaanne “sinttappe yaana wodiyankka” ubbaappe aadhiya anjjuwaa demmanaagaa ammanettana danddayoos.—Mar. 10:28-30.

^ MENT. 2 Ichashe 1, 2012, Wochiyo Keelaa, sinttaa 23-27⁠n deˈiya, “Yihoowau Kumetta Wozanappe Yarshshiyoogaa” giya huuphe yohuwaa xeella.