Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Tisaase 2013

“Wozanaa Bayennaadan” Naagetta!

“Wozanaa Bayennaadan” Naagetta!

“Nu ishatoo, . . . intte . . . wozanaa bayennaadan, nuuni inttena woossoos.”2 TAS. 2:1, 2.

1, 2. Ha wodiyan cimoy daridoy aybissee, qassi asay aybin aybin cimmii? (Ha huuphe yohuwaa doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

CIMMIYOOGEENNE worddotiyoogee ha wodiyan meeze gididaba. Hagan nuuni garamettana koshshenna. Geeshsha Maxaafay Seexaanaa Dabloosi cimmiyoogan erettidaagaanne ha alamiyaa haariyaagaa gidiyoogaa qonccissees. (1 Xim. 2:14; 1 Yoh. 5:19) Seexaanau “guutta wodee” attido gishshau, ha alamiyaa xayoy matiyo wode i hanqquwaa keehi suullees. (Ajj. 12:12) Yaatiyo gishshau, Dabloosau haarettiyaageeti kaseegaappe aaruwan ammanettennaageeta gidana. Eti Yihoowau haggaaziyaageeta cimmanau malana.

2 Yihoowa ashkkaratubaanne eta ammanuwaabaa yootiyo worddobaynne balettiyaabay issi issitoo dumma dumma ogiyan odettees. Gaazeexan, televizhiiniyaaninne Interneettiyan worddobay odettees. Hegaa gaasuwan, issoti issoti he worddobaa coo ammanidi hirggoosona.

3. Cimuwaa eqettanaadan nuna maaddana danddayiyay aybee?

3 Nu morkkee goˈettiyo ha qohiya hiillaa eqettanaadan, ‘mooruwaa suurissanau maaddiya’ ba Qaalaa Xoossay nuussi immido gishshau a galatoos. (2 Xim. 3:16) Kiitettida PHauloosi koyro xeetu layttan Tasalonqqen deˈiya Kiristtaanetussi xaafidoban etappe issoti issoti cimettidoogaa yootidobaappe tamaariyoogee nuna maaddees. I eti “wozanaa bayennaadan” zoriis. (2 Tas. 2:1, 2) PHauloosi siiquwan zoridobaappe ay tamaarana danddayiyoo? Qassi hegaa nuuni waatidi oosuwan peeshshana danddayiyoo?

BESSIYA WODIYAN ODETTIDA ZORIYAA

4. ‘Godaa gallassaa’ yuussaabay Tasalonqqe Kiristtaanetussi waani odettidee, nuussi shin waani odettiiddi deˈii?

4 PHauloosi Tasalonqqe Kiristtaanetussi xaafido koyro dabddaabbiyan “Godaa gallassai” yaana wodiyaabaa  yootiis. I ba ishantti xuman deˈennaadaaninne giigetti uttanaadan koyiis. Hegaappe denddidaagan, eti ‘pooˈuwaa asa’ gidiyo gishshau, ‘beegottanaadaaninne woga deˈanaadan’ zoriis. (1 Tasalonqqe 5:1-6 nabbaba.) Ha wodiyan nuuni alamiyaa worddo haymaanoote ubbay, hegeekka Gita Baabiloona xayiyo wodiyaa naagiiddi deˈoos. Hegee Yihoowa gita gallassay doommiyoogau malaata gidana. Yihooway ba halchuwaa polanau oottiyoobaa nuussi darobaa erissiyo gishshau, a galatoos. Qassi gubaaˈiyaa baggaara ubbatoo odettiya, woga deˈanaadan maaddiyaabaa bessiya wodiyan siyoos. Nuuni ubbatoo odettiya he qofaa siyiyoogee nu akeekan Xoossau haggaazanau yaa murttanaadan minttettees.—Roo. 12:1.

PHauloosi Kiristtaaneta bessiya wodiyan zoranau dabddaabbiyaa xaafiis (Mentto 4, 5 xeella)

5, 6. (a) PHauloosi Tasalonqqen deˈiya Kiristtaanetuyyo xaafido naaˈˈantto dabddaabbiyan ay yootidee? (b) Xoossay Yesuusa baggaara mati oottanabay aybee, qassi nuna woygidi oychana koshshii?

5 PHauloosi Tasalonqqe Kiristtaanetussi koyro dabddaabbiyaa kiitti simmidi takkennan, naaˈˈantto dabddaabbiyaa kiittiis. I he dabddaabbiyan Godaa Yesuusi Xoossaa “erennaageetanne . . . wonggeliyaa mishiraachchuwaayyo azazettennaageeta” qaxxayanau yiyo, matattida iita waayiyaabaa yootiis. (2 Tas. 1:6-8) He dabddaabbiyau shemppo 2⁠y he gubaaˈiyan deˈiya issoti issoti Yihoowa gallassay matattiis gi qoppidi he wode ‘dagammidoogaa’ qonccissees. (2 Tasalonqqe 2:1, 2 nabbaba.) Beni wode deˈida he Kiristtaaneti Yihoowa halchoy polettiyoogaara gayttidaagan guuttabaa eroosona; guyyeppe PHauloosi hananabaa xeelliyaagan ubba, “Nuuni eratettaappe baggaa ereettees; hananabaa yootiyoogaappekka baggaa yooteettees. SHin kumettai yiyo wode, baggai xayana” yaagiis. (1 Qor. 13:9, 10) Gidoppe attin, PHauloosi, kiitettida PHeexiroosinne he wode deˈida, tiyettida ammanettida ishati harati ayyaanaa kaaletuwan xaafidobay ammanuwan minnidi deˈanaadan eta maaddana danddayees.

6 PHauloosi balaa suurissanau, Yihoowa gallassay doommanaappe kase kaddidaageetu timirtteenne “makkalanchchai” denddanaagaa ayyaanaa kaaletuwan qonccissiis. * Hegaappe simmin, Godaa Yesuusi  cimettida ubbaa keerettida wodiyan “xaissana.” PHauloosi eti “tumatettaa siiqidi ekkibeenna gishshau” he pirdday pirddettanaagaa yootiis. (2 Tas. 2:3, 8-10) Nuuni hagaadan nuna oychana koshshees: ‘Taani tumaa ay keena siiqiyaanaa? Ha wodiyan nuuni Geeshsha Maxaafaa timirttiyaabaa eriyoobaa akeekanau, alame yuushuwan deˈiya Xoossaa asau giigiya Wochiyo Keelaanne hara xuufeta xannaˈiyaanaa?’

LAGGETA AKEEKAN DOORA

7, 8. (a) Beni Kiristtaaneta qohana danddayiyay aybee? (b) Ha wodiyan tumu Kiristtaaneta qohana danddayiyaabay aybee?

7 Kaddidaageeti woy eta timirttiyaa xalaalay Kiristtaaneta qohenna. PHauloosi Ximootiyoosau “miishsha siiqiyoogee iitatetta ubbau pultto” gidiyoogaa yootiis. PHauloosi “issooti issooti hegaa amottiiddi, ammanuwaappe balettidi, daro metuwan banttana” qohidoogaa yootiis. (1 Xim. 6:10) “Asatettaa oosoi” ubbatookka qohana danddayiyaaba.—Gal. 5:19-21.

8 PHauloosi Tasalonqqen deˈiya Kiristtaaneti “Yesuusi kiittibeenna worddanchcha [asatuppe]” naagettanaadan loyttidi yootiis. Hegeetuppe amaridaageeti “kaalliyaageetakka bantta geeduwaa kaalettanau wordduwaa haasayiya” asata. (2 Qor. 11:4, 13; Oos. 20:30) Efisoona gubaaˈee “iita asatubaa genccanau” danddayibeenna gishshau, Yesuusi eta guyyeppe galatiis. He gubaaˈee he asata ‘xomoosidi,’ eti Yesuusi kiittibeenna worddanchata gidiyoogaa shaakki eriis. (Ajj. 2:2) Tasalonqqen deˈiya Kiristtaanetussi xaafido dabddaabbiyan PHauloosi, “Nu ishatoo, . . . azalla de7uwaa de7iya isha ubbaappe intte shaahettanaadan, Godaa Yesuus Kiristtoosa sunttan inttena azazoos” yaagidi zoriis. I yaagi simmidi, “oottanau koyenna” Kiristtaanetubaa yootiis. (2 Tas. 3:6, 10) Hegeeti azalla deˈuwaa deˈiyaageeta geetettikko kaddanau mati uttidaageetubay hegaappe keehi iita! Keehi qohiyaaba gidiyo gishshau, he wode hegaa mala asatuura laggetana bessenna; ha wodiyankka laggetana bessenna.—Lee. 13:20.

9. Issi uri Geeshsha Maxaafan odettibeennabaa maliyoogaa woy Yihoowa dirijjitiyaa boriyoogaa doommikko nuuni naagettana koshshiyoy aybissee?

9 Iita waayee doommiyo wodeenne ha iita alamee xayiyo wodee matido gishshau, koyro xeetu layttan ayyaanaa kaaletuwan zorido he zoree nuna keehi maaddees. Nuuni Yihoowa aaro kehatettaa ‘halchuwaadan’ deˈennan agganaunne saluwan woy saˈan merinaa deˈuwaa demmennan attanau koyennaagee erettidaagaa. (2 Qor. 6:1, NW) SHiiquwan nunaara uttiya uri Geeshsha Maxaafan odettibeennabaa malanaadan woy gubaaˈiyaa cimatanne Xoossau oottiya harata boranaadan nuna paaccennaadan naagettana koshshees.—2 Tas. 3:13-15.

“WOGAA” MINTTA OYQQA

10. Tasalonqqen deˈiya Kiristtaaneti ubbatoo oosuwan peeshshanaadan odettida wogay awugee?

10 PHauloosi Tasalonqqen deˈiya ba ishantti ‘minnidi eqqanaadaaninne’ tamaaridobaa ubbatoo oosuwan peeshshanaadan zoriis. (2 Tasalonqqe 2:15 nabbaba.) Eti tamaarido ‘wogay’ aybee? Hegee worddo haymaanootee tamaarissiyoobaa gidennaagee qoncce. PHauloosi yootidoy inne harati Yesuusappe tamaaridobaanne Xoossay denttettin PHauloosi xaafidobaa; hegeetuppe daroti guyyeppe Geeshsha Maxaafaa kifile gididosona. PHauloosi, “Intte ubbaban tana hassayiyo gishshaunne, wogaa taani intteyyo immidoogaadan, intte minttidi naagiyo gishshau inttena galatais”  yaagidi, Qoronttoosa gubaaˈiyan deˈiya ba ishanttussi xaafiis. (1 Qor. 11:2) He timirttiyaa pulttoy ammanettiyaagaa gidiyo gishshau, he timirttee ammanttiyaagaa.

11. Cimoy issota issota ayba ogiyan qohana danddayii?

11 PHauloosi Ibraawe Kiristtaanetussi xaafido wode, issi Kiristtaanee minni eqqana xayidi ammanuwaa aggana danddayiyo naaˈˈu ogeta yootiis. (Ibraawe 2:1; 3:12 nabbaba.) I Yihoowappe wora biyoogaabaanne appe shaahettiyoogaabaa yootiis. Issi wolwoloy shaafaa doonaappe wora biyoogee koyro heeran erettennan aggana danddayees. SHin, loddan loddan haakki haakki bees. Hara baggaara qassi, shaafaa doonan deˈiya wolwoluwaa sugiya uri wolwoluwaa shaafaa doonaappe haassees. Ha naaˈˈu leemisoti cimettidi tuman ammanettiyoogaa aggiya amaridaageetu hanotaa loytti qonccissoosona.

12. Ha wodiyan nuna ayyaanaaban qohana danddayiya issi issibay aybee?

12 Tasalonqqe Kiristtaanetuppe amaridaageetu hanotay hegaa mala gidennan waayi aggana. Ha wodiyan shin? Wodiyaa wurssiyaabay keehi dariis. Interneettiyan asaara gayttiyoogee, imeeliyan kiitaa yeddiyoogeenne yiidaagaa nabbabiyoogee, dumma dummaban wodiyaa aattiyoogee woy ispporttiyaa beˈiyoogee ay keena saatiyaa wurssiyaakko qoppa. Hageetuppe awugeenne issi Kiristtaaniyaa qofaa wora zaarananne i mishettennaadan oottana danddayees. Hegee ay kaalettii? I wozanappe woossennan aggana danddayees. I Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoy, shiiquwan uttiyoynne mishiraachuwaa haratuyyo yootiyoy issi issitoo gidana danddayees. Nuuni wozanaa bayenna mala ay oottana danddayiyoo?

WOZANAA BAYENNAADAN NAAGIYAABAA

13. Kasetidi odettidaagaadan daro asaa xeelay ay malee, qassi nuuni ammanuwan shuggennaadan aybi maaddii?

13 Nuuni Seexaanaa alamee xayanau matidoogaanne “wodiyaa wurssettan” deˈiyoogaa ammanenna asaara wodiyaa aattiyoogee qohana danddayiyoogaa hassayana bessees. Kiitettida PHeexiroosi ha wodiyaa xeelliyaagan hagaadan giis: “Asa toochchiya bantta amuwaadan de7iyaageeti asa toochchiiddi [denddana]. . . . Eti, ‘I “Yaana” yaagiis. Gibeennee? Yaatin awan de7ii? Aissi giikko, nu aawati haiqqiichchidosona; shin ubbabaikka sa7ai merettoosappe doommidi de7iyoogaadankka de7ees’ yaagana.” (2 PHe. 3:3, 4) Geeshsha Maxaafaa ubba gallassi nabbabiyoogeenne muletoo xannaˈiyoogee nuuni “wodiyaa wurssettan” deˈiyoogaa akeekanaadan maaddees. Kasetidi odettida kaddidaageetu timirttee daro wodiyaappe kase qonccidaba gidikkonne, ha wodiyaa gakkanaassi deˈees. “Makkalanchchai” hanno gakkanaassi deˈees; qassi Xoossaa ashkkarata eqettees. Ha ubbabaappe denddidaagan, nuuni Yihoowa gallassay matidoogaa ubbatoo hassayana koshshees.—Sof. 1:7.

Loytti giigettidi haggaaziyoogee nuuni wozanaa bayennaadan maaddana danddayees (Mentto 14, 15 xeella)

14. Xoossau minnidi haggaaziyoogee waati maaddii?

14 Nuuni beegottidi deˈanaadaaninne wozanaa bayennaadan maaddiya harabay Kawotettaa mishiraachuwaa sabbakiyoogaa. Hegaa gishshau, gubaaˈiyaa Kaalettiyaagee, Kiristtoos Yesuusi i tamaarissidobaa ubbaa naagana mala asa ubbaa tamaarissidi, bana kaalliyaageeta oottanaadan ba erissiyo ashkkarata azaziis. (Maa. 28:19, 20) I azazidobaa polanau nuuni mishettidi sabbakana koshshees. Tasalonqqen deˈiya ishantti kiitaa polanau giidi saxaa gattanau sabbakidosona gaada  qoppay? PHauloosi eta, “Geeshsha Ayyaanaa doshissoppite. Hanana giidi yootido qaalaa karoppite” yaagidoogaa hassaya. (1 Tas. 5:19, 20) Nuuni xannaˈiyoonne haratussi yootiyo hiraagay keehi ufayssiyaaba!

15. Nuuni so asaa goynuwaa wode tobbana danddayiyo issi issibay aybee?

15 Nu soo asay haggaazuwan minnanaadan maaddanau nuuni koyiyoogee qoncce. Yaatanau, daro ishanttinne michontti so asaa goynuwaa omarssan amarida saatiyan haggaazuwau giigettoosona. So asay eranau koyiya uraa waatidi zaaretti oychanaakko tobbiyoogee maaddana danddayees. Zaarettidi oychiyo wode he uraa woygidi haasayissanee? Zaarettidi oychiyo ura ufayssana danddayiya qofay awugee? Zaarettidi oychanau awude biyoogee loˈˈoo? Daroti so asaa goynuwaa omarssan shiiquwaukka giigettoosona. Intte soo asaykka hegaadan oottana danddayii? Neeni giigettido qofaa shiiquwan yootiyoogee ne ammanoy minnanaadan oottiyo gishshau, neeni wozanaa bayennaadan maaddees. (Maz. 35:18) Ee, so asaa goynuwaa wode shiiqiyoogee nuuni sirennaadan woy Geeshsha Maxaafan odettibeennabaa malennaadan naagees.

16. Tiyettida Kiristtaaneti wozanaa bayennaadan maaddiyaabi aybee?

16 Yihooway aadhida layttatun ba asay Geeshsha Maxaafan deˈiya hiraagaa loyttidi akeekanaadan oottidi eta waati anjjidaakko nuuni wotti denttidi qoppiyo wode, sinttappe maalaalissiya anjjuwaa demmanaagaa ammanettoos. Tiyettidaageeti Kiristtoosaara saluwan deˈanau hidootan naagoosona. Ha hidootay eti wozanaa bayennaadan maaddiyoogee erettidaagaa. PHauloosi Tasalonqqen deˈiya Kiristtaanetussi xaafidobay ha wodiyan deˈiya tiyettidaageetussikka hanees. I, “Godai siiqiyo nu ishatoo, nuuni Xoossaa intte gishshau, ubba wode galatanau bessees. Aissi giikko, Geeshsha Ayyaanaa wolqqan inttena ba geeshsha asa oottiyoogaaninne tumatettaa intte ammaniyoogan . . . Xoossai inttena . . . dooriis” yaagiis.—2 Tas. 2:13.

17. Naaˈˈantto Tasalonqqe 3:1-5⁠y minttettiyaabaa ay yootii?

17 Saˈan merinau deˈanau hidootiyaageetikka wozanaa bayennaadan hegaadan naagettana koshshees. Neeni saˈan deˈanau hidootiya ura gidikko, PHauloosi Tasalonqqen deˈiya ba mala tiyettidaageeti oottanaadan minttettidobaa ubbatoo azazetta. (2 Tasalonqqe 3:1-5n nabbaba.) Nuuni ubbay ha siiqo qaalaa gishshau Yihoowa galatana koshshees. Ee, Tasalonqqe Kiristtaanetuyyo xaafido dabddaabbee malaappe woy sire qofaappe naagettanaadan keehi maaddiyaabaa zorees. Nuuni ha iita alamiyaa xayoy keehi matido wodiyan deˈiyo gishshau, ha zoree ha wodiyan deˈiya Kiristtaaneti xoqqu oottidi xeelliyooba.

^ MENT. 6 Oosuwaa 20:29, 30⁠n qonccidaagaadan, PHauloosi “kaalliyaageetakka bantta geeduwaa kaalettanau wordduwaa haasayiya asati” Kiristtaane gubaaˈiyaappe denddanaagaa yootiis. Guyyeppe, gubaaˈiyaa kaalettiyaageetunne hara Kiristtaanetu giddon shaahoy merettiis. Banttana Kiristtaane giyaageeta kaalettiyaageeti ubbay “makkalanchchai” geetettidaagaa gidiyoogee heezzantto xeetu layttaa M.Ln qoncciis.—Wochiyo Keelaa, (Inggilizettuwaa) Usuppune 1, 1990, sinttaa 10-14 xeella.