Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Tisaase 2013

Huuphe Yohuwaa Indekisiyaa 2013 Wochiyo Keelaa

Huuphe Yohuwaa Indekisiyaa 2013 Wochiyo Keelaa

Huuphe yohoy ay maxeetiyaappe ekettidaakko qonccissiyaagaa

DEˈUWAN HANIDABAA

 • Awaaninne Gidin Yihoowayyo Oottanau Keehi Koyida (Markkusanne Yaane Hartilef), 7/15

 • “Beˈaas SHin Akeekabeykke” (Oliver Hamel), 3/1

 • Hiyyeesa Gidikkonne Ayyaanaaban Dure (Alekisander Ursu), 9/1

 • Ishatamu Layttau Kumetta Wode Haggaazido Haggaazuwaa (Ayli Matilanne Aniki Matila), 4/15

 • Nu Deˈoy Tumuppe Giiga Gidido Gaasuwaa (Patrisha Ismiizo), 5/15

 • Ta Deˈo Laytta Ubban Yihoowau Haggaazanau Dooraas (Bil Walden), 12/1

 • Yihoowan Zemppidi Anjjettida (Malkem Alen), 10/15

 • Yihoowau Azazettada Daro Anjjuwaa Demmaas (Elisa Pichooli), 6/15

 • Yihooway ‘Hachi Hachi Ta Toohuwaa Tookkees’ (Martta du Raan), 8/15

DUMMA DUMMABAA

 • A Qayaafa So Asa, 2/15

 • Alamiyaa Sarotettaa, 6/1

 • Alamiyaa Wurssettaa, 1/1

 • Ayhudati Keettaa Kaaraa Bolli Giigissiyo Zemppidi Attiyoogaa, 4/1

 • ‘Ba Oosuwan Xillaasu’ (Raˈaabo), 11/1

 • Coo Ixxiyoogee Alame Yuushuwan Deˈiya Meto, 6/1

 • Dabloosi Awuppe Yiidee? 2/1

 • “Daro Asaa Suuttaa Gussida” Nanawe Katamaa, 4/1

 • Dendduwaa, 10/1

 • Elssaaˈi Tamaa Para Gaareta Beˈiis, 8/15

 • Geeshsha Maxaafan Issotu Issotu Sunttay Odettibeennay Aybissee? 8/1

 • Geeshshatukko Woossana Koshshii? 6/1

 • Giiga Deˈuwaa, 4/1

 • “Ha77i Gakkanaassi Haasayees” (Aabeela), 1/1

 • ‘Hara Laappun Asatuura Bashshaappe Attiis’ (Noha), 8/1

 • Haratussi Koshshiyaabaa Kunttiyoogaa, 11/15

 • Haymaanootiyan Ammanettana Danddayettii? 7/1

 • Hegaa Tumu Josefesi Xaafidee? 3/15

 • I “Xoossaara Hemettiis” (Noha), 4/1

 • Issibaa Meray Nena Waatana Danddayii? 10/1

 • Issoy Haraa PHalqqiya Qofan Maadetta, 9/15

 • Kawo Keettaa Naagiyaageetau Mishiraachoy Odettiis, 2/15

 • Koyro Xeetu Layttan, Ayhudati Mooganaappe Kase Ahaa Waatiyoonaa? 3/1

 • Merinaa Deˈuwaa, 10/1

 • Muusa, 4/1

 • Nagaray Atto Geetettana Danddayii? 5/1

 • Nahaasiyaa Birataa (beni wode waati goˈettiyaakko), 12/1

 • Nu Qaalay Yiidoy “Baabiloona Gimbbiyaappee”? 10/1

 • Pornograafee Qohii? 8/1

 • Saluwaa Biyaageeti Oonee? 11/1

 • Tuggay Keehi Daridoy Aybissee? 10/1

 • Yerusalaame Beetamaqidasee 70 M.Lppe Simmin Zaarettidi Keexettidee? 4/15

 • Yihudaa Wonggeliyaa, 2/1

GEESHSHA MAXAAFAA

 • Akeekana danddayettees, 7/1

 • Daro Layttau Geemmi Uttida Buquraa (Jorjjiyaa qaalaa Geeshsha Maxaafaa), 6/1

 • Geeshsha Maxaafay Yootiyo Waanna Qofay Aybee? 10/1

GEESHSHA MAXAAFAY ASAY LAAMETTANAADAN OOTTEES

 • ‘Asay Kase Tana Ixxees’ (Woldo Moya), 10/1

 • “Kase Ta Eeshshay Keehi Iita” (Eesa Linenen), 7/1

 • “Qeese Gidanau Koyaas” (Robertto Pacheko), 5/1

 • ‘Ta Deˈoy Waanniiddi Deˈiyaakko Minttada Qoppaas’ (Alen Hankkok), 8/1

 • ‘Taani Alamiyaa Laammana Koshshees Gaada Qoppiyoogaa Aggaas’ (Yuka Suwilkiren), 7/1

 • ‘Taani Wurssettan Tumu Laˈatettaa Demmaas’ (Bireyn Hewiti), 1/1

 • “Tumaa Ta Huuphe SHaakkada Eriyoogaa” (Luwis Alifonso), 2/1

KIRISTTAANETU DEˈUWAANNE EESHSHAA

 • Aqo Laggee Hayqqiyoogaa, 12/15

 • Balakko Naati Deˈiyo Keettan Merettiya Metuwaa, 5/1

 • Cimatoo—‘Daafuridaageeta’ Minttettuuteetii? 6/15

 • Danobaa Oottidaagaappe Tamaariyoobaa, 6/1

 • Haranttuwaa Aqo Oyqqiyoogaa, 7/1

 • Harati Naagettanaadan Kaseegaappe Aaruwan Yootana Danddayay? 10/15

 • Minettidaagaa Gida—Haratakka Minttetta, 3/15

 • Naˈa Iita Harggee Sakkiyo Wode, 2/1

 • Panttatettan Deˈiya Naatuura Palamettennan Haasayiyoogaa, 11/1

 • Paraman SHaahetti Simmin, 10/1

 • PHeexiroosinne Hanaanee Worddotidosona—Ay Tamaariyoo? 3/1

 • SHaahettennan, Aqo Deˈuwan Ufayttidi Deˈana Danddayettees, 9/1

 • Wozanaa Koshshaappe Naagetta, 2/15

 • Yelidaageetoo—Intte Naata Guutta Naatettaappe Doommidi Loohissite, 8/15

NABBABIYAAGEETU OYSHAA

 • Aawaynne aayyiyaa shiiquwan bohettida naˈaara uttiyoogee bessiyaabee? 8/15

 • Israaˈeelati mittan kaqqidi woriyoonaa? 5/15

 • “Xoossaa naati” oonee? (Doo 6:2, 4), 6/15

 • Yesuusi afuxxidoy aybissee? (Yoh 11:35), 9/15

XANNAˈIYO HUUPHE YOHOTA

 • Aggennan Yihoowakko SHiiqa, 1/15

 • Amaridaageetu Baggaara Darota Miziyoogaa, 7/15

 • ‘Ammanettida Wozannaama Ashkkaray Oonee?’ 7/15

 • Aqinye Gidiyoogee Nuuyyo Xoossaara Deˈiya Dabbotaa Minttees, 9/15

 • Aybinne Neeni Bonchettennaadan Diggana Mala Oottoppa, 2/15

 • Aybinne Nena Yihoowappe Haassanaadan Oottoppa, 1/15

 • Ayyaanaaban Nu Laatay Hagaa, 2/15

 • Ayyaanaaban Nuuni Laattidobaa Nashsheetii? 2/15

 • ‘Azalloppite,’ 4/15

 • Geeshsha Maxaafaa Nabbabada Loytta Goˈetta, 4/15

 • Gubaaˈiyaa Cimati ‘Nuna Ufayssanau Nunaara Oottiyaageeta,’ 1/15

 • “Hagan Tana Hassayite,” 12/15

 • ‘Hagee Intte Hassayidi Bonchiyooba Gido,’ 12/15

 • Haˈˈikka Sinttappekka Zilˈˈettennan Haggaaziyoogaa, 1/15

 • Heemmanaadan Yihooway Sunttidoogeetussi Azazetta, 11/15

 • Heemmiyaanne Kaalettiya Asati Nuna Waatidi Goˈˈiyoonaa? 11/15

 • “Hegee Aude Hananaakko, Nuuyyo Odarkkii,” 7/15

 • Henttanchatoo, Gita Henttanchatu Leemisuwaa Kaallite, 11/15

 • Issoy Issuwau Qoppite; Qassi Issoy Issuwaa Minttettite, 8/15

 • ‘Keehi Koshshiyaabaa SHaakkada Era,’ 4/15

 • Laamettadii? 9/15

 • “Lo77obaa Oottanau” Mishettay? 5/15

 • Loˈˈobaa Doorada Ne Laataa Mintta Naaga, 5/15

 • Loˈˈobaa Kuuya, 9/15

 • Loytti Qoppidi Woossido Woosaappe Tamaariyoobaa, 10/15

 • Merettidabay Deˈo Xoossaabaa Qonccissees, 10/15

 • Minna; Yihooway Nenaara Deˈees! 1/15

 • ‘Minni Woossite,’ 11/15

 • Mishiraachuwaa Yootiyaagaa Gidada Oottiyo Oosuwaa Pola, 5/15

 • Neeni Ay Mala Asa Gidana Bessiyaakko Qoppa, 8/15

 • Neessi Yihoowa ‘Eriya Wozanay’ Deˈii? 3/15

 • SHonggaara Deˈiyaabaa Haasayiyoogan Intte Aqo Deˈuwaa Minttite, 5/15

 • “Taani . . . Ubba Wode Inttenaara De7iyoogaa Akeekite,” 7/15

 • Ubbatoo Yihoowa Waatidi ‘Naagishshana’ Danddayiyoo? 11/15

 • “Wozanaa Bayennaadan” Naagetta! 12/15

 • ‘Xoossaa Erideta’—Yaatin Haˈˈi Ay Oottuuteetii? 3/15

 • Xoossaa Kawotettau Gaada Nena Goˈˈana Danddayiyaabaa Aggabayuutee? 12/15

 • Xoossaa Qaalaa Goˈettada Neeyyookka Maadetta Haratakka Maadda, 4/15

 • Yelidaageetoo, Naatoo—Issoy Issuwaara Siiquwan Haasayite, 5/15

 • Yesuusi Siiquwan Woossido Woosaara Maayettiyaabaa Ootta, 10/15

 • Yihoowa Bolli Mule ‘Yiillotoppa,’ 8/15

 • Yihoowa Eeshshaa Loyttada Akeeka, 6/15

 • Yihoowa Gita Sunttaa Boncha, 3/15

 • Yihoowa Kehatettaanne A Ashkketettaa Akeeka, 6/15

 • Yihoowa Seeray Nena Suurissanaadan Eeno Ga, 6/15

 • Yihoowa Siiqiyaageeta ‘Aybinne Xubbenna,’ 3/15

 • Yihoowau Aylledan Ootta, 10/15

 • Yihooway Ammanettiyoogaanne Atto Giyoogaa Akeeka, 6/15

 • Yihooway Nena Naagiyo Wombban Deˈa, 2/15

 • Yihooway Nuussi Deˈiyo Soho, 3/15

 • Yihooway Yootiyooban Ufaytta, 9/15

 • Yihooway Yootiyoobay Ammanettiyaagaa, 9/15

YESUUS KIRISTTOOSA

 • Dendduwaa, 4/1

 • Geeyideta, 8/15

 • Iitabaa Oottida Bitanee Saluwan Deˈanaagaa Ayyo Yootidee? 4/1

 • Kiristtoosi Simmidi Yiyoogaa, 12/1

 • Merettidoy Awudee? 4/1

 • Mooguwaa, 3/1

 • Nuuni A Waatidi Hassayana Koshshii? 12/1

 • ‘Qashuwan Deˈiya Ayyaanatuyyo Qaalaa Yootiis’ (1PHe 3:19), 6/15

 • Xoossaa Naˈaa Geetettiyoy Aybissee? 4/1

YIHOOWA

 • Asay Xoossaa Siiqennaadan Oottiya Wordduwaa, 11/1

 • “Azazo Ubbaappe Aadhdhiya Azazoi Augee?” 4/1

 • ‘Bana Koyiyaageetuyyo Woytuwaa Immiyaagaa,’ 11/1

 • “Beettenna A Hanotai . . . Qonccidi Beettiis,” 8/1

 • I Nuna “Daro Ufaissees,” 10/1

 • ‘Neeni Hagaa Naatussi Qonccissadasa,’ 1/1

 • Nuna Metoy Gakkiyo Wode Nuussi Qoppii? 10/1

 • Nuussi Xoossay Koshshii? 12/1

 • Sunttaa, 1/1

 • “Taani Ubbabaa Ooraxissais,” 12/1

 • Tumuppe Neessi Qoppii? 5/1

 • Woosa Ubbaa Siyii? 8/1

 • “Woossite,” 7/1

 • “Xoossai Paxa De7iyaageetu Xoossaa,” 2/1

 • Xoossay Azzanana Danddayees, 9/1

 • Xoossay Meqettaa Iitee? 5/1

 • ‘Xoossay Ufayssan Immiya Uraa Siiqees,’ 9/1

 • “Yihooway “Somˈˈo Xeellenna,” 6/1

 • ‘Yihooway Inttessi Atto Giis,’ 10/1

YIHOOWA MARKKATA

 • Bolla Gididi Heemmiyaagaa Yara Gididi Mati Sunttettidaagaa (Mark Sandersena), 7/15

 • “Dogettennabaa” (“Meretaa Diraamaa”), 2/15

 • Eti ‘Waaye Wodiyan’ Genccidosona (Koyro Alamiyaa Olaa wode), 5/15

 • ‘Geeggiyaa Bollaa Mala’ (ekkidi yuuyiyo keettaa), 11/15

 • Kawoy Keehippe Ufayttiis! (Suwazilandde), 8/15

 • “Keehi Garamissiya Misile!” 7/15

 • Mekisiikon Bantta Dosan Eeno Giidosona, 4/15

 • Mule Hidootaa Qanxxoppa! 3/15

 • Norweyn Bantta Dosan Eeno Giidosona, 1/15

 • Nu Xuufiyaa Nabbabiyaageetussi (Wochiyo Keelaa maxeetiyaa), 1/1

 • Pilippinssen Bantta Dosan Eeno Giidosona, 10/15

 • Qoppidi Halchido Zamachaa (CHile), 1/15

 • ‘Xoossaa Qaalay Tuma!’ Awurajjaa SHiiqota, 5/1

 • Xoossau Haggaaziyoogee Au Xale! 11/15

 • Yihooway Eta Naagiis (Naazeti hariyo wode), 12/15