Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Tisaase 2013

“Hagan Tana Hassayite”

“Hagan Tana Hassayite”

“Xoossaa galatiis; oittaa menttidi, ‘Heite Miite. Hagee intteyyo meqqida ta ashuwaa. Hagan tana hassayite’ yaagiis.”1 QOR. 11:24.

1, 2. Yesuusi wurssetta wodiyau Yerusalaame baanaappe kase, kiitettidaageeti ay qoppidonaashsha?

YERUSALAAMEN naagiyaageeti koyro xeerida aginaa beˈidosona. Sanhedirina yaaˈay hegaa siyidi Niisaana aginay doommidoogaa yootiis. Malaataa tamay woy kiitettida asay hegaa ubbasaa gattiis. Yesuusi kiittidoogeeti Paasikaa bonchiyo wodee matidoogaa eridosona. Yesuusi Paasikaa gallassaappe kase yaa gakkanau Yerusalaame baanau koyidoogaa eti erennan aggokkona.

2 He wode, Yesuusi Yerusalaame biyo wurssetta wode, i kiittidoogeeti Yorddaanoosa shaafaappe hefinttan Peeriyan aara deˈoosona. (Maa. 19:1; 20:17, 29; Mar. 10:1, 32, 46) Niisaana giyo Ayhudatu aginay doommiyo gallassaa shaakki erin, 13 gallassaappe guyyiyan away wulli simmin Niisaana 14⁠n Paasikaa Baalay bonchettees.

3. Kiristtaaneti Paasikaa bonchiyo gallassaa eranau koyiyoogee bessiyaaba gididoy aybissee?

3 Paasikaa Baalaara issi gallassi bonchettiya Godaa Kahoy Hosppune 14, 2014⁠n away wulli simmin bonchettees. Tumu Kiristtaanetussinne eranau koyiyaageetussi he gallassay dumma gallassa. Ayssi giikko, 1 Qoronttoosa 11:23-25⁠y yootiyoogaadan, “Godai Yesuusi eti a aattidi immido qammi oittaa ekkidi, Xoossaa galatiis; oittaa menttidi, ‘Heite Miite. Hagee intteyyo meqqida ta ashuwaa. Hagan tana hassayite’ yaagiis. Hegaadankka, kahuwaa mi simmin, burccukkuwaa qassi ekkidi” hegaadan oottiis.

4. (a) Godaa Kahuwaabaa nuuni woygidi oychana danddayiyoo? (b) Godaa Kahuwaa layttan layttan bonchiyo gallassaa waati shaakki eriyoo? ( “2014⁠n Kiristtoosa Hayquwaa Hassayiyo Gallassaa” giya saaxiniyaa xeella.)

4 Yesuusi bana kaalliyaageeti layttan layttan bonchanaadan yootido mexi issi baalaa neenikka bonchanaagee erettidaagaa. Kasetada nena ha oyshata oycha: ‘Taani he omarssau waati giigettana koshshii? He baalan Kiristtoosa ashuwaunne suuttau leemiso gidanabati aybee?  He baalaa wode ay maaraa kaallanee? He baalaynne leemiso gidiyaabati taassi keehi koshshiyoy aybissee?’

LEEMISO GIDIYAABATA

5. Yesuusi kiittidoogeetuura wurssettan bonchido Paasikau ay giigissanaadan oottidee?

5 Yesuusi kiitettidaageeti Paasikaa qumaa miyo kifiliyaa giigissanaadan yootido wode keehi alleeqissanaadan odibeenna; shoobettida asau gidiya giiganne geeshsha kifiliyaa koyennan waayi aggana. (Marqqoosa 14:12-16 nabbaba.) Eti irshshoy baynna oyttaanne zoˈo woyniyaa gujjin, kahuwau koshshiyaabaa giigissana bessees. Paasikaa qumaa mi simmin, Yesuusi oyttaabaanne woyniyaabaa yootiis. Godaa Kahuwaa bonchiyo wode goˈettiyo leemiso gidiyaageeti he naaˈˈata.

6. (a) Paasikaa qumaa mi simmin, Yesuusi oyttaabaa woygidee? (b) Godaa Kahuwaa wode goˈettiyo oyttay ay malee?

6 He wode etaara issippe deˈiya kiitettida Maatiyoosi guyyeppe hagaadan giis: “Yesuusi oittaa ekkidi, Xoossaa galatiis; he oittaa menttidi, ba erissiyo ashkkaratuyyo immiiddi, ‘Heite; miite’ yaagiis.” (Maa. 26:26) He ‘oyttay’ Paasikaa Baalau goˈettido, irshshoy baynna oytta. (Kes. 12:8; Zaa. 16:3) He oyttay irshshuwaa woy maxiniyaa mala malˈˈettiyaabaa gujjennan, gisttiyaa xiilliyaa haattan munaqqidi uukkidoogaa. He munaqan irshshoy baynna gishshau, denddibeenna. He oyttay menttanau wayssenna leeˈe oytta. Ha wodiyan, Godaa Kahuwau gisttiyaa xiilliyaa haattan munaqqidi, zaytiyan quccido bashiyan uukkanaadan, cimati kasetidi issi urau yootana danddayoosona. (Gisttiyaa xiillee baynnaba gidikko, ruuziyaa, banggaa, badalaa woy hegaa mala harabaa xiilliyaappe uukkana danddayettees.)

7. Yesuusi ay mala woyniyaabaa yootidee, qassi ha wodiyan Godaa Kahuwaa wode ay mala woyniyaa goˈettana danddayiyoo?

7 Yesuusi ‘burccukkuwaa ekkidi, Xoossaa galatidi, etau immiiddi, “Ubbay hagaappe uyite” yaagidoogaa’ Maatiyoosi gujjidi yootiis. (Maa. 26:27, 28) Yesuusi immido burccukkuwan deˈiyay zoˈo woyniyaa. (Woyniyaa qanxxoosappe gamˈˈido gishshau, hegee mati gumˈˈido woyne gidana danddayenna.) Paasikaa Baalaa koyro  Gibxxen bonchiyo wode woyniyaa goˈettana xayikkonne, Yesuusi Paasikau woyniyaa goˈettana bessenna gibeenna. Ubba i Godaa Kahuwaa bonchiyo wode amaridaagaa goˈettiis. Hegaa gishshau, Kiristtaaneti Godaa Kahuwaa wode woyniyaa goˈettoosona. Yesuusa suuttay keehi goˈˈanaadan giidi aybanne gujjana koshshibeennaagaadan, goˈettiyo woyniyankka aybanne gujjana koshshenna. Aybanne gujjibeenna zoˈo woyniyaa, son giigissidoogaa woykko Bergenddi woy Dukem giyo woyniyaa goˈettana danddayettees.

OYTTAYNNE WOYNEE AYBAU LEEMISOO?

8. Kiristtaaneti oyttaynne woynee leemiso gididobaa xoqqu ootti xeelliyoy aybissee?

8 Kiitettida PHauloosi kiitettidaageetuppe hara Kiristtaanetikka Godaa Kahuwaa bonchana bessiyoogaa geeshshi yootiis. Qoronttoosan deˈiya ba mala Kiristtaanetussi i hagaadan giis: “Taani qassi intteyyo immido timirttiyaa Godaappe ekkaas. Godai Yesuusi . . . oittaa ekkidi, Xoossaa galatiis; oittaa menttidi, ‘Heite Miite. Hagee intteyyo meqqida ta ashuwaa. Hagan tana hassayite’ yaagiis.” (1 Qor. 11:23, 24) Ha wodiyaa gakkanaassi Kiristtaaneti ha dumma baalaa layttan layttan bonchoosona; qassi oyttaynne woynee leemiso gididobaa xoqqu oottidi xeelloosona.

9. Yesuusi goˈettido oyttaa xeelliyaagan issoti issoti qoppiyo bala qofay aybee?

9 Woosa keettaa biya issoti issoti Yesuusi, ‘Hagee ta ashuwaa’ yaagiis giidi qoppiyo gishshau, oyttay maalaalissiya ogiyan laamettidi a asho gidees giidi ammanoosona. SHin, hegee tuma gidennaba. * Yesuusi ba ammanettida kiitettidaageetuura issippe deˈees; qassi eti maana irshshoy baynna oyttaykka eta sinttan deˈees. I haroode darotoo haasayidoogaadan, leemisuwan haasayidoogee  qoncce.—Yoh. 2:19-21; 4:13, 14; 10:7; 15:1.

10. Godaa Kahuwaa wode goˈettiyo oyttay aybau leemisoo?

10 Kiitettidaageeti maana haniyo eta sinttan deˈiya oyttay Yesuusa bollaa leemiso. He bollay awugee? Yesuusi oyttaa menttikkonne, a meqettaappe issoynne meqqibeenna gishshau, oyttay “Kiristtoosa bollaa,” hegeekka tiyettidaageetu gubaaˈiyaa leemiso giidi issi wode Xoossaa ashkkarati qoppidosona. (Efi. 4:12; Roo. 12:4, 5; 1 Qor. 10:16, 17; 12:27) Gidoppe attin, guyyeppe Geeshsha Maxaafaa qofaa suure qoppidoogee oyttay Yesuusau giigida a ashuwau leemiso gidiyoogaa akeekanaadan maaddiis. Yesuusi ‘ba ashuwan waayettiis’; ubba qassi kaqettidi hayqqiis. Yaatiyo gishshau, Godaa Kahuwaa wode goˈettiyo oyttay Yesuusi ‘nu nagaraa tookkido’ ashuwau leemiso.1 PHe. 2:21-24; 4:1; Yoh. 19:33-36; Ibr. 10:5-7.

11, 12. (a) Woyniyaa xeelliyaagan Yesuusi woygidee? (b) Godaa Kahuwau goˈettiyo woynee aybau leemisoo?

11 Hegee Yesuusi he wode woyniyaa xeelliyaagan yootidobaa nuuni akeekanaadan maaddees. Geeshsha Maxaafay, “Hegaadankka, kahuwaa mi simmin, burccukkuwaa qassi ekkidi, ‘Hagee burccukkoi ta suuttan maacettida ooratta maachchaa’ [yaagiis]” yaagees. (1 Qor. 11:25) Yesuusi immido he burccukkoy ooratta maachee? CHii, gidenna. “Burccukkoi” an tigido woyniyaa qonccissiya qaala. Yesuusi woynee aybaa leemiso gidiyoogaa yootidee? Gukkida a suuttau leemiso gidiyoogaa yootiis.

12 Yesuusi, “Hagee ooratta maachchan daro asaa gishshau gukkiya ta suuttaa” yaagidoogaa Marqqoosa wonggelee yootees. (Mar. 14:24) Ee, Yesuusa suuttay ‘daro asaa nagaray atto geetettanaadan’ gukkiis. (Maa. 26:28) Hegaa gishshau, zoˈo woynee Yesuusa suuttaa leemiso. Nuuni he suuttan ‘nu nagaray atto geetettin’ wozettana danddayoos.—Efisoona 1:7 nabbaba.

Kiitettidaageeti Yesuusi gussido maachchaa suuttau leemiso gidida woyniyaa uyidosona (Mentto 11, 12 xeella)

KIRISTTOOSA HAYQUWAA HASSAYIYOOGAA

13. Kiristtoosa Hayquwaa Hassayiyo Baalay waani bonchettiyaakko qonccissa.

13 Neeni Yihoowa Markkatuura Kiristtoosa Hayquwaa Hassayiyo Baalaa bonchiyoy koyro gidikko, ay qoppana danddayay? He shiiquwaa sohoy ubba asay ufayttanaadan oottiya, geeshshanne loˈˈo soho gidana danddayees. SHiiquwaa sohuwan amarida ciishshaa wottana danddayettees; shin, hegee gibiraa sohodan keehi alleeqettidi qofaa shaakkiyaaba gidenna. Doorettida gubaaˈe cimay Geeshsha Maxaafay he baalaabaa yootiyoobaa boncho haasayan qonccissees. I Kiristtoosi nuussi oottidobaa ubba asay akeekanaadan maaddees. Nuuni deˈuwaa demmanaadan, Kiristtoosi nu gishshau hayqqiis. (Roome 5:8-10 nabbaba.) Haasayaa shiishshiya ishay Geeshsha Maxaafay qonccissiyo naaˈˈu hidootaa yootees.

14. Godaa Kahuwaa wode shiishshiyo haasayan qoncciya hidootati awugeetee?

14 Hegeetuppe issoy Kiristtoosaara saluwan haariyo hidootaa. Qooday keehi guutta gidido, Yesuusi kiittido ammanettidaageetu mala Kiristtaanetussi he hidootay deˈees. (Luq. 12:32; 22:19, 20; Ajj. 14:1) Haray qassi ha wodiyan ammanettidi Xoossau haggaaziya daro Kiristtaanetussi deˈiya hidootaa. Eti saˈay gannate gidin merinau deˈanau hidootoosona. He wode Xoossaa shenee saluwan hanidoogaadan saˈankka hanana; hegee Kiristtaaneti daro wodiyau woossiiddi takkidoba. (Maa. 6:10) Qassi eti merinau demmana danddayiyo maalaalissiyaabaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay ufayssiyaabaa yootees.—Isi. 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23.

15, 16. Godaa Kahuwaa wode oyttaa waatiyoo?

 15 He haasayay wuranau matiyo wode, haasayaa shiishshiyaagee Yesuusi kiitettidaageetussi yootidoogaadan oottiyo wodee gakkidoogaa qonccissees. Qommoora odettidaagaadan, leemiso gidiya naaˈˈubaa, hegeekka irshshoy baynna oyttaanne zoˈo woyniyaa goˈettana. Hegeeta haasayaa shiishshiya ishaa matan xarapheezan wottana danddayettees. I Yesuusi ha baalaa doomissido wode woygidaakkonne waatidaakko Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa qonccissees. Leemisuwau, Maatiyoosi, “Yesuusi oittaa ekkidi, Xoossaa galatiis; he oittaa menttidi, ba erissiyo ashkkaratuyyo immiiddi, ‘Heite; miite; hagee ta ashuwaa’ yaagiis” yaagidi xaafiis. (Maa. 26:26) Yesuusi ba matan deˈiya kiitettidaageetussi immanau irshshoy baynna oyttaa menttiis. Hosppune 14⁠n shiiqana shiiquwan oyttaa menttidi sayniyan wottidoogaa beˈana danddayaasa.

16 Daro wodiyaa wurssennan ubba asaa mataara yuushshanau gidiyaagaa keena sayniyaa goˈettana danddayettees. Hegee haymaanoote meeziyaa kaallidi oottiyooba gidenna. Qanttan woossi simmin, heerau haniyaagaadan sayniyaa maara yuushshoosona. Zillaytti 2013⁠n he baalaa gallassi daro gubaaˈetun hanidaagaadan, oyttaappe miyaageeti keehi guutta (woykko issoynne baawa).

17. Woyniyaa xeelliyaagan Yesuusi yootidobaa Godaa Kahuwaa wode waatidi oosuwan peeshshiyoo?

17 Hegaappe guyyiyan, haasayaa shiishshiya ishay woyniyaa xeelliyaagan Yesuusi, “Burccukkuwaa ekkidi, Xoossaa galatiis. Etau immiiddi, ‘Ubbai hagaappe uyite; aissi giikko, hagee daro asaa nagarai atto geetettana gishshau gukkiya ta suuttaa; ta suuttai ooratta maachchaa’ [yaagiis]” giyaagaa nabbabees. (Maa. 26:27, 28) He maaraa kaallidi, qanttan woossi simmin zoˈo woynee deˈiyo “burccukkuwaa” ubba asaa mataara yuushshoosona.

18. Oyttaa miyaanne woyniyaa uyiya asay keehi guutta woy mule baynnaba gidikkokka, shiiqana koshshiyoy aybissee?

18 Yesuusi oyttaa miyaageetinne woyniyaa uyiyaageeti banaara saluwaa Kawotettan haaranaageeta xalla gidiyoogaa yootido gishshau, hegaa yuushshiyo wode shiiqida daroti mookkona woy uyokkona. (Luqaasa 22:28-30 nabbaba; 2 Xim. 4:18) SHin etikka he baalaa bochoosona. Godaa Kahuwaa bonchiyo sohuwaa biyoogee eti Yesuusa yarshshuwaa xoqqu ootti xeelliyoogaa bessiyo gishshau, yaatiyoogee keehi koshshiyaaba. Eti Kiristtoosa Hayquwaa Hassayiyo Baalaa bonchiyo wode, Yesuusa wozuwaa yarshshuwan demmana anjjuwaa wotti dentti qoppana danddayoosona. Etau ‘daro waayiyaappe’ attiya “zawai bainna daro asaa” yara gidiyo hidootay deˈees. “Bantta maayuwaa Dorssaa suuttan meeccidi booxissidaageeta” gidanay eta.—Ajj. 7:9, 14-17.

19. Godaa Kahuwau giigettanaunne appe goˈettanau ay oottana danddayay?

19 Alame yuushuwan deˈiya Yihoowa Markkati ha dumma shiiquwau giigettoosona. SHiiquwaappe amarida saaminttaa kasetidi, danddayettida keenan daro asay shiiqanaadan shoobboos. Hegaa bollikka, nuuppe daroti Godaa Kahuwaappe kasetiya amarida gallassatun 33 M.Ln he gallassan hanidabaanne Yesuusi oottidobaa Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa nabbabana. Kiristtoosa Hayquwaa Hassayiyo Baalan shiiqanau kasetidi halchoos. Nuuni imattaa mokkanaunne shiiquwan ubbabaa kaallanau doometta mazamuriyaappenne woosaappe kasetidi gakkiyoogee loˈˈo. Nuuni ubbay, gubaaˈiyaa yaratikka imattatikka odettiya qofaa Geeshsha Maxaafaa dooyidi kaalliyoogan keehi goˈettoos. Ubbaappe aaruwan, nuuni Godaa Kahuwaa bonchiyoogee Yesuusa yarshshuwaa wozanappe nashshiyoogaanne i, “Hagan tana hassayite” yaagido azazuwaa azazettiyoogaa bessees.—1 Qor. 11:24.

^ MENT. 9 Jarmane biittaa erancha gidida Haynrik Mayeri hagaadan giis: “Yesuusa ashoy he wode meqqibeennaagaanne (Yesuusi paxa deˈiyoogaa) A suuttay gukkibeennaagaa . . . beˈiyo gishshau, he wode shoobettidaageetuppe (kiitettidaageetuppe) ooninne . . . tumuppe Godaa ashuwaa miyaabadaaninne a suuttaa uyiyaabadan qoppana danddayenna; [yaatiyo gishshau], i yootido akeekanau metennabaa xeelliyaagan he wode eti qoppibeennabaa asay akeekanaadan Yesuusi koyibeennaagee qoncce.”