Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Tisaase 2013

Ha maxeetee nuuni ammanuwan shuggennaadan maaddana danddayiyaabata qonccissees. Godaa Kahuwaa awude bonchana bessii, qassi he baalay nuna waati goˈˈii?

Deretu Eeshuwan Yihooway Eta Naagiis

Geeshsha Maxaafaa xuufiyaa Naazetu haaruwaa wode Jarmanen deˈiya Yihoowa Markkatussi waati gattidonaa? Yihoowa Markkata ayba metoy gakkidee?

“Wozanaa Bayennaadan” Naagetta!

PHauloosi Tasalonqqe Kiristtaanetuyyo xaafido naaˈˈantto dabddaabbiyan bessiya wodiyan zoridobay aybee? Cimettennaadan nuna aybi maaddana danddayii?

Xoossaa Kawotettau Gaada Nena Goˈˈana Danddayiyaabaa Aggabayuutee?

Xoossaa Kawotettaa oosuwaa maaddanau nu wodiyaa, nu miishshaa, nu wolqqaanne nu eraa waati goˈettana danddayiyaakko akeeka.

Hassayay?

Mati kiyida Wochiyo Keelaa maxeeteta loyttada nabbabadii? Neeni ay keenaa hassayiyaakko ane paacca.

‘Hagee Intte Hassayidi Bonchiyooba Gido’

Kiristtaaneti Paasikaabaa erana koshshiyaabay aybee? Godaa Kahoy nuna ubbaa waati maaddii?

“Hagan Tana Hassayite”

Godaa Kahuwaa awude bonchana koshshiyaakko waati eriyoo? Oyttaynne woynee aybau leemisoo?

Aqo Laggee Hayqqin Ne Bolli Gakkiyaabaa

Aqo laggee hayqqin azzanoy paccennaanne keehi qohees. Xoossaa Qaalay yootiyo dendduwaa hidootay waati minttettiyaakko akeeka.

Huuphe Yohuwaa Indekisiyaa 2013 Wochiyo Keelaa

Wochiyo Keelaa, 2013⁠n attamettida ubba huuphe yohuwan deˈiya qofay xaafetidaagaa xeella.