Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  November 2013

Xoossau Haggaaziyoogee Au Xale!

Xoossau Haggaaziyoogee Au Xale!

Keeniyan naaˈˈu aqinyeti issi keettaa gelanaadan shoobettido wode, issi qii guutta bitanee zaqqullidaagaa beˈidi garamettidosona. A bollay keehi guutta; qassi a kushee keehi qantta. Xoossay ‘wobbeti genessadan guppanaadan’ oottanau gelido qaalaa eti assi yootido wode i keehi ufayttiis.—Isi. 35:6.

Haˈˈi ayyo layttay 40 gidana haniyo Onesmasi yelettiyo wodekka meqettay sohuwaara meqqanaadan oottiya ostiyojenesis imperfekta giyo sahuwaa sahettiyoogaa he aqinyeti siyidosona. A meqettay keehi shugo gidiyo gishshau, guuttaa naaqqiyo wodekka meqqees. He sahuwau xalee baynna gishshau, Onesmasi ba deˈo laytta ubban sahoynne hemettana danddayennaageeti goˈettiyo gaaree baappe shaahettennabadan qoppiis.

Onesmasi Geeshsha Maxaafaa xannaˈanau eeno giis. SHin, a aayyiyaa i shiiquwan uttiyaaba gidikko qohettananne keehi sahettana danddayees gaada qoppido gishshau, i shiiquwaa beennaadan diggaasu. Yaatiyo gishshau, ishantti shiiquwan tamaariyoobaa duuqqidi ehin, Onesmasi hegaa son siyees. Onesmasi Ichashu aginau xannaˈi simmidi, qohettana danddayikkonne shiiquwan uttanau koyiis.

Onesmasi shiiquwan uttidoogee a sahoy yaa daranaadan oottidee? Ubba assi kehanaadan oottiis. Onesmasi kasebaa hassayidi, “Tana ubbatoo sakkiya sahoy shiiquwan deciyaaba milatees” yaagiis. I bau sahoy kehanaadan oottiday mati siyido hidootaa giidi qoppiis. Onesmasa aayyiyaa a xeelay laamettidoogaa akeekada keehi ufayttido gishshau, akka Geeshsha Maxaafaa xannaˈanau eeno gaasu. A paxa deˈiyo wode darotoo, “Ta naˈaa xalee Xoossau haggaaziyoogaa” yaagausu.

Onesmasi daro takkennan xammaqettennan aassiyaagaa gidiis. I guyyeppe xammaqettiis; qassi haˈˈi gubaaˈiyau oottiyaagaa gididi haggaazees. Onesmasau gedeenne issi kushee oottennaba gidikkonne, i bau danddayettida keena ubban Yihoowau haggaazanau koyiis. I kaafiya aqinye gidanau koyikkonne, qitsiyaa kunttanau mammottiis. Aybissi? I hara uri ubbatoo ba gaariyaa sugana koshshiyoogaa eriyo gishshataassa. I bana qofissidabaa ba mala Kiristtaanetussi yootin, eti a maaddanau qaalaa gelidosona. Eti bantta qaalaa naagidi, Onesmasi kaafiya aqinye gididi haggaazanaadan maaddidosona.

Onesmasi kumetta wodiyaa aqinye gidanau koyido wodekka a hegaadan qofissiis. SHin, issi wode gallassaa xiqisiyaappe baassi koshshiya minttettuwaa demmiis. He qofay Mazamure 34:8n deˈiya, “GODAI keha gidiyoogaa xeelli be7ite” yaagiyaagaa. Onesmasi he xiqisiyaa wotti dentti qoppi simmidi, kumetta wode aqinye gidanau qofaa qachiis. I haˈˈi saaminttan oyddu gallassi sabbakees; qassi ayyaanaaban dicciiddi deˈiya darota Geeshsha Maxaafaa xannaˈissees. I 2010n, Aqinyetettaa Haggaazuwaa Timirtte Keettan tamaariis. Koyro baassi markkattida naaˈˈu ishatuppe issoy bana tamaarissiyoogaa eridoogee Onesmasa keehi ufayssiis!

Onesmasa aawaynne aayyiyaa hayqqidaba gidikkonne, gubaaˈiyan deˈiya ishanttinne michontti galla galla koshshiyaaban a haˈˈi maaddoosona. I ha wodiyan demmido anjjo ubbau Yihoowa galatees; qassi he wode “de7iya ooninne, ‘Taani harggais’ yaagenna” wodiyaa hidootan naagees.—Isi. 33:24.