Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Hidaare 2013

Haratussi Koshshiyaabaa Kunttanau Waatidi Maaddana Danddayiyoo?

Haratussi Koshshiyaabaa Kunttanau Waatidi Maaddana Danddayiyoo?

DICCIIDDI deˈiya issi biittan gubaaˈe cima gidida Fransuway hagaadan giis: “Xoonanau daro baaxetido dooroy wuri simmin denddida ooshshay shaˈan qoodettiya Yihoowa Markkati bantta keettaa aggidi baqatanaadan oottiis. Deˈiya kattaynne xalee guutta gidiyo gishshau, waagay keehi alˈˈo. Bankke keettay gorddettiis; qassi asay miishshaa ekkiyo maashiniyan miishshi baawa woy maashinee oottenna.”

Macara biiruwaappe yiida ishantti baqatidi Kawotettaa Addaraashatun shiiqida Yihoowa Markkatussi sohuwaara miishshaanne etau koshshiya harabaa immiyoogaa doommidosona. Issoy issuwaara eqettiya citati ogiyaa gorddikkonne, naaˈˈu baggan deˈiyaageetikka Yihoowa Markkati polotikan mule gelennaagaa eriyo gishshau, macara biiruwaappe yiya kaameti hegaara kanttanaadan darotoo paqqadoosona.

Fransuway hagaadan giis: “Issi Kawotettaa Addaraashaa biyo wode qosetti uttidi zambbiyaageeti nu kaamiyaa bolli tokkosidosona. SHin, xiitee nuuppe gidduwaara aadhiis. Issi wotaaddaray zayyiyaa oyqqidi nuukko woxxiiddi yiyaagaa beˈidi, nu kaamiyaa sohuwaara guyye zaaridi eesuwan macara biiruwaa guyye simmidi biida. Nuuni paxa attido gishshau Yihoowa galatida. Wonttetta gallassi, he Kawotettaa Addaraashan deˈiya 130 ishantti naagetti attiyo sohuwaa biidosona. Amaridaageeti macara biiruwaa yiidosona; yan he iita wodee aadhana gakkanaashin asatettaaninne ayyaanaaban etau koshshiyaabaa kunttida.”

Fransuway hagaadan giis: “He biittan ubbasan deˈiya ishantti guyyeppe macara biiruwau xaafido dabddaabbiyan wozanappe galatidosona. Harasan deˈiya ishantti banttana waati maaddidaakko beˈidoogee eti Yihoowan kaseegaappe aaruwan ammanettanaadan oottiis.”

Meretaa gaasuwaaninne asaa gaasuwan bashshay gakkiyo wode, maadoy koshshiyo ishanttanne michontta, “Tamaa ho77ite. Kallidi miite” gookko. (Yaaq. 2:15, 16) Nuuni etassi asatettan koshshiyaabaa kunttanau koyoos. Hegaadankka, koyro xeetu layttan koshay denddanaagaa siyidi, “kaalliyaageeti huuphiyan huuphiyan bantta wolqqaa keenaa miishshaa peeridi, Yihudan de7iya bantta ishanttussi maaduwaa yeddanau qofaa qachchidosona.”—Oos. 11:28-30.

Nuuni Yihoowa ashkkarata gidiyo gishshau, asatettaaban maadoy koshshiyoogeeta maaddana koyoos. SHin, asau ayyaanaabaa koshshaykka deˈees. (Maa. 5:3) He koshshaa akeekidi hegaa kunttanaadan eta maaddanau, Yesuusi bana kaalliyaageeti erissiyo ashkkara oottanaadan kiittiis. (Maa. 28:19, 20) Nuuni nu wodiyaappe, nu wolqqaappenne nu aquwaappe daruwaa he kiitaa polanau peeshshoos. Nu dirijjitee asay immido miishshaappe amaridaagaa asaa aquwaaban maaddanau peeshshikkonne, he miishshan oottiyo waannabay Xoossaa Kawotettaara gayttidabaanne mishiraachuwaa yootiyoogaa. Yaatiyoogan, Xoossaanne nu shooruwaa siiqiyoogaa bessoos.—Maa. 22:37-39.

Yihoowa Markkatu alame yuusho oosuwaa miishshan maaddiyaageeti eti immiyo miishshay bessiyaaban maara peˈiyoogaa ammanettana danddayoosona. Maadoy koshshiyo ishata maaddana danddayay? Erissiyo ashkkara oottiyo oosuwan maaddana koyay? Yaatikko, “neeyyo wolqqai de7ishin, metootidaagau lo77obaa oottiyoogaa aggoppa.”—Lee. 3:27.