Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Hidaare 2013

‘Minni Woossite’

Tumu Kiristtaaneti aggennan woossana bessiyoy aybissee? Neeni haratussi woossiyo wode goˈettiyay oonee?

Haratussi Koshshiyaabaa Kunttanau Waatidi Maaddana Danddayiyoo?

Yihoowa Markkati saˈa yuushuwan oottiyo oosuwau asay immiyo miishshay haratussi asatettaaninne ayyaanaaban koshshiyaabaa kunttanau waatidi maaddiyaakko akeeka.

Ubbatoo Yihoowa Waatidi ‘Naagishshana’ Danddayiyoo?

Yihooway ha alamiyaa xayssiyo wodee matidoogaa bessiya hanotati aybee? A danddayaa gishshau xoossaa galatiyoogaa waatidi bessana danddayiyoo?

LIFE STORY

Xoossau Haggaaziyoogee Au Xale!

Onesmasi yelettiyo wodekka meqettay sohuwaara meqqanaadan oottiya ostiyojenesis imperfekta giyo sahuwaa sahettees. Xoossay ehaanau qaalaa gelido, Geeshsha Maxaafan deˈiyaabay a waati minttettidee?

Heemmiyaanne Kaalettiya Asati Nuna Waatidi Goˈˈiyoonaa?

Isiyaasi, Mikiyaasi, Hizqqiyaasinne Yerusalaamen deˈiya a oosanchati loˈˈo henttancha gidiyoogee waani qonccidee? Heemmanaunne kaalettanau gidiyaanne gididi palahiya asati ha wodiyan oossi leemisoo?

Heemmanaadan Yihooway Sunttidoogeetussi Azazetta

Xoossay Kiristtaane cimati ba gubaaˈiyaa heemmanaadan geeshsha ayyaanan sunttiis. Dorssati etau azazettana koshshiyoy aybissee?

Henttanchatoo, Heemmiya Gitaa Leemisuwaa Kaallite

Gubaaˈiyan deˈiya urau ayyaanaaban maadoy koshshiyo wode, cimati aybin maaddana danddayiyoonaa? Cimati “dorssaa heemmiya gitaa,” Yesuus Kiristtoosa leemisuwaa waati kaallana danddayiyoonaa?

FROM OUR ARCHIVES

“Ta Keettaa Geeggiyaa Bollaadan Ekkada Yuuyays”

Alame yuushuwaa ikkonoomee 1929 wurssettaa heeran keehi qohettiis. Kumetta wodiyaa sabbakiyaageeti he metiya wodiyan waanidi genccana danddayiyoonaa?